SSK’nın Yeni Yılda Personele Ödenecek Ücret ve Diğer Menfaatlerin Tahakkukuna İlişkin Esaslar

1- Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında da kullanılan kat sayılar yılın birinci ve ikinci yarı yılları için ayrı ayrı olmak üzere, 31 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Buna göre;

01.01.2005-30.06.2005 döneminde

Aylık katsayı : 0,0401

Taban aylık katsayısı : 0,486

Kıdem tazminatı tavanı : 1.648.90 YTL.

 

2-Gelir Vergisine İlişkin Değişiklikler

2.1 Gelir dilimleri ve bunlara uygulanacak oranlar

193 sayılı Kanun’un 103. maddesinin 2. fıkrasına göre ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, belirlenen oranlar beş puan indirilerek uygulanmaktadır. Buna göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde kullanılacak tarife aşağıdaki gibi olacaktır.

6.600 YTL’ye kadar % 15

15.000 YTL.’nin 6.600 YLT için 990 YTL, fazlası % 20

30.000 YTL.nin 15.000 YTL için 2.670 YTL, fazlası % 25

78.000 YTL’nin 30.000 YTL için 6.420 YTL, fazlası % 30

78.000 YTL’den fazlasının 78.000 YTL. için 20.820 YTL, fazlası % 35

2.2 Yemek yardımına ilişkin istisna tutar

29.12.2004 tarihli ve 25685 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 2004/8295 sayılı kararla hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2005 takvim yılında uygulanmak üzere, 7.50 YTL’ye çıkarılmıştır.

2.3 Sakatlık indirimi

Yukarıda değinilen kararla sakatlık indirimi;

1. derece sakatlar için 480 YTL’ye,

2. derece sakatlar için 240 YTL’ye

3. derece sakatlar için 120 YTL’ye çıkarılmış bulunmaktadır.

2.4 Gelir vergisinden bağışık çocuk yardımı

Yeniden belirlenen katsayılar dolayısıyla çocuk zammının miktarları artmış bulunmaktadır. Bu arada getirilmiş bulunan yeni bir düzenlemeyle 0-6 yaş (72. ay dahil) grubunda yer alan çocuklar için çocuk zammı bir kat artırımlı olarak uygulanacaktır. Bu verilere göre;

01.01.2005/30.06.2005 dönemi için yalnız iki çocuktan her biri için 10.03 YTL. Çocuk zammı gelir vergisinden bağışık olarak uygulanabilecektir. Eğer zamdan yararlanacak çocuk 0-6 yaş gurubunda ise bu zam gelir vergisinden bağışık olmak üzere 20.06 olarak uygulanacaktır.

01.07.2005/31.12.2005 döneminde yalnız iki çocuktan her biri için gelir vergisinden bağışık olarak 10.40 YTL çocuk zammı verilebilecektir. Eğer zamdan yararlanacak çocuk 0-6 yaş gurubundaysa gelir vergisinden bağışık yardım her bir çocuk için 20.80 YTL olarak yapılabilecektir.

675 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar için sağlanmış bu yardımlar özel sektör çalışanlarına toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesinde hüküm bulunması halinde uygulanmaktadır.

2.5 Gelir vergisinden bağışık aile yardımı

Özel sektör tarafından toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde bir hüküm bulunması halinde uygulanmakta olan aile yardımının gelir vergisinden bağışık olacak miktarları aşağıdaki gibidir:

01.01.2005-30.06.2005 dönemi için 50.13 YTL.

01.07.2005-31.12.2005 dönemi için 52.00 YTL.

 

3- Asgari Ücret

16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük 16.29 YTL (aylık 488.70 YTL)

16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük 13.86 YTL. (aylık 415.80 YTL) dir.

 

4- Sosyal Sigortalar Primlerine İlişkin Değişiklikler

4.1 Sigorta primlerine tabi taban ve tavan ücretler

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 78. maddesine göre alınacak primlerin hesabına esas olarak günlük kazancın alt sınırı 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücret kadardır. Üst sınır ise alt sınırın 6.5 katıdır. Yeniden belirlenen asgari ücret dolayısıyla:

01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında

Alt sınır-günlük : 16.28 YTL

Alt sınır-aylık : 488.70 YTL

Üst sınır-günlük : 105.89 YTL

Üst sınır-aylık : 3.176.70 YTL

4.2 Yemek, çocuk, aile yardımlarının sigorta primlerinden bağışık bölümleri

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 4958 sayılı kanunla değiştirilen 77. maddesine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek yemek, çocuk, aile yardımları sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarlarının tespitinde nazara alınmayacaktır. 25361 sayılı 20.01.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ bu miktarları belirleyecek esasları tespit etmiştir. Buna göre;

4.2.1 Yemek Paraları

Sigortalılara yemek parası adı atında yapılan ödemelerin, günlük asgari ücretin % 6’sını aşmayan bölümü sigorta priminden bağışık tutulacaktır. Bu meblağ 2005 yılı için 0,98 YKR/günlük’dür.

4.2.2 Çocuk Zammı

İki çocuğa kadar yapılan ödemelerde çocuk zammının, çocuk başına aylık asgari ücretin % 2

’sini aşmayan bölümü sigorta primlerinden bagişik olup, bu miktar 2005 yili için 9.77 YTL.dir

4.2.3 Aile Yardimi

Aile yardimi olarak yapilan ödemenin, aylik ücretin % 10’unu aşmayan bölümü sigorta primlerinden bagişik olup, 2005 yili için 48.87 YTL.dir

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

İşten ayrılan çalışanlara ödenmiş yemek paraları bordroya nasıl yansıtılır? Vergi ve SGK istisnaları nasıl uygulanır?