Güncel

İşverenin Haklı Nedenle Feshi

İşverenin Haklı Nedenle Feshi Giriş: İş akdinin İşverene geçici görevle nakil yetkisi vermesinin geçerli olması ve bunun sonucunda nakle uymayan işçinin işveren tarafından haklı iş akdini feshi Özet: İşverene nakil yetkisi veren sözleşme hükümleri geçerlidir ve buna uymayan işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle işverence sonlandırılması mümkündür. Karar metninin devamı için …

Devamı »

Kıdeme Esas Süre

Kıdeme Esas Süre Giriş: Kıdem tazminatına hak kazanmak için işyerinde en az 1 (bir) tam yıl çalışılması gerekmektedir. İşçinin talebi doğrultusunda işverence verilen uzun süreli ücretsiz izinler bu süreden düşülmelidir. Özet: Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için kanunda öngörüldüğü şekilde bir tam yıl çalışmış olmak gerekir. Bu sürenin hesabında davacının talebi …

Devamı »

İşveren Vekilleri İş Güvencesi Kapsamı Dışındadır

İşveren Vekilleri İş Güvencesi Kapsamı Dışındadır Giriş: İşyerinin bütünün sevk ve idareden sorumlu olup işçi alıp çıkarma yetkisi bulunan çalışanlar iş güvencesi kapsamı dışındadırlar. Özet: İşyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri örneğin fabrika müdürleri iş güvencesi kapsamını dışında bırakılmıştır. Karar …

Devamı »

İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Akdinin İşverence Feshi

İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Akdinin İşverence Feshi Giriş: İşyeri sendika temsilcisini işveren haklı bir neden olmadan iş akdini feshedemez. Fesih bildirimi tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açılmak zorundadır. Özet: İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin akitlerini haklı bir sebep olmadıkça feshedemez. Fesih bildirimin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde …

Devamı »

Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE Resmi Gazete Tarihi: 09.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25548 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Devamı »