Yılda 30 Günden Fazla Ücretsiz İzin Kullanana Gelir Testi

SGK, bir yıl içerisinde 30 günden fazla ücretsiz izin kullanan çalışanlardan gelir testi talep edip, eksik primlerini ödettirecek…

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki (SSGSS) düzenlemeyle SGK, çalışanlardan bir yıl içerisinde kullandığı ücretsiz izinlerin 30 günü aşması halinde; ücretsiz izin kullanılan bu süreler için gelir testi talep edecek.

SSGSS kapsamında olan ve 30 günden az çalıştığı bildirilen, part-time çalışanlar, ev hizmetlileri ve çağrı üzerine çalışanlardan; eksik olan günleri için gelir testi isteyerek bu sürelerin de primlerini ödemelerini zorunlu hale getirmişti.

1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren Zorunlu Sağlık Sigortası  ile ilgili sayfa için tıklayın.

SGK uygulamasında bildirim yapılırken, bir çalışanın 30 gün çalışmış olarak bildirilmesi kanunen esastır. Bazı durumlarda bu süre eksik olarak bildirilebilir ve işveren, bunu aylık prim hizmet bildirgesine ek olarak eksik gün bildirim formuyla, eksik günün sebebini de belirterek SGK sitesinden yapar. Bu şekilde, çalışılmayan günler için SGK primleri yatırılmamış olur.

Bu sebepten Kanun; tam zamanlı olarak çalışmalarına rağmen, iş Kanunu’nun 56. Ve 74. maddelerinde belirtilen haller dışında kalan sebeplerle 30 günden fazla ücretsiz izin kullanan çalışanları da bu kapsam dâhiline alarak; eksik kalan SGK primlerini gelir testi yaptırarak ödemelerini öngörmektedir. Gelir testi yaptırmayan ve prim ödemeyenler sağlık hizmetinden faydalanamayacaklar.

5510 sayılı SSGSS Kanunu’nun 67. Maddesine ek olan fıkraya göre;

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/36 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı İş Kanununun 56’ncı ve 74’üncü maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam eder.”  şeklinde yer alan bu hüküm de belirtilen durumu destekler niteliktedir.

56 ve 74. Maddelerde geçen ücretsiz izin halleri:

56. madde: Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.”

74. madde: İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.”

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.