Ana Sayfa / Yargıtay Kararları (sayfa 5)

Yargıtay Kararları

Emeklilik Nedeni ile İşveren Tarafından Fesih

Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli sebep olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin emeklilik sebebi ile Toplu İş Sözleşmesinin 36. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine istinaden fesih edildiğini, geçerli Toplu İş Sözleşmesinde emekliliği …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-21-75

• HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davanın Sonucunda Verilen Kesinleşmiş Hüküm Doğrultusunda Primlerin Kurumca Tahsili Söz Konusu Olacağı – İhaleyi Veren Davalı Anonim Şirketin Taraf Sıfatının Bulunduğunun Kabulü Gereği ) • ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN YÖNÜNDEN HİZMET TESPİT DAVALARI ( Hizmet Tespit Davası – Davanın Sonucunda Verilen Kesinleşmiş Hüküm Doğrultusunda …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2011-12833

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davalılar Arasında Geçerli Muvazaaya Dayanmayan Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu – Davacının Alt İşveren Şirketi Yanında İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği ) • İŞE İADE DAVASI ( Davalılar Arasında Geçerli Muvazaaya Dayanmayan Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu – Alt İşveren Şirketi Açısından Davanın Kabul …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2012-6938

• ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİ VE İŞÇİNİN ARA VERMEDEN ÇALIŞMASI ( Fesih Konusunda İrade Açıklamaları veya Fesih İşlemi Yerine Geçecek İşlemleri Olmadığı Sürece İşçinin Asıl İşverenden Alınan İş Kapsamında ve Alt İşverenlere Ait İşyerinde Çalışması Halinde İşyeriDevri Kurallarına Göre Çözüleceği ) • ARA VERMEKSİZİN YENİ ALT İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞMA ( Tarafların …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-1742

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacı İşçinin İşyerinde İşveren Vekilinin Üzerine Yürüyüp Hakaret Etmesi Sataşma Olup Haklı Sebeple Feshi Gerektirecek Ağırlıkta Bir Eylem Olduğu – Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerektiği ) • İŞÇİNİN İŞVEREN VEKİLİNE SATAŞMASI ( Davalının Buna Dair Tutanaklar Sunduğu ve Duruşmada Dinlenen Tanıklar Tutanak İçeriğini …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2012-1742

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI DAVASI ( Diğer İşçi Alacakları Talebi/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Taraflarca İhbar Öneli Verilmek Suretiyle ve İhbar Tazminatı Ödenerek Feshedilebileceği – Dürüstlük Kuralına Uyulacağı ) • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI ( Davalı Belediyenin İş Akdini Kötüniyetli Olarak Feshettiğinin İspat Edilemediği – Davacının …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2012-3139

• İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Davalı Şirketin Tüm Çalışma Döneminden Sorumluluğuna Davalı Devreden İşverenin ise Kendi Çalışma Dönemindeki Tespit Edilecek Sorumluluğuna Hükmedilmesi Gerektiği ) • KIDEM TAZMİNATI ( İşçi Alacaklarının Tahsili İstemi – Devreden İşveren İçin Öngörülen İki Yıllık Süre Sınırlamasının Kıdem Tazminatı Bakımından Söz Konusu Olmayacağı ) • İŞYERİ …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-36097

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Fazla Mesai Hafta Tatili Ücreti Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinin Muacceliyet Tarihleri Normal Aylık Ücret Gibi Olduğu – İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücreti Sözleşmenin Feshi İle Muaccel Hale Geleceği ) • FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Muacceliyet Tarihleri Normal Aylık …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2011-9589

• İŞYERİNİN DEVRİ ( Davacının Milli Piyango İdaresi İşyerinde Diğer Davalının İşçisi Olarak Çalıştığı/İhalenin Başka Şirkete Verilerek İş Aktinin Feshedildiği ve İhaleyi Yeni Alan Şirkette Ara Vermeden Çalışmaya Devam Ettiği – Feshe Bağlı İşçi Alacakları Talebinin Reddi ) • İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( İşyerinin Zımni Devri/Davacının Ertesi Gün İhale İle …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-45672

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İbranamede Yer Almayan İşçilik Alacakları Bakımından Borcun Sona Erdiğinin Söylenemeyeceği – İbranamede Yer Alan İşçilik Alacaklarının Bir Kısmı Yönünden Savunmayla Çelişkinin Varlığı İbranameyi Bütünüyle Geçersiz Kılmayacağı) • İBRANAMEDE YER ALMAYAN İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Bakımından Borcun Sona Erdiğinin Söylenemeyeceği – İbranamede Yer Alan İşçilik Alacaklarının …

Devamı »