Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / Doğum Yardımı Meclis Genel Kurulunda Kabul Edildi
dogum-yardimi-meclis-genel-kurulunda-kabul-edildi

Doğum Yardımı Meclis Genel Kurulunda Kabul Edildi

 

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 


Yeni doğan
çocuklar için Devletin doğum yardımı vermesini öngören düzenleme Meclis genel Kurulunda kabul edildi. Doğan her çocuk için, Devlet belirli miktarda yardım verecek. 3 ve sonraki çocuklarda bu yardım 600 lira olacak. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen maddeye göre;

1-Doğum yardımından faydalanmak için çocuğun canlı doğumu şartı aranıyor.
2- Vatandaşın doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı verilecektir.
3- Doğum yardımı Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır.
4- İşçiler eğer toplu iş sözleşmesi ile bir yardım alıyorsa, bu konuda fark varsa fark verilecektir.
5- Hali hazırda uygulanmakta olan memurlara doğum yardımı verilmeyecektir. Memurlar da 657 sayılı Kanuna istinaden doğum yardımı yerine statü gözetmeksizin yukarıdaki yardım tutarlarından faydalanabilecektir..
6- Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.
7- Doğum yardımı düzenlemesi 15/5/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecektir.
8- Çıkma izni almak koşuluyla Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler de imkandan yararlandırılacak.

İŞTE KABUL EDİLEN DÜZENLEMENİN TAM METNİ

MADDE 21- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Doğum yardımı
EK MADDE 4- (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.
(4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır.
(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
(6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Evlilik Yardımı ve İzni Uygulaması

Evlilik Yardımı ve İzni Uygulaması

İş hayatında merak edilen konulardan biri de evlenen personelin yasal olarak evlilik izninin olup olmadığıdır. Evlilik …