Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / 2019 Aylık Prime Esas Kazanç Tutarları
2019 Aylık Prime Esas Kazanç Tutarları
2019 Aylık Prime Esas Kazanç Tutarları

2019 Aylık Prime Esas Kazanç Tutarları

27.12.2018 Tarih ve 30638 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 25.12.2018 tarih ve 2018/1 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2019 yılında uygulanacak en düşük günlük brüt ücret 85,28 ₺ , aylık brüt ücret tutarı 2.558,40 TL olarak belirlenmiştir.

5510 Sayılı Kanun’un 82. maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 7,5 katı olduğu öngörülmüştür. Buna göre 2019 yılında SGK primine esas tutulacak aylık kazancın alt sınırı ve üst sınırı olarak alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

01.01.2019 – 31.12.2019 Tarihleri Arasında SGK Primine Esas Tutulacak Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 ₺ Aylık kazanç alt sınırı          2.558,40 ₺
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 ₺ Aylık kazanç üst sınırı         19.188,00 ₺

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararının aslına ulaşmak için tıklayınız.

Prime Esas Kazançlar Nasıl Belirlenir?

Sigortalı çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri primler, elde ettikleri kazançlar dikkate alınarak belirlenmektedir. Sigortalıya yapılan her türlü ödeme prime tabi tutulmamaktadır. Ödemelerin prime tabi olup olmadıkları yasayla açıkça düzenlenmektedir. Bir çalışana yapılan ve prim kesintisine tabi olan ödemeler toplamı Prime Esas Kazancı oluşturmaktadır.

5510 Sayılı Kanunu’nun “prime esas kazançlar” başlıklı 80. maddenin 1. fıkrasına göre 4/1-a kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançların hesabının uygulama esasları belirtilmiştir.

“Günlük kazanç sınırları

MADDE 82- (Değişik birinci fıkra: 13/2/2011-6111/39 md.) Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.

 Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder. 

Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 39.Maddesi

Asgari ücret

         Madde-39-İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Maliye Bakanlığı ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirtilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından yerine getirilir.”

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İhbar Sürelerinin Bayram Günlerine Denk Gelmesi

İhbar Sürelerinin Bayram Günlerine Denk Gelmesi

İşten çıkacağını bildirim sürelerini gözeterek işverene önceden söyleyen işçi, ya da işten çıkarılacağı bildirim süresine …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir