Diğer Kanunlar

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile damga vergisine tabi tutulan işlemler, damga vergisi mükelleflerinin kimler olduğu, vergileme oran ve ölçüleri, ödeme şekilleri, istisnalar ve kanun kapsamındaki tanımlamalar yapılmıştır. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun tam metni için tıklayınız.

Devamı »

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, tüm bayram ve tatil günlerine ilişkin düzenlemeleri yapar. Hangi günlerin resmî tatil olarak ilan edileceği ve hafta tatil günleri bu kanunda belirtilmiştir. 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un tam metni için tıklayınız.

Devamı »

6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, kısaca BES şeklinde telaffuz edilen Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ilişkin uygulamayı düzenleyen kanundur. İşverenlerce, çalışanlar adına ödenen Bireysel Emeklilik Sistemi katkı payları ile ilgili oran, sınır ve karşılıklar bu kanunda belirtilmiştir. Bireysel Emeklilik Sisteminden alınacak karşılıkların hangi koşullar altında ve ne şekilde …

Devamı »

6098 Sayılı Borçlar Kanunu

6098 Sayılı Borçlar Kanunu, borç-alacak ilişkilerinin, sözleşme şekil ve usüllerinin düzenlendiği kanundur. Borç nedir, sözleşme nedir, sözleşme yapmanın şeklen usulleri nelerdir, sözleşmeler hangi durumlarda geçersiz kalır, borç türleri nelerdir, vs. gibi soru ve sorunlar Borçlar Kanunu hükümleri ile karşılık bulur. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nu görüntülemek için tıklayınız.

Devamı »

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Türkiye’de çalışacak Türk vatandaşı olmayan kişilerin ve onları istihdam edecek işverenlerin uygulaması gereken işlemler ve sahip olmaları gereken koşullar ile çalışma şartları belirlenmiştir. Yabancı personeli istihdam edecek işverenin ve çalışacak yabancı uyruklu personelin, takip etmesi gereken işlemler, sahip olmaları gereken yeterlilikler, tanımlar ve istisnalar …

Devamı »

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile gelir, kazanç, çeşitler ve bu konuya ilişkin tüm tanımlamalar yapılmıştır. Gelir nedir, gelir olarak kabul edilen kazanç ve edinimler nelerdir, mükellef olmak ne demektir gibi meseleler Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun güncel görüntülemek için tıklayınız.

Devamı »

854 Sayılı Deniz İş Kanunu

854 sayılı Deniz İş Kanunu deniz, göl veya akarsularda Türk Bayrağı taşıyan yüz ve daha fazla grostonilatoluk gemilerde hizmet sözleşmesi ile çalışan gemicileri ve bunların işverenleri arasındaki ilişkileri düzenler. Ayrıca, bir işverenin toplam 5 veya daha fazla gemiadamı çalıştırması ya da ait gemilerin toplam grostonilatolarının yüz ya da daha fazlası …

Devamı »

5953 Sayılı Basın İş Kanunu

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kısa adı ile Basın İş Kanunu olarak da bilinir. Basın işkolunda işçi sıfatından ayrı bir şekilde, gazeteci olarak çalışan kişiler ve işverenleri arasındaki ilişkiler ve çalışma koşulları Basın İş Kanunu ile düzenlenmiştir. 5953 sayılı Basın İş Kanunu, Türkiye’de yayımlanan …

Devamı »

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

İşsizlik sigortasının amaç ve kapsamı ile yetkili, görevli ve sorumlu kuruluşlar (1) Madde 46 – (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/13 md.) İşsizlik sigortasının amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve bu Kanunda öngörülen hizmetlerin verilmesini sağlamaktır. (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/90 md.) Bu Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık …

Devamı »

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile “65 yaşını doldurmuş, kanunen kendisine bakmaya sorumlu kimse olmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden herhangi bir şekilde gelir elde etmeyen, nafaka bağlanmamış ya da bağlanma olasılığı olmayan, herhangi bir devamlı geliri bulunmayan kişilerin bu …

Devamı »