Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / 2019 Asgari Ücret Desteği Detayları
2019 Asgari Ücret Desteği Detayları
2019 Asgari Ücret Desteği Detayları

2019 Asgari Ücret Desteği Detayları

Asgari ücretin yaklaşık %26 oranında artması ile, işletmelerin en önemli giderleri arasında bulunan personel maliyetlerinin azaltılması yönünde yapılan çalışmalardan biri de “asgari ücret desteği” olarak karşımıza çıkmaktadır. Süregelen yıllarda uygulanan destekten 2019 yılında da faydalanmak mümkün. 2019 asgari ücret desteği detayları için “7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine bakmamız gerekmektedir.

7162 sayılı Kanunun 10. maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici 78. madde eklenmiştir.

2019 Asgari Ücret Desteği

7162 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 78. madde 2019 yılında 4/a sigortalıları çalıştıran işverenlere sağlanan desteğe ilişkin detaylar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2019 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

Birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinin tespitinde; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınır.

Ortalama sigortalı sayısı;

500’ün altında olan iş yerleri için günlük 5 Türk Lirası,

500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 Türk Lirası destek sağlanır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Hükümleri Uygulanan İş Yerlerinde Destek Hesaplamaları Değişiyor

Sosyal Güvelik Kurumu’na sigorta bildirimi yapılan çalışanların SPEK tutarı 102 Lira (aylık brüt 3,060 ₺) olan iş yerlerinde  4/a sigortalı çalıştıran işverenlere günlük 5 ₺ veya 3,36 ₺ asgari ücret desteği ortalama sigortalı sayısına göre değişmektedir.

Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 203 Türk lirası (aylık 6.090 TL) olarak esas alınır.

Yine bunun yanında, 3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç 271 Türk lirası olarak ve 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Örnek Destek Tutarları

2019 yılı asgari ücret desteği ortalama sigortalı sayısına göre yukarıdaki şekilde belirtilen günlük destek tutarları olarak değişmektedir.

Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2018/Ocak ayında günlük SPEK tutarı 102 ₺ ve altında uzun vadeli sigorta kollarına tabi 5 sigortalısı için bildirim yapmış bir iş yeri 150 gün, 2019/Ocak ayı için faydalanacağı asgari ücret desteği gün sayısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani ilgili iş yeri 2019/Ocak ayında asgari ücret desteği sayısı 150 gün üzerinden yararlanacaktır.

Ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olması hasebi ile günlük destek tutarı 5,00 ₺ ve 150 gün üzerinden hesaplama yaptığımızda 2019/Ocak ayında 750,00 ₺ asgari ücret desteğinden faydalanacak ve bu tutar işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyeceği sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

2019 Asgari Ücret Desteğinden Hangi Hallerde Faydalanılamayacak?

2019 asgari ücret desteği günlük 3,36 ₺ ve 5 ₺ olmak üzere ortalama sigortalı sayısına göre değişmektedir.

Asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak hallerin başında önemli bir şart olan ortalama sigortalı sayısı şartı karşımıza çıkmaktadır.

5510 sayılı Kanunun geçici 78. madde kapsamında destekten yararlanılacak ay ya da dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile (4/a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde ilgili dönemde asgari ücret desteğinden faydalanma durumu olmamaktadır.

Ayrıca;

  • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermemesi,
  • Sigorta primlerini yasal süresinde ödememesi,
  • Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması,

Hallerinde 2019 asgari ücret desteğinden faydalanamayacaktır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Yol Ücretleri Nasıl Vergilendirilir?

Yol Ücretleri Nasıl Vergilendirilir?

İşverenler, işçilere çalışma karşılığı olan asıl ücretin yanında ek ücretler de verebiliyor. Yol ücretleri de buna dahil. Peki, son düzenlemelere göre yol ücretleri nasıl vergilendirilecek?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir