Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar
Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar

Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar

İşçi, işe girişinden itibaren 1 yılını doldurmasının ardından bir sonraki hizmet yılında kullanılmak üzere yıllık izin hak eder. 4857 sayılı İş Kanunu bakımından yıllık izin ile ilgili tüm soruları bu yazımızda cevaplamaya çalışacağız.

Yıllık İzin Nedir?

İşçilerin, yıl içerisinde dinlenmeleri için İş Kanunu tarafından verilmiş, yönetmelikle düzenlenmiş ücretli izin hakkıdır. İşçiler yıllık izin süresinde oldukları zamanlar için çalışmasalar da çalışmış gibi ücret alırlar.

Yıllık İzin Süreleri Nelerdir?

Yıllık izin süreleri asgari olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Kıdem süresi,

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara en az 14 gün,
 • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara en az 20 gün,
 • 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara en az 26 gün

yıllık ücretli izin verilir.

 • Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün arttırılarak uygulanır.
 • 18 yaşında ve 18 yaşından küçük işçilere en az 20 gün yıllık izin verilir.
 • 50 yaşında ve 50 yaşından büyük en az 20 gün yıllık izin verilir

Yıllık İzin Nasıl Bölünebilir?

Yıllık izin, bir bölümü 10 günden az olmamak üzere bölünerek kullanılabilir. Bölünmesi ile ilgili bir sınırlama yoktur.

İşçi Yıllık İzin Kullanmak Zorunda mı?

İş Kanunu yıllık izin için madde 53’te şu cümleye yer vermiştir. “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşçinin yıllık izin kullanmak istememesi, izin kullanmadan çalışmak istemesi diye bir durum söz konusu değildir. İşveren işçinin izinlerinin kullanılıp kullanılmadığından sorumludur.”

Yıllık İzin İşverenden Nasıl Talep Edilmeli?

Yıllık izin kullanmak isteyen işçi en az 1 ay öncesinde işverene yazılı olarak izin tarihlerini bildirerek talepte bulunur. Yıllık izin isteminde ad soyad, -varsa- sicil numarası, iznin hangi tarihler arasında kullanılmak istendiği ve ücretsiz yol izni istenip istenmediği belirtilir.

İşveren de, izin tarihlerini değerlendirerek izni onaylar ya da işçiye yeni bir tarih önerir.

İşveren İşçinin Yıllık İzin Talebini Karşılamak Zorunda mı?

İşveren işçinin yıllık izin talebini karşılamak zorundadır. Fakat işçinin seçtiği tarihleri onaylamak zorunda değildir. İşçiye işin gerekleri ile alakalı geçerli bir neden sunarak, başka bir tarih önermek suretiyle işçinin talebini değerlendirebilir.

İşveren veya işveren vekilleri, izin kuruluna danışmak suretiyle iş yerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu iş yerinde ilan eder.

Yıllık İzinde Kullanılan Yol İzni Nedir?

İşçinin, yıllık iznini bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olması nedeniyle işverenden talep etmesi durumunda toplam 4 güne kadar ücretsiz yol izni kullanabilir. Yol izninin amacı gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamaktır.

İşveren, işçinin talebine karşılık bu izni vermek zorundadır. Ama işçinin de bu hususu belgelemesi gerekmektedir. Ücretsiz yol izni süreleri için işveren işçiye ücret ödemez.

Yol izni süresini kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin bitiminden önce işe başlatmayabilir.

Yıllık İzin Süresi Ücretinin Peşin Ödenmesi Nasıl Gerçekleşir?

İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.

İhbar Süresinde Yıllık İzin Kullanılabilir mi?

İhbar süresi ile yıllık izin birbirinden mahsup edilememektedir. İşçi yıllık izin kullanmak istiyorsa, ihbar süresi başlatılmadan önce bu izni kullanmalıdır. İşçinin ihbar süresi içine denk gelen bir yıllık izin planı olmuşsa da, ihbar süresi yıllık izin süresi kadar uzayacaktır.

Yıllık İzinde Rapor Alan İşçinin İzin Süresi Uzar mı?

İşçinin yıllık izin kullanırken rapor alması durumunda, yıllık izin süresi raporun çalışma günlerine denk gelen günleri kadar uzayacaktır.

Yarım Gün Yıllık İzin Olabilir mi?

Kanunen yıllık izin 1 gün olarak verilir, 1 gün olarak kullanılır. Mevzuatta yarım gün yıllık izin durumu söz konusu olmasa da pratikte sıkça karşılaşılmaktadır.

Yıllık İzin Hakkı Olmayanlar Avans Yıllık İzin Kullanabilir mi?

Avans yıllık izin, yasada yer almamaktadır. İş Kanunu’na göre yıllık izin en az 1 yılını tamamlamış kişiye, bir sonraki hizmet yılı kullanılmak üzere verilir. Yani kişi izin hak etmeden izin kullanımı işverenin inisiyatifindedir.

Avans Olarak Kullanılmış Yıllık İzin Ücreti İşçiden Kesilebilir mi?

Yasada yer almamasına rağmen, henüz izin hak etmemiş işçiye inisiyatif kullanarak ücretli izin veren işveren, işçinin izni hak etmeden işten ayrılması üzerine işçinin ücretinden bu süreleri kesemez. Hak edilmeyen bir iznin ücreti de olmayacağından, verilmiş izin işverenin kendi rızası ile verilmiş bir izin olarak kabul edilecektir.

Yıllık İzin Kullandırılmadığı Gerekçesiyle İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

Yıllık izin işçinin önemli bir hakkıdır. İşçinin dinlenerek çalışma hakkı işveren tarafından engellenemez. İşçi yıllık izin istediği halde, ona hiçbir tarih önerisinde bulunmadan izinsiz çalıştıran işverenler İş Kanunu hükümlerine aykırı hareket etmiş sayılırlar. İşçi önce işvereni yazılı olarak uyarmalıdır. Buna rağmen izin kullanımı ile ilgili engelleme devam ediyorsa iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmektedir.

Bir Başka Şirketten Tüm Hakları İle Devrolan İşçinin Yıllık İzni Nasıl Hesaplanır?

Devir yolu ile tüm hakları yeni iş yerine geçen işçilerin yıllık izin hak edişleri geçmiş çalışmasındaki haklarla birlikte devam edecektir. Yıllık izin hakkedişi geçmiş çalışması başından itibaren hesaplanacaktır.

İşten Çıkıp Sonra Aynı Şirkette İşe Başlayan Kişinin Yıllık İzin Hakkı Nasıl Değerlendirilir?

Yıllık izin hak edişlerinde, aynı işverene bağlı geçirilen süreler birlikte değerlendirilir.

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait iş yerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren iş yerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin iş yerlerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

Yıllık İzin Hakkı Kullanılmadığında Yanar mı?

Yıllık izin bir sonraki hizmet yılı kullanılmak suretiyle verilse de, kullanılmayan süreler kaldığında işçinin hakkı yanmamaktadır. İzinler devamındaki senelerde de kullanılabilmektedir. İş sözleşmesi feshedilirken kullanılmayan izin sürelerinin ücreti, işçinin çıplak ücreti üzerinden hesaplanarak işçiye ödenmektedir.

Yıllık İzin Süresinde Başka İş Yerinde Çalışılabilir mi?

Yıllık izin işçilere dinlenmek üzere verilmiş bir izindir. İş Kanunu madde 58’de işçinin yıllık izin süresinde çalışmasını yasaklamıştır.

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

Yıllık İzin Hak Edişi Hesabında Çalışılmış Sayılan Süreler Nelerdir?

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 4857 sayılı İş Kanunu madde 55’te açıklanmıştır.

 • İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25. maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).
 • Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
 • İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).
 • Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).
 • maddede sözü geçen, işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılan zamanlar.
 • Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
 • 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.
 • İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.
 • Ek 2 nci maddede sayılan, mazeret izni süreleri,
 • İşveren tarafından verilen diğer izinler.
 • Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Sokağa Çıkma Yasağı Yıllık İzinden Düşülebilir mi?

Sokağa Çıkma Yasağı Yıllık İzinden Düşülebilir mi?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şu günlerde işverenler, çalışılmayan bu süreleri yıllık izinden düşebilir mi?

113 yorum

 1. 27 nisan 2018 de yılım doldu 20 günlük yıllık izin hakedisim oldu.yoneticim hicbir talebim ve isteğim olmadan yıllık izne çıkmam icin beni zorladı.bende kabul etmek zorunda birakildim.haklarim nelerdir ne yapabilirim

 2. Gülşah yıldırım

  Özel bir şirkette çeyrek time olarak çalışıyorum 5 yılımı doldurdum çalışma şeklimiz haftada iki gün çalışıp 5 gün izinliyiz yıllık izin kullanırken diyelim bir hafta çıkacağız sadec iki gün yi gözüküp diğer günler izinli gün olarak geçiyordu kullandığımız 2 gün yi ücreti ödeniyordu fakat şirket bu hafta yeni bir kural getirmiş artık bir hafta yıllık izin olarak girilecek izninizden 7 gün düşecek fakat ücret iki gün yatacak diğer günlere ücretsiz Yıllık izin gireceklermiş böyle bir hakları var mı bunu merak ediyorum Bilgi verirseniz sevinirim

  • Aynisi bana da oldu nerede calisiyorsunuz

  • 1 haftalık yazarsa yıllık izni bir haftalık ücret alırsın merak etme ücretsiz almazsın

  • Aynı durumu ben de yaşıyorum. Böyle bir hakları var mı? 32 gün yıllık iznim var işten ayrılmak istiyorum, 8günlük ücret yatırılacağını belirtiyorlar. Lc Waıkıkı!!!

 3. 16 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum yıllık iznim 26 gün olması gerekirken 24 gün olarak tanımlı insan kaynaklarına Mail attım fakat Cumartesi günü izinli sayıldığım için 24 gün kalacağı belirtildi bu yasal bir durum mu acaba yardımcı olursanız sevinirim syg

 4. Aylık fix maaşı olmayan ve parça başı iş denen ve aylık yaptığı iş karşılığı ücret alan bir çalışanın izin döneminde ücreti nasıl hesaplanır?

 5. yıllık izin hakkım 06.11.2018 de doldu aralıkta izine çıksam 2019 temmuz yada ağustosta tekrar izin hakkım olurmu.

 6. 26.03.2012 tarihinde şu an çalıştığım şirketin kendi işyerinde işe başladım. Bir gün sonra kendi kararımla şirketin devam etmekte olan adi ortaklıklı başka bir işyerine geçiş yaptım. 05.10.2016 tarihinde ihbar ve kıdem tazminatlarım ile bütün alacaklarımı alarak iş bitimi nedeniyle çıkışım yapılarak bir gün sonra aynı şirketin kendi bünyesinde devam eden ve şu an çalıştığım projede görevime başladım. Bu durumda, anlatıldığı gibi bir çalışma sürecine göre benim yıllık izin hakkım 21 gün müdür yoksa 14 gün mü? Peki 21 gün ise yıllık izin hakediş tarihim ilk iş başı yaptığım tarih midir?
  A Firması : 26.03.2012 – 27.03.2012
  A-B Adi Ortaklığı : 28.03.2012 – 05.10.2016
  A Firması : 06.10.2016 – devam

  • 20 gündür sebebine gelince aynı şirkette geçiş yapmissin haklarını alman haklarını sıfırlamaz.Kesin olarak da böyledir başımıza geldiği için iyi biliyorum

 7. İş yeri sene sonu sayımı sebebiyle ‘Yıllık izini avans” mahiyetinde 7 gün olarak bize verdi.1 hafta öncesinde iş yokluğu sebebiyle bazı bölümlerede aynı şekilde 4 gün olarak verdi.Ancak 7 gün sonunda iş başı yaptığımızda bu ücretin bordroya yansıyacak şekilde kesinti yapılacağını bu ücretide devletin yatıracağını ancak %60’lık bir kısmının yatacağını ve %40 maddi kaybımızın olacağını belirtti.Aynı zamanda bu son 7 günde yıllık izin hakkımızdan kesilmeye devam edileceğide söylendi.Bu yasal olarak etikmidir? araştırmalarım sonucu doğru bir tespite varamadım ilgilinize arz ederim.

 8. Belgin özkan

  Yıllık izin süresine Cumartesi Pazar dahil mi? Özel okulda çalışıyorum, Cumartesi ve Pazar günleri çalışmıyoruz. Yıllık izin kullandığımda iznime Cumartesi ve Pazar da sayılıyor mu?not ; cumartesi çalışmıyorum

  • merhaba,
   08-18 hafta içi çalışıp cumartesi çalışmıyorsanız yıllık izinde cumartesi sayılmamakta.
   08/16 çalışıyor 45 saati doldurmuyorsanız cumartesi yıllık izin sayılır.

   • Cumartesi çalışılıp çalışılmadığının bir önemi olmaksızın, işgünü sayılmaktadır. 6. gün olarak çalışılmayan, ancak hafta tatili olmayan ve mevzuata göre iş günü sayılan cumartesi günü, yıllık ücretli izin süresinden sayılmaktadır.

    • Mevzuat iş kanunu ise orada maalesef bu durum ayrıntılı olarak belirtilmiyor. Nerede ne şekilde bunun açıklamasının yapıldığını yazabilir misiniz?

     • Peki Kişi Pazartesiden Cumaya 5 gün yıllık izin talep etmişse izni 6 gün olarak düşmek doğru mudur?
      sonucta cumartesi işbaşı yapar ama o gün çalışılmadığı için hafta tatilidir yıllık izni 5 gün yapmış olmazmı?

  • Maalesef yasada Cumartesi günü çalışma günü görünüyor ve yıllık izninizin 10gün kesintisiz kullanacağınız bölümde bu kesinti yapılıyor, yanlız bir yıllık izin döneminde bu kesinti 1 kere yapılabilir, pazartesiden cumaya aldığınız ilk izinde yapılır.

 9. 08.03.2017 de işe basladim bir senem dolduktan sonra ilk senelik iznimi kullandim ..
  Şimdi çaliştiğim proje bitti işten çikarmalar basladi benimde ikinci senemi doldurmaya 1 ay 9 gun var senelik izin hakkim varmi çunki cikma durumu olursa ucretini yada izni talep etmek istiyorum yoksa 11 aylik calismam boşami gidecek

 10. Kendi isteği ile işten ayrılıp tekrar 15 gün veya 1 ay sonra işe başlanırsa yıllık izin tekrar girdiği tarihten mi? Yoksa ilk işe giriş tarihimi baz alınınır. Yıl kaybı olur mu?

  • Tekrar aynı yerde başladığınız da ise ilk giriş tarihi baz alınır çalışmadığınız arada ki 15 gün ve 1 aylık süreyi doldurunca yıllık izin hakkınız doğar tekrardan

 11. Çalıştığım işyerinde 15 aralıkta 5. Yılım doldu 6.yıla başladım.bu yıl senelik iznim 14 mü 20 gün mü olması gerekiyor.

 12. Merhabalar

 13. 01 /01 2005 girisliyim 14 yıl bitti 15 den 1,5 ay gün aldım yıllık iznim 20 günmu yoksa 26 günmu aydınlatırsanız sevinirim

  • BENDE AYNI DURUMDAYIM BENDE MERAK EDİYORUM.

  • Aynen bende benzer durumdayım. internette bu konuyla alakalı hiç bir acıklayıcı yazı bulamadım.Hep . seneyle alakalı örnekler verilmiş. 26 gün kacıncı sene kullanılır. 07.11.2007 de işe girdim.26 günü hangi tarihte hak ediyorum.07.11.2022 den sonra mı , 07.11.2023 ten sonra mı?

 14. 09/08/1962 doğumluyum, 14/11/2003 yılında girdiğim şirketten 14/08/2008 yılında kıdem tazmınatımı alarak emekli oldum ve 21/08/2018 yılında tekrar işe giriş yapıldı. sorum şu, benim izin kullanma sürem 20 gün mü? 26 gün mü? bilgilendirmeniz rica olunur.
  saygılarımla.

 15. 09/08/1962 doğumluyum, 14/11/2003 yılında girdiğim şirketten 14/08/2008 yılında kıdem tazmınatımı alarak emekli oldum ve 21/08/2008 yılında tekrar işe giriş yapıldı. sorum şu, benim izin kullanma sürem 20 gün mü? 26 gün mü? bilgilendirmeniz rica olunur.
  saygılarımla.( özür dilerim bir evvelki mailimde işe tekrar giriş şehven 14/08/2018 yazmışım, doğrusu 14/08/2008 olmasıgerek).

 16. Merhaba 15 yıldır çalışıyorum. Ocak itibariyle 26 gün hakkı kazandım. Geçen yıldan artan henüz kullanmadığım 14 iş günü yıllık iznim ile 40 gün izin hakkına sahibim. Geçen yıl 10 iş günü bir arada toplu kullandım. arada bir ya da birkaç gün lük izinlerim oldu. Şimdi 2 haftada bir gün yani ay da 2-3 gün geçen yıldan kalan izinlerimi kullanmak istiyorum(eğitim için) ama bu yönetmeliğe ve kanuna uygun mu bakalım deniliyor.İşverenin izin vermeme durumu hakkı olabilir mi?

 17. bir işçi kasım – 1985 yılında işe başlasa. kasım 1986 yılında izin hak ediyor. Bu iznin adı 1985 yılı izni midir, yoksa 1986 yılı iznimidir ?

 18. Merhaba;

  3 yıl 9 aydır bir şirkette çalışıyorum ve ayrıldım iş yeri bana sadece 3 yıllık izninini kullana bilirsin 9 aylık iznini veremeyiz dediler bu yasalmı yasalarda yeri mevcut mu sonuçta 9 ay çalıştım yıllık iznim olmuyormu ? yardımlarınız için teşekkür ederim

  • Yasalara göre 3 yıllık iznini kullanabilirsin. 4. Yıl dolmadigi için izni haketmemis sayılıyorsunuz.

 19. 14 -34 vardıyasında guvenlık olarak calısıyorum gece ekıbıne 14 gun ızın sunuluyor gunduz ekıbı sabah 8 aksam 6 calısıyor onlara 16 gun ızın sunuluyor sozde bızden daha cok calıstıkları soylenıyor
  bu yasal mı yada bunu kıme sıkayet edebılırım ıs kanununda en az 14 gun dur dıyor ben gece calısıyorum
  yanı esas olarak benm daha cok olması gerekmıyormu
  ve ayrıca ızne cıkmayalım ızın ucretını alalım dıyoruz 3 4 ay gıbı bı uzantıdan bahsedılıyor 3 4 ay sonra ancak verebılırım dıyor bı onerınız varmı yada sıkayetde bulunabılcegım bı yer varmı

 20. İyi günler benim bir sorum olucak eşim ve ben ikimiz ayrı fabrikalarda çalışıyoruz yıllık izini aynı gün kulkanmak istiyoruz bu mümkün müdür yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

 21. Merhaba sabah 8 akşam 18 e kadar çalışıyorum cumartesi pazar izinliyim yıllık izine çıkartırken hafta sonlarımı götürüyorlar nasıl ispat eder haklı fesih sebebi olarak işleme koyarım kıdem tazminatımı alırım teşekkür ederim

  • Cumartesi günleri iş kanununa göre çalışma günü olduğundan, senelik izninizden kesilir ve yasaldır, pazar günü resmi tatiller kesilemez.

 22. merhabalar
  mobilya imalat yapan ve yapılan imalatları özel imalat olarak müşterin evlerine taşıyıp montaj yapıyoruz bu montaj günlerini biz kendimiz müşterilerle konuşup 2 gün gün veya zaman zaman 1 hafta öncesinden ayarlarız müşterilerimiz de montaj yapılacak olan oda da ne varsa taşırlar oda boşaltırlar bundan dolayıdır ki planlanmış bir iş ve işlem olduğu için ama bizim montajcı arkadaşlarımız sabah işe gelirler abi öğleden sonra ben izin istiyorum hayırdır napcaksın dediğimiz de gezmeye gidecem hayvan almaya gidecem derler kimin nereye gideceği önemli degil ansısın izin alınması çok problem veriyor daha sonra müşteri ile biz sıkıntı yaşıyor haklı olarak
  müşteri haklı biz haksısız ama işin garip kısmı montajcı suçlu müşteri ile can çekişen biziz nasıl yardımçı olursunuz bu konu ile

 23. 29. Maddeden işten atıldım 53 gün yıılık izin hakkım ve 15 günde içerde alcağam maaş vardı hiçbir ücret yatırmamışlar işveren haklı mi yasal olarak

 24. yıllık iznimi 10-28 nisan tarihlerinde kullandım 23 nisan resmi tatilindeki ücretten yararlanabiliyormuyum

 25. Selam ben 20/11/2018. Bir işyerine girdim 15/051019 da işten çıkartıyorlar benim 6 aylık olduktan sonra 1hafta izin para mi hak sahip değilmiyim ihpari nasıl olucak 15/05/2019 kadar çalıştım ihpari nezaman nasıl alicam hiç bir fikrim yok tek bildim işten çıkartıldı 15/05 gününden önceki 15 gunun parasını verdikten sonraki ihpari alicam yoksa 15gun içinde sayilicakmi bilemedim masim 3000 TL

 26. Rafet kılıç

  Pazar günü haftalık izin günüm aynı zamanda resmi tatil
  Ve ben zorunlu olarak mesaiye geldim benim alacak olduğum fazla mesai nasıl hesaplamam gerekir?

  • Net maaşını 225’e böl, saatlik ücretin çıkacak, bunuda 4 ile çarp çıkan sonuç 1 saatlik fazla mesainin ücreti, resmi olarak pazar normalde tatil artı olarak resmi tatil olması 4 katına çıkarıyor.

 27. MERHABA BİR ŞİRKETTE HENÜZ BİR YILIMI DOLDURMADAN ŞİRKET TOPLU OLARAK İŞÇİLERİ YILLIK İZNE ÇIKARDI.BENİM SENEM DOLMADIĞI İÇİN 15 GÜNÜ BENİM MAAŞIMDAN KESTİ.YASAL MIDIR

  • Yasal değil! iş akdini, tazminat ihbar ve kötü niyet tazminatı alarak(mahkemeye vermen lazım) tek taraflı fesih edebilirsin.

 28. Merhaba bir sey sormak istiyordum.Bir rehabilitasyon merkezinde 6 yilim dolduktan sonra ayrildim.Baska bir kurumda calismaya basladim yaklasik 1 sene kadar. Sonra eski kurumuma geri dondum.(4yilim bitmek uzere)Geri dondugumde kurum ayni ancak isveren degismisti.Yillik izin hakkim hesaplanirken ayni kurumdaki calisma surelerimin toplami mi dikkate alinir?Yoksa hakkim sifirlanir mi?

 29. 2016 yılında 20 gün iznini kullandım extra 10 gün izin daha kullanmam gerektiğini söylediler (muvafakatname imzalamadım 2017 den izinde istemedim) ve extra 10 gün daha izin kullandırdılar ve yıl 2019 oldu bana şimdi o 2016 daki 10 günün fazladan kullanıldığı ve bu sene -eksi 10 a düştüğümü dile getirdiler nasıl oluyor bu kendi hataları

 30. reyhan sayalan

  Merhaba, 01.11.2018 tarihinde işe başladım. 16.03.2019 tarihinde 50 yaşımı bitirip, 51 yaşımdan gün almaya başladım. 50 yaş üzeri 20 günlük izin hakkıma hangi tarih itibarıyla hak kazanacağım? Cevap için şimdiden teşekkürler

 31. merhaba part time olarak yaklaşık 5 yıla yakın bir giyim mağazasında çalışıyordum geçen ayın sonunda işten çıktım.
  1 yıl önce yıllık izin hakkım olduğunu mail olarak gelen bilgiyle öğrendim 27 gün olarak gözüküyordu . Bugün çıkış evraklarımı imzalamak için gittiğim de hakedilen 21 verilecek olan 20 diye yazıyordu fakat hiç kullanmadım ve müdürümünde bilgisi olmadığı için imzalamadan çıktım yaptıkları doğru mu nasıl bir yol izlemeliyim bilgi verirseniz çok sevinirim

 32. Bir senem doldu Yıllık izne cıkacam ancak muhasebeden bana pazar günlerinin yıllık izne dahil oldugunu 12+2 olarak hesaplandıgını söyledi bu dogrumu

 33. LÜTFEN ACİL CEVAP VERİN

  selam benim sorum şu:İşveren yıllık izni 2 ye 3 e 5 e bolebilir fakat bu izinlerden birtanesi en az on (10) gün olmalı peki bu durumu göz önüne alırsak 20 günlük izin hakkımı 3e bölüp verirlerse ve bunlardan hiç biri 10 gün değilse tek taraflı fesih hakkım olurmu?lütfen acil cevap 29 temmuza kadar cevap verirseniz çok sevinirim herkese iyi bir çalışma hayatı diliyorum saygılar

  • İlk önce ihtar yapman lazım, izninin bir parçasını en az 10 gün kullanmak istediğini ilet, kabul edilmezse, haklı tek taraflı fesih olur

 34. MERHABA BENDE ÖZEL BİR SEKTÖRDE 5 SENEDİR ÇALIŞIYORUM VE HİÇ YILLIK İZİN KULLANMADIM.DAHA DOĞRUSU BU İŞYERİ VERMİYORMUŞ.HERKES ÇALIŞMAK ZORUNDA SONUÇTA KİMSE SESİNİN ÇIKARTAMIYOR.HAKKIMIZ OLAN BU İZİNİ KEŞKE BİR CEZA GELESEDE VERMEK ZORUNDA KALSALAR BU ARADA SABAH 07:30 AKŞAM 19:30 KAPATIYORUZ :((

 35. Yıllık izne çıkış kağıdı na imza attım fakat ben izne çıkmama üç gün var ve yol izni istedim ama izin yıllık izin kağıdını imzaladın yenide düzenleyemeyiz diyerek yol izni isteğimi kabul etmediler ne yapmalıyım

 36. 7 Aralık ta yıllık iznim doluyor.Taseron şirkette çalıştığım için 2 yılda bir Ocak ayında şirket değişiyor.Kurumun birim amiri diğer şirkete izin bırakmamak adına 20 gün izinimi bir seferde kullandırıyor.bir yıl boyunca yıllık iznim olmadığında n mağdur oluyorum izinimi parçalar halinde kullanmam için ne yapmalıyım saygılarımla

 37. Ocak 2017 de işe girdim işyerim 1 yıl izin hakkım olmadığı için , 14 gün izin hakkımın ancak ocak 2019 da olduğunu söylüyor doğrumudur

 38. 12aralikta girmis oldugum firmada agustos ayi revizyon donemi ve uretim yok 18 gun yillik izin hakettigim gozukuyor ama sozlesmeli oldugum icin 8 aylik kadroluya verilen izin bana verilmiyor bu hakettigim iznimi almak icin nasil bir yol izlemeliyim

 39. Aralık 2012 de bir firmada işe başladım. Halen çalışmaktayım. 5. Yılı dorduktan sonra 20 gün ücretli yıllık izin hakkım var. Geçtiğimiz yıl 14 gün olarak kullandım. Geri kalan 6 günümü talepte bulundum fakat çalıştığım şirket “bizde 14 gün yıllık izin hakkı var” dedi. Bu sene yani 2019 yılı içerisindede durum aynı. Bunu sebep göstererek ihbar süremi kullanmadan işten ayrılabilir miyim? Ve kıdem tazminat hakkım doğuyor mu? Şimdiden teşekkür ederim

 40. Merhaba 22 yıldır aynı yerde çalışıyorum toplam 5 yıllık izin kullandım ve emeklilik nedeniyle işten ayrılacağım. Geriye dönük yıllık izin ücreti alabilir miyim?

 41. Merhaba iyi günler ben bir esnaf ta çalışıyorum bizim içinde yıllık izin oluyor mu yoksa şirket mi olması lazım izin hakkının 24 gün olması için 15 yılı geçti çalışmam

 42. Merhaba,

  Çalıştığım iş yerinde işverenimiz Perşembe ve Cuma izin alınca Cumartesi gününü de mutlaka sayarak her defasında kullandığımız izinden 3 gün düşmektedir. İşveren bu şekilde yıllık kaç Cumartesi gününü iznimizden düşebilir? Bu şekilde 4 defa Perşembe Cuma izin kullanan kişi 4 defa da Cumartesi günü kaybediyor ve yıllık izninden toplam sadece 2 gün kalmış oluyor. Kanunda Cumartesi’nin hangi durumda düşüleceğini yazan bir madde var mıdır? Sadece bütün hafta alınması halinde mi düşmeli?

 43. 01-09-2011 de işe başladım bu hafta işten çıkarılacağım. Yıllık izin alabilir miyim?

 44. Merhaba, ben mağaza personeliyim haftalık 45 saat,6 gün,haftaiçi 1 gün izin, 2 vardiya olarak çalışmaktayım. yılım doldu yıllık izin hakediyorum ve planlaması yapıldı. 7 gün yıllık izin 2 gün haftalık izin olarak. bütün mağaza olarak merak ettiğimiz haftalık izinler yıllık izinin içindemi yoksa ayrı olarak mı kullanılır? Teşekkürler..

 45. merhaba part time olarak bir markette haftada beş gün ayda 30 saat çalışmaktayım 3ay iş kur dahil 15 aylık çalışma süremi tamamladım.yıllık izin hakkımın on gün olduğu ve beşer gün iki seferde kullanabileceğim söylendi fakat izin hakkediş süremiz 15 gün olması gerekmez mi bilgilendirmenizi rica ederim.

 46. 15 gün izin hakkım var ama 7 günden verip diğer 7 si sonra diyorlar ben hepsini kullanmak istiyorum böyle bir hakları varmi.

 47. Calismis oldugum isyerinde saglik nedeni ile rapor aldim raporum bitince isten cikarildim cikarilma tarihim 10. Ayin 11 i senelik iznim 3.ayin 16 sinda 3 senemi doldurmus olacaktim buna gore senelik izin hakkim varmidiryani 8 ayin gun bazinda senelik izin hesaplamasi olurmu

 48. İyi günler işverenim. Benı önce kendi rızam olmadan yıllık izne yolladı ve yıllık iznimin bitmesine 1 gün kala beni işten çıkardı fakat ben kağıda imza atmadım. Kanunen bi hak iddia edebilirmiyim ?

 49. Merhabalar iş yerinde iş olmadığı gerekçesi ile izin verdiler yıllık izinden düşürdüler ve şu an -34 yıllık iznim var eksiye düştük yani bu ekside olan yıllık izinlerini sıfırlamak için sürekli mesai ye kalıyoruz yani bedavaya çalışıyoruz geçen sene bu aylarda oldu bu olay hala bir türlü artı ya çıkamadık bunun kanunda yeri varmı yani işveren böyle bi uygulama yapabilirmi şimdiden teşekkür ederim

 50. 12 ay 1 gün calıstıgım iş yeri el değiştirdi bizi işten cıkarttı henüz yıllık izine cıkmamıştım tazminat parasıyla beraber yıllık izin paramda yatar mı ? Şimdiden teşekkürler

 51. 1 buçuk yıldır özel bir şirkette çalışıyorum. Yıllık iznimden 4 gün kullandım. Özel durumlar nedeni ile izin aldığımızda dilekçe doldurup patronumuza veriyorduk. O şekilde gelmedigim 4 günü yıllık iznimden kesmiş. Böyle bir hakki var mı? Dilekçelerde yıllık izin kullandığımı belirtmedim. Ona rağmen bu şekilde değerlendirmeye aliyor ve bu uygulaamadan bizim haberimiz yoktu. Bilgilendirirseniz sevinirim.

 52. slm ben 7 yıldır özel bir sektörde çalışmaktayım çalıştığım iş yeri yıllık izinimi şöyle kullandırıyor bu geçerli olurmu
  1 ben izine ayrıldığım zaman benim yerime arkadaşım vardiye tutuyor fazla mesai olmadan ben geldiğimdede onun yerine tutuyorum ama izine ayrılırken bize izin tutanağı imzalatıyor zorla işle tehtit ederek
  2 bu kullanmadığımız izim ler her beş yıl bittimi altıncı yılda bir yıl siliniyormu?
  işten atılmamak için mecburi susuyoruz ilerleyen zamanda hak talep edebilirmiyiz
  3 bayram mesailerini zamanında vermedi 2019 yılında 2013 maaşından ödeme yaptı bundanda hak talep edebilirmiyiz.

 53. Çalıştığım şirket artık yıllık izine ayrılacak olan çalışanlara yıllık izin ücreti vermeyeceği yönünde karar aldı bun durumdan rahatsızım sizce bu yasal mı değil mi bilgilendirir misiniz ? saygılar…

 54. İyi günler;
  Özel bir finans kurumunda 16 yıldır çalışıyorum.
  2019 yılı izinlerimi kullandım. İlk işe başlama tarihim kasım ayı olduğundan
  2020 yılına girdiğimde tekrar izin hakkımız oluyor. Ancak ben izin kullanııp kasım ayından önce istifa edersem benden izin parası istenir mi?

 55. Merhabalar 10:11:2018 yılında işe girdim Yıllık izinim 10:11:2019 tarihinde olur mu bir de Yıllık izin kullanmadan işten ayrılsam Yıllık izin ücretimi alabilir miyim ?

 56. 7:30 ilâ 17:30 aradı çalışıyorum cumartesi pazar tatil ama cuma günü izin kullanırsam bir günüm daha kesiliyor gerekçesi 45 saati dolduramamış bu yasal mi

 57. Merhaba.

  Günde 9 saat ve pazartesi-cuma çalışılan bir işyerini gözönüne alalım.

  14 gün izni haketmiş bir çalışan 10+1+1+1+1 şeklinde izin kullanmak istiyor. 10 günlük kısmı pazartesi başlayıp ertesi hafta cuma günü işbaşı yaparak kullandı. Kalan 4 gün izni her hafta cuma günü kullanacak şekilde alabilir mi ?

  Teşekkürler

 58. Merhabalar;

  bir işçi Eylül – 2018 yılında işe başlasa. Eylül -2019 yılında izin hak ediyor. Bu iznin adı 2018 yılı izni midir, yoksa 2019 yılı iznimidir ?

 59. şenol yıldız

  ben 24 senedir izin kullanmadım ve izin vemediler izin paramıda vermediler cumartesi ve pazar günlerdede çalışıyorum emeklimede 9 sene var ben bu kullanmadığım izin ve tatil günlerde çalıştığım paralarım emekli olduğumdaı alabilirmiyim ben 12 saat calışıyorum izin hakkımı istesem iş hakkımı fes ederler diye sesimide cıkaramıyorum ne yapmam lazım

 60. Selam işyerimde bir(1) yilimi doldurdum ikinci(2) yilimin dolmasina bir(1) ay kala isten ayrildim ikinci(2)yilimin dolmadan ayrilmam o yilki izini hak etmiyor muş mu oluyorum

 61. pazar günleri mesai yapıldığın da ( 1 ay boyunca ) yıllık izin hakkı doğar mı böyle bir kanun var mı?

  teşekkür ederim.

 62. S.a benim yıllık iznim 12.12.2019 da doldu iş veren iş yok diye beni bu karda kışta yıllık izne çıkarabilirmi ben yazın memlekete ailemi görmeye gidecektim

 63. Ben bir eczanede 6 yıldır çalıştım fakat 2 sene önce çıkarken işten kendim çıkıyorum diye imza attım bu iş yerine 2019 ocak ayında tekrar girdim ve 2019 ocak ayından itibaren sigortam parça parça yatırılmış , 3 ay önce bu iş yerinden çıktım çünkü geçmiş 6 senede hiçbir yıllık izin kullanmadım çünkü bilmiyordum bunu talep ettiğimde ise 3 ay önce işten çıkarıldım fakat bu sefer imza falan atmadım çıktığıma dair iş yerine dava açabilir miyim neler yapabilirim acaba ?
  Çünkü benim için gerekli olan yıllık izinlerimi bana kullandırmadı ayrıca tazminatta alabilir miyim ?

 64. Bir gün gündüz bir gün gece 2 gün izin bu sistemde yıllık izin nasıl kullanılır izinli oldugumu gün yıllık izinden düşermi yardımcı olurmusunuz

 65. Yıldırım uzunpınar

  Ben bir devlet kurumunda çalışan KHK ile kadroya geçen özel güvenlik görevlisiyim. 11 saat çalışıyorum 24 dinleniyorum. Gecede 12 saat çalışıyorum 48 dinleniyorum. 2 gün izin alınca beni 2 gün işe getiriyorlar.. Soracağım soru şu:yıllık izin çalışma saatinden sayılır mı beni 2 gün gündüze getierebilirlermi

 66. Merhabalar, yazınızın tamamını okudum. Yazınız için teşekkür ederim. Şöyle bir sorunum var. 20.12.2013 tarihinde başladığım işten 30.11.2019 tarihinde askerlik görevimi yerine getirmek için tüm haklarımı alarak ayrıldım. Yani 21 gün daha çalışsaydım 20 günlük yıllık izin hakkım olacaktı. 24.12.2019 tarihinde aynı işyerine tekrar işe başladım, sizin yazınıza dayanarak 13.01.2020 tarihinde 20 günlük yıllık izin hakkı kazanmam gerektiğini şirketimin ik departmanına belirttim, fakat böyle bir yasal hakkım olmadığını, yıllık izin hakkımın 24.12.2020 de kazanılacağını belirttiler. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler iyi çalışmalar.

 67. 02.02.2018 de işe basladim 1 senem dolduktan sonra ilk senelik iznimin 8 gününü kullandım daha sonra kalan 6 günlük iznimi kulullanmamı söylediler bende şu an için kullanıyorum
  sorum şudur 02 01 2020 tarihinde iznim bitiyor ikinci senemi doldurmaya 1 ay var senelik izin hakkim varmi işten cikarma durumu olursa ucretini yada izni talep etmek istiyorum yoksa 11 aylik calismam boşami gidecek.

 68. furkan aslan

  18.10.2013 tarihinde işe başladım ve aralıksız çalıştım. 20 gün izin hakkının 18.10.2019 tarihinden sonra kullanacağım yıllık izinler için geçerli olduğu söylendi. totalde bu sürede 6 yıl dolmuş oluyor.acaba geçtiğimiz yılda iznim 20 günmüydü ? patron 6 gün iznimi yemişmi oluyor bu durumda.

 69. 2011 den beri çalışyorum bu gune kadar yillik izni vermediler malum iş sıkintısi yüzunden bizde bu sekilde kabullenmisiz acaba dava açsam haklarimi ala bilirmiyim vessealam

 70. 1 buçuk yıldır çalışıyorum fakat girişim 2018 çıkışım 2020 5 gün izin kullandım kaç günlük yıllık izin ücreti talep edebilirim

 71. Kasım 1998de işe başladım gün sayımı doldurdum ve 2020 mart ayında 55 yaşına girerek emekli olmaya hak kazanacağım emekli olmadan once yıllık izin hakkımı kullanmak istiyorum ama boyle bi hakkımın olmadığını söylüyorlar bu sizce doğrumu?

 72. Merhaba.ben 12 saat çalışıyorum .genel olarak haftada 2 gün izin kullaniyorum.20 çalış 10 gün izin.
  Yillik izin kullanilirken aylik izinlerimi de kullanabilir miyim yani 16 gün yillik izin toplam 10 gün haftalik izin 26 gün izne cikabilir miyim

 73. Merhaba,

  Birkaç sorum olacak. Ben 29 haftalık hamileyim ve çalışıyorum. Birincisi yemek aramla birlikte 9 saat çalışıyorum olması gereken bu mudur?
  ikincisi 01 mayıs 2019 da işe girdim. 31 martta doğum iznine ayrılacağım.( Doğumum 02 mayıs 2020 ) 16 haftalık doğum iznimi kullanacağım. Bu durumda temmuz sonu 16 haftam doluyor. sonrasında işten ayrılmayı düşünüyorum. temmuz sonuna kadar sigortam işveren tarafından yapılacak mıdır?
  Ayrıca 01 mayıs 2020 de 1 yılım doluyor, ama ben doğum iznine mart 31de ayrıldığımdan yıllık izin paramı alabilme hakkı kazanmış oluyor muyum?
  Bir de 16 haftam bittikten sonra şirket benimle çalışmak istemezse, süt izni vs bunları vermek hoşuna gitmiyor. beni işten çıkarma hakkı var mı, var ise, 1 yıllık tazminat alır mıyım?
  İşten tamamen çıkacağımı işyerine ne zamana kadar bildirmem doğru olur?
  son olarak devletten alacağım doğum izni parasını almam için dikkat etmem gereken bir zaman dilimi ya da başka birşey var mıdır, sadece raporu 32. hafta dolduktan sonra devletten alamm gerektiği iletildi. doğru bilgi midir?

 74. Merhaba. Şuan çalıştığım iş yerinde 7.yılım olacak 20 günlük yıllık izni haketmiş olmama rağmen bana sadece 14 günlük izin verilip içerde kalan 1 hafta için de ödeme falan yapılmamaktadır. Bu konuda ne gibi bir şey yapmam gerekir?

 75. Merhaba,
  4 yıl 9 aydır güvenlik olarak özel sektörde çalışıyorum şirket ihaleyi kaybettiği için şu anda ihbar süremi kullanmaktayım.Kıdem tazminatımla beraber içerde kalan son yıl çıkmadığım yıllık izin ücretini alabilirmiyim ?

 76. merhaba lütfen bilgisi olan biri bana yardımcı olsun bi tekstil fabrikasında 05.12.2018 tarihinde işe başladım 17.01.2020 tarihinde askere gittim yıllık iznimi kullanamadım. ancak 16.02.2020 tarihinde gelip tekrar işime devam ettim giriş çıkış olduğundan yıllık iznim yanar mı yoksa kullanabilir miyim

  • Aynı şahsa veya tüzel kişiye ait firmada ne kadar giriş çıkış yapsanda yanmaz, yıllık izin hakların parça parça da olsa toplam çalıştığın süreye göre hesaplanir

 77. Özel bir şirketde 9 yıldır çalışıyorum iş veren sürekli birer günlük yıllık izin yada serbest zaman kullabım izni veriyor haftada 2 yada 3 gün bu şekilde izin kullandırıyor ay sonunda bodroda 2 yada 3 gün üçretsiz izin gözüküyor bu izinleri bana sormadan benden izin almadan veriyor bizdende zorla imza alıyor bu yasal mı daha açıp sözleşmeyi fes edebilirmiyim .izin kağıda düzenleyip bana danışmadan yıllık izinden yada serbest zaman kullanımı diye izin yazıp zorla bizden imza alıyor yardım ederseniz şimdiden teşekkür ederim.

 78. Özel bir şirketde 9 yıldır çalışıyorum iş veren sürekli yıllık izinden birer gün izin veriyor yada serbest zaman izin kullanımı veriyor beni istediği kadar çalıştırıp benden izin almadan kafasına göre sürekli izin veriyor ve izin kagıdına zorla imza alıyor dolmamış yıllık iznimi bana zorla kullandırıyor karşı çıktığımda sürekli tehtit ediyor ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 79. Merhaba 65 yaşındayım emekliyim. Ama çalışmaya devam etmekteyim. 65 üzeri yasağı geldiği icin is yeri senelik izne çıkardı.senelik içindeyken bana bildirmeden is çıkışımı vermişler bu durumla alakali ne yapabilirim

 80. Merhaba 16 yaşındayım çıragım yıllık izne çıktım 2 hafta yani 10 gün ikinci haftada 20 yaş altına çıkma yasağı geldi 5 günüm gitti bu durumda napılır cevaplarsanız sevinirim

 81. Birbilenesor

  Merhaba 16 yaşındayım çırağım 2hafta izin aldım Yıllık izin toplam 10 gün 5 günü tamamladım sonra 20 yaş altına çıkma yasağı geldi 5 günüm kaldı bu durumda nolur cevaplarsanız sevinirim

 82. Bu yazılan maddeyi, Kanunda bulamadım. Ben işten ayrılırken, işyerime avans iznin maaşımdan kesilemeyeceğini söyleyebilmem için, kanunda yer alması gereklidir. Bu konuda yardımcı olur musunuz?

  Avans Olarak Kullanılmış Yıllık İzin Ücreti İşçiden Kesilebilir mi?
  Yasada yer almamasına rağmen, henüz izin hak etmemiş işçiye inisiyatif kullanarak ücretli izin veren işveren, işçinin izni hak etmeden işten ayrılması üzerine işçinin ücretinden bu süreleri kesemez. Hak edilmeyen bir iznin ücreti de olmayacağından, verilmiş izin işverenin kendi rızası ile verilmiş bir izin olarak kabul edilecektir.

 83. Merhabalar, özel bir şirkette 3 yıldır çalışıyorum. Geçen ay şirketim zorla yıllık izin planı istedi. Malum pandemiden dolayı herhangi bir plan olmadığı için atmasyon tarihler girmek zorunda kaldık. 1 hafta sonrasında bu tarihlerin değiştirilemeceğini söyledi. Bu hafta şirket ay sonundaki haftayı kapatarak yıllık izinlerin üzerine artı olarak düşülecek şekilde idari izin ilan etti, haliyle (-) güne düşmemek için daha önceki istedikleri tarihleri bu tarihlere çekmek istedim izin vermediler. 3 yıldır bu şirkette çalışıyorum ve zorla eksi güne düşürmeleri kanunen etik midir? Şirkette izin hakkı olmayan bir çalışan değilim, ona rağmen zorla eksi izne düşürmeleri bana normal gelmiyor ancak araştırmalarım sonucunda bir şey bulamadım. Lütfen bir bilen varsa yardımcı olabilir misiniz?

  NOT: son 1 aya kadar şirketteki izinler 1 sonraki yıla devrediyordu, haliyle 8-10 yıllık çalışanların çokz fazla izin hakkı vardı. Bize yapılan açıklama o fazla izinlerin düşürülmesi içindi ve bunun adil olduğu savunuluyor. Ancak ben ve hatta benden daha yeni çalışanlar şu an negatif izindeler zorunlu olarak.

 84. Merhaba

  14 cü yılımda çalıştığım resmi kurumdan işten çıkarıldım ama tekrar aynı kurumda taşeron üzerinden devam ediyorum.. aynı görevde.. şuan 16 sene oldu aynı kurumda .. yıllık izin hakkım sıfırlanmış mı oluyor. acaba yoksa haklarım saklımı..

 85. Merhaba,
  17.06.2019’da işe başladım. 20.05.2020’de istifa ettim ve ihbar sürem 17.06.2020’de doluyor. Aynı gün 1 yılım da dolmuş oluyor. Ancak yıl içerisinde blok izin uygulaması sebebiyle avans yıllık izin kullandık ve şu anda şirkete borçlu durumdayım. İhbar sürem ile 1 yılımın dolmasının aynı güne denk gelmesi durumuyla yıllık izin hak etmiş oluyor muyum? Bu durumda kullanmak zorunda kaldığım yıllık izinlerin ücreti benden kesilir mi?

 86. Eylül 2015te ise başladım eylülde izin hakkım 14 mu 20 mi

 87. Iyi günler babam Kasım 2019 da emekli oldu. Tazminatını aldı. Şimdi aynı yerde aynı çalışma saatlerinde çalışmaya devam ediyor. İşveren şu an babamı haftada iki gün part-time çalıyor olarak gösteriyor ona göre sigortası ödeniyor. Normalde babamın izin günü bir aydı. Bundan sonrada işvereninden bir ay izin istedi fakat part time çalışıyor olarak görüldüğü için işveren izin vermedi. Doğru olan nedir Babamın yıllık izni kaç gün olmalıdır.

 88. Mustafa solmaz

  Özel bir şirkette 10 yıldır çalışıyorum yıllık iznimin tamamını kullanmak istedim fakat iş veren en fazla 2 hafta kullandırabileceğini iş kanunları bunu ön görüyor deyip savuşturuyor ne yapmalıyım 20 günün tamamını kullanmak istedim .
  Benim iznimi bölüp iki barça halinde kullandırma hakkı varmı ben razı değilim iş verenle hemfikir le anlaşmazlığımız var iznimş bölme hakkı varmı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir