tren-kacmadan-tesvik-biletinizi-alin

Tren Kaçmadan Teşvik Biletinizi Alın

 

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 
Çalışma hayatında işverenler açısından maliyetleri düşündüğümüzde, işçilik maliyetleri oldukça önemli bir yer tutmakta ve bilindiği üzere ülkemizde halihazırda işverenleri istihdam oluşturmaya yönelik Devlet tarafından sağlanan teşvikler de güncelliğini korumaktadır. Peki işvereni çalışan maliyeti konusunda önemli ölçüde rahatlatacak teşvik hangisi ya da hangileri?

Yazımızda son yıllarda birçok işverenin yeterince yararlanamadığı fakat işverenler tarafından geriye dönük olarak da uygulanabilen!!! 6111 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeni Sigorta Prim Teşviki (4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Düzenlenen İlave İstihdam Teşviki) hakkında bilgiler vereceğiz.

6111 Sayılı Kanun İle Düzenlenen İstihdam Teşviki Nedir?

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Düzenlenen İstihdam Teşviki:

Bu teşvik uygulaması 25/02/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile getirilmiştir. Kanuna göre, 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında 18 yaş ve üstü tüm kadınlar ve 18-29 yaş aralığındaki gençlerin istihdamında, mesleki eğitime göre değişen sürelerde (6-54 ay arasında) sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Teşvik Kapsamı; 18 yaşından büyük kadınlar, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler, 29 yaşından büyük erkekler, mesleki yeterlik belgesi sahipleri, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler, Mesleki yeterlik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olmayanlar, İşverene bağlı işçi olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler, İŞKUR’ a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar, İŞKUR’ a kayıtlı olmadan işe alınanları kapsamaktadır.

Sigortalının; 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması (18 yıl 00 ay 00 gün dahil), işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması ve fiilen çalışması gerekmektedir.

İşyerinin; özel sektör işverenlerine ait olması, yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, sigortalının, son 6 aylık  prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması gerekmektedir.

tren-kacmadan-tesvik-biletinizi-alinTeşvikten Geriye Doğru Yararlanmak Mümkün Mü?

Anılan teşvikten yararlanmak isteyen işverenler (herhangi bir sigortalısı için daha az avantajlı teşvik paketini seçtiğini fark eden işverenler) tercihini değiştirerek örneğin 6111 sayılı ilave istihdam teşvikinden faydalanmak için düzenlemeler yaparak, daha önce çalışanı adına ödediği primleri SGK’dan geri alabiliyor idi. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu 18.03.2015 tarihli 2015/10 sayılı Genelge ile işverenlerin bu durumdan yararlanmasını ortadan kaldırmıştır.

Konuyu örnek vererek daha açık bir hale getirelim. Sigortalısı adına daha önceden; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinde öngörülen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet tutarın Hazinece karşılanması teşvikinden yararlanan işveren, daha sonra fark ediyor ki o sigortalısı için 6111 sayılı ilave istihdam teşvikinden faydalanması durumunda – o işçisinin- daha az maliyete katlanıyor. Bu durumda bizim işverenimiz sigortalısı için -geriye dönük-5510 sayılı Kanun teşvikinden vazgeçerek 6111 sayılı ilave istihdam teşvikinden yararlanmak için SGK’ ya başvuruyor. Peki daha önce seçmiş olduğu teşvik paketinden vazgeçen işverenimiz 6111 sayılı ilave istihdam teşvikinden geriye dönük yararlanabilecek mi?  Aslında SGK 18.03.2015 tarihli 2015/10 sayılı Genelge ile işverenimizin tam da örneğimizdeki gibi daha avantajlı teşvikten yararlanmasını engellemiştir. Yani anılan Genelge ile daha önce seçilmiş ve yararlanılmış bir teşvik  türünden vazgeçilerek farklı bir teşvik türünden faydalanması 18.03.2015 tarihi itibarı ile ortadan kalkmıştır.

“Daha Önce Herhangi bir Teşvikten Yararlanmadım Geriye Dönük Yararlanabilir Miyim?“

Anılan Genelge ile Kamuoyunun yanlış yorumladığı bir diğer durum ise geriye dönük teşviklerden yararlanmanın tamamıyla kaldırıldığı algısıdır. Genelgenin aslında önceden yararlanılmış teşvik türü yerine daha avantajlısını farkedip geriye dönük düzeltmeler ile yeni teşvik türünden faydalanmak isteyen işverenleri zor durumda bırakmıştır. Daha önce herhangi bir teşvik türü seçilmeden SGK’ya sigortalı bildirimi yapmış iseniz –ve tabi ki de şartlara uymanız halinde- geriye dönük teşvikten yararlanabilirsiniz.

“Tren Kaçtı Mı? 6111 sayılı Teşvik Türünden Şimdi Faydalanabilir Miyim?“

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve 4447 sayılı Kanunun Geçici 10.maddesinde belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır..

31.12.2015 tarihine kadar yukarıda anlattığımız şartları taşıyan sigortalıları çalıştıran işverenler, şartları sağladığı sigortalılar için anılan teşvikten yararlanabilirler. Bir hatırlatma daha yapmamız gerekirse; Bakanlar Kurulu, anılan teşvikin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Datassist Mevzuat Kulübü

Kaynak: Datassist Bordro Servisi

Hakkında iskanunu

Göz atın

7256 Numaralı Kanun Teşvikinin Detayları

7256 Numaralı Kanun Teşvikinin Detayları

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı torba yasa ile …