İşe İade Davasını Kazanan İşçinin SGK'ya Bildirimi Gerekir Mi?

Aktif .

İbrahim Işıklı

işverenÖzellikle işe iade davasını kazanan işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'na bildirilmesi noktasında sorunlar yaşanmaktadır. Mahkeme, işçinin işe iadesine karar vermişse, verilen kararda;

 

  • İşçinin 10 gün işe başvurmak üzere başvuruda bulunmaması halinde, feshin geçerli bir fesih sayıldığı,

 

  • İşçinin 10 gün içinde başvurması halinde, işverenin bir ay içinde işe başlatmasının zorunlu olduğu,

 

  • İşverenin işçiyi işe başlatmama hakkının da verildiği,
  • İşçinin işe başlatılması halinde yapılan feshin geçersizliğinin kabul edildiği,
  • İşçiyi işe başlatmayan işverenin işe başlatmam tazminatı ödemesi gerektiği,
  • İşçinin boşta geçen süreyle ilgili en çok dört aylık ücretinin ödenmesi gerektiği bilinmektedir. Bu durumda işçinin SGK bildirimi olup olmayacağı veya bunun süresi uygulamada tartışma konusu olmaktadır.

İşçi, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmazsa veya bu süre içinde başvuruda bulunmakla birlikte işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlamaz ise, feshin geçerli nedene dayanmadığı konusunda kesinleşen mahkeme kararına rağmen, fesih işlemi bu defa geçerli olacağı için, bu durumda, işe başlatmam tazminatı ile en çok dört aya kadar boşta kaldığı sürelere ilişkin ücret ve diğer haklarını talep edemeyeceğinden, işverenin SGK'ya prim belgesi verme ve prim ödeme yükümlülüğü de olmayacaktır.

İşçinin işe iadesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvurmuş olması koşuluyla;

1) İşçinin işe başlatılması,

2) İşçinin istemesine rağmen işe başlatılmaması,

hallerinde, işçiye çalıştırılmadığı süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kolları üzerinden prime tabi tutulacak ve bu süreler SGK hizmetinden sayılacaktır.

Söz konusu aylık prim ve hizmet belgelerinin ilişkin olduğu sürenin başlangıcı, feshin geçersizliği davasına konu teşkil eden iş sözleşmesinin feshedildiği tarih olacaktır. Dolayısıyla, en çok dört aya kadar ödenecek olan ücret ve prime tabi diğer ödemeler için bu fesih tarihinden itibaren ileriye doğru dönem için (işçi sanki bu dönemde çalışıyormuş gibi) aylık prim ve hizmet belgeleri verilecektir.

Mahkeme veya özel hakem kararları uyarınca çalışılmayan sürelere ilişkin olmak üzere geriye yönelik olarak sonradan düzenlenmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin; kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23'üne kadar verilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da aynı süre içinde ödenmesi halinde idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği tarihin muteber bir belge ile kanıtlanması işverenden istendiğinden mutlaka işçinin işe başvurusunda mahkeme kararını tebellüğ ettiği tarihi gösteren bir belge talep edilmelidir.

İş Mahkemesi tarafından feshin geçersizliğine ve işçinin işe iade edilmesine karar verilmesi sonrasında işçinin 10 iş günü içinde işverene işe başlamak üzere başvurmasına rağmen, işverenin işçiyi işe başlatmayarak tazminat ödeme yolunu seçmesi halinde, en az dört, en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki işe başlatmama tazminatı prime tabi tutulmayacaktır.

Ancak, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar işçiye çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar doğan ücret ve diğer hakların sigorta primine dahil edilmesi ve mahkeme kararının kesinleştiği tarihi izleyen ayın 23'üne kadar SGK'ya verilmesi gerekmektedir.

Geriye dönük düzenlenecek aylık prim hizmet belgelerinin ilişkin olduğu sürenin başlangıcı, feshin geçersizliği davasına konu olan iş sözleşmesinin feshedildiği tarih olduğundan, en çok dört aya kadar ödenecek olan ücret ve prime tabi diğer ödemeler için fesih tarihinden itibaren ileriye doğru 4 ay için aylık prim hizmet belgesi verilecektir.

İşe iade kararına istinaden yapılacak geriye dönük aylık prim hizmet belgelerinin elektronik ortamda değil de, kağıt ortamında düzenlenmesi ve dilekçe ekinde, mahkeme kararına ait bir suretle birlikte işyerinin bağlı olduğu merkez müdürlüğüne verilecektir. Sigortalıların iş sözleşmelerinin feshinin geçersizliğine karar verilmesi ile işverenin bu konudaki tasarrufu geçersiz kabul edildiğinden, sigortalı aynı işyerinde işe başlasın veya başlamasın, sözleşmenin feshedildiği tarih itibariyle merkez müdürlüğünce işverenden ayrıca sigortalı tekrar işe giriş bildirgesi istenmeyecektir.

Kaynak: Dünya Gazetesi

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin