Ana Sayfa / Yargıtay Kararları (sayfa 4)

Yargıtay Kararları

Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-9999

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacının Hizmet Döküm Cetvelinde Birden Fazla İşyerinde Çalıştığının Görüldüğü – Bu İşyerlerinin Davalı İşverenle Bağlantılı Olup Olmadığının Araştırılacağı ) • ALT İŞVERENLERİN SÜREKLİ DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ ( Davacı Çalışmalarının Kesintisiz Olup Olmadığının Yerel Mahkemece Araştırılması Gereği …

Devamı »

Haciz Olmaksızın Bankadaki Maaş Hesabına Bloke Konulamaz

ÖZET: Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın …Şubesi’nde maaş hesabının bulunduğunu, bu hesaba yatan maaşı üzerine, icra memurluğunca verilmiş herhangi bir karar olmamasına karşın davalı bankanın 2009 yılı Ocak ayından itibaren müvekkilinin kefil olduğu kredi borcunun ödenmemesi gerekçesiyle bloke koyduğunu, maaş hesabının tamamının üzerine bloke konulmasının İİK’nun 83/2. maddesine açıkça aykırılık …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2012-27201

• İŞE İADE DAVASI ( Davacının Aldığı Nakit İade İşlemleri ve Müşteri İade Formlarına Gerekli Bilgileri Almaması Şeklinde Gerçekleşen Prosedüre Aykırı İşlemlerinin Birbirine Yakın Zaman Dilimine Toplandığı – Fesih Geçerli Nedene Dayandığından Davanın Reddi Gerektiği ) • İŞÇİNİN İŞ AKIŞINI BOZUCU NİTELİKTEKİ EYLEMLERİ ( Aldığı Nakit İade İşlemleri ve Müşteri …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 7540

• ÜCRET VE İKRAMİYE ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Davacı İşçi ile Aynı Durumdaki Diğer İşçilerin İş Sözleşmeleri Kesintisiz Devam Ettiğinden Davacının Fark Ücret ve İkramiye Alacaklarına Hükmedilmesi Gerektiği ) • KANUNA KARŞI HİLE ( Ücret ve İkramiye Alacaklarının Ödetilmesi İstemi – Taraf İradelerinin Anlaşarak Sözleşmeyi Sona Erdirme Şeklinde Olmaması Karşısında …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-16013

• BOZMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE YORUMU ( Şekli Yapılması Kapsam ve Geçerliliği Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Saptanacağı – İkalenin Yorumunda İş Sözleşmesinin Yorumunda Olduğu Gibi Genel Hükümlerin Yanı Sıra İş Hukukundaki İşçi Yararına Yorum İlkesinin Göz Önünde Bulundurulacağı ) • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ ( İkale Sözleşmesi İle …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2012-27107

• İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI (Protokol Kapsamında Verilen Feshin Geçersizliği ve İşe İade Kararında İşe Başlatmama Tazminatı Yönünden Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmediğinden Bu Kararın Bu Davada İstenen İşe Başlatmama Tazminatı Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmadığı ) • PROTOKOL GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEMEK (Davalı İşveren Protokol ve Karar Gereğini Yerine Getirmeyerek …

Devamı »

Emeklilik Nedeni ile İşveren Tarafından Fesih

Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli sebep olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin emeklilik sebebi ile Toplu İş Sözleşmesinin 36. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine istinaden fesih edildiğini, geçerli Toplu İş Sözleşmesinde emekliliği …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-21-75

• HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davanın Sonucunda Verilen Kesinleşmiş Hüküm Doğrultusunda Primlerin Kurumca Tahsili Söz Konusu Olacağı – İhaleyi Veren Davalı Anonim Şirketin Taraf Sıfatının Bulunduğunun Kabulü Gereği ) • ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN YÖNÜNDEN HİZMET TESPİT DAVALARI ( Hizmet Tespit Davası – Davanın Sonucunda Verilen Kesinleşmiş Hüküm Doğrultusunda …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2011-12833

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davalılar Arasında Geçerli Muvazaaya Dayanmayan Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu – Davacının Alt İşveren Şirketi Yanında İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği ) • İŞE İADE DAVASI ( Davalılar Arasında Geçerli Muvazaaya Dayanmayan Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu – Alt İşveren Şirketi Açısından Davanın Kabul …

Devamı »