İlave İstihdam Teşviki (Geçici 10.Madde)

25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle beraber ilave istihdam teşvikini düzenleyen “Geçici 10. Madde” 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.Aşağıda  belirtilen koşulları taşıyan sigortalıları çalıştıran, prim borcu bulunmayan, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ileten işverenlerin işyerlerinde çalışan  sigortalıların teşvik kapsamında olup olmadığını belirleyebilmesi  için Sosyal Güvenlik Kurumu online e-bildirge sistemi üzerinden uygulama ekranı oluşturmuş ve uygulama detayı ile ilgili linkteki kılavuzu yayınlamıştır.

Kılavuzun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İlave İstihdam Teşvikinden Yararlanma Koşulları

01.03.2011 – 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,

 • 01.03.2011 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan,
 • İşe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olan,
 • İşe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin Sosyal Güvelik Kurumu’na verilen prim ve hizmet belgesinde yer alan sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan,
 • Aşağıda detayı belirtilen destek unsurlarını taşıyan,

İşçilerin prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Geçici 10. Madde, teşvikten yararlanma koşulları haricinde sigortalıların niteliğine ve yaşına göre yararlanacağı teşvik süresi ve ek koşulları belirten destek unsurunu eklemiştir. Şöyle ki;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

 1. Mesleki yeterlik belgesi sahipleri kırksekiz ay süreyle,
 2. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler otuzaltı ay süreyle,
 3. Mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenim, yüksek öğretim kurumu mezunu olmayan ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmemiş olan işçiler yirmidört ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden;

 1. Mesleki yeterlik belgesi sahipleri yirmidört ay süreyle,
 2. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler yirmi dört ay süreyle,
 3. İlk iki maddedeki koşulları sağlayan kişiler Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde yirmi dört aylık süreye altı ay ilave edilmesiyle otuz ay süreyle,

c) 5510 sayılı Kanunun 4 (a) bendi kapsamında sigortalı çalışan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler oniki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyük olup hiçbir mesleki eğitim belgesine sahip olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumu mezunu olmayan veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen işçinin İşkur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları durumunda altı ay süreyle,

sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Destek unsurlarından yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekmektedir.
Yukarıda bahsi geçen koşulları taşıyan işverenlerin teşvikten yararlanabilmesi için ayrıca,

 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermesi,
 • Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na idari para cezası, prim, gecikme cezası gibi borcunun bulunmaması,borcu var ise borcunu yapılandırması şarttır.

Geçiçi Madde 10 ile sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz.

İlave İstihdam Teşvik’inden Kimler Yararlanamaz ?

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurtdışında çalışan sigortalılar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sigortalılar, kamu kuruluşlarına hizmet veren özel sektör işyerlerinde çalışan sigortalılar İlave istihdam teşviki’nden yararlanamaz.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler 1 yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.

Teşvik Miktarının Hesaplanması

Örnek 1: Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim oranı %1 olan ve toplam 20 sigortalı çalıştıran işyerinde bu sigortalılara ilave olarak 3 işçinin işe alındığını ve işçilerin prime esas kazanç tutarının 796,50 TL olduğunu varsaydığımızda işverenin ek olarak işe aldığı sigortalılar için sigortalı başına yararlanacağı ilave istihdam teşviki tutarını hesaplayalım;

İşveren Payı:

Kısa Vadeli Sigortalı Kolları Prim Oranı : %1
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Prim Oranı: %11
Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı: %7,5
Toplam Prim Oranı: %19,5
İşveren Hissesi: 796,50 * % 19,5 = 155,32

İşçi Payı

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Prim Oranı: %9
Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı: %5
Toplam Prim Oranı: %14
Sigortalı Hissesi: 796,50 * % 14 = 111,51

Toplam Net Prim Tutarı: 266,83

İlave İstihdam Teşviki İndirimi:  155,32 (işveren payı)
Ödenecek Net Prim Tutarı: 111,51

İşsizlik Sigortası (%3):23,90
Damga Vergisi: 14,80
Toplam Net Prim Tutarı: 150,21 TL olacaktır.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

7256 Numaralı Kanun Teşvikinin Detayları

7256 Numaralı Kanun Teşvikinin Detayları

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı torba yasa ile …