SGK Açısından Ayni Yardımlar
SGK Açısından Ayni Yardımlar

SGK Açısından Ayni Yardımlar

İşveren tarafından işçiye yapılan ödemelerin Ayni Yardımlar ya da nakdi yardımlar olması durumunda SGK primleri açısından akıbetinin ne olacağı yasada açıkça belirtilmiştir. İstisna olarak belirtilen durumlar dışında her ödemenin SGK matrahına dâhil olacağı ayrıca belirtilmiştir. İlgili maddede belirtilen istisna yardımlardan biri de ayni olarak işçiye verilen yardımlardır. Personele mal olarak yapılan bu yardımlar üzerinden tutarlarına bakılmaksızın SGK primleri hesaplanmaz.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 80 b ve c bendlerine göre;

“b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.”

Buradan da anlaşılacağı üzere nakit olmayan ve ayni yardım olarak nitelendirilecek her yardım prime esas kazanca dâhil değildir.

Personeline yılbaşında “yılbaşı sepeti” veren işveren bu yardımını muhasebeleştirirken yılbaşı sepetinin maddi değerini prime esas kazançlara dâhil etmeyecektir. İşçiye nakit olarak ödeseydi SGK matrahıyla ilgili bir istisna söz konusu olmayacaktı.

İşçiye işyerinde verilen yemek ayni yardımdır. Aynı zamanda işçiye yemek kartı olarak verilen yemek ödemesi de ayni yardımdır. Çünkü yemek kartları yalnızca yemek ödemesi için kullanılan, nakit olarak ücret bordrosunda ödenmeyen yardımlardır. Dolayısıyla nakit olarak işçiye bordroda ödenen yemek parası üzerinden (her yıl belirlenen tutarı aşan kısmı) SGK primleri hesaplanabilirken, yemek kartı olarak verilen yemek yardımı ayni kabul edildiği için tutarına bakılmaksızın prime esas kazançlara dâhil edilmeyecektir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

İşten ayrılan çalışanlara ödenmiş yemek paraları bordroya nasıl yansıtılır? Vergi ve SGK istisnaları nasıl uygulanır?