A

vfsdgsdf

Afet Halinde Primlerin Ertelenmesi

Resmi kurumlar tarafından bir bölgenin kısmen veya tamamen afet bölgesi olarak kabul edilmesi durumunda, bir takım özel hükümler devreye girmektedir. Bu doğrultuda afet hali, işverenlerin sigorta prim borçlarının ertelenmesi, bu borçlara belirli koşullarla ödeme kolaylığı sağlanması sonucunu doğurmaktadır.  

Devamı »

Asgari İşçilik

Herhangi bir işin ihale yoluyla alan işverenlerin, bu işte çalıştıracakları işçilerin sigorta bildirimlerinin gerektiği gibi yapılıp yapılmadığının tespitini amaçlar. Sosyal Güvenlik Kurumu işveren tarafından teslim edilen iş için ne kadar süreyle kaç işçi çalıştırılması gerekeceği konusunda asgari işçilik tespiti yapabilmektedir. İşveren tarafından yapılan bildirimlerin bu tespitin altında kalması halinde, fark …

Devamı »

Analık Sigortası

Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin, sigortalı olmayan karısı ile Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşi, analıkları halinde belirli yardımları sağlayan bir sigorta koludur. Sigortalı kadın için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması, Sigortalı …

Devamı »

Aylık Ücret (Maktu Ücret)

Aylık ücret işverenle işçi arasında yapılan iş sözleşmesine göre, işçinin her ay aynı ücreti alması anlamını taşır. Bu ücret maktu ücret olarak da adlandırılır. Maktu ücretle çalışan işçinin, mazeret izni kullandığı veya geçici iş göremezliğe uğradığı günlerin ücretleri kesilemez.  

Devamı »

Alt İşveren-Asıl İşveren

Asıl işveren-Alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için öncelikle iki ayrı işverenin varlığı, “alt işverenin işçilerinin sadece asıl işverenin işyerinde, asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerde çalışıyor olmaları gerekmektedir. Bir işyerinde alt işveren olarak faaliyet gösterebilmesi için, uzmanlık veya teknolojiye dayalı bir zorunluluk olması gerekmektedir. İşin tümüyle başka bir işveren verilmesi …

Devamı »

Aracılık

4857 sayılı kanun 90. madde ’de işçilerin iş ve işverenlerin işçi bulmasına aracılığın devlet yanı sıra özel istihdam kurumlarınca da yürütülebileceği öngörülmektedir. Böylece söz konusu işlevin esas itibarıyla sadece Devlet tarafından yürütülmesini düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu sistemi terkedilmekte, Uluslararası Çalışma Örgütü‘nün 181 sayılı Sözleşmesi‘nde düzenlenen ve birçok ülkede uzunca …

Devamı »

Ağır Ve Tehlikeli İşler

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dâhil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu …

Devamı »

Ara Dinlenmesi

İşyerinde çalışan işçilere günlük çalışma sürelerinin içinde, çeşitli zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla verilen dinlenme süresi, ara dinlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Ara dinlenmeleri iş Yasası’nda asgari sürelere bağlanmıştır. Bu doğrultuda işçilere; a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk …

Devamı »

Askerlik Ve Kanundan Doğan Çalışma

Zorunlu askerlik görevi dışında silah altına alınan veya bir kanun sonucunda çalışmak durumunda kalan işçi bu nedenle işine devam edemeyecektir. İş sözleşmesinin yukarıda yeralan duruma dayalı olarak kesintiye uğraması halinde, sözleşme iki ay süresince askıda kalmış sayılır. Bu sürenin ( çalışılan her yıl için iki gün eklenmek suretiyle doksan günü …

Devamı »

Asgari Geçim İndirimi

Çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olarak ‘’asgari geçim indirimi’’ düzenlenmiştir. Düzenleme kapsamında, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret esas alınmaktadır. Asgari geçim indirimi, çalışanların medeni durumları, bakmakla yükümlü oldukları çocuk …

Devamı »