Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar
Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar

Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar

İşçi, işe girişinden itibaren 1 yılını doldurmasının ardından bir sonraki hizmet yılında kullanılmak üzere yıllık izin hak eder. 4857 sayılı İş Kanunu bakımından yıllık izin ile ilgili tüm soruları bu yazımızda cevaplamaya çalışacağız.

Yıllık İzin Nedir?

İşçilerin, yıl içerisinde dinlenmeleri için İş Kanunu tarafından verilmiş, yönetmelikle düzenlenmiş ücretli izin hakkıdır. İşçiler yıllık izin süresinde oldukları zamanlar için çalışmasalar da çalışmış gibi ücret alırlar.

Yıllık İzin Süreleri Nelerdir?

Yıllık izin süreleri asgari olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Kıdem süresi,

 • 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara en az 14 gün,
 • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara en az 20 gün,
 • 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara en az 26 gün

yıllık ücretli izin verilir.

 • Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün arttırılarak uygulanır.
 • 18 yaşında ve 18 yaşından küçük işçilere en az 20 gün yıllık izin verilir.
 • 50 yaşında ve 50 yaşından büyük en az 20 gün yıllık izin verilir

Yıllık İzin Nasıl Bölünebilir?

Yıllık izin, bir bölümü 10 günden az olmamak üzere bölünerek kullanılabilir. Bölünmesi ile ilgili bir sınırlama yoktur.

İşçi Yıllık İzin Kullanmak Zorunda mı?

İş Kanunu yıllık izin için madde 53’te şu cümleye yer vermiştir. “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşçinin yıllık izin kullanmak istememesi, izin kullanmadan çalışmak istemesi diye bir durum söz konusu değildir. İşveren işçinin izinlerinin kullanılıp kullanılmadığından sorumludur.”

Yıllık İzin İşverenden Nasıl Talep Edilmeli?

Yıllık izin kullanmak isteyen işçi en az 1 ay öncesinde işverene yazılı olarak izin tarihlerini bildirerek talepte bulunur. Yıllık izin isteminde ad soyad, -varsa- sicil numarası, iznin hangi tarihler arasında kullanılmak istendiği ve ücretsiz yol izni istenip istenmediği belirtilir.

İşveren de, izin tarihlerini değerlendirerek izni onaylar ya da işçiye yeni bir tarih önerir.

İşveren İşçinin Yıllık İzin Talebini Karşılamak Zorunda mı?

İşveren işçinin yıllık izin talebini karşılamak zorundadır. Fakat işçinin seçtiği tarihleri onaylamak zorunda değildir. İşçiye işin gerekleri ile alakalı geçerli bir neden sunarak, başka bir tarih önermek suretiyle işçinin talebini değerlendirebilir.

İşveren veya işveren vekilleri, izin kuruluna danışmak suretiyle iş yerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu iş yerinde ilan eder.

Yıllık İzinde Kullanılan Yol İzni Nedir?

İşçinin, yıllık iznini bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olması nedeniyle işverenden talep etmesi durumunda toplam 4 güne kadar ücretsiz yol izni kullanabilir. Yol izninin amacı gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamaktır.

İşveren, işçinin talebine karşılık bu izni vermek zorundadır. Ama işçinin de bu hususu belgelemesi gerekmektedir. Ücretsiz yol izni süreleri için işveren işçiye ücret ödemez.

Yol izni süresini kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin bitiminden önce işe başlatmayabilir.

Yıllık İzin Süresi Ücretinin Peşin Ödenmesi Nasıl Gerçekleşir?

İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.

İhbar Süresinde Yıllık İzin Kullanılabilir mi?

İhbar süresi ile yıllık izin birbirinden mahsup edilememektedir. İşçi yıllık izin kullanmak istiyorsa, ihbar süresi başlatılmadan önce bu izni kullanmalıdır. İşçinin ihbar süresi içine denk gelen bir yıllık izin planı olmuşsa da, ihbar süresi yıllık izin süresi kadar uzayacaktır.

Yıllık İzinde Rapor Alan İşçinin İzin Süresi Uzar mı?

İşçinin yıllık izin kullanırken rapor alması durumunda, yıllık izin süresi raporun çalışma günlerine denk gelen günleri kadar uzayacaktır.

Yarım Gün Yıllık İzin Olabilir mi?

Kanunen yıllık izin 1 gün olarak verilir, 1 gün olarak kullanılır. Mevzuatta yarım gün yıllık izin durumu söz konusu olmasa da pratikte sıkça karşılaşılmaktadır.

Yıllık İzin Hakkı Olmayanlar Avans Yıllık İzin Kullanabilir mi?

Avans yıllık izin, yasada yer almamaktadır. İş Kanunu’na göre yıllık izin en az 1 yılını tamamlamış kişiye, bir sonraki hizmet yılı kullanılmak üzere verilir. Yani kişi izin hak etmeden izin kullanımı işverenin inisiyatifindedir.

Avans Olarak Kullanılmış Yıllık İzin Ücreti İşçiden Kesilebilir mi?

Yasada yer almamasına rağmen, henüz izin hak etmemiş işçiye inisiyatif kullanarak ücretli izin veren işveren, işçinin izni hak etmeden işten ayrılması üzerine işçinin ücretinden bu süreleri kesemez. Hak edilmeyen bir iznin ücreti de olmayacağından, verilmiş izin işverenin kendi rızası ile verilmiş bir izin olarak kabul edilecektir.

Yıllık İzin Kullandırılmadığı Gerekçesiyle İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

Yıllık izin işçinin önemli bir hakkıdır. İşçinin dinlenerek çalışma hakkı işveren tarafından engellenemez. İşçi yıllık izin istediği halde, ona hiçbir tarih önerisinde bulunmadan izinsiz çalıştıran işverenler İş Kanunu hükümlerine aykırı hareket etmiş sayılırlar. İşçi önce işvereni yazılı olarak uyarmalıdır. Buna rağmen izin kullanımı ile ilgili engelleme devam ediyorsa iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmektedir.

Bir Başka Şirketten Tüm Hakları İle Devrolan İşçinin Yıllık İzni Nasıl Hesaplanır?

Devir yolu ile tüm hakları yeni iş yerine geçen işçilerin yıllık izin hak edişleri geçmiş çalışmasındaki haklarla birlikte devam edecektir. Yıllık izin hakkedişi geçmiş çalışması başından itibaren hesaplanacaktır.

İşten Çıkıp Sonra Aynı Şirkette İşe Başlayan Kişinin Yıllık İzin Hakkı Nasıl Değerlendirilir?

Yıllık izin hak edişlerinde, aynı işverene bağlı geçirilen süreler birlikte değerlendirilir.

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait iş yerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren iş yerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin iş yerlerinde bu kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

Yıllık İzin Hakkı Kullanılmadığında Yanar mı?

Yıllık izin bir sonraki hizmet yılı kullanılmak suretiyle verilse de, kullanılmayan süreler kaldığında işçinin hakkı yanmamaktadır. İzinler devamındaki senelerde de kullanılabilmektedir. İş sözleşmesi feshedilirken kullanılmayan izin sürelerinin ücreti, işçinin çıplak ücreti üzerinden hesaplanarak işçiye ödenmektedir.

Yıllık İzin Süresinde Başka İş Yerinde Çalışılabilir mi?

Yıllık izin işçilere dinlenmek üzere verilmiş bir izindir. İş Kanunu madde 58’de işçinin yıllık izin süresinde çalışmasını yasaklamıştır.

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

Yıllık İzin Hak Edişi Hesabında Çalışılmış Sayılan Süreler Nelerdir?

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 4857 sayılı İş Kanunu madde 55’te açıklanmıştır.

 • İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25. maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).
 • Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
 • İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).
 • Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).
 • maddede sözü geçen, işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılan zamanlar.
 • Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
 • 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.
 • İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.
 • Ek 2 nci maddede sayılan, mazeret izni süreleri,
 • İşveren tarafından verilen diğer izinler.
 • Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İşveren Avans Ödemek Zorunda mı?

İşveren Avans Ödemek Zorunda mı?

Avans nedir, kaç çeşit avans bulunuyor, işveren hangi avansı vermek zorunda? Hepsi ve daha fazlasını sizler için araştırdık.

198 yorum

 1. 27 nisan 2018 de yılım doldu 20 günlük yıllık izin hakedisim oldu.yoneticim hicbir talebim ve isteğim olmadan yıllık izne çıkmam icin beni zorladı.bende kabul etmek zorunda birakildim.haklarim nelerdir ne yapabilirim

  • Bir firmada 4 yıldır çalışıyorum izin gününü mayıs ayında doluyor mayıs gelmeden izin kullana bilirmiyim

   • Merhabalar Bir güvenlik şirketine baglı olarak farklı isyerlerinde 16.06.2020 tarihinden buyana calismaktayim.
    Bazı aylarda 3 bazisinda ise 5 gün calısmadığım gunler oldu. 1 yilı doldurdum.
    Sorum su yillik izin i haketmek icin yilda belli bi çalısma gun sayisı varmı veya yillik izini hakettimmi ?

   • Kullanan arkadaslarim var şirketin elinde

   • Çağrı merkezinde çalışıyorumdum sağlık durumumdan dolayi hemen işi bırakmak zorunda kaldım şirket ihbar süreci baslatmadigim icin hem yıllık iznimi hemde maaşımı kesti ve bunu vermedi bununla ilgili zorla evrak imzalatti , bu onların hakkı mi biri bana yardımcı olabilir mi

    • Merhaba belediyeede calisiyorum bir yilda iki kere yillik izne ciktiniz dediler bana ama ole bsey yok imzalarimi kaldirmislar ne yapabilirim nereye muracat edebilirim

   • Ben 2001de işe girdim şimdi EYTden emekli olucam 2023 mayıs ayında 26 günlük yıllık izinim doluyor şimdi emekli olsam yıllık izin hakkımı kaybeder miyim

  • Slm kolay gelsin ben bir yer alti maden sirketinde calisiyorum sigortam yer altiyatiyor yer alti maden islerinde haftalik 37.5 saaten fazla calismak konunen yasak 8 saat uzeri calisiyorum su an bana bir yil oldu iceride 60 gun izinim var yillik izinle beraber ben simdi noterden ihbar ceksem bu icerideki haftalik izinimi ve yillik iznimi alabirmiyim arti tazminatimi izin her zaman sıkıntı burda haftalik iznimi duzenli kullanamiyorum desem ihbar ceksem olurmu

  • Merhabalar
   Ben 8 yıldır bir şirkette çalışıyorum 2 ayım var 8 yıl olmasına o süreyi beklemeden 7000 günüm dolayısı işe kıdem tazmitımı alıp işten ayrılacağım 20 günlük yıllı iznim olacaktı 2 ay daha beklesem bu ücreti alabilirmiyüm kıdem tazminatı alıcagık için

   • Ben bir firmada 10 yil calisiyorum su an 3 hafta calisiyoruz sipraris bitince 1 ay izin veriyorlar 2029 izin kagidi imzalattilar bunuda tazminattan dusecegini soylediler neredeyse su an borclu duruma geldik boyle hak varmi

   • Merhaba ben 2012 09 25 giriş tarihim ve eyt den dolayı senelik izinlerimi mecbur kılarak kullandırdılar şimdi iznim yok dolmasına 6.5 ay var nasıl senelik iznine hak sahibi olabilirim

 2. Gülşah yıldırım

  Özel bir şirkette çeyrek time olarak çalışıyorum 5 yılımı doldurdum çalışma şeklimiz haftada iki gün çalışıp 5 gün izinliyiz yıllık izin kullanırken diyelim bir hafta çıkacağız sadec iki gün yi gözüküp diğer günler izinli gün olarak geçiyordu kullandığımız 2 gün yi ücreti ödeniyordu fakat şirket bu hafta yeni bir kural getirmiş artık bir hafta yıllık izin olarak girilecek izninizden 7 gün düşecek fakat ücret iki gün yatacak diğer günlere ücretsiz Yıllık izin gireceklermiş böyle bir hakları var mı bunu merak ediyorum Bilgi verirseniz sevinirim

  • Aynisi bana da oldu nerede calisiyorsunuz

  • 1 haftalık yazarsa yıllık izni bir haftalık ücret alırsın merak etme ücretsiz almazsın

  • Aynı durumu ben de yaşıyorum. Böyle bir hakları var mı? 32 gün yıllık iznim var işten ayrılmak istiyorum, 8günlük ücret yatırılacağını belirtiyorlar. Lc Waıkıkı!!!

  • Merhaba 6 yıldır yıllık izin kullanmadım.
   Magaza cıyım üstüme gelıp rotasyon veriyorlar yıldırmak için. Ben yıllık izin istemedim ama ne yıllık izin parası verildi. Nede şirketin beni çıkardı. Bu konuda dava açık kazanabilir iyim. Saygılar

 3. 16 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum yıllık iznim 26 gün olması gerekirken 24 gün olarak tanımlı insan kaynaklarına Mail attım fakat Cumartesi günü izinli sayıldığım için 24 gün kalacağı belirtildi bu yasal bir durum mu acaba yardımcı olursanız sevinirim syg

  • 2 senedir ozel bi sirkette çalışıyorum kar tatili (turuncu alarm) verildiginde ise gelinmicegi söylendi kapandi sirket 3 gun sonra is.basi yaptigimizda gelmedigimiz 3 Günü yillik iznimizden kesilcegini öğrendik imza attirilmak isteniyor sanki biz yillik izin talep etmisiz gibi yardmci olursaniz sevinriimm tesekkurler

 4. Aylık fix maaşı olmayan ve parça başı iş denen ve aylık yaptığı iş karşılığı ücret alan bir çalışanın izin döneminde ücreti nasıl hesaplanır?

 5. yıllık izin hakkım 06.11.2018 de doldu aralıkta izine çıksam 2019 temmuz yada ağustosta tekrar izin hakkım olurmu.

 6. 26.03.2012 tarihinde şu an çalıştığım şirketin kendi işyerinde işe başladım. Bir gün sonra kendi kararımla şirketin devam etmekte olan adi ortaklıklı başka bir işyerine geçiş yaptım. 05.10.2016 tarihinde ihbar ve kıdem tazminatlarım ile bütün alacaklarımı alarak iş bitimi nedeniyle çıkışım yapılarak bir gün sonra aynı şirketin kendi bünyesinde devam eden ve şu an çalıştığım projede görevime başladım. Bu durumda, anlatıldığı gibi bir çalışma sürecine göre benim yıllık izin hakkım 21 gün müdür yoksa 14 gün mü? Peki 21 gün ise yıllık izin hakediş tarihim ilk iş başı yaptığım tarih midir?
  A Firması : 26.03.2012 – 27.03.2012
  A-B Adi Ortaklığı : 28.03.2012 – 05.10.2016
  A Firması : 06.10.2016 – devam

  • 20 gündür sebebine gelince aynı şirkette geçiş yapmissin haklarını alman haklarını sıfırlamaz.Kesin olarak da böyledir başımıza geldiği için iyi biliyorum

 7. İş yeri sene sonu sayımı sebebiyle ‘Yıllık izini avans” mahiyetinde 7 gün olarak bize verdi.1 hafta öncesinde iş yokluğu sebebiyle bazı bölümlerede aynı şekilde 4 gün olarak verdi.Ancak 7 gün sonunda iş başı yaptığımızda bu ücretin bordroya yansıyacak şekilde kesinti yapılacağını bu ücretide devletin yatıracağını ancak %60’lık bir kısmının yatacağını ve %40 maddi kaybımızın olacağını belirtti.Aynı zamanda bu son 7 günde yıllık izin hakkımızdan kesilmeye devam edileceğide söylendi.Bu yasal olarak etikmidir? araştırmalarım sonucu doğru bir tespite varamadım ilgilinize arz ederim.

 8. Belgin özkan

  Yıllık izin süresine Cumartesi Pazar dahil mi? Özel okulda çalışıyorum, Cumartesi ve Pazar günleri çalışmıyoruz. Yıllık izin kullandığımda iznime Cumartesi ve Pazar da sayılıyor mu?not ; cumartesi çalışmıyorum

  • merhaba,
   08-18 hafta içi çalışıp cumartesi çalışmıyorsanız yıllık izinde cumartesi sayılmamakta.
   08/16 çalışıyor 45 saati doldurmuyorsanız cumartesi yıllık izin sayılır.

   • Cumartesi çalışılıp çalışılmadığının bir önemi olmaksızın, işgünü sayılmaktadır. 6. gün olarak çalışılmayan, ancak hafta tatili olmayan ve mevzuata göre iş günü sayılan cumartesi günü, yıllık ücretli izin süresinden sayılmaktadır.

    • Mevzuat iş kanunu ise orada maalesef bu durum ayrıntılı olarak belirtilmiyor. Nerede ne şekilde bunun açıklamasının yapıldığını yazabilir misiniz?

     • Peki Kişi Pazartesiden Cumaya 5 gün yıllık izin talep etmişse izni 6 gün olarak düşmek doğru mudur?
      sonucta cumartesi işbaşı yapar ama o gün çalışılmadığı için hafta tatilidir yıllık izni 5 gün yapmış olmazmı?

  • Maalesef yasada Cumartesi günü çalışma günü görünüyor ve yıllık izninizin 10gün kesintisiz kullanacağınız bölümde bu kesinti yapılıyor, yanlız bir yıllık izin döneminde bu kesinti 1 kere yapılabilir, pazartesiden cumaya aldığınız ilk izinde yapılır.

 9. 08.03.2017 de işe basladim bir senem dolduktan sonra ilk senelik iznimi kullandim ..
  Şimdi çaliştiğim proje bitti işten çikarmalar basladi benimde ikinci senemi doldurmaya 1 ay 9 gun var senelik izin hakkim varmi çunki cikma durumu olursa ucretini yada izni talep etmek istiyorum yoksa 11 aylik calismam boşami gidecek

  • EVET AYNEN ÖYLE 11 AY 29 GÜN DAHİ ÇALIŞSANIZ YILINIZ TAM DOLMADIĞI İÇİN İZİN HAKKI ELDE EDİLEMİYOR.

 10. Kendi isteği ile işten ayrılıp tekrar 15 gün veya 1 ay sonra işe başlanırsa yıllık izin tekrar girdiği tarihten mi? Yoksa ilk işe giriş tarihimi baz alınınır. Yıl kaybı olur mu?

  • Tekrar aynı yerde başladığınız da ise ilk giriş tarihi baz alınır çalışmadığınız arada ki 15 gün ve 1 aylık süreyi doldurunca yıllık izin hakkınız doğar tekrardan

 11. Çalıştığım işyerinde 15 aralıkta 5. Yılım doldu 6.yıla başladım.bu yıl senelik iznim 14 mü 20 gün mü olması gerekiyor.

  • 20 gün efendim

   • Merhaba! Çaliştigim şirkette hiç yillik izin kullanmadım yaklaşik 7 dan fazla bir süredir calişyorum 11 günlük izinne ciktim maasimda kesinti yaptılar ben itiraz edince yıllık izin olarak maas ödemisi yapacaklarini söylediler ve önüme bi defter getirip ismim karşisına imza attım gün belirtilmemişti bu durumda benim bütün yılık izinlerimi kullanmiş gibi gösterebilirlermi şimdiden tşk edeim

   • 2020 Şubat’ta sözleşmeli memur olarak işe başladım şu anda 20 gün iznim var bu iznim 2021 sonuna kadar mı geçerli yoksa 2022 sonuna kadar mı geçerli olur. Teşekkürler.

    • 9 yıldır aynı şirkette çalışıyorum,. Aynı işyerinde çıkış alıp giriş yapılacak. Yıllık izinin dolmasına 2 ay var, bu yıllık ücretin ücreti bana ödenir i? Çıkış yaptıktan sonra izin olarak kullanma hakkım varmı?

  • Yılık izin kullanicam mağaza çalışıyorum 14+2 gn yıllık izin hakkim var bu izin iş veren tarafindan bölüne bilinirmi ben 16 gunu tek seferde kullanmak istiyorum ama magaza sorumlum sadece 1 hafta kullanabilecegimi belirtti ve yıllık izne cikacagimiz zaman sadece hafta başından cikiliyormus bu ne kadar doğru

  • 9 yıldır fabrikada çalışıyorum sabah 8 akşam 6 buçuk cumartesi çalışmıyorum ne kadar yıllık iznim var

   • 1 yıldır çalışıyorum olduğum yerde sabah 9-10 da başlayıp akşam 9-10 da çıkıyorum haftada 1 gün iznim var şimdi eylülde işten çıkacağımı söyledim ama içeride yıllık iznim var acaba yıllık iznimi kullandırır mı

    • 2013 ten bu yana aynı iş yerinde çalışıyorum yıllık iznim 19 Haziran’da doluyor 90 gün izin hakkım oluyor iş yerinde iş hakkımı tek taraflı fesih edebilir miyim teşekkürler

 12. 01 /01 2005 girisliyim 14 yıl bitti 15 den 1,5 ay gün aldım yıllık iznim 20 günmu yoksa 26 günmu aydınlatırsanız sevinirim

  • BENDE AYNI DURUMDAYIM BENDE MERAK EDİYORUM.

  • Aynen bende benzer durumdayım. internette bu konuyla alakalı hiç bir acıklayıcı yazı bulamadım.Hep . seneyle alakalı örnekler verilmiş. 26 gün kacıncı sene kullanılır. 07.11.2007 de işe girdim.26 günü hangi tarihte hak ediyorum.07.11.2022 den sonra mı , 07.11.2023 ten sonra mı?

  • 14. yılı doldurduğunuz için 20 gün izin kullanabilirsiniz. Ancak 15. yılınızı henüz doldurmadığınız için 26 günlük izin hakkını elde etmediniz. 15. yılınızı doldurduğunuzda 26 gün yıllık izin kullanabilirsiniz.

 13. 09/08/1962 doğumluyum, 14/11/2003 yılında girdiğim şirketten 14/08/2008 yılında kıdem tazmınatımı alarak emekli oldum ve 21/08/2018 yılında tekrar işe giriş yapıldı. sorum şu, benim izin kullanma sürem 20 gün mü? 26 gün mü? bilgilendirmeniz rica olunur.
  saygılarımla.

 14. 09/08/1962 doğumluyum, 14/11/2003 yılında girdiğim şirketten 14/08/2008 yılında kıdem tazmınatımı alarak emekli oldum ve 21/08/2008 yılında tekrar işe giriş yapıldı. sorum şu, benim izin kullanma sürem 20 gün mü? 26 gün mü? bilgilendirmeniz rica olunur.
  saygılarımla.( özür dilerim bir evvelki mailimde işe tekrar giriş şehven 14/08/2018 yazmışım, doğrusu 14/08/2008 olmasıgerek).

 15. Merhaba 15 yıldır çalışıyorum. Ocak itibariyle 26 gün hakkı kazandım. Geçen yıldan artan henüz kullanmadığım 14 iş günü yıllık iznim ile 40 gün izin hakkına sahibim. Geçen yıl 10 iş günü bir arada toplu kullandım. arada bir ya da birkaç gün lük izinlerim oldu. Şimdi 2 haftada bir gün yani ay da 2-3 gün geçen yıldan kalan izinlerimi kullanmak istiyorum(eğitim için) ama bu yönetmeliğe ve kanuna uygun mu bakalım deniliyor.İşverenin izin vermeme durumu hakkı olabilir mi?

 16. bir işçi kasım – 1985 yılında işe başlasa. kasım 1986 yılında izin hak ediyor. Bu iznin adı 1985 yılı izni midir, yoksa 1986 yılı iznimidir ?

 17. Merhaba;

  3 yıl 9 aydır bir şirkette çalışıyorum ve ayrıldım iş yeri bana sadece 3 yıllık izninini kullana bilirsin 9 aylık iznini veremeyiz dediler bu yasalmı yasalarda yeri mevcut mu sonuçta 9 ay çalıştım yıllık iznim olmuyormu ? yardımlarınız için teşekkür ederim

 18. 14 -34 vardıyasında guvenlık olarak calısıyorum gece ekıbıne 14 gun ızın sunuluyor gunduz ekıbı sabah 8 aksam 6 calısıyor onlara 16 gun ızın sunuluyor sozde bızden daha cok calıstıkları soylenıyor
  bu yasal mı yada bunu kıme sıkayet edebılırım ıs kanununda en az 14 gun dur dıyor ben gece calısıyorum
  yanı esas olarak benm daha cok olması gerekmıyormu
  ve ayrıca ızne cıkmayalım ızın ucretını alalım dıyoruz 3 4 ay gıbı bı uzantıdan bahsedılıyor 3 4 ay sonra ancak verebılırım dıyor bı onerınız varmı yada sıkayetde bulunabılcegım bı yer varmı

 19. İyi günler benim bir sorum olucak eşim ve ben ikimiz ayrı fabrikalarda çalışıyoruz yıllık izini aynı gün kulkanmak istiyoruz bu mümkün müdür yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

 20. Merhaba sabah 8 akşam 18 e kadar çalışıyorum cumartesi pazar izinliyim yıllık izine çıkartırken hafta sonlarımı götürüyorlar nasıl ispat eder haklı fesih sebebi olarak işleme koyarım kıdem tazminatımı alırım teşekkür ederim

  • Cumartesi günleri iş kanununa göre çalışma günü olduğundan, senelik izninizden kesilir ve yasaldır, pazar günü resmi tatiller kesilemez.

 21. merhabalar
  mobilya imalat yapan ve yapılan imalatları özel imalat olarak müşterin evlerine taşıyıp montaj yapıyoruz bu montaj günlerini biz kendimiz müşterilerle konuşup 2 gün gün veya zaman zaman 1 hafta öncesinden ayarlarız müşterilerimiz de montaj yapılacak olan oda da ne varsa taşırlar oda boşaltırlar bundan dolayıdır ki planlanmış bir iş ve işlem olduğu için ama bizim montajcı arkadaşlarımız sabah işe gelirler abi öğleden sonra ben izin istiyorum hayırdır napcaksın dediğimiz de gezmeye gidecem hayvan almaya gidecem derler kimin nereye gideceği önemli degil ansısın izin alınması çok problem veriyor daha sonra müşteri ile biz sıkıntı yaşıyor haklı olarak
  müşteri haklı biz haksısız ama işin garip kısmı montajcı suçlu müşteri ile can çekişen biziz nasıl yardımçı olursunuz bu konu ile

 22. 29. Maddeden işten atıldım 53 gün yıılık izin hakkım ve 15 günde içerde alcağam maaş vardı hiçbir ücret yatırmamışlar işveren haklı mi yasal olarak

  • iş akdini fesih sebebi olarak ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle işten çıkartılmışsınız, tabi ki işveren haklı.

   • Sümeyye Şahin

    7 senedir kuaför de çalışıyorum senelik izin imden 10 gün kullanabildim zar zor izin istediğimde vermedikleri zaman hemen şikayet etmemmi gerekiyor yoksa söylemem mi gerekiyor şikayet edeceğim diye

  • İzin paranızı ve kalan maaşınızı vermek zorundalar. Kıdem ve ihbar tazminatı alamazsınız.

 23. yıllık iznimi 10-28 nisan tarihlerinde kullandım 23 nisan resmi tatilindeki ücretten yararlanabiliyormuyum

 24. Selam ben 20/11/2018. Bir işyerine girdim 15/051019 da işten çıkartıyorlar benim 6 aylık olduktan sonra 1hafta izin para mi hak sahip değilmiyim ihpari nasıl olucak 15/05/2019 kadar çalıştım ihpari nezaman nasıl alicam hiç bir fikrim yok tek bildim işten çıkartıldı 15/05 gününden önceki 15 gunun parasını verdikten sonraki ihpari alicam yoksa 15gun içinde sayilicakmi bilemedim masim 3000 TL

 25. Pazar günü haftalık izin günüm aynı zamanda resmi tatil
  Ve ben zorunlu olarak mesaiye geldim benim alacak olduğum fazla mesai nasıl hesaplamam gerekir?

  • Net maaşını 225’e böl, saatlik ücretin çıkacak, bunuda 4 ile çarp çıkan sonuç 1 saatlik fazla mesainin ücreti, resmi olarak pazar normalde tatil artı olarak resmi tatil olması 4 katına çıkarıyor.

 26. MERHABA BİR ŞİRKETTE HENÜZ BİR YILIMI DOLDURMADAN ŞİRKET TOPLU OLARAK İŞÇİLERİ YILLIK İZNE ÇIKARDI.BENİM SENEM DOLMADIĞI İÇİN 15 GÜNÜ BENİM MAAŞIMDAN KESTİ.YASAL MIDIR

  • Yasal değil! iş akdini, tazminat ihbar ve kötü niyet tazminatı alarak(mahkemeye vermen lazım) tek taraflı fesih edebilirsin.

 27. Merhaba bir sey sormak istiyordum.Bir rehabilitasyon merkezinde 6 yilim dolduktan sonra ayrildim.Baska bir kurumda calismaya basladim yaklasik 1 sene kadar. Sonra eski kurumuma geri dondum.(4yilim bitmek uzere)Geri dondugumde kurum ayni ancak isveren degismisti.Yillik izin hakkim hesaplanirken ayni kurumdaki calisma surelerimin toplami mi dikkate alinir?Yoksa hakkim sifirlanir mi?

 28. 2016 yılında 20 gün iznini kullandım extra 10 gün izin daha kullanmam gerektiğini söylediler (muvafakatname imzalamadım 2017 den izinde istemedim) ve extra 10 gün daha izin kullandırdılar ve yıl 2019 oldu bana şimdi o 2016 daki 10 günün fazladan kullanıldığı ve bu sene -eksi 10 a düştüğümü dile getirdiler nasıl oluyor bu kendi hataları

 29. reyhan sayalan

  Merhaba, 01.11.2018 tarihinde işe başladım. 16.03.2019 tarihinde 50 yaşımı bitirip, 51 yaşımdan gün almaya başladım. 50 yaş üzeri 20 günlük izin hakkıma hangi tarih itibarıyla hak kazanacağım? Cevap için şimdiden teşekkürler

 30. merhaba part time olarak yaklaşık 5 yıla yakın bir giyim mağazasında çalışıyordum geçen ayın sonunda işten çıktım.
  1 yıl önce yıllık izin hakkım olduğunu mail olarak gelen bilgiyle öğrendim 27 gün olarak gözüküyordu . Bugün çıkış evraklarımı imzalamak için gittiğim de hakedilen 21 verilecek olan 20 diye yazıyordu fakat hiç kullanmadım ve müdürümünde bilgisi olmadığı için imzalamadan çıktım yaptıkları doğru mu nasıl bir yol izlemeliyim bilgi verirseniz çok sevinirim

 31. Bir senem doldu Yıllık izne cıkacam ancak muhasebeden bana pazar günlerinin yıllık izne dahil oldugunu 12+2 olarak hesaplandıgını söyledi bu dogrumu

 32. LÜTFEN ACİL CEVAP VERİN

  selam benim sorum şu:İşveren yıllık izni 2 ye 3 e 5 e bolebilir fakat bu izinlerden birtanesi en az on (10) gün olmalı peki bu durumu göz önüne alırsak 20 günlük izin hakkımı 3e bölüp verirlerse ve bunlardan hiç biri 10 gün değilse tek taraflı fesih hakkım olurmu?lütfen acil cevap 29 temmuza kadar cevap verirseniz çok sevinirim herkese iyi bir çalışma hayatı diliyorum saygılar

  • İlk önce ihtar yapman lazım, izninin bir parçasını en az 10 gün kullanmak istediğini ilet, kabul edilmezse, haklı tek taraflı fesih olur

 33. MERHABA BENDE ÖZEL BİR SEKTÖRDE 5 SENEDİR ÇALIŞIYORUM VE HİÇ YILLIK İZİN KULLANMADIM.DAHA DOĞRUSU BU İŞYERİ VERMİYORMUŞ.HERKES ÇALIŞMAK ZORUNDA SONUÇTA KİMSE SESİNİN ÇIKARTAMIYOR.HAKKIMIZ OLAN BU İZİNİ KEŞKE BİR CEZA GELESEDE VERMEK ZORUNDA KALSALAR BU ARADA SABAH 07:30 AKŞAM 19:30 KAPATIYORUZ :((

 34. Yıllık izne çıkış kağıdı na imza attım fakat ben izne çıkmama üç gün var ve yol izni istedim ama izin yıllık izin kağıdını imzaladın yenide düzenleyemeyiz diyerek yol izni isteğimi kabul etmediler ne yapmalıyım

 35. 7 Aralık ta yıllık iznim doluyor.Taseron şirkette çalıştığım için 2 yılda bir Ocak ayında şirket değişiyor.Kurumun birim amiri diğer şirkete izin bırakmamak adına 20 gün izinimi bir seferde kullandırıyor.bir yıl boyunca yıllık iznim olmadığında n mağdur oluyorum izinimi parçalar halinde kullanmam için ne yapmalıyım saygılarımla

 36. Ocak 2017 de işe girdim işyerim 1 yıl izin hakkım olmadığı için , 14 gün izin hakkımın ancak ocak 2019 da olduğunu söylüyor doğrumudur

 37. 12aralikta girmis oldugum firmada agustos ayi revizyon donemi ve uretim yok 18 gun yillik izin hakettigim gozukuyor ama sozlesmeli oldugum icin 8 aylik kadroluya verilen izin bana verilmiyor bu hakettigim iznimi almak icin nasil bir yol izlemeliyim

 38. Aralık 2012 de bir firmada işe başladım. Halen çalışmaktayım. 5. Yılı dorduktan sonra 20 gün ücretli yıllık izin hakkım var. Geçtiğimiz yıl 14 gün olarak kullandım. Geri kalan 6 günümü talepte bulundum fakat çalıştığım şirket “bizde 14 gün yıllık izin hakkı var” dedi. Bu sene yani 2019 yılı içerisindede durum aynı. Bunu sebep göstererek ihbar süremi kullanmadan işten ayrılabilir miyim? Ve kıdem tazminat hakkım doğuyor mu? Şimdiden teşekkür ederim

 39. Merhaba 22 yıldır aynı yerde çalışıyorum toplam 5 yıllık izin kullandım ve emeklilik nedeniyle işten ayrılacağım. Geriye dönük yıllık izin ücreti alabilir miyim?

 40. Merhaba iyi günler ben bir esnaf ta çalışıyorum bizim içinde yıllık izin oluyor mu yoksa şirket mi olması lazım izin hakkının 24 gün olması için 15 yılı geçti çalışmam

 41. Merhaba,

  Çalıştığım iş yerinde işverenimiz Perşembe ve Cuma izin alınca Cumartesi gününü de mutlaka sayarak her defasında kullandığımız izinden 3 gün düşmektedir. İşveren bu şekilde yıllık kaç Cumartesi gününü iznimizden düşebilir? Bu şekilde 4 defa Perşembe Cuma izin kullanan kişi 4 defa da Cumartesi günü kaybediyor ve yıllık izninden toplam sadece 2 gün kalmış oluyor. Kanunda Cumartesi’nin hangi durumda düşüleceğini yazan bir madde var mıdır? Sadece bütün hafta alınması halinde mi düşmeli?

 42. 01-09-2011 de işe başladım bu hafta işten çıkarılacağım. Yıllık izin alabilir miyim?

 43. Merhaba, ben mağaza personeliyim haftalık 45 saat,6 gün,haftaiçi 1 gün izin, 2 vardiya olarak çalışmaktayım. yılım doldu yıllık izin hakediyorum ve planlaması yapıldı. 7 gün yıllık izin 2 gün haftalık izin olarak. bütün mağaza olarak merak ettiğimiz haftalık izinler yıllık izinin içindemi yoksa ayrı olarak mı kullanılır? Teşekkürler..

 44. merhaba part time olarak bir markette haftada beş gün ayda 30 saat çalışmaktayım 3ay iş kur dahil 15 aylık çalışma süremi tamamladım.yıllık izin hakkımın on gün olduğu ve beşer gün iki seferde kullanabileceğim söylendi fakat izin hakkediş süremiz 15 gün olması gerekmez mi bilgilendirmenizi rica ederim.

 45. 15 gün izin hakkım var ama 7 günden verip diğer 7 si sonra diyorlar ben hepsini kullanmak istiyorum böyle bir hakları varmi.

 46. Calismis oldugum isyerinde saglik nedeni ile rapor aldim raporum bitince isten cikarildim cikarilma tarihim 10. Ayin 11 i senelik iznim 3.ayin 16 sinda 3 senemi doldurmus olacaktim buna gore senelik izin hakkim varmidiryani 8 ayin gun bazinda senelik izin hesaplamasi olurmu

 47. İyi günler işverenim. Benı önce kendi rızam olmadan yıllık izne yolladı ve yıllık iznimin bitmesine 1 gün kala beni işten çıkardı fakat ben kağıda imza atmadım. Kanunen bi hak iddia edebilirmiyim ?

 48. Merhabalar iş yerinde iş olmadığı gerekçesi ile izin verdiler yıllık izinden düşürdüler ve şu an -34 yıllık iznim var eksiye düştük yani bu ekside olan yıllık izinlerini sıfırlamak için sürekli mesai ye kalıyoruz yani bedavaya çalışıyoruz geçen sene bu aylarda oldu bu olay hala bir türlü artı ya çıkamadık bunun kanunda yeri varmı yani işveren böyle bi uygulama yapabilirmi şimdiden teşekkür ederim

 49. 12 ay 1 gün calıstıgım iş yeri el değiştirdi bizi işten cıkarttı henüz yıllık izine cıkmamıştım tazminat parasıyla beraber yıllık izin paramda yatar mı ? Şimdiden teşekkürler

 50. 1 buçuk yıldır özel bir şirkette çalışıyorum. Yıllık iznimden 4 gün kullandım. Özel durumlar nedeni ile izin aldığımızda dilekçe doldurup patronumuza veriyorduk. O şekilde gelmedigim 4 günü yıllık iznimden kesmiş. Böyle bir hakki var mı? Dilekçelerde yıllık izin kullandığımı belirtmedim. Ona rağmen bu şekilde değerlendirmeye aliyor ve bu uygulaamadan bizim haberimiz yoktu. Bilgilendirirseniz sevinirim.

 51. slm ben 7 yıldır özel bir sektörde çalışmaktayım çalıştığım iş yeri yıllık izinimi şöyle kullandırıyor bu geçerli olurmu
  1 ben izine ayrıldığım zaman benim yerime arkadaşım vardiye tutuyor fazla mesai olmadan ben geldiğimdede onun yerine tutuyorum ama izine ayrılırken bize izin tutanağı imzalatıyor zorla işle tehtit ederek
  2 bu kullanmadığımız izim ler her beş yıl bittimi altıncı yılda bir yıl siliniyormu?
  işten atılmamak için mecburi susuyoruz ilerleyen zamanda hak talep edebilirmiyiz
  3 bayram mesailerini zamanında vermedi 2019 yılında 2013 maaşından ödeme yaptı bundanda hak talep edebilirmiyiz.

 52. Çalıştığım şirket artık yıllık izine ayrılacak olan çalışanlara yıllık izin ücreti vermeyeceği yönünde karar aldı bun durumdan rahatsızım sizce bu yasal mı değil mi bilgilendirir misiniz ? saygılar…

 53. İyi günler;
  Özel bir finans kurumunda 16 yıldır çalışıyorum.
  2019 yılı izinlerimi kullandım. İlk işe başlama tarihim kasım ayı olduğundan
  2020 yılına girdiğimde tekrar izin hakkımız oluyor. Ancak ben izin kullanııp kasım ayından önce istifa edersem benden izin parası istenir mi?

 54. Merhabalar 10:11:2018 yılında işe girdim Yıllık izinim 10:11:2019 tarihinde olur mu bir de Yıllık izin kullanmadan işten ayrılsam Yıllık izin ücretimi alabilir miyim ?

 55. 7:30 ilâ 17:30 aradı çalışıyorum cumartesi pazar tatil ama cuma günü izin kullanırsam bir günüm daha kesiliyor gerekçesi 45 saati dolduramamış bu yasal mi

 56. Merhaba.

  Günde 9 saat ve pazartesi-cuma çalışılan bir işyerini gözönüne alalım.

  14 gün izni haketmiş bir çalışan 10+1+1+1+1 şeklinde izin kullanmak istiyor. 10 günlük kısmı pazartesi başlayıp ertesi hafta cuma günü işbaşı yaparak kullandı. Kalan 4 gün izni her hafta cuma günü kullanacak şekilde alabilir mi ?

  Teşekkürler

 57. Merhabalar;

  bir işçi Eylül – 2018 yılında işe başlasa. Eylül -2019 yılında izin hak ediyor. Bu iznin adı 2018 yılı izni midir, yoksa 2019 yılı iznimidir ?

 58. şenol yıldız

  ben 24 senedir izin kullanmadım ve izin vemediler izin paramıda vermediler cumartesi ve pazar günlerdede çalışıyorum emeklimede 9 sene var ben bu kullanmadığım izin ve tatil günlerde çalıştığım paralarım emekli olduğumdaı alabilirmiyim ben 12 saat calışıyorum izin hakkımı istesem iş hakkımı fes ederler diye sesimide cıkaramıyorum ne yapmam lazım

 59. Selam işyerimde bir(1) yilimi doldurdum ikinci(2) yilimin dolmasina bir(1) ay kala isten ayrildim ikinci(2)yilimin dolmadan ayrilmam o yilki izini hak etmiyor muş mu oluyorum

 60. pazar günleri mesai yapıldığın da ( 1 ay boyunca ) yıllık izin hakkı doğar mı böyle bir kanun var mı?

  teşekkür ederim.

 61. S.a benim yıllık iznim 12.12.2019 da doldu iş veren iş yok diye beni bu karda kışta yıllık izne çıkarabilirmi ben yazın memlekete ailemi görmeye gidecektim

 62. Ben bir eczanede 6 yıldır çalıştım fakat 2 sene önce çıkarken işten kendim çıkıyorum diye imza attım bu iş yerine 2019 ocak ayında tekrar girdim ve 2019 ocak ayından itibaren sigortam parça parça yatırılmış , 3 ay önce bu iş yerinden çıktım çünkü geçmiş 6 senede hiçbir yıllık izin kullanmadım çünkü bilmiyordum bunu talep ettiğimde ise 3 ay önce işten çıkarıldım fakat bu sefer imza falan atmadım çıktığıma dair iş yerine dava açabilir miyim neler yapabilirim acaba ?
  Çünkü benim için gerekli olan yıllık izinlerimi bana kullandırmadı ayrıca tazminatta alabilir miyim ?

 63. Bir gün gündüz bir gün gece 2 gün izin bu sistemde yıllık izin nasıl kullanılır izinli oldugumu gün yıllık izinden düşermi yardımcı olurmusunuz

 64. Yıldırım uzunpınar

  Ben bir devlet kurumunda çalışan KHK ile kadroya geçen özel güvenlik görevlisiyim. 11 saat çalışıyorum 24 dinleniyorum. Gecede 12 saat çalışıyorum 48 dinleniyorum. 2 gün izin alınca beni 2 gün işe getiriyorlar.. Soracağım soru şu:yıllık izin çalışma saatinden sayılır mı beni 2 gün gündüze getierebilirlermi

 65. Merhabalar, yazınızın tamamını okudum. Yazınız için teşekkür ederim. Şöyle bir sorunum var. 20.12.2013 tarihinde başladığım işten 30.11.2019 tarihinde askerlik görevimi yerine getirmek için tüm haklarımı alarak ayrıldım. Yani 21 gün daha çalışsaydım 20 günlük yıllık izin hakkım olacaktı. 24.12.2019 tarihinde aynı işyerine tekrar işe başladım, sizin yazınıza dayanarak 13.01.2020 tarihinde 20 günlük yıllık izin hakkı kazanmam gerektiğini şirketimin ik departmanına belirttim, fakat böyle bir yasal hakkım olmadığını, yıllık izin hakkımın 24.12.2020 de kazanılacağını belirttiler. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler iyi çalışmalar.

 66. 02.02.2018 de işe basladim 1 senem dolduktan sonra ilk senelik iznimin 8 gününü kullandım daha sonra kalan 6 günlük iznimi kulullanmamı söylediler bende şu an için kullanıyorum
  sorum şudur 02 01 2020 tarihinde iznim bitiyor ikinci senemi doldurmaya 1 ay var senelik izin hakkim varmi işten cikarma durumu olursa ucretini yada izni talep etmek istiyorum yoksa 11 aylik calismam boşami gidecek.

 67. 18.10.2013 tarihinde işe başladım ve aralıksız çalıştım. 20 gün izin hakkının 18.10.2019 tarihinden sonra kullanacağım yıllık izinler için geçerli olduğu söylendi. totalde bu sürede 6 yıl dolmuş oluyor.acaba geçtiğimiz yılda iznim 20 günmüydü ? patron 6 gün iznimi yemişmi oluyor bu durumda.

 68. 2011 den beri çalışyorum bu gune kadar yillik izni vermediler malum iş sıkintısi yüzunden bizde bu sekilde kabullenmisiz acaba dava açsam haklarimi ala bilirmiyim vessealam

 69. 1 buçuk yıldır çalışıyorum fakat girişim 2018 çıkışım 2020 5 gün izin kullandım kaç günlük yıllık izin ücreti talep edebilirim

 70. Kasım 1998de işe başladım gün sayımı doldurdum ve 2020 mart ayında 55 yaşına girerek emekli olmaya hak kazanacağım emekli olmadan once yıllık izin hakkımı kullanmak istiyorum ama boyle bi hakkımın olmadığını söylüyorlar bu sizce doğrumu?

 71. Merhaba.ben 12 saat çalışıyorum .genel olarak haftada 2 gün izin kullaniyorum.20 çalış 10 gün izin.
  Yillik izin kullanilirken aylik izinlerimi de kullanabilir miyim yani 16 gün yillik izin toplam 10 gün haftalik izin 26 gün izne cikabilir miyim

 72. Merhaba,

  Birkaç sorum olacak. Ben 29 haftalık hamileyim ve çalışıyorum. Birincisi yemek aramla birlikte 9 saat çalışıyorum olması gereken bu mudur?
  ikincisi 01 mayıs 2019 da işe girdim. 31 martta doğum iznine ayrılacağım.( Doğumum 02 mayıs 2020 ) 16 haftalık doğum iznimi kullanacağım. Bu durumda temmuz sonu 16 haftam doluyor. sonrasında işten ayrılmayı düşünüyorum. temmuz sonuna kadar sigortam işveren tarafından yapılacak mıdır?
  Ayrıca 01 mayıs 2020 de 1 yılım doluyor, ama ben doğum iznine mart 31de ayrıldığımdan yıllık izin paramı alabilme hakkı kazanmış oluyor muyum?
  Bir de 16 haftam bittikten sonra şirket benimle çalışmak istemezse, süt izni vs bunları vermek hoşuna gitmiyor. beni işten çıkarma hakkı var mı, var ise, 1 yıllık tazminat alır mıyım?
  İşten tamamen çıkacağımı işyerine ne zamana kadar bildirmem doğru olur?
  son olarak devletten alacağım doğum izni parasını almam için dikkat etmem gereken bir zaman dilimi ya da başka birşey var mıdır, sadece raporu 32. hafta dolduktan sonra devletten alamm gerektiği iletildi. doğru bilgi midir?

 73. Merhaba. Şuan çalıştığım iş yerinde 7.yılım olacak 20 günlük yıllık izni haketmiş olmama rağmen bana sadece 14 günlük izin verilip içerde kalan 1 hafta için de ödeme falan yapılmamaktadır. Bu konuda ne gibi bir şey yapmam gerekir?

 74. Merhaba,
  4 yıl 9 aydır güvenlik olarak özel sektörde çalışıyorum şirket ihaleyi kaybettiği için şu anda ihbar süremi kullanmaktayım.Kıdem tazminatımla beraber içerde kalan son yıl çıkmadığım yıllık izin ücretini alabilirmiyim ?

 75. merhaba lütfen bilgisi olan biri bana yardımcı olsun bi tekstil fabrikasında 05.12.2018 tarihinde işe başladım 17.01.2020 tarihinde askere gittim yıllık iznimi kullanamadım. ancak 16.02.2020 tarihinde gelip tekrar işime devam ettim giriş çıkış olduğundan yıllık iznim yanar mı yoksa kullanabilir miyim

  • Aynı şahsa veya tüzel kişiye ait firmada ne kadar giriş çıkış yapsanda yanmaz, yıllık izin hakların parça parça da olsa toplam çalıştığın süreye göre hesaplanir

 76. Özel bir şirketde 9 yıldır çalışıyorum iş veren sürekli birer günlük yıllık izin yada serbest zaman kullabım izni veriyor haftada 2 yada 3 gün bu şekilde izin kullandırıyor ay sonunda bodroda 2 yada 3 gün üçretsiz izin gözüküyor bu izinleri bana sormadan benden izin almadan veriyor bizdende zorla imza alıyor bu yasal mı daha açıp sözleşmeyi fes edebilirmiyim .izin kağıda düzenleyip bana danışmadan yıllık izinden yada serbest zaman kullanımı diye izin yazıp zorla bizden imza alıyor yardım ederseniz şimdiden teşekkür ederim.

 77. Özel bir şirketde 9 yıldır çalışıyorum iş veren sürekli yıllık izinden birer gün izin veriyor yada serbest zaman izin kullanımı veriyor beni istediği kadar çalıştırıp benden izin almadan kafasına göre sürekli izin veriyor ve izin kagıdına zorla imza alıyor dolmamış yıllık iznimi bana zorla kullandırıyor karşı çıktığımda sürekli tehtit ediyor ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 78. Merhaba 65 yaşındayım emekliyim. Ama çalışmaya devam etmekteyim. 65 üzeri yasağı geldiği icin is yeri senelik izne çıkardı.senelik içindeyken bana bildirmeden is çıkışımı vermişler bu durumla alakali ne yapabilirim

 79. Merhaba 16 yaşındayım çıragım yıllık izne çıktım 2 hafta yani 10 gün ikinci haftada 20 yaş altına çıkma yasağı geldi 5 günüm gitti bu durumda napılır cevaplarsanız sevinirim

 80. Merhaba 16 yaşındayım çırağım 2hafta izin aldım Yıllık izin toplam 10 gün 5 günü tamamladım sonra 20 yaş altına çıkma yasağı geldi 5 günüm kaldı bu durumda nolur cevaplarsanız sevinirim

 81. Bu yazılan maddeyi, Kanunda bulamadım. Ben işten ayrılırken, işyerime avans iznin maaşımdan kesilemeyeceğini söyleyebilmem için, kanunda yer alması gereklidir. Bu konuda yardımcı olur musunuz?

  Avans Olarak Kullanılmış Yıllık İzin Ücreti İşçiden Kesilebilir mi?
  Yasada yer almamasına rağmen, henüz izin hak etmemiş işçiye inisiyatif kullanarak ücretli izin veren işveren, işçinin izni hak etmeden işten ayrılması üzerine işçinin ücretinden bu süreleri kesemez. Hak edilmeyen bir iznin ücreti de olmayacağından, verilmiş izin işverenin kendi rızası ile verilmiş bir izin olarak kabul edilecektir.

 82. Merhabalar, özel bir şirkette 3 yıldır çalışıyorum. Geçen ay şirketim zorla yıllık izin planı istedi. Malum pandemiden dolayı herhangi bir plan olmadığı için atmasyon tarihler girmek zorunda kaldık. 1 hafta sonrasında bu tarihlerin değiştirilemeceğini söyledi. Bu hafta şirket ay sonundaki haftayı kapatarak yıllık izinlerin üzerine artı olarak düşülecek şekilde idari izin ilan etti, haliyle (-) güne düşmemek için daha önceki istedikleri tarihleri bu tarihlere çekmek istedim izin vermediler. 3 yıldır bu şirkette çalışıyorum ve zorla eksi güne düşürmeleri kanunen etik midir? Şirkette izin hakkı olmayan bir çalışan değilim, ona rağmen zorla eksi izne düşürmeleri bana normal gelmiyor ancak araştırmalarım sonucunda bir şey bulamadım. Lütfen bir bilen varsa yardımcı olabilir misiniz?

  NOT: son 1 aya kadar şirketteki izinler 1 sonraki yıla devrediyordu, haliyle 8-10 yıllık çalışanların çokz fazla izin hakkı vardı. Bize yapılan açıklama o fazla izinlerin düşürülmesi içindi ve bunun adil olduğu savunuluyor. Ancak ben ve hatta benden daha yeni çalışanlar şu an negatif izindeler zorunlu olarak.

 83. Merhaba

  14 cü yılımda çalıştığım resmi kurumdan işten çıkarıldım ama tekrar aynı kurumda taşeron üzerinden devam ediyorum.. aynı görevde.. şuan 16 sene oldu aynı kurumda .. yıllık izin hakkım sıfırlanmış mı oluyor. acaba yoksa haklarım saklımı..

 84. Merhaba,
  17.06.2019’da işe başladım. 20.05.2020’de istifa ettim ve ihbar sürem 17.06.2020’de doluyor. Aynı gün 1 yılım da dolmuş oluyor. Ancak yıl içerisinde blok izin uygulaması sebebiyle avans yıllık izin kullandık ve şu anda şirkete borçlu durumdayım. İhbar sürem ile 1 yılımın dolmasının aynı güne denk gelmesi durumuyla yıllık izin hak etmiş oluyor muyum? Bu durumda kullanmak zorunda kaldığım yıllık izinlerin ücreti benden kesilir mi?

 85. Eylül 2015te ise başladım eylülde izin hakkım 14 mu 20 mi

 86. Iyi günler babam Kasım 2019 da emekli oldu. Tazminatını aldı. Şimdi aynı yerde aynı çalışma saatlerinde çalışmaya devam ediyor. İşveren şu an babamı haftada iki gün part-time çalıyor olarak gösteriyor ona göre sigortası ödeniyor. Normalde babamın izin günü bir aydı. Bundan sonrada işvereninden bir ay izin istedi fakat part time çalışıyor olarak görüldüğü için işveren izin vermedi. Doğru olan nedir Babamın yıllık izni kaç gün olmalıdır.

  • Özel bir hastanede 1,5 yıldır çalışıyorum yıllık iznime çıktım yıllık izin formumuda dıldurdjm ancak şehir deyiştirdiktrn sonra bana yıllık izinlerin iptal edildigini ücretsiz isin oldugunu söylediler bunu yapmaya hakları varmı ögrenebilirmiyim

 87. Özel bir şirkette 10 yıldır çalışıyorum yıllık iznimin tamamını kullanmak istedim fakat iş veren en fazla 2 hafta kullandırabileceğini iş kanunları bunu ön görüyor deyip savuşturuyor ne yapmalıyım 20 günün tamamını kullanmak istedim .
  Benim iznimi bölüp iki barça halinde kullandırma hakkı varmı ben razı değilim iş verenle hemfikir le anlaşmazlığımız var iznimş bölme hakkı varmı.

 88. Bir kişinin yıllık izin hakkı,ilk yılı takip eden yıllarda hesaplanırken,o kişinin ilk işe girdiği tarih ,daha sonraki yıllar içinde baz alınır mı,örneğin 30 ekim 2018 de işe giren kişinin 2020yıllık izin hakkı yine 30 ekim 2020 sonrasında mı doğar ? izin kullanmaya hak ediş tarihi daha sonraki yıllar da hep 30 ekim sonrası mı olur.

 89. bence artık cevap vermeyi bırakmışsınız ancak yine de bu soruyu sormak istiyorum cumartesi problemi birçok arkadaşımızın ortak problemi olmaya devam ediyor bir işyeri sizi yıllık izne çıkartıp cumartesi günü çalıştığınız halde izniniz den bir gün daha düşüp ve o gün de çalıştırırsa bu durumda işçi ne yapmalı 40 puanlık uzman sorusu bu soruya cevap verecek arkadaşa çok teşekkür ederim

 90. merhaba ,
  ben cumartesi pazar çalışmıyorum. 5 günde 50 saatimi dolduruyorum.yıllık izinimden cumartesileri çalışmadığım halde c.tesileride düşülüyor. cumartesi gelenlerede mesai ödeniyor. bu yasal mıdır ?

 91. Özel bir şirkette temizlik elemanı olarak çalışmaktayım 4 temmuzda bir yılımı doldurdum sağlık nedeniyle ayrılmak zorunda kaldım senelik iznini istediğimde patronum pandemi nedeniyle üç dört ay çalışmadık o yüzden seneyi doldurmadin senelik izin hakkın yok dedi acaba bu ne kadar doğru işçi hakkımı ne bunu sormak öğrenmek istiyorum teşekkürler

 92. ismail baykara

  Iyi günler çalıştığım iş yerinde günlük 12 saat 4 gün çalışma 2 gün tatil toplamda 20 gün olarak çalışmaktayım. Ağustos ayında 10 gün yıllık izin kullandım. Ayrıca 2 gün ekstra mesai yaptım. Bayramın 3. Ve 4. Gününde çalıştım. 30 ağustosda çalıştım. Normal şartlar da 3500 civarı maaş yatması gerekirken 3130 lira yattı. Devlet 150 tl vergi kesintisi yaptı. Kalan para yıllık izinden dolayı kesinti olabilir mi bilgisi olan arkadaşlar litfen yadımcı olabilir mi

 93. 4 yıl çalıştığın tekstil fabrikasında toplam 14 gün yıllık izin kullanmışımdır patron kullandırtmıyordu. İşten çıktığımda da yıllık izin parasını istediğimde vermediler. Hakkımı almak için nasıl bir yol izleyebilirim.

 94. 12.06.2019 tarihinde işe başladığım iş yerinde pandemi nedeni ile çalışmaya aylarca ara verildi. Nisan ayında 4, Mayıs ayında 5, Haziran ayında 2, Temmuz ayında da 2 gün işe çağrıldım. İş yerinde bir yılımı pandemi nedeni ile verilen ara da dahil olarak dolmuş durumdayım. Bu gibi bir durumda yıllık izin hakkım doğar mı?

 95. 01.11.2019 işe baladım senem 01.11.2020 de doluyor senelik iznimi 2020 de kullanabilirmiyim seneye kalırsa ne olur 2020 yılının iznin parasını alırmıyım veya seneye iznime 2020 yılı izni eklenirmi veya bu sene izin kullanabilirmiyim

 96. Merhabalar.Benim işe giriş tarihim 12.11.2016.bu zaman kadar kaç izin hakkım vardir acaba bilmek istiyorum… teşekkürler..

 97. 2015 Ekim De A firmasına Giriş Yaptım 2018 ekimde de 12 ay askerlik sebebiyle Cıkış Yaptım Askerligi tamamladıkdan sonra Aynı A Firmasına 2019 kasımda Giriş Yaptım 2020 Kasımda Yıllık ıznım 14 gün mü 20 günmüdür?

 98. İyi akşamlar işçi iş verenden yıllık izine çıkmadan önce nakit avans talebinde bulunup iş veren işçiye ödeme yapmaz ise ne gibi sonuçlar olur haklı fesih sebebine girer mi ? Çalışmış olduğum işletmede kanun da yazmasına rağmen iş verenim bu talebimi karşılamamakta. Kanun da yazdığını söylememe rağmen kendilerinin avukata sorduğunu ve zorunlu olmadığını söylediler. Konu ile ilgili yardımcı olur musunuz ? İyi çalışmalar.

 99. Yıllarca özel şirketlerde çalıştıktan sonra son 4 yıldır kamuda çalışan bir işçiyim,şu anda izinlerim tüm çalışma yılına göre mi yoksa sadece kamuda çalıştığım yıla göre mi hesaplanır

  • Kamudaki yılınıza göre hesaplanır.
   Yıllık izin hakedişinde , Sgk yılı üzerinden değil, kurumda çalıştıgınız süre baz alınır.

 100. Çalıştığım iş yeri ile bir konuda uzlaşamadık. İşyerimiz hafta içi sabah 8:00 akşam 18,00 saatleri arası hafta sonu cumartesi pazar çalışmamaktayız. Yıllık izin kullanırken cuma günü yıllık izin aldığımda cumartesi günü yıllık izine dahil edilir mi?

  • Cumartesi çalışılıp çalışılmadığının bir önemi olmaksızın, işgünü sayılmaktadır.
   Hafta tatili 1 gün kabul edildiğinden, iş günü sayılan cumartesi günü, yıllık izin süresinden sayılmaktadır.

  • Ben 31.12.2015 yılında işe başladım şuanda 5 yılı doldurdum yani 6.yılın içindeyim. Yıllık izin sürem 14 gün mü 20 gün mü. Konuyla alakalı bilgisi olan biri yardım edebilir mi lütfen.

 101. Yıllık izin kesintisi oluyormu yıllık iznimi 10 ay ile 11 ay arasında kullandım Haziran ayında yarım gün Eylül ayında 4 gün ekim ayında 7.5 gün Kasım ayında 1 gün kesinti yapılmış benim merak ettiğim konu yıllık izin kesintisi oluyormu ben olmuyor diye biliyorum ne yapmam gerekiyor

 102. Merhaba, 10.06.2019 tarihinde işe başladım. Şuan 1 sene 6 ay çalışmış bulunmaktayım. İzin hakkımı talep ettim. Ama iş verenim bu sene haziranda izin hakkımı kullanabileceğimi söyledi. Bu durumda 2 senede 1 izin hakkı kullanmış oluyorum sadece. Ne yapmam gerekir. 1 sene 6 ay oldu şuan itibariyle.

 103. 13.5 yıldır bir işyerinde çalışıyorum işveren vekili yıllık izin vermiyor 110 gün iznim var daha coktu ama günlük isimlerle azalttim yani toplu halde 10 gün izin vermedi hiç şimdi ben işi bırakmak istiyorum tazminatı alabilirmiyim

 104. Muhammet Ceylan

  Iyi günler 10 gün yıllık izin kullanmam sonucunda maaşımda eksik tutar gördüm ve isyeri muhasebecim bana 10 gün yıllık izin kullandığın için AGİ dende kesinti yapıldı.dedi. Yıllık izin kullanırken Agİ den kesinti yapılır mı.

 105. Ben 22yıl özel şirkette çalıştım sonra kamuda işçi olarak devam ediyorum . Yıllık izin hakkıma özel şirkette çalıştığım süreler dahil edilmiyormu? Nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında bilgisi olan varmı?

 106. Merhaba, ekim 2018 de işe başladım, ekim 2019 da hak ettiğim 14 günlük izinimi kullandım. 2020 ekimde hak ettiğim izin ücretimi Mart 2021 de işten ayrılırken alabilecek miyim?

 107. Ben 31.12.2015 yılında işe başladım şuanda 5 yılı doldurdum yani 6.yılın içindeyim. Yıllık izin sürem 14 gün mü 20 gün mü. Konuyla alakalı bilgisi olan biri yardım edebilir mi lütfen.

 108. 2 seneden fazladır bir firmada calısıyorum yıllık izini 10 gun ve resmi tatılleri sadece yılbaşi olarak 1 gün veriyor çaliştigim diger resmi tatıl günlerinde fazla mesai ücreti vermiyor işten haklı fesih edip tazminat alabilirmiyim

 109. İyi günler. Ben örnek veriyorum eşimle doktora gitmem gerektiğinde yada rahatsiz oldugum zamanlarda izin alamiyorum hafta tatili ve resmi tatiller dışında işveren asla izin vermiyor 1 defa izin aldım ailemi arayıp keyfi izin isteyip istemediğimi sormus yalan söyleyebilirim diye. Simdi bu neden basta olmak üzere çalışmama göre maaşım az olduğu için yeterli miktarda yemek verilmediği ve maasin yatması ay ortasını bulduğu için işten ayrılmak istiyorum tazminat hak edebilir miyim. 3 yıldır aynı şirkette çalışıyorum

 110. Merhabalar 12 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ve hiç yılllık izin kullanmadım daha doğrusu kullanamıyoruz ekmeğimiz için susuyoruz ve aynı zamanda sadece ramazan ve kurban bayramı haricinde her resmi tatilde çalışıypruz pazar günleri hariç acaba bu işyerinden kıdem tazminatı alırken bu saydığım yıllık ve resmi tatilleri de isteme hakkımız varmıdır. Birde yılda 200 saat üstü mesai yapıyorum ama onuda almıyoruz.Yardımcı olurmusunuz ?

 111. Merhaba. Çalıştığım işyerinde kış aylarında çalışma şartlarının sağlanamaması, personel servisinin işyerine ulaşamaması, işverenin sağlık sorunları nedeni ile işyerini açamaması gibi nedenlerle işyerindeki faaliyete birer günlük aralar verilebilmekte. Bu durum ise çalışanlara ilgili günden önceki akşam geç saatlerde ya da ilgili gün mesainin başlamasına dakikalar kala -tatil edilmiştir- ibaresi ile çalışanlara haber veriliyor. Bu uygulama daha sonra yıllık izin olarak kaydedilmek isteniyor. Acaba böyle bir uygulamaya itiraz etmemiz haklı bir tavır mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim.

 112. Merhabalar. Benim işe giriş tarihim 09.02.2019. Bir ay izin kullanmak istiyorum. Bu zaman kadar kaç izin hakkım var acaba bilmek istiyorum. Teşekkürler..

 113. Ücretsiz izin diye 11 gün ve bir hafta olmak üzere iki kere izne ayırdılar pandemi sebebiyle ama maaşlarımiz tam yattı arkaslara sordum iş yeri size verdi kendisi pandemi desdegi alıyor dediler bir ay sonra yıllık izin kullanmak istedim insan kaynakları yıllık iznimin olmadığını ve eksi 4 gün olduğunu söyledi benden habersiz benim yıllık izinlerimi bana kullandirmis
  Yıllık izinlerimi geri istiyorum nasıl bir yol izleyebilirim

 114. merhaba , 19 nisan dan 22 nisana kadar yıllık izin kullandım. 23 nisan resmi tatil. kullandığım izin 4 gün dür.
  4 gün mü izin kesilmesi gerekiyor , yoksa cumarteside yıllık izin sayılıp 5 günmü kesilir.

  soruma cevap verebilen olursa sevinirim. iyi günler

 115. Merhaba lar ben 19.08.2018 de çalışmakta olduğum yerden 02.08.2021 tarıhınden evlılık nedeni ıle işten ayrılacağım yıllık izinimin üçretımi alabılırmıyım

 116. merhaba;

  özel sektörde çalışıyorum. daha öncede şirketimizde uygulanan izin ile ilgili olarak, 10-11-12 mayıs tarihlerinde şirket çalışmama kararı aldı.
  ve bu 2,5 günü yıllık izinden düşüyorlar.

  sizce bu uygun bir uygulamamıdır.
  saygılarımla.

 117. Merhabalar ben 09 09 2015 ten bu yana A101 deposunda çalışıyorum ve 2 gün evvel çocuğum çok hastalandı ve bende sefimden izin alıp çocuğumu hastaneye götürdüm ertesi gün işe gittigimde bu iznini senin yıllık izninden duşücem dedi bende kabul etmedim benim de bildiğim kadarıyla bir calissanin ayda 2 veya 3 gün mazaret izin kullanma hakkı vardır yanlış değilsem şimdi şefimin yaptığı suç degilmidir sizce sizden ricam beni bilgilendirirmisiniz .

 118. Merhaba. İşyerim 30 günlük izin veriyor ve okul olduğundan sadece Temmuz aylarında toplu izin kullandırıyor tüm personeli. Ancak yıl içinde ara tatillerde kullanılırsa bunu Temmuz ayında düşüyor. Benimde mücbir sebeplerden ötürü Temmuz ayı gelmeden kullanmak durumunda kaldım. Şuan 8 gün iznimi Temmuz ayına denk gelen bayrama sayarak zaten resmi tatil olan bir günde iznimi eritmek istiyor. Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim.

 119. MERHABA
  15 TEMMUZ 2021 RESMİ TATİL AKABİNDE 16 SI İZİN İSTEYENLER BAYRAMLA BİRLEŞTİRİNCE AYIN 17 Sİ CUMARTESİ YILLIK İZNE EKLENİRMİ

 120. Toplam 230 gün iznim var bunu nasıl alabilirim İzin almak zor zorla 5 gün veriyorlar

 121. Merhaba ben bir firmada 6 ay temizlik gorevlisi olarak calistim guvenlik kimlik karti alinca ayni firmada istifa dilekcesi istendi giris cikis yapildi ama ben araliksiz calismaya devam ettim bir senem doldu temizlik firmasi baska guvenlik firmasi baska ama ben ayni firmada yilimi doldurdum senelik izin hakkim bu anlamda oluyormu cunku bana sirket senelik izin hakkimin olmadigini giris cikis yapildigini sicil numaralari farkli oldugu icin 6ay doldurmus oodugumu soylediler bilgi verirseniz sevinirim iyi bayramlar

 122. Merhaba ben geçen seneden kalan iznimi bu sene kendi istediğim tarihte kullanabilir miyim Kullanacağım tarihler için İşverenin rızası gerekir mi bunu öğrenmek istiyorum

 123. merhaba 15 gün yıllık izine ayrıldım maaş bordrosunda 15 gün çalışma süresi yazıyor 15 günde yıllık izin yazıyor çalışma saatim 112 saat ve ona göre ücret yazıyor tam maşım yatmış diğer mesai arkadaşlarımda yıllık izin kullandıkları süre yazmıyor ilerde bir sıkıntı yaşarmayım neden böyle bir işlem olmuştur

 124. S.a kolay gelsin 06.09.2021 de 10 gunlukücretli izine ayrildim 09.09.2021 eşim ve çocuklar coronaya yakalandi mecburen benide karantinaya aldilar normalde 16.09.2021 gunu isbaşi yapmam lazimdi karantinadan dolayi 23.09.2021 de is basi yapacam anlatmak isdedigim bu 10 gunluk izin karantinadan sayiliyormu bana bilgi verirswniz sevinirim saygılar kolay gelsin

 125. Merhabalar çalıştığım yerde 1 senem doldu yani 1 sene 2 ay oldu işten ayrılcam patron senelik izin parasını vermiyorum diyor nereye şikayet etmem lazım

 126. Merhaba benim sorum şu şekilde bu yıldan kalan 5 günlük yıllık iznim var bu ay sonu kullanacaktım fakat covit oldum ve raporluyum. Şirket yıllık iznimi silebilir mi böyle bir hakkı var mı bilgi verebilir misiniz.

 127. Senelik iznimi kullandım, 8 ay dır çalışıyorum, 31.12.2021 itibarıyla iş aktim sonlandırdı, senelik izin hakkım varmı, var ise parasını alabilir miyim.

 128. 01.01.2017 SGK giriş liyim halen çalışmaya devam ediyorum şu anda kaç günlük izin hakım vardır.

 129. Merhaba 01 03 2011 tarihinde işe başladım. 01.03.2022 tarihinde işten çıkarıldım. 2022 senesi için yıllık izin hakkım var mı?

 130. merhaba,
  2002 yılından bu yana holding de çalışıyorum. iş yerimden hamileliğim sebebi ile tazminat ve ihbarımı alarak ayrıldım ve sonrasında tekrar işbaşı yaptım, yıllık izin hakkımda işe çıkış giriş olduğu için sıfırlandı. yıllık izinde artık gün hesabı olarak çok araştırdım fakat bir sonuca varamadım. yıllık izin hakkım kaldığı yerden devam mı etmeliydi, yoksa doğru olan mı yapılmış ? değerli yönlendirmenizi bekliyorum. çok teşekkürler

 131. merhaba ben sizin IKK Eğitiminize katılmıştım, aşağıdaki gibi bir soru sormak aklıma gelmmemişti, şimdi başımıza geldi yardımcı olur mu sunuz benim işyerinde 2 yıldır çalışan eleman işten ayrılmak istiyor
  fazladan kullanmış olduğu 29 gün izin var ve ihbar süresini kullanmadan ayrılmak istiyor ne yapa bilirim

 132. Kamu kurumunda işçi kadrosunda çalışıyorum. Çalıştığım kuruluş müdürü ile izin konusunda ters düştük. 5 gün yıllık izin istediğim zaman 6 gün yıllık izin yazıyor. Nedeni sorduğumda günlük 7.5 saatten hesaplanıyor siz günlük 9 saat çalışıyorsunuz 1.5 saat eksik kalıyor gibi sebep bildiriyor. Ögrenmek istedigim yıllık izin saat bazındamı hesaplanır. İş günü olarakmı geçer

 133. MERHABA BAZEN RESMİ TATİLLER HAFTALIK İZNİME VE YILLIK İZİNLERE DENK GELİYOR BU DURUMDA GÜN HAKKIMIZ KAYBOLUYORMU BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER …

 134. İş yetinde 4üncü yılım 15nisanda doluyor bende 8şubatta işten çıkacam Yıllık iznimin dolmasına 2 kalıyor yıllık izin hakedişin oluyor mu ?

 135. Karaman Bedri Ömer

  Yıllık izni kullanmaksızın üç yıl süreyle günde 12 saat ve 15 gunde bir izin ile ağır işte çalıştırıldım tazminat ve alacaklarım ne kadar olur. Ayrıca kullanmadığım yıllık izinlerimin tutarını talep edebilir miyim ? Talep edersem bu nasıl hesaplanır? teşekkürler

 136. Osman bayraktar

  Merhaba ben eyt den dolayı çalıştığım firmadan çıkış ve 1 gün sonra tekrar aynı firmada giriş yaptım, kıdem tazminatımı aldım, yalnız senelik izni in dolmasına 2 ay kalmıştı bildiğim kadarıyla senelik izin dolmadan kıdem tazminatında verilen hakedişe yansımaz, bu durumda benim aynı işyerine devam etmemin neticesinde yıllık iznimin dolmasına 2 ay süre kalmıştı, eksik olan 2 ayı doldurduğumda yıllık iznimi kullanabiliyormuyum. Teşekkürler.

 137. merhaba hafta içi 1 gün yıllık izin kullansam hafta izni hakkım yanar mı ? örnekliyorum 5 gün çalışıp 2 gün tatil yaptığım sistemde salı yıllık izin kullanırsam eğer cumartesi işe mi gelmem gerekir ?

 138. Eşim 1 yıl düzenli olarak saat sabah 08:30 akşam 21:00 (haftanın 6 günü) ulusal bayramlar,özel günler de çalıştığı işyerinden mobbing baskı ve hakaret sebebi ile yazılı olmadan 15 gün öncesinden haber vererek işten ayrıldı.işyeri sahibi içerde olan 15 günlük çalışma ücreti ise ödemediayrıldığında 1 senesi dolmuştu fakat işveren elimin sigortasını 1 ay geç başlattığı için çalışma süresi SGK da 11 ay görünüyor işyeri eski çalışanlarından ve işyeri çevresi esnaf kişilerin şahitliği ile dava açarsak bir hakkımız bulurmu (bayramlar özel günle ve hergün yapılan mesai lerin ödenmesi )gibi

 139. 6 yıldır bir firmada çalışıyorum toplamda geçen yılda içinde dahil 30 gün senelik izinim kaldı bende tam 30 gün senelik izine çıkarsam ay boyunca pazar gunleri saymasak 34 gün izin yapmış olmam gerek gercegide bu ama bunun parasını almaya çalışsam tam 1 maaş veriyorlar neden 34 günluk parasını vermiyorlar acaba bilgisi olan yaza bilirmi

 140. MERHABA BENİM BİR SORUM OLACAK YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ

  benim çalıştığım işyerinde 15 Şubat’ta 3. Yılım olacak. Ama ben 5 Şubat’ta istifa edeceğim. İstifa ettikten sonra 6 hafta ihbar süresi çalışacağım için o ihbar süresi içerisinde yılım dönmüş olacak. Yıl dönümü olduğu için ihbar süresinde dahi olsam yeni yıllık izin hakkı kazanmış oluyor muyum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir