Kanun ve Yönetmelikler

4857 Sayılı Kanun’a Göre Uygulanacak 2014 Yılı İdari Para Cezaları

SGK İdari Para Cezaları

4857 Sayılı İş Kanunu ile getirilen düzenlemeler, yine aynı kanunda belirtilen cezaî müeyyideler ile yaptırım gücü edinmiş ve koruma altına alınmıştır. İş Kanunu’na göre kesilecek para cezaları dönemsel olarak yayımlanan genelgeler ile düzenli olarak güncellenmektedir. 4857‘ye göre uygulanacak idari para cezalarının en güncel ve tek geçerli hâli olan 2014 Yılı …

Devamı »

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumları Çalışma Usul ve Esasları

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununna dayanılarak hazırlanan; İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.10.2008 tarih, 27031 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelikle; kurulun oluşumu, görev ve çalışma esasları, istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları konusunda yapılması ön görülen faaliyetler hükme bağlanmaktadır. Yönetmeliğin yayınlanmasına bağlı olarak …

Devamı »

6098 SAYILI YENİ BORÇLAR KANUNU İBRANAMEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

        İbraname; işçinin işten ayrılırken ücreti, fazla çalışma, yıllık ücretli izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı vb alacaklarını aldığına, başka bir alacağı kalmadığına ilişkin imzaladığı belgedir ve iş sözleşmesinin sona erme anında düzenlenir. İbraname ile ilgili 4857 sayılı iş kanunu ve 818 sayılı borçlar kanunu’nda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. …

Devamı »

2011 Kıdem Tazminatı Tavanı ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

  5 Temmuz 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27985 (2. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI              Karar Sayısı : 2011/2022              Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye …

Devamı »

İşkur Meslek Kod Girişi Güncellemesine İlişkin Sirküler

SİRKÜLER TARİH :  20.04.2011 SİRKÜLER SAYI :  2010/35 KONU : İŞKUR Meslek Kod Girişi/Güncellemesi İLGİLİ MEVZUAT : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, SGK Yönetim Kurulu Kararı SİRKULER OZETİ: İs akdiyle isçi çalıştıran işverenler, e-Bildirge yoluyla isçilerin çalışma gün sayıları ile kazançlarını “Aylık  prim ve hizmet belgesi” ile göndermekle yükümlüdür.

Devamı »

2011 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Bakanlar Kurulu Kararı

Ocak 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Say : 27806   BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2011/1241 Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve ilgili Mevzuat Uyarınca istihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması , Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Karar” …

Devamı »

Özürlü Çalışanlara İlişkin Olarak Türkiye Kurumu İl/ Şube Müdürlüklerinden Onaylatılacak Belge

SİRKÜLER TARİH 05/01/2011 SİRKÜLER SAYI 2011/08 KONU : Özürlü teşvikinden yararlanılmak aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 veya 54857 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle SGK’na bildirilen sigortalıların tamamen en son durumlarını göstermek üzere Türkiye Kurumu il/ şube Müdürlüklerinden onaylatacaklar belgeyi, her yılın Ocak ay içinde Kuruma ayrıca ibraz etmeleri gerektiği.

Devamı »

Gelir Vergisi Kanunu (Kanun No: 6009)

1 Ağustos 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27659 KANUN GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6009                                                                                                                Kabul Tarihi: 23/7/2010 MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 90 sayılı …

Devamı »

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (Sayı : 27579)

12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal …

Devamı »

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (Sayı : 27579)

ALTINCI KISIM Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Gelir ve Aylıkların Ödenmesi              Ödemeler kütüğü              MADDE 68 – (1) Gelir ve aylıkların bağlanması, artırılması, azaltılması, ödenmesi ve kesilmesi ile toptan ödeme yapılmasına ait işlemleri bilgisayar ortamında yürütmek üzere, ödemeler kütüğü oluşturulur.              (2) …

Devamı »