toplu iş sözleşmeleri

İş Kollarındaki İşçi Sayıları Ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin İstatistikler Yayınlandı

toplu iş sözleşmeleri

 

 

Herhangi bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olabilmesi için, faaliyet alanındaki işçi sayısının en az %10’unun; toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerinde çalışan işçilerin yarıdan bir fazlasının söz konusu sendikanın üyesi bulunması gerekmektedir. Bu konudaki düzenleme 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 12. maddesinde yapılmaktadır. İlgili maddenin tam metni aşağıdaki gibidir.

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması

Yetki:

Madde  12 – Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunun (tarım  ve  ormancılık, avcılık ve balıkçılık işkolu hariç) üyesi bulunduğu işçi sendikası, toplu  iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinin her birinde  çalışan  işçilerin  yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması halinde bu işyeri veya  işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. İşletme sözleşmeleri için  işyerleri bir bütün olarak nazara alınır ve yarıdan fazla çoğunluk buna göre hesaplanır.

Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyerleri, sendika üyesi olmayan bir  işveren  ise  kendi  işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. (Değişik: 3/6/1986  – 3299/2 md.) Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunun tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında  yayımlanacak istatistikler esas alınır. Bu istatistiklerde belirtilecek  işkolundaki bütün işçi sayısı ile bu işkolundaki sendikalara mensup üye sayısı  toplu  sözleşme ve diğer işlemler için istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Yetki  belgesi almak üzere müracaat eden veya yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez.

(Değişik:  3/6/1986  – 3299/2 md.) Yayımından itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen  istatistikler kesinleşir. Ancak, istatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesiyle bu süre içinde Ankara İş Mahkemesine başvurulabilir. Mahkeme bu itirazı 15 gün  içinde  sonuçlandırır.  Mahkemece verilen karar ilgililerce veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca temyiz edilebilir. Yargıtayca bu temyiz talebi 15 gün içinde kesin karara bağlanır.

Yasal düzenlemeye dayalı olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan, 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN  2008 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ’e ulaşmak için tıklayınız.

2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2008 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’e ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Raporluyken İşten Çıkan İşçinin Rapor Onay Süreci

Raporluyken İşten Çıkan İşçinin Rapor Onay Süreci

İstirahat raporundaki işçinin işten ayrılması veya çıkarılması halinde nasıl bir yol izleneceği merak edilen konular arasında …