Ana Sayfa / Genel / SSK Prim Bildirgelerindeki Değişiklikler

SSK Prim Bildirgelerindeki Değişiklikler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01.01.2004 ile 30.06.2004 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 14.100.000 TL (aylık 423.000.000 TL); 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri ise 12.000.000 TL (aylık 360.000.000 TL) olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.

Ancak, 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5073 sayılı yasayla yapılan değişiklik uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın alt sınırı 18.321.000 TL, üst sınır ise alt sınırın beş katı (91.605.000 TL) olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, aynı kanunun 13’üncü maddesi ile 506 sayılı kanuna eklenen geçici 90’ıncı maddesinin birinci fıkrası gereğince, 01.01.2004 ile 30.06.2004 tarihleri arasında; sigortalının günlük kazancı, bu kanunun 78’inci maddesine göre belirlenen günlük kazancın alt sınırının altında ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait işverence ödenmesi gereken sigorta primlerinin, işsizlik sigortası priminin ve sosyal güvenlik destek priminin sigortalı ve işveren hisselerinin tümünün, bu tarihler arasındaki aylara ait prim tahakkukuna esas belgelerin en geç 02.08.2004 tarihine kadar verilmesi kaydıyla Hazinece karşılanması gerekmektedir.

Söz konusu fark tutarın ne şekilde karşılanacağı konusundaki belirsizlik sürmektedir. 1.1.2004 tarihinden itibaren aylık prim bildirgelerinde değişiklik yapılmıştır. 2004 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için aylık bildirgeler ve 2004/1’inci dönem dört aylık sigorta primleri dönem bordrosu düzenlenecek olup, 2004/Mayıs ve Haziran ayları ile ilgili olarak ise her ay için aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenecektir.

2004 TAKVİM YILINDA AYLAR İTİBARİYLE YAPILACAK İŞLEMLER SIRASIYLA AÇIKLANMIŞTIR

1) 2004/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için yapılacak işlemler

2004/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için düzenlenmesi gereken aylık sigorta primleri bildirgeleri ve aylık sosyal güvenlik destek primi bordrolarının bu aylardaki kazançları 549.630.000 TL’nin altında olanlar için ayrı, 549.630.000 TL ve bunun üzerinde olanlar için ayrı düzenlenecektir.

Buna karşılık; söz konusu aylara ilişkin 2004/1’inci dönem bordrosu, asgari ücretler ile prime esas kazancın alt sınırı arasındaki farklılık üzerinde durulmaksızın tek bordro şeklinde düzenlenecektir. Başka bir anlatımla kazançları 549.630.000 TL’nin altında olanlar bu sınır, 549.630.000 TL’nin üzerinde olanlar ise, aylık sigorta primleri bildirgelerinde ve aylık sosyal güvenlik destek primi bordrosunda kayıtlı brüt ücretleri üzerinden gösterilecektir.

2) 2004/Mayıs ve Haziran ayları için yapılacak işlemler

16.01.2004 tarih ve 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi uyarınca 2004/Mayıs ayından başlanarak her ay için aylık prim ve hizmet belgesi düzenleneceğinden, 2004/Mayıs ve Haziran ayları ile ilgili olarak, kazançları 549.630.000 TL’nin altında ve üstünde olan sigortalılar için de yine ayrı ayrı belge düzenlenecektir. Ancak, bu aylardaki kazançları, 506 sayılı kanunun 78’inci maddesine göre belirlenen alt sınırın altında olan sigortalıların sigorta primine esas kazanç tutarları, aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalıların ismen gösterilmesi gereken alt bölümündeki prime esas kazançlar satırına 549.630.000 TL olarak yazılacaktır.

Buna karşılık, aynı işyerinde 2004/Mayıs ve Haziran aylarında çalışan ve prime esas kazançları 549.630.000 TL ve üzerinde olan sigortalılar için de, ayrı bir aylık prim ve hizmet belgesi düzenleneceğinden, söz konusu belgenin üst ve alt bölümlerinde, bu sigortalıların 549.630.000 TL ve üzerindeki prime esas kazanç tutarlarına aynen yer verilecektir.

3) Belgelerin en son verilme süresi

Söz konusu uygulama sadece 2004/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için geçerli olmakta olup, bu aylara ait bu belgelerin, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2004 tarihlerinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle, en geç 02.08.2004 tarihine kadar verilmiş olması gerektiğinden, 02.08.2004 tarihinden sonra verilecek söz konusu belgelerden dolayı (belgelerin niteliğinin asıl veya ek olup olmadığı üzerinde durulmaksızın) geçici 90’ıncı madde hükmü uygulanmayacaktır.

4) İşsizlik sigortası primleri

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca ödenecek işsizlik sigortası priminin 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 506 sayılı kanunun 78’inci maddesine istinaden belirlenen sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırları dikkate alınmak suretiyle alınması gerekmektedir. Buna göre, işsizlik sigortası priminin, günlük 18.321.000 TL, (aylık 549.630.000 TL)lik alt sınır ile günlük 91.605.000 TL, (aylık 2.748.150.000 TL) üst sınır dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Ancak, 01.01.2004 ile 30.06.2004 tarihleri arasında günlük kazançları, sigorta primleri hesabına esas tutulacak günlük kazanç alt sınırının altında olan sigortalıların, her iki kazanç arasındaki farka ilişkin işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tümü Hazinece karşılanacağından, bu tutarlar hakkında da yukarıda belirtildiği gibi işlem yapılacaktır.

Kaynak: Er-Genç Denetim ve YMM A.Ş.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2017 yılı Asgari Ücreti Açıklandı

2017 yılı Asgari Ücreti Açıklandı

Asgari Ücret Komisyonunda görüşmeler sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Asgari Ücret tutarı ile …

Gelir Vergisinde Üçüncü Dilim Oranı %27 Kalacak

Gelir Vergisinde Üçüncü Dilim Oranı %27 Kalacak

Gelir Vergisinde Üçüncü Dilim Oranı %27 ‘den %30 ‘a çıkaran Kanun Tasarısında Plan ve Bütçe …