kimler-issizlik-sigortasi-kapsami-disindadir

Kimler İşsizlik Sigortası Kapsamı Dışındadır

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. Yazımızda kısaca işsizlik sigortasından yararlanma şartlarından bahsettikten sonra kimlerin işsizlik sigortası kapsamı dışında olduğuna değineceğiz.

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Şartları Nelerdir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre;

  • İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.

İşsizlik Sigortası Kapsamından Olmayanlar

4447 sayılı Kanununun 46. Maddesine göre İşsizlik Sigortası kapsamında olmayanlar açıkça belirtilmiştir. 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “(18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi kapsamında yer alan sözleşmeli personel dâhil)” ibaresi eklenmiştir.

Yasa’da yapılan son değişiklik ile işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılan çalışanları maddeler halinde anlatacak olursak;

– 5510 sayılı Kanunun; 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında olanlar

5510 sayılı Kanunun; 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışmayanlar ve üçüncü fıkrası kapsamında olanlar,

5510 sayılı Kanunun;  5’inci maddesi kapsamında olanlar,(Haklarında bazı sigorta kollarının uygulanacağı belirtilen sigortalılar. Örneğin Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler)

5510 sayılı Kanunun; “Sigortalı Sayılmayanlar” başlığı altındaki 6’ıncı maddesi kapsamında olanlar;
Örneğin; İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller.

5510 sayılı Kanunun; geçici 13’üncü maddesi kapsamında olanlar;
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayılır, ancak kısa vadeli sigorta kollarına ve işsizlik sigortasına tabi değildirler,

– 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi kapsamında olmakla birlikte memur veya 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde bulunanlar,
– 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi kapsamında olmakla birlikte memur veya 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde bulunanlar,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olanlar,

– 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında olanlar,

– 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında olanlar,

– 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu kapsamında olanlar,

– 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamında olanlar,

– 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında olanlar,

– 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu kapsamında olanlar,

– 233 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, (18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi kapsamında yer alan sözleşmeli personel dâhil)

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar.

Maddeler halinde saydığımız Kanunlara tabi çalışanlar işsizlik sigortası fonu kapsamanın dışında bulunmaktadır. Bu kişiler adına işsizlik sigortası primi yatırılmayacağı gibi bu fonun sağladığı yardımlardan da yararlanamazlar.

Feti SAVRAN
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı / Sosyal güvenlik Denetmeni

Hakkında iskanunu

Göz atın

Askerlikten Doğan İşe Başlatmama Tazminatı

Askerlikten Doğan İşe Başlatmama Tazminatı

Askerden dönen işçinin eski işine geri dönmesi yasal bir hak. Buna uygun davranmayan işveren ise işçiye tazminat ödemek zorunda kalabilir. İşte detayları...