Ana Sayfa / Yargıtay Kararları (sayfa 2)

Yargıtay Kararları

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-11128

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Dosya İçeriğine Göre Konsorsiyum Lideri Olan Davalı Şirketin Davacının Ödenmeyen İşçilik Alacaklarından Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması Gerektiği ) • ALT İŞVERENLİK ( Dosyaya Sunulan İnşaat İşleri Grubuna Ait Konsorsiyum Sözleşmesine Göre İşin Tamamının veya Bir Kısmının Alt İşverene Verilmesinin Konsorsiyum Üyesinin …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-23403

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Unvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek Sendikalarla İlgili İşçi ve İşveren Kuruluşlarından Özellikle İlgili Meslek Odasından Emsal Ücretin Ne Olabileceği Araştırılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği ) • ALT İŞVERENLİK ( Davalılar Arasında Doğalgaz Tesisatı Yapımı İşine Ait Sözleşme …

Devamı »

Aylık Ücret Esas No: 2013-24342

Kanun: 4857 – İŞ KANUNU Esas No: 2013 / 24342 Karar No: 2013 / 27880 Merci: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Tarih: 03/12/2013  Yazdır DAVA : Davacı, 2005-2009 arası yasal ve toplu iş sözleşmesi gereği ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı …

Devamı »

Aylık Ücret Esas No: 2013-24342

Esas No: 2013 /24342 Karar No: 2013 / 27880 ÖZET: Davacı vekili, davacının ödenmeyen ücret alacağı için yapılan icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptaline, takibin devamına ve davalının %40 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, birleştirilen davada ise iş sözleşmesinin davacının haklı nedenle feshetmesi nedeni ile kıdem tazminatı …

Devamı »

Part Time Esas No: 2013-1437

• HİZMET TESPİTİ ( Tarafların Gösterdiği Kanıtlarla Yetinilmeyerek Gerekli Araştırmalar Resen Yapılarak Tam Zamanlı Mı Yoksa Part Time Çalışma Mı Olup Olmadığının Tespitiyle Kuruma Bildirimi Olmayan Davacının Çalışma Süresi Açıklığa Kavuşturulup Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Hizmet Tespitine İlişkin Davalar Kamu …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-3891

• BAKİYE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI (Zamanaşımı Def’i – 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmuş Bulunan 2000 Yılındaki İşçi Alacaklarının Mahkemece Dikkate Alınmaması Gerektiği/Usulüne Uygun Zamanaşımı Def’i Yapıldığı) • USULÜNE UYGUN ZAMANAŞIMI DEF’İ YAPILMIŞ OLMASI (Süresi İçerisinde Yapılmış Bulunan Def’i Nedeniyle Yerel Mahkemece Davacının Sadece 2006 ile 2008 …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2013-5158

• İŞÇİNİN TAZMİNAT TALEPLERİNİN REDDİ (Davacı İşçinin Amirine Fiili Saldırısı/Mesai Arkadaşlarına Hakaret ve Küfür Etmesi/Tehdit Gibi Eylemleri Nedeniyle Haklı Nedenle Fesih Bulunduğu – Eldeki Davada 6 Günlük Sürenin Geçirilmediği) • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ (SGK’ya İşyerindeki Usulsüzlerin Şikayet Edildiğinden Dolayı İş Akdinin Feshedildiği İddiası – İşçinin Gayri Ahlaki Davranışları …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2012-32493

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının İş Sözleşmesinin Davalı Tarafından İhale Bitiminde Davacıya Yeni İş Verilmeyerek Bildirimsiz Feshedildiği ve Diğer Şirkette Başlayan Çalışmanın İşyeri Devri Niteliğinde Olmayıp Yeni Bir İş Sözleşmesi Olmakla Davacının Çalışma Süresi Dikkate Alınarak Feshe Bağlı Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti İsteğinin Kabulü Gerektiği ) …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-4102

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞİKİSİ ( Mal veya Hizmetin Üretildiği İşyeri Bulunan Bir İşverenin ve Aynı İşyerinden İş Alan İkinci Bir İşverenin Varlığı Gereği – Alt İşverenin İşyerinin Asıl İşverenin İşyerinden Bağımsız Olduğu Alt İşverenin İşinin Bitmesi Halinde İşin Yeni Alt İşveren Tarafından Alınmasının İşyeri Devri Şeklinde Yorumlanabileceği ) …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-3704

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Davalılar Arasındaki Hukuki İlişkinin İşyeri Devri Kurallarına Göre Değerlendirilmesi Gerektiği – İşyerinin Devredildiği Tarihten İtibaren İki Yıllık Süre Geçmiş Olmakla Davalı D… Şirketi Yönünden Davanın Tümden Reddi Gerektiği) • İŞYERİ DEVRİ (Tarihine Kadar Doğmuş Bulunan Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden …

Devamı »