Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

31 Aralık 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27449

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, üçüncü fıkrasında “…Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” denilmiş; 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3  ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları ve 51 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2010 tarihinden itibaren 1.161.915,90 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.

————————

1 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
4 23/12/2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(1)     SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

                                                        I.  Akitlerle ilgili kağıtlar

                                 A.      Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler                                 (Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden)                                                                                       (Binde 1,65)                              

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                                                (Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                                                    (Binde 8,25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir
kağıda taalluk edenler dahil)                                                                         (Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler                                 (Binde 1,65)        

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler                                                                                              (27,90 TL)

2. Sulhnameler                                                                                                   (27,90 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                                  (156,20 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla  hakem kararları:

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                                            (Binde 8,25)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                                       (27,90 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                          (Binde 4,95)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                                                         (9,90 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)                                                                                (5,90 TL)

    ac) İyda senedi                                                                                                 (1,20 TL)

    ad) Taşıma senedi                                                                                            (0,55 TL)

b) Konşimentolar                                                                                                 (5,90 TL) 

c) Deniz ödüncü senedi                                                                                     (Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                                                    (Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                                                  (9,90 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

    ba) Bilançolar                                                                                                 (21,55 TL)

    bb) Gelir tabloları                                                                                            (10,55 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri                                                                               (10,55 TL)

c) Barnameler                                                                                                      (1,20 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                                           (4,40 TL)

e) Ordinolar                                                                                                         (0,55 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                                             (4,40 TL)

 IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) edeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve elli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile buödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                                          (Binde 8,25)  

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                                                                                  (Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler                                                                                         (Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar                                                                  (Binde 6,6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen                                     
(0,55 TL)
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

b) Vergi beyannameleri:

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                         (27,90 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                                          (37,25 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                                                      (18,55 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler                                                                         (18,55 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç)                                                                            
(18,55 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                                                  (37,25 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                                 (13,75 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri                                                                                               (13,75 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009)Elektronik
ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta                               (22,00 TL)
prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere                             (0,55 TL)
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Tüm ulusal bayram ve genel tatil günlerinde olduğu gibi Kurban Bayramında da arife günü dâhil …