Ana Sayfa / Yargıtay Kararları (sayfa 4)

Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2013-2240

• İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İşverence Daha Önce Davacı İşçiye Usulüne Uygun Olarak İhbar Öneli Verilmiş Olması Durumunda Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşe Başlatılmayan İşçiye Tekrar İhbar Öneli Verilmesine Gerek Olmadığı – İşçinin İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği ) • İŞÇİNİN İŞE İADESİ VE İŞE BAŞLATMAMA ( Durumunda İşverence …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2012-26496

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Boşta Geçen Süre İçin Ücret – Feshin Geçersizliğine Bağlı İkincil Bir Sonuç Olduğu/Talep Edilmese Bile Mahkemece Hüküm Altına Alınması Gerrektiği ) • BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÜCRET ( Feshin Geçersizliğine Bağlı İkincil Bir Sonuç Olduğu – Talep Edilmese Bile Mahkemece Hüküm Altına …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-38168

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İş Müfettişlerince Muvazaaya Dayandığının Tespiti – İşverence Yetkili İş Mahkemesine İtiraz Üzerine Verilen Kararların Kesin Olduğu/Temyiz Talebinin Reddi ) • MUVAZAAYA DAYALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İş Müfettişlerince Muvazaaya Dayandığının Tespiti – İşverence Yetkili İş Mahkemesine İtiraz Üzerine Verilen Kararların Kesin …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-9999

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacının Hizmet Döküm Cetvelinde Birden Fazla İşyerinde Çalıştığının Görüldüğü – Bu İşyerlerinin Davalı İşverenle Bağlantılı Olup Olmadığının Araştırılacağı ) • ALT İŞVERENLERİN SÜREKLİ DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ ( Davacı Çalışmalarının Kesintisiz Olup Olmadığının Yerel Mahkemece Araştırılması Gereği …

Devamı »

Haciz Olmaksızın Bankadaki Maaş Hesabına Bloke Konulamaz

ÖZET: Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın …Şubesi’nde maaş hesabının bulunduğunu, bu hesaba yatan maaşı üzerine, icra memurluğunca verilmiş herhangi bir karar olmamasına karşın davalı bankanın 2009 yılı Ocak ayından itibaren müvekkilinin kefil olduğu kredi borcunun ödenmemesi gerekçesiyle bloke koyduğunu, maaş hesabının tamamının üzerine bloke konulmasının İİK’nun 83/2. maddesine açıkça aykırılık …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2012-27201

• İŞE İADE DAVASI ( Davacının Aldığı Nakit İade İşlemleri ve Müşteri İade Formlarına Gerekli Bilgileri Almaması Şeklinde Gerçekleşen Prosedüre Aykırı İşlemlerinin Birbirine Yakın Zaman Dilimine Toplandığı – Fesih Geçerli Nedene Dayandığından Davanın Reddi Gerektiği ) • İŞÇİNİN İŞ AKIŞINI BOZUCU NİTELİKTEKİ EYLEMLERİ ( Aldığı Nakit İade İşlemleri ve Müşteri …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 7540

• ÜCRET VE İKRAMİYE ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Davacı İşçi ile Aynı Durumdaki Diğer İşçilerin İş Sözleşmeleri Kesintisiz Devam Ettiğinden Davacının Fark Ücret ve İkramiye Alacaklarına Hükmedilmesi Gerektiği ) • KANUNA KARŞI HİLE ( Ücret ve İkramiye Alacaklarının Ödetilmesi İstemi – Taraf İradelerinin Anlaşarak Sözleşmeyi Sona Erdirme Şeklinde Olmaması Karşısında …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-16013

• BOZMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE YORUMU ( Şekli Yapılması Kapsam ve Geçerliliği Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Saptanacağı – İkalenin Yorumunda İş Sözleşmesinin Yorumunda Olduğu Gibi Genel Hükümlerin Yanı Sıra İş Hukukundaki İşçi Yararına Yorum İlkesinin Göz Önünde Bulundurulacağı ) • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ ( İkale Sözleşmesi İle …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2012-27107

• İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI (Protokol Kapsamında Verilen Feshin Geçersizliği ve İşe İade Kararında İşe Başlatmama Tazminatı Yönünden Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmediğinden Bu Kararın Bu Davada İstenen İşe Başlatmama Tazminatı Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmadığı ) • PROTOKOL GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEMEK (Davalı İşveren Protokol ve Karar Gereğini Yerine Getirmeyerek …

Devamı »