özel istihdam büroları

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

özel istihdam büroları

 

 

01.08.2008 tarih, 26954 sayılı Resmi Gazete’de ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ yayınlanmıştır. Yönetmelikle, özel istihdam bürolarına izin verilmesi, büroların çalışma ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar açıklanmaktadır. Yönetmeliğin önemli başlıkları şu şekildedir;

 

 • Özel istihdam büroları, yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabilirler. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunamazlar.
 • Özel istihdam büroları, mesleki olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde bulunamazlar.
 • Özel istihdam bürolarının yurt dışı işe yerleştirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
 • Özel istihdam bürosu açmak için Kurum internet sayfasında bulunan başvuru formu ekinde;

a) Yetkili kişiye ait T.C. kimlik numarası beyanı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izin belgesinin örneği,

b) Yetkili kişiye ait en az lisans düzeyinde öğrenim belgesinin örneği, yurtdışı okullardan mezun olanlar için yeminli mütercimlerce Türkçe’ye tercüme edilmiş diploma örneği,

c) Yetkili kişiye ait müflis veya konkordato ilan etmemiş olduğuna ilişkin ticaret sicil memurluğundan veya ticaret mahkemelerinden alınmış belge,

ç) Yetkili kişiye ait Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış adli sicil belgesi,

d) 7 nci maddede belirtilen kriterlere uygun, nitelikli uzman personelin özgeçmişi, işyerine sahip olunduğuna ilişkin belge ve yeterli teknik donanıma sahip olunduğuna dair beyan,

e) Kuruluş ve değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazeteleri, şirket niteliği taşımayan tüzel kişiler için kuruluş sözleşmesi ya da yerine geçen belge,

f) Yetkili kişiye ait imza sirküleri,

g) Kat’î ve süresiz banka teminat mektubu,

ğ) Masraf,

Kurum il/şube müdürlüğüne ibraz edilir. Kurum tarafından (d) bendinde yer alan bilgilere ilişkin ayrıca belge istenebilir.

 • Özel istihdam büroları, bulundukları yerin ticaret siciline kayıtlı olmak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla aynı ilde veya başka bir ilde şube veya irtibat büroları açabilir.
 • Özel istihdam büroları, Kurumdan izin almak şartıyla sistem ve markalarını birinci fıkrada sayılan koşulları yerine getiren üçüncü kişilere kullandırabilir veya temsilcilik verebilirler.
 • Teminat mektubu miktarı 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.
 • Özel istihdam büroları, artırılan miktar kadar ek kat’î ve süresiz banka teminat mektubunu şubat ayı sonuna kadar Kuruma ibraz etmek zorundadır.
 • Özel istihdam bürolarında, Kurum tarafından verilen izin belgeleri, iş arayanlardan ücret alınmayacağı ve menfaat temin edilemeyeceği ifadesi ve ilgili il müdürlüğünün adres ve telefonlarının yer aldığı bilgiler herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca internet ana sayfalarında da bu bilgilere yer verilir.
 • Özel istihdam büroları tarafından kullanılan, başlıklı kâğıt, tabela, afiş ve ilanlarda ekteki logonun kullanılması zorunludur.
 • Özel istihdam bürolarının Kurumla yaptıkları yazışmalarda ve işe yerleştirme faaliyeti ile ilgili hazırladıkları her türlü belgede özel istihdam bürosu kaşesinin bulunması zorunludur. Yetkili kişi, kaşe altına atılan her türlü imzadan sorumlu olup, kendisi dışında imza atabileceklere ilişkin düzenlenen belgeleri, istendiğinde Kuruma ibraz etmek zorundadır.
 • Özel istihdam bürolarının internet ortamındaki faaliyetlerinden de yetkili kişi sorumludur.
 • Özel istihdam büroları; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçı meslek guruplarında yer alanlar ile genel müdür veya bu göreve eş ya da daha üst düzey yöneticilerden ücret alabilir.
 • Özel istihdam büroları, 13 üncü maddede belirtilen mesleklerde ve görevlerde işe yerleştirmeler için işçi ve işveren ile yazılı sözleşme düzenler. İş arayanlara ve işe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim, meslek bilgileri ile işverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgileri kayıt altına alınır. Yapılan sözleşmelerde; iş arayanın kimlik bilgileri, işyerine ait bilgiler, işe yerleştirme karşılığı işçi veya işverenden alınan ücret, işçinin çalışacağı işte alacağı brüt ücret tutarı, yerleştirilen meslek ve/veya pozisyona ilişkin hususların bulunması zorunludur.
 • Özel istihdam büroları, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan; iş arayanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili üçer aylık dönemlere ait istatistiklerini, internet ortamında nisan, temmuz, ekim ve ocak ayının 20’sine kadar Kuruma göndermek; izin aldıktan sonra unvan, faaliyet alanı, yetkili kişi, nitelikli personel, posta adresi, internet sayfası ve elektronik posta adresi değişikliklerini ise 10 gün içinde başvurusunu yaptığı il veya şube müdürlüğüne bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talep edilmesi halinde Kuruma vermek zorundadır.
 • Özel istihdam büroları, düzenleme tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren;

a) 13 üncü maddede belirtilen ücret alınabilecek mesleklerle ilgili yazılı sözleşmeleri üç yıl,

b) İş arayanlara ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini iki yıl,

c) İşe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini üç yıl,

ç) İşverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgilerini iki yıl,

d) İstatistikî bilgilerin Kuruma gönderildiğine dair belgeleri iki yıl,

e) Kurumca onaylanan yurtdışı iş sözleşmelerini beş yıl,

f) Yetkili kişi dışında imza atabilecek kişilerle ilgili olarak düzenlenen belgeleri iki yıl, süreyle saklamak ve Kurumun talebi halinde ibraz etmek zorundadır.

 • Özel istihdam bürolarından alınan bilgilerin Kurumca kullanımında, bu bilgilerin hizmete özel olduğu hususu dikkate alınır.
 • Özel istihdam bürolarının faaliyetleri Kurum müfettişlerince denetlenir. Özel istihdam büroları Kurum müfettişlerinin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız. 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşkur’dan Yeni İstihdam Desteği Geliyor

İŞKUR’dan Yeni İstihdam Desteği Geliyor

İstihdamı arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni mezun gençlerin çalışma hayatına kazandırılması …