Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Prim Oranın İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031- 744137                                                             13.11.2008

Konu  : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranın işveren hissesinden beş puanlık indirim

G E N E L G E

2008 – 9339393….

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 26/5/2008  tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu  ve  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanunun  24  üncü  maddesi  ile, 31/5/2006  tarihli  ve  5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar  ve Genel  Sağlık  Sigortası Kanununun  81  inci maddesinin birinci fıkrasına, (ı) bendi eklenmiş olup sözkonusu bendde;

“Bu  Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendi  kapsamındaki  sigortalıları  çalıştıran  özel  sektör  işverenlerinin,  bu maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendine  göre malullük,  yaşlılık ve ölüm  sigortaları primlerinden,  işveren hissesinin beş puanlık kısmına  isabet eden  tutar  Hazinece  karşılanır.  İşveren  hissesine  ait  primlerin  Hazinece  karşılanabilmesi  için,  işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi  içerisinde  Sosyal  Güvenlik  Kurumuna  vermeleri,  sigortalıların  tamamına  ait  sigorta primlerinin  sigortalı hissesine  isabet eden  tutarı  ile Hazinece karşılanmayan  işveren hissesine ait tutarı  yasal  süresinde  ödemeleri,  Sosyal Güvenlik Kurumuna  prim,  idari  para  cezası  ve  bunlara ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcu  bulunmaması  şarttır.  Ancak Kuruma  olan  prim, idari para cezası ve bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953  tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48  inci maddesine göre  tecil ve  taksitlendiren  işverenler  ile  29/7/2003  tarihli  ve  4958  sayılı  Sosyal  Sigortalar  Kurumu Kanununa  ve  22/2/2006  tarihli  ve  5458  sayılı  Sosyal  Güvenlik  Prim  Alacaklarının  Yeniden Yapılandırılması  ve  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanun  ile  diğer taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu fıkra hükümleri  Kamu  idareleri  işyerleri  ile  bu  Kanuna  göre  sosyal  güvenlik  destek  primine  tabi çalışanlar  ve  yurt  dışında  çalışan  sigortalılar  hakkında  uygulanmaz.  Hazinece  karşılanan  prim tutarları  gelir  ve  kurumlar  vergisi  uygulamalarında  gider  veya  maliyet  unsuru  olarak  dikkate alınmaz.

Bu  fıkrayla  düzenlenen  destek  unsurundan  diğer  ilgili  mevzuat  uyarınca  ayrıca yararlanmakta  olan  işverenler  aynı  dönem  için  ve  mükerrer  olarak  bu  destek  unsurundan

yararlanamaz.  Bu  durumda,  işverenlerin  tercihleri  dikkate  alınmak  suretiyle  uygulama,  destek unsurlarından  sadece  biriyle  sınırlı  olarak  yapılır.  Bu  Kanun  gereğince  yapılan  kontrol  ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  ve  Hazine  Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.”hükmü yer almaktadır.5510  sayılı Kanunun 81  inci maddesinin birinci  fıkrasına eklenen  (ı) bendi 1/10/2008  tarihi itibariyle  yürürlüğe  girmiş  olup,  sözkonusu  bend  hükümlerinin uygulanmasına  ilişkin Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile müştereken belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Sosyal Güvenlik  İl/Merkez Müdürlüklerimizce yürütülecek  işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranın İşveren Hissesine Ait Kısmından Beş Puanlık İndirimin Kapsamı

2.1- Kapsama giren işverenler

5510  sayılı  Kanunun  81  inci  maddesinin  (ı)  bendine  göre; malullük,  yaşlılık  ve  ölüm sigortaları  prim  oranının  işveren  hissesine  ait  kısmından  yapılması  öngörülen  beş  puanlık indirimden,  anılan  Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendi  kapsamındaki sigortalıları  çalıştıran, özel  sektör işyeri  işverenleri  yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla,  resmi nitelikteki  işyerleri  için  sözkonusu  prim indiriminden  yararlanılması mümkün  bulunmadığından, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen işyerleri ile resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri sözkonusu indirimden yararlanamayacaklardır.

2.2- Kapsama giren sigortalılar

5510  sayılı  Kanunun  81  inci  maddesinin  (ı)  bendine  göre;  malullük,  yaşlılık  ve  ölüm sigortaları  prim  oranının  işveren  hissesine  ait  kısmından  yapılması  öngörülen  beş  puanlık indirimden, özel  nitelikteki  işyerlerinde, aynı  Kanunun  4  üncü maddesinin  birinci  fıkrasının  (a) bendi  kapsamında  çalıştırılan  ve  uzun  vadeli  sigorta  kollarına  tabi  bulunan  sigortalılardan  dolayı yararlanılabilecektir.

Buna  karşın, sosyal  güvenlik  destek  primine  tabi  çalışanlar  ve  yurt  dışında  çalışan sigortalılardan dolayı Kanunun 81  inci maddesinin (ı) bendinin açık hükmü nedeniyle; aday çırak, çırak  ve  öğrencilerden, harp malulleri  ile  3713  ve  2330  sayılı Kanunlara  göre  vazife malullüğü aylığı  alanlardan  yalnızca  kısa  vadeli  sigorta  kollarına  tabi  olanlardan,  ceza  infaz  kurumları  ile tutukevleri  bünyesinde  oluşturulan  tesis,  atölye  ve  benzeri  ünitelerde  çalıştırılan  hükümlü  ve tutuklulardan,  Türkiye  İş  Kurumu  tarafından  düzenlenen  meslek  edindirme,  geliştirme  ve değiştirme  eğitimine  katılan  kursiyerlerden  dolayı  ise  uzun  vadeli  sigorta  kollarına  tabi bulunmamaları  nedeniyle; beş  puanlık prim  indiriminden  yararlanılması  mümkün bulunmamaktadır.

3- Malullük,  Yaşlılık  ve  Ölüm  Sigortaları  Primleri  İşveren  Hissesinden  Beş  Puanlık Kısmının Hazinece Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

3.1-  İşverenin, Kuruma  prim,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

Malullük,  yaşlılık  ve  ölüm  sigortaları  primlerinin  işveren  hissesinin  beş  puanlık  kısmının Hazinece  karşılanabilmesi  için, işverenlerin, muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası  primi,  idari para  cezası  ve  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borçlarının  bulunmaması gerekmektedir.  İşverenlerin  muaccel  borçlarının  bulunup  bulunmadığı  hususu  ise,  her  bir  işyeri bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Buna göre, uygulama, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri bazında değil, sigorta prim indiriminden  yararlanılacak  işyeri  bazında  yapılacak olup,  kapsama  giren  bir  işverenin  aynı  veya farklı  Sosyal  Güvenlik  İl/Merkez  Müdürlüğünde  işlem  gören  birden  fazla  işyeri  dosyasının bulunması halinde, beş puanlık prim  indiriminden, muaccel  sigorta primi,  işsizlik  sigortası primi, idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcu  bulunmayan işyerlerinden dolayı yararlanılabilecek, buna karşın, muaccel sigorta primi,  işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işyerlerinden dolayı  ise, (sözkonusu  borçlar  ödenmediği  sürece) bahse  konu  sigorta  prim  indiriminden yararlanılamayacaktır.

Örnek  1- A  Limited  Şirketinin,  Adana  Sosyal  Güvenlik  İl  Müdürlüğünde  işlem  gören işyerinden dolayı muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcunun  bulunmamasına  karşın,  Dışkapı Sosyal  Güvenlik Merkez Müdürlüğünde işlem gören işyerinden dolayı muaccel sigorta prim borcu ile gecikme cezası ve  gecikme  zammı  borcunun  bulunduğu  varsayıldığında,  bahse  konu  işveren, Adana  Sosyal

Güvenlik  İl Müdürlüğünde  işlem  gören  işyerinde  çalışan ve  kapsama  giren  sigortalılardan  dolayı sözkonusu  indirimden  yararlanabilecek,  buna  karşın  Dışkapı Sosyal  Güvenlik  Merkez Müdürlüğünde  işlem  gören  işyerinin muaccel  sigorta  primi  borcu  ile  gecikme  cezası  ve  gecikme zammını ödemediği sürece bahse konu indirimden yararlanamayacaktır. Muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme cezası  ve  gecikme  zammı  borçları  bulunmayan  özel  nitelikteki  işyeri  işverenlerinin  sözkonusu sigorta  prim  indiriminden  yararlanabilmeleri  için,  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini  5510  sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

İşverenlerin  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini  5510  sayılı  Kanun  türünü  seçmek  suretiyle Kuruma  göndermeleri  sırasında,  Kurum  veri  tabanından  ilgili  işyerinin  muaccel  sigorta  primi, işsizlik  sigortası  primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca muaccel borcu bulunmayan işyerleri için 5510 sayılı Kanun türü seçilebilecektir.

Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 5510 sayılı Kanun türü seçilmek  suretiyle  Kuruma  gönderilmesi  halinde,  bu  nitelikteki  işyerlerinin tahakkuk  eden malullük,  yaşlılık  ve  ölüm  sigortaları  primlerinin  işveren hissesine  isabet  eden beş  puanlık  kısmı için  Hazine  tahakkuku  oluşturulacak  olup,  sigortalı  hissesi  ile  Hazinece  karşılanmayacak  olan işveren hissesi prim  tutarlarının tamamının yasal süresi  içinde ödenmesi halinde, beş puanlık prim indiriminden  yararlanılmış  olunacaktır. Dolayısıyla,  5510  sayılı  Kanun  türü  seçilmek  suretiyle

Hazine tahakkuku oluşturulmuş olsa da sözkonusu indirimden, gerek 5510 sayılı Kanun türü, gerek diğer  teşvik  kanunlarına  ilişkin  kanun  türü,  gerekse  kanun  türü  seçilmeksizin  düzenlenmiş  olan aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan  sigorta primlerinin, sigortalı hissesi  ile Hazinece karşılanmayacak  olan  işveren  hissesinin  tamamının  yasal  süresi  içinde  ödenmiş  olması  kaydıyla yararlanılabilecektir.

Öte yandan, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borçları  bulunan  işverenler,  bahse  konu  borçlarının  tamamını ödemeleri  halinde, sözkonusu  sigorta prim  indiriminden, yasal  verilme  süresi  sona  ermemiş  ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yararlanabileceklerdir.

Örnek 2- (D) Anonim Şirketine ait muaccel 1.500,00 YTL sigorta primi, 200,00 YTL işsizlik sigortası  primi  ve 350,00 YTL  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  olmak  üzere  toplam  2.050,00 YTL  tutarındaki  borcun 10/11/2008  tarihinde  ödendiği  varsayıldığında,  muaccel  borçların, 2008/Ekim  ayına  ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet  belgesinin  Kuruma  son  verilme  süresinden (23/11/2008  tarihinin  Pazar  gününe  rastlaması  nedeniyle  ilk  iş  günü  olan  24/11/2008  tarihinden) önce  ödenmiş  olması  nedeniyle, 2008/Ekim  ayına  ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet  belgesi, muaccel borçların ödendiği 10/11/2008  tarihinden, 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma  son  verilme  süresi  olan  24/11/2008  tarihine  kadar  5510  sayılı  Kanun  türü  seçilmek suretiyle gönderilebilecektir.

5510  sayılı  Kanunun  81  inci maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendinde  öngörülen  sigorta prim indiriminden  yararlandıktan  sonra,  takip  eden  aylarda,  kapsama  giren  borçlardan  herhangi birinin  veya  birkaçının  ödenmemiş  veya  eksik  ödenmiş  olması  halinde,  sözkonusu  borçlar ödeninceye kadar beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 3- Muaccel sigorta primi,  işsizlik sigortası primi,  idari para cezası  ile bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan (A) gerçek kişisinin, 5510 sayılı Kanun türü seçilmek  suretiyle  düzenlemiş  olduğu 2008/Ekim  ve Kasım  aylarına  ilişkin  aylık prim  ve  hizmet belgelerinden  kaynaklanan  borçlarını  yasal  süresi  içinde  ödemiş  olması  nedeniyle  sözkonusu indirimden  yararlanmış  olmasına  rağmen,  2008/Aralık  ayına  ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet belgesinden  kaynaklanan  borçlarını  ödemediği  varsayıldığında,  sözkonusu  işveren,  2008/Aralık ayına  ilişkin  5510  sayılı Kanun  türü  seçilmek  suretiyle  düzenlemiş  olduğu  aylık  prim  ve  hizmet belgesinden  dolayı  sigorta  prim  indiriminden  yararlanamayacağı  gibi,  takip  eden  aylarda  da, muaccel  sigorta  primi  ve  işsizlik  sigortası  primi  ile  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme zammı  borçlarını ödemediği  sürece  5510  sayılı Kanun  türünü  seçemeyecek,  dolayısıyla muaccel borçlar ödenmediği sürece takip eden aylarda da sözkonusu indirimden yararlanamayacaktır.

Sigortalı çalıştırılan bir  işin  veya  işyerinin başka bir  işverene devredilmesi halinde,  işyerini devir alan işveren, devir eden işverenin; işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise, işyeri kendisine intikal  eden  işveren, vefat  eden  işverenin; muaccel borçlarından dolayı  (idari para cezası  borçları hariç)  müteselsilen  sorumlu  olduğundan,  işyerini  devir  alan  veya  işyeri  kendisine  intikal  eden işverenlerin  sözkonusu  indirimden  yararlanabilmeleri  için,  devir  veya  intikal  tarihinden  önceki dönemlere ilişkin muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme  zammı  borçlarının  yanı  sıra  devir  veya  intikal  tarihinden  sonraki  dönemlere  ilişkin muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi,  birleşmesi  veya  diğer  bir  şirkete  katılması  durumunda,  sigorta  prim  indiriminden yararlanılabilmesi  için, bu nitelikteki  işyerlerinin, nevi değiştirme, birleşme veya diğer bir  şirkete katıldığı tarihten önceki ve sonraki dönemlere ilişkin muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borçlarının  bulunmaması gerekmektedir.

İşyerinin,  aynı  Ünite  sınırları  içine  giren  farklı  bir  adrese  taşınması  halinde  ayrıca  işyeri dosyası  tescil  edilmeyerek  yalnızca  adres  değişikliği  cihetine  gidileceğinden,  aynı Ünite  sınırları içinde  adres değişikliğinde bulunan  işyerlerinin  sigorta prim  indiriminden  yararlanabilmeleri  için, gerek nakil  tarihinden  önceki, gerekse  nakil  tarihinden  sonraki  dönemlere  ilişkin muaccel  sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması icap etmektedir.

3.1.1- Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı  borçlarının çeşitli  kanunlar  gereğince  yapılandırılmış veya  6183  sayılı Kanunun  48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borçları  bulunmakla  birlikte, sözkonusu borçların çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183  sayılı Kanunun 48  inci maddesine  istinaden  tecil ve  taksitlendirilmiş  olması ve  yapılandırma veya  taksitlendirme işlemleri devam ediyor olması kaydıyla, sözkonusu indirimden yararlanılabileceği öngörülmüştür.

Bu  bakımdan, muaccel  borçları,  5458  sayılı  Kanun  gereğince  ya  da  5510  sayılı Kanunun geçici 24 ya da 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin  devam  ediyor  olması  ve  yapılandırma  veya  taksitlendirme  kapsamına  girmeyen muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının da bulunmaması kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı

Kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma gönderebileceklerdir.

Örnek  1- (A)  Limited  Şirketinin, 2008/Mart  ayı  ve  öncesine  ilişkin  sigorta  primi,  işsizlik sigortası primi,  idari para cezası  ile bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 5510  sayılı  Kanunun  geçici  25 inci  maddesine  istinaden  taksitler  halinde  ödenmek  üzere yapılandırıldığı ve 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderileceği 2008/Kasım  ayında  yapılandırma  hakkının kaybedilmediği (yapılandırma  işleminin bozulmasının gerekmediği) ve geçici 25 inci madde kapsamına girmeyen muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi,  idari  para  cezası ile  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcunun  da bulunmadığı  varsayıldığında,  sözkonusu  işveren,  2008/Ekim  ayına ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet belgesinin gönderilmesi sırasında 5510 sayılı Kanun türünü seçebilecektir.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim  indiriminden  yararlanmak  amacıyla,  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini  5510  sayılı  Kanun türünü seçmek suretiyle göndermek isteyen işverenlerin, 5458 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24 ya da 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine  istinaden  tecil  ve  taksitlendirilmiş  borçları  varsa,  bu  borçlar  sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır.

Dolayısıyla,  beş  puanlık  prim  indiriminden  yararlanmak  amacıyla  aylık  prim  ve  hizmet belgelerini 5510  sayılı Kanun  türünü  seçerek göndermek  isteyen  işverenlerin borçları, 5458  sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun 24 veya 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış ya da  6183  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesine  istinaden  tecil  ve  taksitlendirilmiş  ise,  bilgisayar programlarınca yapılacak olan sorgulama sırasında, bu işverenlerin yalnızca yapılandırma veya tecil ve  taksitlendirme  kapsamına  girmeyen dönemlere  ilişkin  muaccel  borçlarının  olup  olmadığına bakılacaktır.

Bu bakımdan, borçları  yeniden yapılandırılmış veya  tecil ve  taksitlendirilmiş  işverenlerden, yeniden  yapılandırma  veya  tecil  ve  taksitlendirme  anlaşmaları  bozulması  gerektiği  halde bozulmamış  olanlarının  ödeme  planları,  en  geç  20/11/2008  tarihine  kadar  bozulacaktır.  Bu genelgenin yayımlandığı  tarihte bozma koşulu oluşmadığı halde,  takip eden aylarda bozma koşulu oluşacak tecil ve taksitlendirme işlemleri ile yapılandırma anlaşmaları ise, en geç bozma koşulunun oluştuğu tarihten itibaren bir ay içinde bozulacaktır.

Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirdikleri halde taksit  ödeme  yükümlülüklerini  yerine  getirmeyen işverenler/alt  işverenler  ile kapsama  giren borçlarını 4958 veya 5458  sayılı Kanunlar gereğince ya da 5510  sayılı Kanunun 24 veya 25  inci maddelerine  istinaden yeniden yapılandırdıkları halde, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları  nedeniyle  yapılandırma  işlemlerinin  bozulması  gerektiği  halde  bozulmamış  olan işverenler/alt  işverenlerle  ilgi olarak  yapılacak bozma  işlemlerinin,  yukarıda  belirtilen  süre  içinde tamamlanıp  tamamlanmadığı, ilgili  Sosyal  Güvenlik  İl/Merkez  Müdür  Yardımcıları  tarafından düzenli olarak kontrol edilecektir.

3.1.2- Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmamasına rağmen, müfredat kartlarındaki hatalı kayıtlar nedeniyle 5510 sayılı Kanun türünün seçilememesi

İşverenlerce,  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin  e-Bildirge  kanalıyla  Kuruma  gönderilmesi sırasında, 5510 sayılı Kanun türünün seçilememesi ve yukarıda belirtilen nitelikteki borç türlerinin bir  veya  birkaçından  dolayı  1,00 YTL  veya  üzerinde muaccel  borcun  bulunduğu  yönünde  uyarı mesajı  ile  karşılaşılması  durumunda,  bu  nitelikteki  işyeri  işverenlerinin  aylık  prim  ve  hizmet belgelerini  5510  sayılı  Kanun  türünü  seçerek  gönderebilmeleri  için  bahse  konu  borçlarını, hesaplanacak  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  ile  birlikte  işyerinin  bağlı  bulunduğu  Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne ödemeleri gerekmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcu  bulunmayan  işverenlerce,  aylık  prim  ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla Kuruma gönderilmesi sırasında, 5510 sayılı Kanun türünün seçilememesi ve yukarıda belirtilen nitelikteki borç türlerinin bir veya birkaçından dolayı 1,00 YTL veya üzerinde muaccel borcun bulunduğu  yönünde uyarı mesajı  ile karşılaşılması durumunda, bu nitelikteki  işyeri  işverenlerinin  hatalı  kayıtların  düzeltilmesi  amacıyla,  işyerinin  bağlı  bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatta bulunmaları icap etmektedir. Başvuruda bulunulan Ünite tarafından ilgili işyeri dosyası ve müfredat kartı incelenerek varsa emanet  hesaplarda  bekletilen  paralar  ile  posta  veya  yabancı  şube  kanalıyla  ödenen  paralar  ya  da farklı hesaplara  intikal etmiş paralar, ilgili  işyeri dosyasının ilgili borç  türüne aktarılmak suretiyle, işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Bildirge kanalıyla göndermeleri sırasında 5510 sayılı

Kanun türünü seçmeleri sağlanacaktır. Bu  şekilde  yapılan  başvurular  üzerine,  hatalı  kaydın,  dönüşüm  öncesi  kart  bakiyesinin, dönüşüm  sonrası  devir  bakiyesine  hatalı  aktarılmış  olmasından  kaynaklandığına  ve  herhangi  bir aktarma işleminin yapılmasının da mümkün olmadığına Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunca karar verilmesi  halinde,  Komisyon  kararı  bir mucip  ile  birlikte  süpervizöre  bildirilecek  ve  süpervizör tarafından  ilgili  işyeri  sicil  numarası,  işveren  sistemi  ana  menüden  9-1-3  nolu  seçenekler işaretlenmek  suretiyle  erişilen  “DEVİR  BAKİYESİ  HATALI  OLAN  ANCAK  BORCU OLMAYAN  İŞYERLERİ” başlıklı  ekran  vasıtasıyla  sisteme  kaydedilerek,  bu  nitelikteki  işyeri işverenlerine, yasal verilme süresi sona ermemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak 5510 sayılı Kanun türünü seçme imkanı sağlanmış olacaktır.

Gerek  TL’den  YTL’ye  geçiş  işlemleri  sırasındaki  yuvarlamalardan,  gerekse  on-line  banka tahsilatına  geçildiği  1/1/2005  tarihinden  önceki  cüz’i  miktarlardaki  hatalı  kayıtlardan  dolayı işverenlerin mağduriyetine  neden  olunmamasını  teminen,  aylık  prim  ve  hizmet  belgesinin  5510 sayılı Kanun  türü  seçilerek  gönderilmesi  sırasında,  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası  primi  ve  idari para  cezası  borç  türleri  için  ayrı  ayrı  olmak  üzere, 0,99  YTL  veya  altındaki  borçlar  sorgulama sırasında dikkate alınmayacak ve bu miktarlarda borcu görünen işyerleri için 5510 sayılı Kanun türü seçilebilecektir.

3.2- 5510  sayılı  Kanun  türü  seçilmek  suretiyle  düzenlenmiş  aylık  prim  ve  hizmet belgesinin Kuruma yasal süresi içinde verilmesi 28/9/2008  tarihli  ve  27011  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Aylık  Prim  ve  Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliğin, ‘Aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin Kuruma  verilme  şekli  ve  süresi’ başlıklı  2.2.1.  nolu  bölümünde,  özel  nitelikteki  işyeri  işverenlerinin,  cari  aya  ilişkin  olarak düzenleyecekleri  asıl,  ek  veya  iptal  nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini,  en  geç  belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde Kuruma gönderecekleri öngörülmüştür.

Buna göre, özel nitelikteki  işyeri  işverenlerince 2008/Ekim ayına  ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak sözkonusu prim belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar (dahil) Kuruma verilecektir.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, malullük, yaşlılık ve ölüm  sigortaları primlerinin  işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanabilmesi için, muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası  primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin, beş puanlık prim indirimine  ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini  Kuruma  yasal  süresi  içinde  vermeleri gerektiğinden,  en  geç  ilişkin  olduğu  ayı  takip  eden  ayın  23’üne  kadar Kuruma  verilmeyen  aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı sözkonusu indirimden yaralanılması mümkün olamayacaktır.

Yine, bazı özel nitelikteki işyerlerinde, resmi nitelikteki işyerlerinde olduğu gibi ayın 15’i ila takip  eden  ayın  14’ü  arasında  ücret  alan  sigortalılar  çalıştırıldığından,  bu  nitelikteki  özel  sektör işyeri işverenlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde Kuruma göndermeleri gerektiğinden, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan bu nitelikteki özel sektör  işyeri  işverenlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini en geç belgenin  ilişkin olduğu  dönemi  izleyen  takvim  ayının  7’sine  kadar Kuruma  göndermemeleri  halinde  beş  puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

Diğer  taraftan, aylık prim ve hizmet belgelerinin 5510  sayılı Kanun  türü  seçilmek  suretiyle Kuruma  yasal  süresi  içinde  ancak  kağıt  ortamında  gönderilmesi  halinde,  bu  nitelikteki  prim belgeleri “İntranet” programları vasıtasıyla işleme alınacaktır.

Sözkonusu  belgelerin  İntranet  programları  vasıtasıyla  işleme  alınması  sırasında,  ilgili işyerinin,  muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası  primi  veya  idari  para  cezası  borcunun bulunmaması veya bu borçların 0,99 YTL veya altında olması halinde, sistem tarafından 5510 sayılı Kanun  türünün  seçilmesine  müsaade  edilecek,  buna  karşın  1,00  YTL  veya  üzerinde  borcun bulunduğu  yönünde  uyarı  mesajının  verilmesi  halinde,  sözkonusu  belgeler  Kanun  türü seçilmeksizin işleme alınacaktır.

Aylık  prim  ve  hizmet  belgesinin  Kuruma  verilmesi  gereken  süre  içinde,  muaccel  sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları  bulunmayan  işverenlerin,  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini  yasal  süresi  içinde  olmakla birlikte,  sehven  5510  sayılı Kanun  türünü  seçmeden Kuruma  göndermiş  olmaları  veya müfredat kartlarındaki hatalı kayıtların düzeltme  işlemlerinin  yapılması amacıyla  işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik  İl/Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeden 5510  sayılı Kanun  türünü  seçemeden göndermiş olmaları halinde, sözkonusu  işverenler, bahse konu aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan  sigorta  primlerini  yasal  süresi  içinde  ödemiş  olmaları  kaydıyla,  beş  puanlık  prim indiriminden yararlanabileceklerdir.

Ancak, bahse konu prim  indiriminden yararlanılabilmesi  için, daha önce yasal süresi  içinde Kuruma verilmiş ve kanun  türü seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesi  için  iptal nitelikte,  5510  sayılı  Kanun  türü  seçilmek  suretiyle  asıl  nitelikte  aylık  prim  ve  hizmet  belgesi düzenlenerek  sözkonusu  belgelerin  işyerinin  bağlı  bulunduğu  Sosyal  Güvenlik  İl/Merkez Müdürlüğüne kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda ilgili Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünce,

– İşverenin, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken süre  içinde, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilerek, muaccel borcunun bulunmadığının,

-Daha  önce  kanun  türü  seçilmeksizin  düzenlenmiş  asıl  nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmiş olduğunun,

– Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile, iptal ve  5510  sayılı  Kanun  türü  seçilmek  suretiyle  düzenlenmiş  asıl  nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet belgesinde  kayıtlı  sigortalılar,  bu  sigortalıların  prim  ödeme  gün  sayıları  ve  prime  esas  kazanç tutarlarının aynı olup olmadığı kontrol edildikten sonra, aynı olduğunun,

– Tahakkuk etmiş sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmiş olduğunun, anlaşılması halinde sırasıyla,

1- Daha önce yasal süresi içinde ödenmiş paralar 88 ile çıkılacak,

2- İptal ve 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri  2-1-10  nolu  seçenekler  işaretlenmek  suretiyle  erişilen  SGK-POSTA  İLE  GELEN TAHAKKUK GİRİŞ ekranı vasıtasıyla yasal süresi içinde verilmiş olarak işleme alınacak,

3- 88 ile çıkışı yapılmış paralar 08 ile işleme alınacak,

4-  Fazladan  ödenmiş  sigorta  primleri,  takip  eden  aya  ilişkin  düzenlenen  sigorta  primlerine mahsup edilecek,

5- Düzeltme amaçlı olarak 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve  hizmet  belgesinden  dolayı tahakkuk  eden  idari  para  cezaları, Ünite Komisyon  kararı  ile  iptal edilecektir.

Örnek-  2008/Ekim  ayına  ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet  belgesinin  Kuruma  gönderilmesi gereken  süre  içinde, muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası  primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara ilişkin gecikme cezası ve  gecikme zammı borcu bulunmayan  (C)  gerçek kişisinin, kapsama giren sigortalılarının yer aldığı 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini sehven 5510 sayılı Kanun  türü  seçmeksizin Kuruma  yasal  süresi  içinde  e-Bildirge kanalıyla  gönderdiği, muhteviyatı sigorta primlerinin  tamamını  yine  yasal  süresi  içinde  ödediği ve  22/12/2008  tarihinde 2008/Ekim ayına  ilişkin daha önce yasal  süresi  içinde vermiş olduğu  aylık prim ve  hizmet belgesi  için  iptal, 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi vermiş olduğu varsayıldığında, daha önce Kuruma yasal süresi  içinde e-Bildirge kanalıyla gönderilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılar ile iptal ve 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş  olan  aylık prim ve hizmet belgelerinde  kayıtlı  sigortalıların ve bunların prim ödeme gün  sayıları  ve  prime  esas  kazanç  tutarlarının  aynı  olması  kaydıyla,  yukarıda  açıklandığı  şekilde işlem yapılacak ve bahse konu işveren beş puanlık prim indiriminden yararlanabilecektir.

Öte  yandan,  asıl  nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini  Kuruma  5510  sayılı  Kanun türünü  seçmek  suretiyle gönderen ve muhteviyatı prim  tutarlarını da  yasal  süresi  içinde ödeyerek beş puanlık prim indirimden yararlanan işverenler, bahse konu belgelerde kayıtlı sigortalılara ilişkin yasal  süresi  dışında  iptal  veya  ek  nitelikte  aylık  prim  ve  hizmet  belgesi  düzenlenmesi  gerektiği durumlarda,  iptal  veya  ek  nitelikteki  prim  belgelerini  de  yine  5510  sayılı Kanun  türünü  seçmek suretiyle  düzenleyecek,  ancak,  5510  sayılı  Kanun  türü  seçilmek  suretiyle  yasal  süresi  dışında Kuruma  verilmiş  olan  ek  nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinden  dolayı  (muaccel  sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun  bulunup  bulunmadığına  bakılmaksızın)  beş  puanlık  prim  indiriminden  yararlanılması mümkün olamayacaktır.

3.3- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

Muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme cezası  ve  gecikme  zammı  borcu  bulunmayan  işverenlerce,  5510  sayılı  Kanun  türü  seçilmek suretiyle Kuruma  yasal  süresi  içinde  gönderilmiş olan  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinden  dolayı tahakkuk  eden  malullük,  yaşlılık  ve  ölüm  sigortaları  primlerinin  işveren  hissesinin  beş  puanlık kısmının Hazinece  karşılanabilmesi  için,  aynı  aya  ilişkin  olmak  üzere,  gerek  5510  sayılı Kanun türü,  gerek  diğer  teşvik  kanunları,  gerekse  kanun  türü  seçilmeksizin Kuruma  yasal  süresi  içinde verilmiş  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinden  dolayı  tahakkuk  etmiş  sigorta  primlerinin,  işveren hissesinin  Hazinece  karşılanmayan  kısmı  ile  sigortalı  hissesinin  tamamının  yasal  süresi  içinde ödenmesi şarttır.

Sigorta primlerinin  işveren hissesine  isabet eden kısmının Hazinece karşılanmayan kısmı  ile sigortalı hissesinin yasal süresi  içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, (sözkonusu  tutar gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  ile  sonradan  ödense  dahi)  ilgili  ay  için malüllük,  yaşlılık  ve ölüm  sigortası primlerinin  işveren hissesinin  beş  puanlık kısmının Hazinece karşılanması  gibi bir durum  sözkonusu olamayacağından,  tahakkuk eden  sigorta primlerinin  tamamı  (Hazine hissesi de dahil), gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

5510  sayılı  Kanun  türü  seçilmek  suretiyle  tahakkuk  etmiş  sigorta  primlerinin  yasal  süresi içinde ödenmesine rağmen, işsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise,  ilgili  ay  için  sözkonusu  indirimden  yararlanılabilecek,  buna  karşın  ödenmemiş  veya  eksik ödenmiş işsizlik sigortası primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmediği sürece takip eden aylarda beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

4-  Malullük,  Yaşlılık  ve  Ölüm  Sigortaları  Primlerinin  İşveren  Hissesi Hazinece Karşılanacak Beş Puanlık Kısmının Hesaplanması

5510  sayılı  Kanunun  Prim  oranları  ve  Devlet  katkısı  başlıklı  81  inci  maddesinin  birinci fıkrasının;

(a)  bendinde, malûllük,  yaşlılık  ve  ölüm  sigortaları  prim  oranının,  sigortalının  prime  esas kazancının % 20’si olduğu, bunun % 9’unun sigortalı hissesi, % 11’inin işveren hissesi olduğu,

(b) bendinde  ise, Kanunun 4 üncü maddenin birinci  fıkrasının  (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar  için  uygulanacak  malûllük,  yaşlılık  ve  ölüm  sigortaları  prim  oranının,  (a)  bendinde belirtilen %  20  oranına;  60  fiilî  hizmet  gün  sayısı  eklenecek  işlerde  1  puan,  90  fiilî  hizmet  gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan, eklenmesi  suretiyle  belirleneceği,  bu  şekilde  bulunan  oran  ile  (a)  bendinde  belirtilen %  20 oranı arasındaki farka ait primin tamamının işveren tarafından ödeneceği, öngörülmüştür.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci  fıkrasının  (a) bendi kapsamında çalışan  sigortalılar  ve  5  inci maddenin  birinci  fıkrasının  (c) bendinde  belirtilen  harp malulleri  ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için esas alınacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranları;

– Fiili hizmet zammının uygulanmadığı işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 11 işveren hissesi,

– 60 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12 işveren hissesi,

– 90 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12,5 işveren hissesi,

– 180 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 14 işveren hissesi,

olacaktır.

Bu  bağlamda, muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası  primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcu  bulunmayan  işverenlerin,  kapsama  giren sigortalılarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek yasal süresi içinde Kuruma göndermeleri halinde, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden yukarıda belirtilen  işveren  hisselerinin  beş  puanlık  kısmı,  ilgili  ayda  tahakkuk  etmiş  sigorta  primlerinin işveren  hissesinin  Hazinece  karşılanmayan  kısmı  ile  sigortalı  hissesinin  tamamının  yasal  süresi içinde ödenmesi kaydıyla, Hazinece karşılanacaktır.

Örnek 1- Muaccel sigorta primi,  işsizlik sigortası primi, idari para cezası  ile bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (1) olan  (D) Anonim Şirketinin, kapsama giren sigortalılarına  ilişkin 1 nolu belge  türü ve 5510 sayılı Kanun  türü  seçilmek  suretiyle  düzenlemiş  olduğu  2008/Ekim  ayına  ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet belgesinde  kayıtlı  sigortalılarına  ait  prime  esas  kazanç  tutarı  toplamının  5.000,00  YTL  olduğu varsayıldığında,  tahakkuk eden primler,

Sigorta kolları S.P.E.K. Prim oranı / % Prim tutarı / YTL

KVSK Primi : 5.000,00                1,00                         50,00

MYO Primi     : 5.000,00             20,00                    1.000,00

GSS Primi     : 5.000,00              12,50                       625,00

olacak olup, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin,

5.000,00 X 5 %   =  250,00 YTL’si işveren hissesine ait Hazinece karşılanacak olan tutar,

5.000,00 X 6 %   =  300,00 YTL’si işveren hissesine ait işverence ödenecek olan tutar,

5.000,00 X 9 %   =  450,00 YTL’si sigortalı hissesine ait işverence ödenecek tutar,

olacaktır.

Bu  durumda,  işveren  tarafından  ödenmesi  gereken,  50,00  YTL  (KVSK  Primi) + 750,00  YTL  [(300,00  YTL  +  450,00  YTL)  MYO  Primi] +  625,00  YTL  (GSS  Primi)  = 1.425,00 YTL’nin yasal  ödeme  süresinin  son  günü  olan 30/11/2008  tarihinin  Pazar  gününe rastlaması nedeniyle  ilk  iş günü olan 1/12/2008 Pazartesi gününe kadar ödenmesi halinde, 250,00 YTL tutarındaki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri Hazinece karşılanacaktır.

Buna karşın, işveren tarafından ödenmesi gereken 1.425,00 YTL tutarındaki sigorta primleri,

1/12/2008 tarihine kadar ödenmediği veya eksik ödendiği takdirde, 1.425,00 YTL + 250,00 YTL =1.675,00  YTL’nin  tamamı  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  ile  birlikte  işverenden  tahsil edilecektir.

Örnek  2-    1  nolu  örnekteki  işverenin  radyoaktif maddelerle  yapılan  işlerde  çalıştırdığı  (90 gün  fiili  hizmet  gün  sayısına  tabi)  sigortalılarına  ilişkin 32 nolu belge  türü ve 5510  sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı prime  esas  kazanç  tutarı  toplamının  6.500,00 YTL  olduğu  varsayıldığında, tahakkuk  eden primler,

Sigorta kolları S.P.E.K.     Prim oranı / % Prim tutarı / YTL

KVSK Primi : 6.500,00                1,00                 65,00

MYO Primi     : 6.500,00              21,50                    1.397,50

GSS Primi    : 6.500,00              12,50                       812,50

olacak olup, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin,

6.500,00 X 5 %   =  325,00 YTL’si işveren hissesine ait Hazinece karşılanacak olan tutar,

6.500,00  X 7,5 %  =  487,50 YTL’si işveren hissesine ait işverence ödenecek olan tutar,

6.500,00  X 9 %   =  585,00 YTL’si sigortalı hissesine ait işverence ödenecek tutar,

olacaktır.

Bu  durumda,  işveren  tarafından  ödenmesi  gereken,  65,00  YTL  (KVSK  Primi)  +

1.072,50  YTL  [(487,50  YTL  +  585,00  YTL)  MYO  Primi]  +  812,50  YTL  (GSS  Primi)  =

1.950,00  YTL’nin  yasal  ödeme  süresinin  son  günü  olan  1/12/2008  Pazartesi  gününe  kadar ödenmesi  halinde,  25,00 YTL  tutarındaki malullük  yaşlılık  ve  ölüm  sigortası  primleri Hazinece karşılanacaktır.

Buna karşın, 1.950,00 YTL tutarındaki işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primleri,

1/12/2008 tarihine kadar ödenmediği veya eksik ödendiği takdirde, 1.950,00 YTL + 325,00 YTL = 2.275,00  YTL’nin  tamamı  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  ile  birlikte  işverenden  tahsil edilecektir.

5-  Aylık  Prim  ve  Hizmet  Belgelerinin  Yasal  Süresi  İçinde  Verilmiş  ve  Muhteviyatı, Primlerinin de  Yasal  Süresi  İçinde  Ödenmiş  Sayıldığı  Hallerde  Beş  Puanlık  Prim İndiriminden Yararlanmanın Usul ve Esasları

Aylık  Prim  ve  Hizmet  Belgesinin  Sosyal  Güvenlik  Kurumuna  Verilmesine  ve  Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul  ve Esaslar Hakkında Tebliğin, ‘Aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin Kuruma verilme şekli ve süresi başlıklı’ bölümünde,

a)  Toplu  iş  sözleşmeleri  uyarınca  geriye  yönelik  olarak  ödenmesine  karar  verilen  ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalılar ile özel  sektöre  ait  işyerlerinde  sendikalara  üye  olmamaları  sebebiyle  toplu  iş  sözleşmesi  kapsamı dışında  kalan  sigortalılara,  geriye  dönük  ödenmesine  karar  verilen  ücret  farklarına  ilişkin  ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, alınan karar tarihini,

c)  Ücretleri Maliye  Bakanlığının  vizesine  tabi  olan  personele  ödenen  ücretlere  ilişkin  ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının tarihini,

ç) Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı  sıra  istirahatlı  bulunulan  süre  için  işverenlerince  toplu  iş  sözleşmesine  dayanılarak  ücret ödenmesi  hâlinde,  bu  ücretlere  ilişkin  ek  nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin  istirahat süresinin sona erdiği tarihi,

d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından  verilen  kararların  tebliğinden  sonra,  on  iş  günü  içinde  sigortalı,  işe  başlamak  üzere işverene  başvurduğu  takdirde,  iş  mahkemeleri  veya  özel  hakemlerce  verilen  karar  uyarınca ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin kesinleşen mahkeme kararının sigortalıya tebliğ edildiği tarihi izleyen onuncu iş gününü,

e)  İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine  iade edilen  sigortalı personele ödenmesine karar verilen ücretlere  ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin kesinleşen mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamına giren ve 5510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendinde  belirtilen  sigortalılara enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,

g)  Toplu  iş  sözleşmelerine  tabi  işyeri  işverenlerince  veya  kamu  idarelerince  ya  da  yargı mercilerince  verilen  kararlara  istinaden,  hizmet  akdinin mevcut  olmadığı  veya  askıda  olduğu  bir tarihte  ödenen  ücret  dışındaki  ödemelere  ilişkin  ek  nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin (ücret dışındaki bu ödemeler hizmet akdinin devam ettiği en son ayın kazancına dahil edilecektir.)

yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini, takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23 üne, resmi nitelikte olması halinde ise 7’sine kadar, Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edileceği, öngörülmüştür.

Buna göre, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin yukarıda maddeler  halinde  sayılan  nedenlerden  dolayı  düzenleyecekleri  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini, yukarıda belirtilen tarihleri izleyen ayın 23’üne kadar Kuruma vermeleri, ilgili ayda tahakkuk etmiş sigorta  primlerinin  işveren  hissesinin  Hazinece  karşılanmayan  kısmı  ile  sigortalı  hissesinin tamamını da yukarıda belirtilen  tarihleri  izleyen ayın  sonuna kadar ödemeleri halinde beş puanlık prim indiriminden yararlanmış olacaklardır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 81  inci maddesinin birinci  fıkrasının  (ı) bendi 1/10/2008  tarihi itibariyle  yürürlüğe  girdiğinden,  yukarıda  sayılan  durumlardan  dolayı  yalnızca  2008/Ekim  ve sonraki dönemlere ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için 5510 sayılı Kanun türü

seçilebilecektir.

Örnek 1- Muaccel sigorta primi,  işsizlik sigortası primi,  idari para cezası  ile bunlara  ilişkin gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcu  bulunmayan    (D)  Limited  Şirketi  ile  (A)  Sendikasınca 19/5/2009  tarihinde  imzalanan  toplu  iş  sözleşmesine  istinaden, işyerinde  çalışan  sigortalılara 2008/Mayıs  ila  2009/Nisan  aylarına  ilişkin  olmak  üzere  her  bir  ay  için  50,00  YTL  ücret  farkı

ödenmesine karar verildiği varsayıldığında, bahse konu dönemlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin 23/6/2009 tarihinde Kuruma e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında, beş puanlık  işveren  hissesi  prim  indirimi  1/10/2008  tarihi  itibariyle  yürürlüğe  girdiğinden  yalnızca 2008/Ekim  ila  2009/Nisan  ayına  ilişkin  prim  belgeleri  için  5510  Kanun  türü  seçilebilecek, 2008/Mayıs  ila  2008/Eylül  ayları  için  ise  5510  sayılı  Kanun  türü  seçilemeyecektir.  Dolayısıyla, 2008/Ekim  ila  2009/Nisan  ayına  ilişkin  düzenlenen  ek  nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet belgelerinden  kaynaklanan  ve  işverence  ödenmesi  gereken  sigorta  primlerinin  30/6/2009  tarihine kadar ödenmesi halinde beş puanlık prim indiriminden yararlanılmış olacaktır.

Diğer  taraftan,  2008/Ekim  ve  sonraki  dönemlere  ilişkin  düzenlenmiş  olan  aylık  prim  ve hizmet  belgeleri  Kuruma,  Kanun  türü  seçilmeden  veya  farklı  Kanun  türü  seçilmek  suretiyle gönderilmiş  ise,  bu  belgelerde  kayıtlı  sigortalılara  ilişkin  yukarıda  sayılan  durumlar  dolayısıyla düzenlenecek ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri de yine Kanun türü seçilmeksizin ya da asıl belgede kayıtlı olan Kanun türü seçilmek suretiyle Kuruma gönderilecektir.

Dolayısıyla, daha önce düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar  için 5510 sayılı Kanun  türü seçilmiş  ise, bu sigortalılara  ilişkin yukarıda sayılan haller dolayısıyla düzenlenecek ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgeleri için de 5510 sayılı Kanun türü

seçilecek, buna karşın çeşitli nedenlerle daha önce düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı  sigortalılar  için 5510  sayılı Kanun  türü  seçilmemiş  ise, bu  sigortalılara  ilişkin yukarıda  sayılan  haller  dolayısıyla  düzenlenecek  ek  nitelikte  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin süresi içinde verilip verilmediğine veya muaccel borcunun olup olmadığına bakılmasızın yine 5510 sayılı Kanun türü seçilemeyecektir.

Örnek 2- Muaccel sigorta primi,  işsizlik sigortası primi,  idari para cezası  ile bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması nedeniyle 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve  hizmet  belgesini  5510  sayılı  Kanun  türünü  seçmeden  Kuruma  göndermiş  olan  (Y)  Anonim Şirketince,  sözkonusu  belgede  kayıtlı  sigortalılara  toplu  iş  sözleşmesine  istinaden  ücret  farkı ödenmesine karar verildiği ve bahse konu ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin  gönderileceği  tarihte Kuruma muaccel  borcunun  bulunmadığı  varsayıldığında,  toplu  iş sözleşmesi  gereğince  ücret  farkı  ödenmesine  karar  verilen  sigortalılara  ilişkin  düzenlenecek  ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi, asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin 5510 sayılı Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş olması nedeniyle, yine Kanun türü seçilmeksin düzenlenerek

Kuruma verilecektir.

6- Afet  Nedeniyle  Aylık  Prim  Ve  Hizmet  Belgesinin  Verilme  Süresi  İle  Muhteviyatı Primlerin Ödeme Süresinin Ertelenmesi Halinde Beş Puanlık Prim İndiriminden Yararlanmanın Usul Ve Esasları

 

5510  sayılı Kanunun “Afet  durumunda  belgelerin  verilme  süresi  ve  primlerin  ertelenmesi” başlıklı  91  inci maddesinin birinci  fıkrasında, “İşyerleri  yangın,  su  baskını,  yer  kayması, deprem gibi afete uğrayan,  tabii  afet nedeniyle  tarımsal  faaliyetinden dolayı  zarar  gören  işverenler  ile 4 üncü  maddenin  birinci  fıkrasının  (b)  bendi  kapsamındaki  sigortalılar,  bu  durumu  belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği  tarihten  itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine  düştüklerinin,  yapılacak  inceleme  sonucu  anlaşılması  halinde, afet  tarihinden  önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.

İkinci  fıkrasında  ise,  “Birinci  fıkrada  belirtilen  durumlarda,  afetin  meydana  geldiği  ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılır.” hükümleri yer almaktadır.

Kanunun  bu  hükmüne  istinaden,  afet  nedeniyle  prim  borçlarının  ertelenmesine  Kurumca karar verilen işverenler,

-Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderileceği tarihte muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi,  idari para cezası ve bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

-5510  sayılı  Kanun  türü  seçilmek  suretiyle  düzenlemiş  oldukları  aylık  prim  ve  hizmet belgelerini, Kuruma, süresi içinde vermiş olmaları,

– Ertelemeye tabi tutulmuş sigorta prim borçlarını erteleme süresi içinde ödemeleri, kaydıyla beş puanlık prim indiriminden yararlanacaklardır.

7- Kurum  Alacaklarının  Katma  Değer  Vergisi  İade  Alacağından  Mahsup  Suretiyle Ödenmesi

Bilindiği  üzere,  cari  aya  ilişkin  sigorta  primi  ve  işsizlik  sigortası  primleri,  yasal  ödeme süresinin  sona erdiği  tarihten  itibaren on beş gün  içinde katma değer vergisi  alacağından mahsup suretiyle ödendiği takdirde yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilmektedir.

Buna  göre,  muaccel  borcu  bulunmayan  işverenlerin  5510  sayılı  Kanun  türünü  seçmek suretiyle  yasal  süresi  içinde  Kuruma  vermiş  oldukları  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinden kaynaklanan  sigorta  prim  borçlarını  yasal  ödeme  süresinin  sona  erdiği  tarihten  itibaren  on beş günlük  süre  içinde katma değer vergisi  iade  alacağından mahsup  suretiyle ödemeleri halinde, beş puanlık prim indiriminden yararlanmış olacaklardır.

Örnek 1- Muaccel sigorta primi,  işsizlik sigortası primi,  idari para cezası  ile bunlara  ilişkin gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcu  bulunmayan  (D)  Anonim  Şirketinin  2008/Ekim  ayına ilişkin 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesini Kuruma  yasal  süre  içinde  verdiği,  tahakkuk  eden  sigorta  priminin,  1.425,00  YTL  işveren  ve sigortalı hissesi, 250,00 YTL Hazine hissesi olduğu ve anılan işverence ödenmesi gereken 1.425,00 YTL  tutarındaki  sigorta  priminin  tamamının  ilgili  vergi  dairesince  katma  değer  vergisi  iade alacağından  mahsup  edilmek  suretiyle  9/12/2008  tarihinde  Kurumumuz  hesaplarına  aktarıldığı varsayıldığında,  anılan  işveren  2008/Ekim  ayına  ilişkin  düzenlenmiş  aylık  prim  ve  hizmet belgesinden dolayı sözkonusu indirimden yararlanacaktır.

Cari aylara ilişkin sigorta prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten itibaren on beş  günlük  süre  içinde  katma  değer  vergisi  iade  alacağından  mahsup  suretiyle  ödenmesi sırasında, mahsup  edilen  tutarın  sigorta  prim  borcunun  tamamını  karşılamaması  durumunda, mahsup edilen kısım yasal süresi içinde ödenmiş sayılmakta, buna karşın ödenmemiş kısım, on beş günlük  süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme süresinin  sona erdiği  tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmektedir.

Dolayısıyla,  cari  aya  ilişkin  sigorta  prim  borçlarının  bir  kısmı  yasal  ödeme  süresinin  sona erdiği  tarihi  izleyen  on  beş  günlük  süre  içinde  katma  değer  vergisi  iade  alacağından  mahsup edilmek suretiyle ödenmesi halinde, ödenen kısım her ne kadar yasal süresi  içinde ödenmiş kabul edilse  de,  sigorta  prim  borcunun kalan  kısmının  yasal  süresi  içinde  ödenmemiş  olması  nedeniyle beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 2- Muaccel sigorta primi,  işsizlik sigortası primi,  idari para cezası  ile bunlara  ilişkin gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcu  bulunmayan  (D)  Anonim  Şirketinin  2009/Mart  ayına ilişkin 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesini Kuruma yasal  süre  içinde verdiği,  tahakkuk eden  sigorta priminin, 1.935,00 YTL’sinin işveren ve sigortalı  hissesi, 325,00  YTL’sinin Hazine  hissesi  olduğu  ve  anılan  işverence  ödenmesi  gereken 1.935,00 YTL tutarındaki sigorta priminin 1.900,00 YTL tutarındaki kısmının ilgili vergi dairesince katma  değer  vergisi  iade  alacağından mahsup  edilmek  suretiyle  14/5/2009  tarihinde Kurumumuz hesaplarına  aktarıldığı  varsayıldığında,  2009/Mart  ayına  ilişkin  sigorta  priminin  tamamının  yasal süresi  içinde  ödenmemiş  olması  nedeniyle,  bahse  konu  işverenin,  2009/Mart  ayına  ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı beş puanlık prim  indiriminden yararlanması mümkün olamayacaktır.

Öte  yandan, Kurum  alacaklarının katma değer vergisi  iade  alacaklarından mahsup  suretiyle ödendiği durumlarda,  sözkonusu paralar on-line olarak Kurum hesaplarına aktarılsa da, Kurumca, ilgili müfredat  kartlarına  yapılan  aktarma  işlemleri manuel  olarak  yürütüldüğünden,  işverenlerin mağduriyetine  neden  olunmamasını  teminen  bahse  konu  paralar,  Strateji  Geliştirme  Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığınca gönderilecek listeler beklenilmeksizin Kurum hesaplarına aktarıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde ilgili müfredat kartına aktarılacaktır.

8- Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 81 inci Maddenin (ı) Bendinde

Öngörülen Sigorta Prim İndiriminden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Diğer  teşvik  kanunlarına  istinaden  işveren  hissesi  sigorta  prim  teşviki  uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 5510 sayılı Kanunun 81  inci maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Buna  karşın,  diğer  teşvik  kanunlarından  yararlanan  işverenler,  diğer  teşvik  kanunları kapsamına  girmeyip  5510  sayılı  Kanunun  81  inci  maddesinin  (ı)  bendi  kapsamına  giren sigortalılarına  ilişkin  düzenleyecekleri  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini,  muaccel  sigorta  primi, işsizlik  sigortası  primi,  idari  para  cezası  ve  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı borçları bulunmaması kaydıyla, 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle gönderebileceklerdir.

Örnek- Muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası  primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan  (E) gerçek kişisinin, 18-29 yaşları arasında yeni işe aldığı dört sigortalısından dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi hükmünden, iki sigortalısının  özürlü  olması  nedeniyle  4857  sayılı  Kanunun  30  uncu  maddesi  hükmünden yararlanılabilecek durumda olduğu ve  sözkonusu  işyerinde herhangi bir  teşvik kanunu kapsamına girmeyen  altı  sigortalının  daha  çalışmış  olduğu  varsayıldığında,  bahse  konu  işveren  yasal  süresi içinde verilmek kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgesini aşağıda belirtilen seçeneklerden herhangi birini tercih etmek suretiyle düzenleyebileceklerdir.

a) Sigortalıların tamamı için 5510 sayılı Kanun türünü,

b) Özürlü sigortalılar için 4857, diğer sigortalılar için 5510 sayılı Kanun türünü,

c) Yeni  işe alınan 18-29 yaş arası  sigortalılar  için 4447, özürlü  sigortalılar  için 4857, kalan altı sigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü,

d)  Yeni  işe  alınan  18-29  yaş  arası  sigortalılar  için  4447,  özürlü  sigortalılar  ile  kalan  altı sigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü,

seçebilecektir.

9- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler

5510 sayılı Kanunun “İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren” başlıklı 12 nci maddesinin 6 ncı paragrafında, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt  işveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı  ile işe girmiş  ve bunlarla  sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl  işveren, bu Kanunun  işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

Kanunun  bu  hükmüne  istinaden,  alt  işverenlerin  (aracıların) Kuruma  olan  borçlarından,  alt işveren ile birlikte, asıl işveren de sorumlu tutulmaktadır.

Dolayısıyla, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin  işveren hissesinin beş puanlık kısmının  Hazinece  karşılanabilmesi  için  her  bir  işyeri  bazında  muaccel  sigorta  primi,  işsizlik sigortası  primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcunun bulunmaması gerektiğinden, asıl  işverenin sözkonusu indirimden yararlanmak amacıyla aylık prim ve  hizmet  belgesini  5510  sayılı  Kanun  türünü  seçerek  Kuruma  gönderebilmesi  için,  gerek kendisinden  gerekse  kendisinden  iş  alan  alt  işverenlerden  kaynaklanan  muaccel  sigorta  primi, işsizlik  sigortası  primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Buna karşın, alt işverenler, yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin borçlardan sorumlu  tutulabileceğinden,  asıl  işverenin  veya  diğer  bir  alt  işverenin  Kuruma  muaccel  sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu  bulunmasına  rağmen,  kendi  alt  işverenliğinden  kaynaklanan  muaccel  borçlarının bulunmaması halinde sözkonusu indirimden yararlanabilecektir.

Örnek- 2008/Kasım  ayına  ilişkin  aylık  prim  ve  hizmet  belgesinin  Kuruma  gönderilmesi gereken  sürenin  son  günü  olan  23/12/2008  tarihinde  asıl  işveren  olan  (A)  Limited  Şirketi  ve kendisinden iş alan alt işverenlerin muaccel borçlarının,

Sigorta primi İşz.Sigor.Primi İdari P. C. G. C. ve G. Z.

Asıl işveren; —— —— —— ——

1 nolu alt  —— —— —— ——

2 nolu alt  500,00 75,00 —— 87,00

3 nolu alt  —— —— 325,00 46,00

olduğu varsayıldığında,

– Asıl işveren olan (A) Limited Şirketi, (her ne kadar kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan dolayı  Kuruma  muaccel  borcu  bulunmasa  da)  kendisinden  iş  alan  2  ve  3  nolu  alt  işverenlerin Kuruma muaccel borçlarının bulunması ve bu borçlardan  alt  işverenlerle birlikte  sorumlu olması; (2)  ve  (3)  nolu  alt  işverenler  ise,  kendi  çalıştırmış  oldukları  sigortalılardan  dolayı  muaccel borçlarının  bulunması;  nedeniyle  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini,  5510  sayılı  Kanun  türünü seçmek suretiyle gönderemeyeceklerdir.

–  (1)  nolu  alt  işveren  ise,  çalıştırmış  olduğu  sigortalılardan  dolayı  Kuruma  borcunun bulunmaması  ve  gerek  asıl  işverenin,  gerekse  diğer  alt  işverenlerin Kuruma  olan  borçlarından dolayı herhangi bir  sorumluluğunun bulunmaması nedeniyle aylık prim  ve hizmet  belgesini 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle gönderebilecektir.

10- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

Muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin  gecikme cezası  ve  gecikme  zammı  borcu  bulunan  işverenlerin,  5510  sayılı Kanunun  81  inci maddesinde öngörülen sigorta prim indiriminden yararlanmak amacıyla, mevcut işyerlerini kapatarak değişik bir ad  veya  unvan  ya  da  iş  birimi  olarak  faaliyete  geçirdiklerinin  anlaşılması  halinde,  bu  işyerleri sözkonusu indirimden yararlandırılmayacaktır.

Yine,  muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası  primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcu  bulunan  alt  işverenlerin  çalıştırdıkları  sigortalıları  aynı işverenden iş alan muaccel borcu bulunmayan başka bir alt  işveren üzerinden ya da kendi veya alt işverenlerinin  çalıştırmış  olduğu  sigortalılardan  dolayı  muaccel  borcu  bulunan  asıl  işverenlerin çalıştırmış  oldukları  sigortalıları, muaccel borcu  bulunmayan  alt  işverenler  üzerinden beş  puanlık prim indiriminden yararlanmak amacıyla bildirdiklerinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işveren ve alt işverenler de beş puanlık prim indiriminden yararlandırılmayacaktır.

Dolayısıyla  belirtilen  durumdaki  işverenlerden/alt  işverenlerden, 5510  sayılı  Kanun  türünü seçmek  suretiyle  düzenlenmiş  oldukları  aylık  prim  ve  hizmet  belgeleri  için  iptal  nitelikte;  ve  bu belgeler yerine Kanun  türü  seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte; aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek Kuruma verilmesi  istenilecek, verilmemesi halinde ise, sözkonusu belgeler Kurumca re’sen  düzenlenecek  ve  daha  önce  Hazinece  yersiz  olarak  karşılanmış  olan  primler,  ödeme vadesinin  bittiği  tarihten  tahsil  tarihine  kadar  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  ile  birlikte işverenlerden/alt işverenlerden tahsil edilecektir.

Diğer taraftan, bir döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin yasal ödeme süresi sona ermeden, takip eden aya ilişkin aylık prim ve  hizmet  belgesinin  Kuruma  gönderilmesi  mümkün  bulunmaktadır. 5510  sayılı  Kanun  türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin yasal ödeme süresi sona ermeden takip eden aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma 5510 sayılı Kanun  türü seçilerek gönderilmesi ve bir önceki aya  ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçlar ödenmeden takip eden aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçların ödenerek beş puanlık prim indiriminden yersiz olarak yararlanılmış olup olmadığının  tespiti  için, bu nitelikteki  işyerlerinin her  ay düzenli  olarak  listesi alınacak,  gerekli  kontroller  yapıldıktan  sonra Hazinece  yersiz  olarak  karşılanmış  olan  sigorta primleri, ödeme vadesinin bittiği tarihten tahsil tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden/alt işverenlerden tahsil edilecektir.

Dolayısıyla, aylık  prim  ve  hizmet  belgesinin  5510  sayılı  Kanun  türü  seçilmek  suretiyle gönderilebilmesi  amacıyla  muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası  primi,  idari  para  cezası  ile bunlara  ilişkin  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı  borcunun  bulunup  bulunmadığı  konusunda bilgisayar programlarınca yapılacak borç sorgulaması sırasında, bir önceki aya ilişkin düzenlenmiş olan  aylık  prim  ve  hizmet  belgesinden  kaynaklanan  borçlar sorgulanmadığından,  bir  önceki  aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçlarını ödemeyen  işverenlerin, e-Bildirge programları vasıtasıyla aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesi  sırasında 5510  sayılı Kanun türü açılsa da, sözkonusu Kanun türünü seçmemeleri gerekmektedir.

11- Diğer Hususlar

11.1- Özel nitelikteki bina inşaatı ile ihale konusu işyeri işverenleri, aranılan şartları sağlamış olmaları kaydıyla, beş puanlık prim indiriminden yararlanabileceklerdir.

11.2- İsteğe bağlı sigortalılar adına tahakkuk eden malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına ait  primlerin  tamamı  sigortalı  hissesi  olduğundan,  bu  nitelikteki  sigortalılar,  81  inci  maddenin birinci  fıkrasının  (ı)  bendinde  düzenlenen  işveren  hissesi  sigorta  prim  indirimi  kapsamında bulunmamaktadır.

11.3- Muaccel  sigorta  primi,  işsizlik  sigortası  primi,  idari  para  cezası  ile  bunlara  ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan  işverenlerce aylık prim ve hizmet belgeleri 5510  sayılı  Kanun  türü  seçilerek  Kuruma  gönderildikten  sonra,  muhteviyatı  prim  tutarlarının on-line  banka  kanalıyla  ödenmesi  halinde,  sözkonusu  paralar  ilgili  Bankaca mutabakat  onayının verilmesi halinde işyeri müfredat kartına kısa süre içinde aktarılmaktadır. Buna karşın, bahse konu paraların  Ünitelerin  ilgili  bankalardaki  kullanım  hesaplarına  veya  posta  ya  da  başka  bir  Ünite kanalıyla  ödenmesi  halinde  sözkonusu  işlemler  manuel  olarak  yürütüldüğünden,  primlerin  ilgili müfredat kartına aktarılması işlemleri kimi zaman uzun süre almaktadır.

Bu bağlamda, primlerin ödenmesinde on-line banka kanalı yerine yukarıda belirtilen ödeme şekillerinden  birinin  kullanılması  halinde,  takip  eden  aylarda  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin Kuruma  gönderilmesi  sırasında  bilgisayar  programlarınca  yapılacak  borç  sorgulaması  sırasında bahse  konu  paraların  ilgili  müfredat  kartlarına  işlenmemiş  olması  nedeniyle  muaccel  borcun bulunduğu  yönünde  uyarı  mesajı  ile  karşılaşılabileceğinden,  cari  ay  primlerinin  on-line  tahsilat yetkisi verilmiş bankalara ödenmesi halinde, sonradan yaşanabilecek sorunlar önlenmiş olacaktır.

11.4- Hazinece karşılanan  sigorta primleri,  gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

11.5- Çalıştırdıkları  sigortalıları  Kuruma  bildirmeyen  işyerleri  ile  sigorta  prim

indiriminden  yararlandıktan  sonra  geriye  yönelik  olarak  aylık  prim  ve  hizmet  belgesi düzenleyen işyerleri hakkında yapılacak işlemler ve prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya  6183  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesine  istinaden  tecil  ve  taksitlendirilmiş  olan işverenlerin beş  puanlık  prim  indiriminden  yararlanmalarının  ardından  yapılandırma veya tecil ve  taksitlendirme anlaşmalarının bozulması halinde yapılacak  işlemler çıkarılacak olan genelge ile ayrıca açıklanacaktır.

12- Muhasebe İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi kapsamına giren sigortalılara ilişkin işveren hissesi  sigorta  primlerinin  Hazinece  karşılanabilmesi  amacıyla Muhasebe  birimlerince  yapılacak olan  işlemler,  Strateji  Geliştirme  Başkanlığı-Bütçe  ve  Muhasebe  Daire  Başkanlığınca  ayrıca açıklanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

DAĞITIM/GEREĞİ:                                                  BİLGİ:

– Merkez Teşkilatına,                                               – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

– Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine

Hakkında iskanunu

Göz atın

Prim Ödemelerinin Öne Alınması

Prim Ödemelerinin Öne Alınması

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geçici Madde 34, Prim Ödemelerinin …