Ana Sayfa / Yargıtay Kararları (sayfa 2)

Yargıtay Kararları

Aylık Ücret Esas No: 2013-24342

Esas No: 2013 /24342 Karar No: 2013 / 27880 ÖZET: Davacı vekili, davacının ödenmeyen ücret alacağı için yapılan icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptaline, takibin devamına ve davalının %40 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, birleştirilen davada ise iş sözleşmesinin davacının haklı nedenle feshetmesi nedeni ile kıdem tazminatı …

Devamı »

Part Time Esas No: 2013-1437

• HİZMET TESPİTİ ( Tarafların Gösterdiği Kanıtlarla Yetinilmeyerek Gerekli Araştırmalar Resen Yapılarak Tam Zamanlı Mı Yoksa Part Time Çalışma Mı Olup Olmadığının Tespitiyle Kuruma Bildirimi Olmayan Davacının Çalışma Süresi Açıklığa Kavuşturulup Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Hizmet Tespitine İlişkin Davalar Kamu …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-3891

• BAKİYE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI (Zamanaşımı Def’i – 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmuş Bulunan 2000 Yılındaki İşçi Alacaklarının Mahkemece Dikkate Alınmaması Gerektiği/Usulüne Uygun Zamanaşımı Def’i Yapıldığı) • USULÜNE UYGUN ZAMANAŞIMI DEF’İ YAPILMIŞ OLMASI (Süresi İçerisinde Yapılmış Bulunan Def’i Nedeniyle Yerel Mahkemece Davacının Sadece 2006 ile 2008 …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2013-5158

• İŞÇİNİN TAZMİNAT TALEPLERİNİN REDDİ (Davacı İşçinin Amirine Fiili Saldırısı/Mesai Arkadaşlarına Hakaret ve Küfür Etmesi/Tehdit Gibi Eylemleri Nedeniyle Haklı Nedenle Fesih Bulunduğu – Eldeki Davada 6 Günlük Sürenin Geçirilmediği) • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ (SGK’ya İşyerindeki Usulsüzlerin Şikayet Edildiğinden Dolayı İş Akdinin Feshedildiği İddiası – İşçinin Gayri Ahlaki Davranışları …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2012-32493

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının İş Sözleşmesinin Davalı Tarafından İhale Bitiminde Davacıya Yeni İş Verilmeyerek Bildirimsiz Feshedildiği ve Diğer Şirkette Başlayan Çalışmanın İşyeri Devri Niteliğinde Olmayıp Yeni Bir İş Sözleşmesi Olmakla Davacının Çalışma Süresi Dikkate Alınarak Feshe Bağlı Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti İsteğinin Kabulü Gerektiği ) …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-4102

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞİKİSİ ( Mal veya Hizmetin Üretildiği İşyeri Bulunan Bir İşverenin ve Aynı İşyerinden İş Alan İkinci Bir İşverenin Varlığı Gereği – Alt İşverenin İşyerinin Asıl İşverenin İşyerinden Bağımsız Olduğu Alt İşverenin İşinin Bitmesi Halinde İşin Yeni Alt İşveren Tarafından Alınmasının İşyeri Devri Şeklinde Yorumlanabileceği ) …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-3704

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Davalılar Arasındaki Hukuki İlişkinin İşyeri Devri Kurallarına Göre Değerlendirilmesi Gerektiği – İşyerinin Devredildiği Tarihten İtibaren İki Yıllık Süre Geçmiş Olmakla Davalı D… Şirketi Yönünden Davanın Tümden Reddi Gerektiği) • İŞYERİ DEVRİ (Tarihine Kadar Doğmuş Bulunan Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-1372

• ALACAK DAVASI ( Eksik Ödenen Kıdem Tazminatının Tahsili – İstifa Etmek Suretiyle İşyerinden Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanmayacağından Dava Konusu Dönem Çalışmasının Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmasının Mümkün Olmadığı ) • KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Kıdem Tazminatı Hesabında Nazara Alınması Gerektiğini İleri Sürdüğü Şeker Fabrikasındaki Çalışmasının Kıdem Tazminatına …

Devamı »

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz-2

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Giriş: Kıdem Tazminatını gününde ödenmemesi halinde bankaların mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağı Özet: Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi halinde, bankaların fiilen uyguladıkları en yüksek mevduat faizi oranı dikkate alınarak gecikme faizi hesaplanır. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-4848

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davalıların Asıl İşveren Alt İşveren ve İşyerini Devralan Son Alt İşveren Pozisyonlarına Göre Davalıların Ayrı Ayrı Sorumlu Oldukları Alacak Miktarlarının Tespit Edilerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği ) • İŞYERİ DEVRİ ( Davalı Şirketlerden Birinin İse İşyerini Devralan Son Alt İşveren Olduğu Gözetilmeksizin Hüküm Altına Alınan …

Devamı »