Diğer Kanunlar

6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 MADDE 1 –  20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “(2) İşverene iş sağlığı ve …

Devamı »

6637 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 1 – 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 2 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar …

Devamı »

Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı

Sayı: 31853594-101-1058- 5 Konu: Kanun Tasarısı Tarih : 9/2/2015 GENEL GEREKÇE Türkiye”nin göç süreçleri incelendiğinde, l960°lı yıllarda göç veren, kaynak ülke durumunda iken, l980°lerden sonra coğrafı konumu açısından önce transit ülke olduğu, son yıllarda ise kendisine yakın ya da komşu ülkelerden gelenler için cazibe merkezi olma özelliğini ortaya çıkardığı ve …

Devamı »

6518 Sayılı Kanun

Kanun Numarası: 6518 Kabul Tarihi: 6/2/2014 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 19/2/2014 Sayı : 28918 Yayımlandığı Düstur: 54 MADDE 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10 üyeden” ibaresi “on bir üyeden” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. …

Devamı »

Kimlik Bildirme Kanunu

Kanun Numarası: 1774 Kabul Tarihi: 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 – Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak …

Devamı »

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

yonetmelik

Kapsam: Madde 1 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK – 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975 – 1897/1 md.) Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge …

Devamı »

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

yonetmelik

Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur. İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından …

Devamı »

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki kanun

yonetmelik

A) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. B) Eski hukukun ve Türk Ticaret Kanununun uygulanacağı hâller MADDE 2 – (1) Bu Kanunda aksi öngörülmemiş veya farklı bir şekilde düzenlenmemişse: a) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe …

Devamı »

Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu

yonetmelik

Bu kanunun amacı, vergiyi doğuran olayların ve mükelleflerin zamanında tespit edilmesi için vergiyi doğuran olayla ilgili işlemlerin yapılması sırasında gerçek ve tüzel kişilerden vergi kimlik numaralarının aranılması, düzenlenecek belge ve tutulacak kayıtlarda vergi kimlik numarasına yer verilmesi suretiyle vergi ziyaının önlenmesinin sağlanmasıdır. Vergi kimlik numarasını tespit, kayıt ve bildirim zorunluluğu …

Devamı »