Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 57)

Sizin Sorduklarınız

Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırılması Zorunluluğu Kaldırıldı Mı?

Özel sektör işverenlerinin eski hükümlü ve terör mağduru istihdam etmeleri yönündeki yasal zorunluluk kaldırıldı. Ancak; kamu kurumlarının eski hükümlü istihdamına ilişkin yükümlülükleri devam etmekte. Bu kapsamda; kamu kurumları %4 oranında özürlü ve %2 oranında eski hükümlü istihdam etmekle yükümlüdürler. Özel sektör işverenleri ise; işçi sayısının 50 veya daha fazla olması …

Devamı »

Hakaret Ve Baskı Sonucu İstifa Eden Çalışan Sözleşmesini Kıdem Tazminatını Alarak Fesih Edebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesi “İyi Niyet ve Ahlak Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri” başlıklı II. Fıkrası kapsamında iş sözleşmesinin işçi tarafından bildirim süresine bağlı kalınmaksızın ve kıdem tazminatı hakları talep edilerek feshine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

Devamı »

Çalışan, 20 Günlük Yıllık Ücretli İzin Hakkını Kazanabilmek İçin Kaç Yıl Çalışmalı?

yillik-ucretli-izin-suresi-en-az-ne-kadar-olmalidir

Yıllık ücretli izin hakkı ile ilgili esaslar, 4857 sayılı Yasa ve bu amaçla yayınlanan yönetmelik kapsamında belirlenmektedir. Söz konusu düzenlemeler açısından; aynı işverene bağlı çalışma süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan çalışanların (5 yıl dahil), 14 günlük yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir işçinin 20 günlük yıllık ücretli …

Devamı »

Bir Kimsenin Sigortalı Olabilmesi İçin En Az Kaç Yaşında Olması Gerekmektedir?

Sosyal sigorta düzenlemeleri açısından; sigortalılık bildirimleri için tanımlanmış bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Bu konudaki yasa hükmü; “Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar” şeklindedir. Bu kapsamda; herhangi bir kimsenin sigortalı olabilmesi için gereken kural; belirli bir yaşa gelmesi değil, bir iş sözleşmesine …

Devamı »

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Nedeni İle Kıdem Tazminatı Hakları Kaldırılıyor Mu?

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Bu kapsamda; kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Devamı »

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Bitiminde İşsizlik Sigortasından Yararlanma

İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler, 4447 sayılı yasa ile yapılmaktadır. Yasal düzenleme kapsamında; herhangi bir sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için, son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödeyerek çalışmış olması gerekmektedir. Belirtilen prim ödeme şartını yerine getirmiş olan sigortalı, belirli süreli iş sözleşmesinin …

Devamı »

Sık Sorulan Sorular

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir? 1475/14 kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;* İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, * İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına …

Devamı »

Deneme Süresinde İş Sözleşmesi Feshi Ve Ücret

Yasal düzenlemeler açısından iş sözleşmelerinde 2 aya kadar deneme süresi uygulanabilmektedir. Taraflardan herhangi biri, iş sözleşmesini deneme süresi içinde bildirim süresi ile bağlı olmaksızın fesih edebilmektedir. İş sözleşmesinin deneme süresi içinde fesih edilmesi, işçiye çalıştığı sürenin ücretinin ödenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Herhangi bir iş sözleşmesinin feshi sonucunda (söz konusu fesih deneme …

Devamı »

İş Sözleşmesi Fesih Edilmeden Önce Taraflar Kaç Gün Önceden Bildirimde Bulunmalıdır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi gereği; iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan bir …

Devamı »