İrtibat Bürolarının İşleyişi, Faaliyeti, Vergi ve SGK İşlemleri

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

 

Ülkemizde özellikle son zamanlarda doğrudan yabancı yatırımın arttığı gözlemlenmektedir. Yabancı yatırımcılar ülkemizdeki faaliyetlerinin bir kısmını irtibat büroları aracılığıyla yerine getirmektedir. Ülkemizde 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren irtibat büroları “uygulama yönetmeliği” çerçevesinde usul ve esaslar belirtilmiştir.

Ekonomi Bakanlığı, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir. Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir.

İrtibat Bürolarının İşleyişi

İrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir.

a) İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler.
b) Genel Müdürlük, süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

 

Vergi ve SGK Uygulamaları

İrtibat Büroları, ticari faaliyette bulunmadıklarından ve iktisadi işletme özelliği taşımadıklarından dolayı KDV ve Kurumlar Vergisi mükellefiyetleri yoktur.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23. Maddesinin 14.Bendi gereği, Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödeyeceği ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

Damga Vergisi Kanuna göre irtibat bürolarında çalışan personele yapılacak ücret ödemelerinden de damga vergisi kesintisi yapılmaz.(29/6/2006-5535/8 md.)

İrtibat bürolarında çalıştırılacak personel 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nezdinde (İrtibat Bürolarında çalışan yabancıların ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla) sigortalı olmak zorundadır. İrtibat bürosu dar mükellef işveren statüsünü Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydettirmekle yükümlüdür.

İşyeri bildirgesi:İrtibat büroları, işyeri bildirgesini sigortalı işe başlatılmadan önce ilgili Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü’ne bildirilmekle yükümlüdür.

DATASSİST MEVZUAT KULÜBÜ

Hakkında iskanunu

Göz atın

Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (5) numaralı bendinde yer alan düzenlemeyle; – Hizmet erbabına ödenen …