Ana Sayfa / Haberler / Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma Torba Yasada!
tesvik-gorsel

Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma Torba Yasada!

İşverenler, geçtiğimiz yıllardan beri kendilerine devlet tarafından sunulan teşviklerden, şartların ilgili teşviki uygulamaya uygun olması kaydıyla, faydalanma olanağına sahiptir. İşverenler bir kısmı bu teşvik ve destekleri kendileri ya da danışman şirketler aracılığıyla takip ederek işyerlerinde uyguluyor. Bazı işverenler ise teşvik şartlarını yanlış uygulamaktan çekinerek ya da farklı sebeplerle bu teşvikleri uygulamaya yanaşmadılar. Yeni bir torba yasa var ki işte bu işverenleri yakından ilgilendiren bir fırsatı içeriyor. Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma Torba Yasada!

Not: Torba yasa henüz yasalaşmadı, mecliste görüşmelerine devam ediliyor.

İşveren Teşvikleri Ne İşe Yarıyor?

Yıllardır siyasi otoriteler, istihdamı arttırmak, işverenlerin maliyetlerini azaltmak amacıyla teşvik/destek politikaları üretiyorlar. Özellikle de son yıllarda bu teşvik politikaları daha da çeşitlendi ve tarihimizde hiç olmadığı kadar arttı. Her yeni yılda işverenlerin maliyetlerini ciddi oranda azaltacak teşvik düzenlemeleri yapıldı.

Teşviklerin birçoğunda amaç, “işsizliği azaltmak”. Mevcut çalışan sayısına ilave olarak daha fazla kişiyi işe alan işverenler, bu kişiler için ödedikleri sigorta primlerinden kimi zaman da vergi ödemelerinden avantaj sağlıyor.

İşe alım kararında işvereni çekinceye uğratan en önemli unsur maliyet unsuru. İşveren bu teşvik şartlarına uygun işe alımlar yaptığında maliyetlerini azaltma şansı yakalıyor.

Geriye Dönük İşveren Teşviklerinden Yararlanmak Mümkün mü?

Son zamanlarda sıkça, teşviklerden daha önce yararlanmamış olan işverenler, kaçırdıkları fırsatı geriye dönük başvuru yaparak elde etme yoluna gittiler. SGK’ya müracaat edip geriye dönük prim teşviklerinden yararlanarak iade tutar talep ediyor, bazıları da konu ile ilgili dava yoluna gidiyordu. Kuruma bu tür başvuruların sıklaşması ile süreç tıkanmış, işverenler bir beklenti içine girmişti.

Kurum başvurulara karşılık 2015/10 Sayılı Genelge yayınlamıştı. Bu genelge ile geriye dönük teşviklerden 2015 itibariyle geçmiş dönem teşviklerden yararlanma durumu ortadan kaldırılmıştı.

Bu durum yeni torba yasa ile çözüme kavuşuyor.

Torba Yasada Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma Süreci

Yeni torba yasada 5510 sayılı Kanuna “Ek 17. Madde” ekleniyor. Bu maddeye göre, maddenin yürürlük tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde başvuru yapılarak, geriye dönük teşviklerden yararlanılabilecek.

1 aylık sürede “2015 yılı SGK genelgesi öncesi” kısıtı da olmayacak. Yani yararlanılmak istenen teşvikin başlangıç süresinden itibaren teşvik uygulanabilecek. Bunun için işverenler ek iptal bildirge düzenleyip geriye dönük bildirge verecekler. Prim iadeleri ise ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 3 yıl içinde yapılacak.

geriye-donuk-tesvik

1 Aylık Süreyi Kaçıran İşverenler Ne Yapacak?

Ek 17. Maddede belirtilen 1 aylık süreyi kaçıran işverenler de geriye dönük teşviklerden yararlanabilecek. Ama süre 6 ay ile sınırlandırılacak. Yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden 6 ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla geriye dönük 6 aylık dönem için teşviklerden yararlanılabilecek.

Ek 17. Madde

“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.
Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, üç yılsonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılır.
Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.”

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu” asıl metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Sonu Tazminatlarında Gelir Vergisi İadesi

İş Sonu Tazminatlarında Gelir Vergisi İadesi

Son dönemlerde en çok kafa karıştıran, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlardan …

1 yorum

  1. merhaba benim şirketim var ama aktiv değil sgk borcum var gecen torba yasasından hepsini peşin olarak ödedim güneydoğu olduğu için indirim vardı sgk da ama ben ödeyemediğim için normal prim yatırdım 2010 dan bu yana teşvik indirimsiz yatırdığım sgk ları geri alabilme şansım varmı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir