Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar
Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar
Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar

Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar

İşçi, işe girişinden itibaren 1 yılını doldurmasının ardından bir sonraki hizmet yılında kullanılmak üzere yıllık izin hak eder. 4857 sayılı İş Kanunu bakımından yıllık izin ile ilgili tüm soruları bu yazımızda cevaplamaya çalışacağız.

Yıllık İzin Nedir?

İşçilerin, yıl içerisinde dinlenmeleri için İş Kanunu tarafından verilmiş, yönetmelikle düzenlenmiş ücretli izin hakkıdır. İşçiler yıllık izin süresinde oldukları zamanlar için çalışmasalar da çalışmış gibi ücret alırlar.

Yıllık İzin Süreleri Nelerdir?

Yıllık izin süreleri asgari olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Kıdem süresi,

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara en az 14 gün,
 • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara en az 20 gün,
 • 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara en az 26 gün

yıllık ücretli izin verilir.

 • Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün arttırılarak uygulanır.
 • 18 yaşında ve 18 yaşından küçük işçilere en az 20 gün yıllık izin verilir.
 • 50 yaşında ve 50 yaşından büyük en az 20 gün yıllık izin verilir

Yıllık İzin Nasıl Bölünebilir?

Yıllık izin, bir bölümü 10 günden az olmamak üzere bölünerek kullanılabilir. Bölünmesi ile ilgili bir sınırlama yoktur.

İşçi Yıllık İzin Kullanmak Zorunda mı?

İş Kanunu yıllık izin için madde 53’te şu cümleye yer vermiştir. “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşçinin yıllık izin kullanmak istememesi, izin kullanmadan çalışmak istemesi diye bir durum söz konusu değildir. İşveren işçinin izinlerinin kullanılıp kullanılmadığından sorumludur.”

Yıllık İzin İşverenden Nasıl Talep Edilmeli?

Yıllık izin kullanmak isteyen işçi en az 1 ay öncesinde işverene yazılı olarak izin tarihlerini bildirerek talepte bulunur. Yıllık izin isteminde ad soyad, -varsa- sicil numarası, iznin hangi tarihler arasında kullanılmak istendiği ve ücretsiz yol izni istenip istenmediği belirtilir.

İşveren de, izin tarihlerini değerlendirerek izni onaylar ya da işçiye yeni bir tarih önerir.

İşveren İşçinin Yıllık İzin Talebini Karşılamak Zorunda mı?

İşveren işçinin yıllık izin talebini karşılamak zorundadır. Fakat işçinin seçtiği tarihleri onaylamak zorunda değildir. İşçiye işin gerekleri ile alakalı geçerli bir neden sunarak, başka bir tarih önermek suretiyle işçinin talebini değerlendirebilir.

İşveren veya işveren vekilleri, izin kuruluna danışmak suretiyle iş yerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu iş yerinde ilan eder.

Yıllık İzinde Kullanılan Yol İzni Nedir?

İşçinin, yıllık iznini bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olması nedeniyle işverenden talep etmesi durumunda toplam 4 güne kadar ücretsiz yol izni kullanabilir. Yol izninin amacı gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamaktır.

İşveren, işçinin talebine karşılık bu izni vermek zorundadır. Ama işçinin de bu hususu belgelemesi gerekmektedir. Ücretsiz yol izni süreleri için işveren işçiye ücret ödemez.

Yol izni süresini kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin bitiminden önce işe başlatmayabilir.

Yıllık İzin Süresi Ücretinin Peşin Ödenmesi Nasıl Gerçekleşir?

İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.

İhbar Süresinde Yıllık İzin Kullanılabilir mi?

İhbar süresi ile yıllık izin birbirinden mahsup edilememektedir. İşçi yıllık izin kullanmak istiyorsa, ihbar süresi başlatılmadan önce bu izni kullanmalıdır. İşçinin ihbar süresi içine denk gelen bir yıllık izin planı olmuşsa da, ihbar süresi yıllık izin süresi kadar uzayacaktır.

Yıllık İzinde Rapor Alan İşçinin İzin Süresi Uzar mı?

İşçinin yıllık izin kullanırken rapor alması durumunda, yıllık izin süresi raporun çalışma günlerine denk gelen günleri kadar uzayacaktır.

Yarım Gün Yıllık İzin Olabilir mi?

Kanunen yıllık izin 1 gün olarak verilir, 1 gün olarak kullanılır. Mevzuatta yarım gün yıllık izin durumu söz konusu olmasa da pratikte sıkça karşılaşılmaktadır.

Yıllık İzin Hakkı Olmayanlar Avans Yıllık İzin Kullanabilir mi?

Avans yıllık izin, yasada yer almamaktadır. İş Kanunu’na göre yıllık izin en az 1 yılını tamamlamış kişiye, bir sonraki hizmet yılı kullanılmak üzere verilir. Yani kişi izin hak etmeden izin kullanımı işverenin inisiyatifindedir.

Avans Olarak Kullanılmış Yıllık İzin Ücreti İşçiden Kesilebilir mi?

Yasada yer almamasına rağmen, henüz izin hak etmemiş işçiye inisiyatif kullanarak ücretli izin veren işveren, işçinin izni hak etmeden işten ayrılması üzerine işçinin ücretinden bu süreleri kesemez. Hak edilmeyen bir iznin ücreti de olmayacağından, verilmiş izin işverenin kendi rızası ile verilmiş bir izin olarak kabul edilecektir.

Yıllık İzin Kullandırılmadığı Gerekçesiyle İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

Yıllık izin işçinin önemli bir hakkıdır. İşçinin dinlenerek çalışma hakkı işveren tarafından engellenemez. İşçi yıllık izin istediği halde, ona hiçbir tarih önerisinde bulunmadan izinsiz çalıştıran işverenler İş Kanunu hükümlerine aykırı hareket etmiş sayılırlar. İşçi önce işvereni yazılı olarak uyarmalıdır. Buna rağmen izin kullanımı ile ilgili engelleme devam ediyorsa iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmektedir.

Bir Başka Şirketten Tüm Hakları İle Devrolan İşçinin Yıllık İzni Nasıl Hesaplanır?

Devir yolu ile tüm hakları yeni iş yerine geçen işçilerin yıllık izin hak edişleri geçmiş çalışmasındaki haklarla birlikte devam edecektir. Yıllık izin hakkedişi geçmiş çalışması başından itibaren hesaplanacaktır.

İşten Çıkıp Sonra Aynı Şirkette İşe Başlayan Kişinin Yıllık İzin Hakkı Nasıl Değerlendirilir?

Yıllık izin hak edişlerinde, aynı işverene bağlı geçirilen süreler birlikte değerlendirilir.

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait iş yerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren iş yerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin iş yerlerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

Yıllık İzin Hakkı Kullanılmadığında Yanar mı?

Yıllık izin bir sonraki hizmet yılı kullanılmak suretiyle verilse de, kullanılmayan süreler kaldığında işçinin hakkı yanmamaktadır. İzinler devamındaki senelerde de kullanılabilmektedir. İş sözleşmesi feshedilirken kullanılmayan izin sürelerinin ücreti, işçinin çıplak ücreti üzerinden hesaplanarak işçiye ödenmektedir.

Yıllık İzin Süresinde Başka İş Yerinde Çalışılabilir mi?

Yıllık izin işçilere dinlenmek üzere verilmiş bir izindir. İş Kanunu madde 58’de işçinin yıllık izin süresinde çalışmasını yasaklamıştır.

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

Yıllık İzin Hak Edişi Hesabında Çalışılmış Sayılan Süreler Nelerdir?

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 4857 sayılı İş Kanunu madde 55’te açıklanmıştır.

 • İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25. maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).
 • Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
 • İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).
 • Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).
 • maddede sözü geçen, işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılan zamanlar.
 • Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
 • 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.
 • İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.
 • Ek 2 nci maddede sayılan, mazeret izni süreleri,
 • İşveren tarafından verilen diğer izinler.
 • Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İşyerlerinde Toplu İzin Kullanımı

İşyerlerinde Toplu İzin Kullanımı

Yaz aylarının ortalarına geldiğimiz bu günlerde özellikle üretim sahası bulunan işyerleri işçilerine toplu izin kullandırmaktadır. …

30 yorum

 1. 27 nisan 2018 de yılım doldu 20 günlük yıllık izin hakedisim oldu.yoneticim hicbir talebim ve isteğim olmadan yıllık izne çıkmam icin beni zorladı.bende kabul etmek zorunda birakildim.haklarim nelerdir ne yapabilirim

 2. Gülşah yıldırım

  Özel bir şirkette çeyrek time olarak çalışıyorum 5 yılımı doldurdum çalışma şeklimiz haftada iki gün çalışıp 5 gün izinliyiz yıllık izin kullanırken diyelim bir hafta çıkacağız sadec iki gün yi gözüküp diğer günler izinli gün olarak geçiyordu kullandığımız 2 gün yi ücreti ödeniyordu fakat şirket bu hafta yeni bir kural getirmiş artık bir hafta yıllık izin olarak girilecek izninizden 7 gün düşecek fakat ücret iki gün yatacak diğer günlere ücretsiz Yıllık izin gireceklermiş böyle bir hakları var mı bunu merak ediyorum Bilgi verirseniz sevinirim

 3. 16 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum yıllık iznim 26 gün olması gerekirken 24 gün olarak tanımlı insan kaynaklarına Mail attım fakat Cumartesi günü izinli sayıldığım için 24 gün kalacağı belirtildi bu yasal bir durum mu acaba yardımcı olursanız sevinirim syg

 4. Aylık fix maaşı olmayan ve parça başı iş denen ve aylık yaptığı iş karşılığı ücret alan bir çalışanın izin döneminde ücreti nasıl hesaplanır?

 5. yıllık izin hakkım 06.11.2018 de doldu aralıkta izine çıksam 2019 temmuz yada ağustosta tekrar izin hakkım olurmu.

 6. 26.03.2012 tarihinde şu an çalıştığım şirketin kendi işyerinde işe başladım. Bir gün sonra kendi kararımla şirketin devam etmekte olan adi ortaklıklı başka bir işyerine geçiş yaptım. 05.10.2016 tarihinde ihbar ve kıdem tazminatlarım ile bütün alacaklarımı alarak iş bitimi nedeniyle çıkışım yapılarak bir gün sonra aynı şirketin kendi bünyesinde devam eden ve şu an çalıştığım projede görevime başladım. Bu durumda, anlatıldığı gibi bir çalışma sürecine göre benim yıllık izin hakkım 21 gün müdür yoksa 14 gün mü? Peki 21 gün ise yıllık izin hakediş tarihim ilk iş başı yaptığım tarih midir?
  A Firması : 26.03.2012 – 27.03.2012
  A-B Adi Ortaklığı : 28.03.2012 – 05.10.2016
  A Firması : 06.10.2016 – devam

 7. İş yeri sene sonu sayımı sebebiyle ‘Yıllık izini avans” mahiyetinde 7 gün olarak bize verdi.1 hafta öncesinde iş yokluğu sebebiyle bazı bölümlerede aynı şekilde 4 gün olarak verdi.Ancak 7 gün sonunda iş başı yaptığımızda bu ücretin bordroya yansıyacak şekilde kesinti yapılacağını bu ücretide devletin yatıracağını ancak %60’lık bir kısmının yatacağını ve %40 maddi kaybımızın olacağını belirtti.Aynı zamanda bu son 7 günde yıllık izin hakkımızdan kesilmeye devam edileceğide söylendi.Bu yasal olarak etikmidir? araştırmalarım sonucu doğru bir tespite varamadım ilgilinize arz ederim.

 8. Belgin özkan

  Yıllık izin süresine Cumartesi Pazar dahil mi? Özel okulda çalışıyorum, Cumartesi ve Pazar günleri çalışmıyoruz. Yıllık izin kullandığımda iznime Cumartesi ve Pazar da sayılıyor mu?not ; cumartesi çalışmıyorum

  • merhaba,
   08-18 hafta içi çalışıp cumartesi çalışmıyorsanız yıllık izinde cumartesi sayılmamakta.
   08/16 çalışıyor 45 saati doldurmuyorsanız cumartesi yıllık izin sayılır.

   • Cumartesi çalışılıp çalışılmadığının bir önemi olmaksızın, işgünü sayılmaktadır. 6. gün olarak çalışılmayan, ancak hafta tatili olmayan ve mevzuata göre iş günü sayılan cumartesi günü, yıllık ücretli izin süresinden sayılmaktadır.

    • Mevzuat iş kanunu ise orada maalesef bu durum ayrıntılı olarak belirtilmiyor. Nerede ne şekilde bunun açıklamasının yapıldığını yazabilir misiniz?

 9. 08.03.2017 de işe basladim bir senem dolduktan sonra ilk senelik iznimi kullandim ..
  Şimdi çaliştiğim proje bitti işten çikarmalar basladi benimde ikinci senemi doldurmaya 1 ay 9 gun var senelik izin hakkim varmi çunki cikma durumu olursa ucretini yada izni talep etmek istiyorum yoksa 11 aylik calismam boşami gidecek

 10. Kendi isteği ile işten ayrılıp tekrar 15 gün veya 1 ay sonra işe başlanırsa yıllık izin tekrar girdiği tarihten mi? Yoksa ilk işe giriş tarihimi baz alınınır. Yıl kaybı olur mu?

  • Tekrar aynı yerde başladığınız da ise ilk giriş tarihi baz alınır çalışmadığınız arada ki 15 gün ve 1 aylık süreyi doldurunca yıllık izin hakkınız doğar tekrardan

 11. Çalıştığım işyerinde 15 aralıkta 5. Yılım doldu 6.yıla başladım.bu yıl senelik iznim 14 mü 20 gün mü olması gerekiyor.

 12. Merhabalar

 13. 01 /01 2005 girisliyim 14 yıl bitti 15 den 1,5 ay gün aldım yıllık iznim 20 günmu yoksa 26 günmu aydınlatırsanız sevinirim

 14. 09/08/1962 doğumluyum, 14/11/2003 yılında girdiğim şirketten 14/08/2008 yılında kıdem tazmınatımı alarak emekli oldum ve 21/08/2018 yılında tekrar işe giriş yapıldı. sorum şu, benim izin kullanma sürem 20 gün mü? 26 gün mü? bilgilendirmeniz rica olunur.
  saygılarımla.

 15. 09/08/1962 doğumluyum, 14/11/2003 yılında girdiğim şirketten 14/08/2008 yılında kıdem tazmınatımı alarak emekli oldum ve 21/08/2008 yılında tekrar işe giriş yapıldı. sorum şu, benim izin kullanma sürem 20 gün mü? 26 gün mü? bilgilendirmeniz rica olunur.
  saygılarımla.( özür dilerim bir evvelki mailimde işe tekrar giriş şehven 14/08/2018 yazmışım, doğrusu 14/08/2008 olmasıgerek).

 16. Merhaba 15 yıldır çalışıyorum. Ocak itibariyle 26 gün hakkı kazandım. Geçen yıldan artan henüz kullanmadığım 14 iş günü yıllık iznim ile 40 gün izin hakkına sahibim. Geçen yıl 10 iş günü bir arada toplu kullandım. arada bir ya da birkaç gün lük izinlerim oldu. Şimdi 2 haftada bir gün yani ay da 2-3 gün geçen yıldan kalan izinlerimi kullanmak istiyorum(eğitim için) ama bu yönetmeliğe ve kanuna uygun mu bakalım deniliyor.İşverenin izin vermeme durumu hakkı olabilir mi?

 17. bir işçi kasım – 1985 yılında işe başlasa. kasım 1986 yılında izin hak ediyor. Bu iznin adı 1985 yılı izni midir, yoksa 1986 yılı iznimidir ?

 18. Merhaba;

  3 yıl 9 aydır bir şirkette çalışıyorum ve ayrıldım iş yeri bana sadece 3 yıllık izninini kullana bilirsin 9 aylık iznini veremeyiz dediler bu yasalmı yasalarda yeri mevcut mu sonuçta 9 ay çalıştım yıllık iznim olmuyormu ? yardımlarınız için teşekkür ederim

  • Yasalara göre 3 yıllık iznini kullanabilirsin. 4. Yıl dolmadigi için izni haketmemis sayılıyorsunuz.

 19. 14 -34 vardıyasında guvenlık olarak calısıyorum gece ekıbıne 14 gun ızın sunuluyor gunduz ekıbı sabah 8 aksam 6 calısıyor onlara 16 gun ızın sunuluyor sozde bızden daha cok calıstıkları soylenıyor
  bu yasal mı yada bunu kıme sıkayet edebılırım ıs kanununda en az 14 gun dur dıyor ben gece calısıyorum
  yanı esas olarak benm daha cok olması gerekmıyormu
  ve ayrıca ızne cıkmayalım ızın ucretını alalım dıyoruz 3 4 ay gıbı bı uzantıdan bahsedılıyor 3 4 ay sonra ancak verebılırım dıyor bı onerınız varmı yada sıkayetde bulunabılcegım bı yer varmı

 20. İyi günler benim bir sorum olucak eşim ve ben ikimiz ayrı fabrikalarda çalışıyoruz yıllık izini aynı gün kulkanmak istiyoruz bu mümkün müdür yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

 21. Merhaba sabah 8 akşam 18 e kadar çalışıyorum cumartesi pazar izinliyim yıllık izine çıkartırken hafta sonlarımı götürüyorlar nasıl ispat eder haklı fesih sebebi olarak işleme koyarım kıdem tazminatımı alırım teşekkür ederim

 22. merhabalar
  mobilya imalat yapan ve yapılan imalatları özel imalat olarak müşterin evlerine taşıyıp montaj yapıyoruz bu montaj günlerini biz kendimiz müşterilerle konuşup 2 gün gün veya zaman zaman 1 hafta öncesinden ayarlarız müşterilerimiz de montaj yapılacak olan oda da ne varsa taşırlar oda boşaltırlar bundan dolayıdır ki planlanmış bir iş ve işlem olduğu için ama bizim montajcı arkadaşlarımız sabah işe gelirler abi öğleden sonra ben izin istiyorum hayırdır napcaksın dediğimiz de gezmeye gidecem hayvan almaya gidecem derler kimin nereye gideceği önemli degil ansısın izin alınması çok problem veriyor daha sonra müşteri ile biz sıkıntı yaşıyor haklı olarak
  müşteri haklı biz haksısız ama işin garip kısmı montajcı suçlu müşteri ile can çekişen biziz nasıl yardımçı olursunuz bu konu ile

 23. 29. Maddeden işten atıldım 53 gün yıılık izin hakkım ve 15 günde içerde alcağam maaş vardı hiçbir ücret yatırmamışlar işveren haklı mi yasal olarak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir