6637 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6637
Kabul Tarihi: 27/3/2015
MADDE 1 – 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin bölümüne
eklenmiştir.”
MADDE 2 – 22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (İ) işaretli
Cetvelin “II. Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırları” bölümünde yer alan “36.000” ve “40.000”
rakamları sırasıyla “73.600” ve “77.600” şeklinde değiştirilmiştir.

Kanunun tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Yapan Çalışanların İzin Hakları

Doğum Yapan Çalışanların İzin Hakları Genişletilecek

2014 ve 2015 yılları çalışma hayatına, Torba Yasaların da etkisi ile, birçok değişiklik getirmiştir. Özellikle …