yabancilarin-calisma-izinlerinde-degisiklik

Yabancıların Çalışma İzinlerinde Değişiklik

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

Bilindiği üzere ülkemize çalışmak için gelen yabancıların, 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile ayrıntıları düzenlenmiştir.

29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan“Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek” ibaresi “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki “(c), (ç),” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre  teselsül ettirilmiştir.

“ (4) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki yabancılara, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanır.

Değişiklik Yönetmeliği için tıklayınız.

Yabancılar Lehine Değişiklik

Yukarıda belirtilen değişikliklerin Ülkemizdeki bulunma sürelerine göre çalışma iznine tabi olmayan yabancı meslek mensupları açısından yararlı düzenlemeler getirdiği çok açıktır.

Şöyle ki:
Yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 55. Maddesinin birinci paragrafının aşağıdaki değişiklik öncesi bentlerinde belirtilen;

c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenler,

ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar,
çalışma iznine tabi değildiler.

Ayrıca, 55. Maddenin yürürlükten kaldırılan üçüncü fıkrasına göre,  birinci fıkranın (c), (ç), bentleri kapsamındaki yabancılar, bir takvim yılı içinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanmaktaydılar, diğer bir deyişle Türkiye’ye bir yıl içinde bir defadan fazla giriş yapan yabancılar, ülkede kalış süreleri dikkate alınmaksızın çalışma iznine tabi idiler.

Ama değişiklikler sonrasında, eklenen (4) paragrafta da öngörüldüğü üzere, yukarıda belirtilen meslek grupları mensupları, Türkiye’de kalış süreleri giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek koşuluyla çalışma iznine tabi olmaksızın istedikleri sıklıkta giriş yapabilecektirler.
Bu Yönetmelik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden yukarıda adı geçen yabancılara 22 Ocak 2015 tarihi itibariyle, belirtilen koşullar dahilinde Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanmış bulunmaktadır.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan kişileri çalıştırmak, her ülkede yasal düzenlemeler çerçevesinde izne tabi tutuluyor. Ülkemizde …