Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 47)

Sizin Sorduklarınız

Sosyal Güvenlik Reformu İle Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılan Kadınların Kıdem Tazminatı Alma Hakları

Sosyal güvenlik reformuna ilişkin en temel yasa durumunda olan 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Söz konusu yasa, sigortalılık ve emeklilik haklarına ilişkin uygulama esaslarını belirlemektedir.

Devamı »

Ekim Ayı İle Birlikte Sosyal Güvenlik Destek Primine Dayalı Çalışma Yürürlükten Kalkacak Mıdır?

5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Kanun ile sigortalılık ve emeklilik hak ve işlemleri konusunda pek çok yeni düzenleme hayatımıza girmektedir. Bunlardan biri de sosyal güvenlik destek primine SGDP dayalı olarak çalışan sigortalıları ilgilendirmektedir.

Devamı »

İşten Ayrılarak İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanan Bir İşçiye Ödenecek Tutar Neye Göre Belirlenir?

İşsizlik sigortası konusundaki düzenlemeler 4447 sayılı Yasayla yapılmaktadır. Getirilen düzenleme gereği, herhangi bir işçinin işsizlik ödeneğine hak kazanması  durumunda, günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama net kazancının %40’ıdır. İşçiye verilecek ödenek tutarı, ödeneğin verildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin %80’iyle  …

Devamı »

Emeklilik Süresi Gelmiş Bir Kişi, İşverenin İsteğiyle Emekliye Ayrılmak Zorunda Kalabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun feshin geçerli nedene dayandırılmasına ilişkin düzenlemenin yer aldığı 18. maddesi, fesih için neden olarak kabul edilebilecek ve edilemeyecek konular hakkında detaylı bilgiler vermektedir.

Devamı »

Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu Hangi İşverenleri Kapsamaktadır?

Özürlü çalıştırılması zorunluluğuna ilişkin esaslar, 4857 sayılı Yasa’nın 30. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu madde gereği; 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler %3 oranında özürlüyü, durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür.

Devamı »

İstihdam Paketi Kapsamında Özürlüler Ve Gençler İçin Sağlanan Teşviklerden Yararlanma

İstihdam paketi kapsamında özürlüler ve gençler için sağlanan teşviklerden bir arada yararlanılabilir mi? İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (istihdam paketi) ile; işverenlere belirli esaslara dayalı olarak bazı SSK prim teşvikleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda; işverenler, 01.07.2008 tarihinden sonra işe aldıkları 18-29 yaşlarındaki erkek ve 18 veya daha …

Devamı »

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanan Bir İşçinin, İznini Kullanmayarak İzin Ücreti Almaya Hakkı Var Mı?

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ile belirlenmektedir. Yasal düzenleme kapsamında, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesi söz konusu olamamaktadır. Yıllık ücretli izin haklarının ilgili olduğu dönemde kullanılması esastır. Bununla birlikte; herhangi bir nedenle kullanılamayan yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücret, iş sözleşmesinin feshi halinde fesih tarihinde …

Devamı »

İşçilerin Hafta Sonu İkinci Bir İşte Çalışmaları Mümkün Olabilir Mi?

Yasal düzenlemeler açısından bu konuya yönelik özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konudaki esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenebilecektir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmaması halinde, ikinci bir işte çalışmak isteyen işçi, işvereninin onayını almak durumundadır. İş sözleşmesinde düzenlenmemiş ve işverenin onayının alınmamış olması halinde, işçinin ikinci bir işte çalışması, iş sözleşmesinin işveren …

Devamı »

İstihdam Paketinde Özürlü Çalıştırılması İçin Sağlanan Teşvik

İstihdam paketinde özürlü çalıştırılması için sağlanan teşvik, SSK primlerinin yanında işsizlik sigortası primlerini de kapsamakta mıdır? İstihdam paketinin getirdiği düzenleme gereği; 01.07.2008 tarihinden itibaren yasal zorunluluklara dayalı olarak çalıştırılan özürlülerin prime esas kazanç alt sınırı dikkate alınarak hesaplanan SSK primlerinin işveren payı hazinece karşılanacaktır.

Devamı »

Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında Ekim Ayında Biriken Kıdem Tazminatları

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde düzenlenmektedir. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Bu kapsamda; bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, söz konusu işyerindeki çalışma süresinin en az 1 yıl olması, iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi …

Devamı »