Toplu Fesih Esas No:2004/22472

Alt İşverenlik İlişkisiÖzü : davalının 4857 yasa gereği toplu işçi çıkartma eylemini sendikaya, ilgili bölge çalışma müdürlüğüne ve türkiye iş kurumuna bildirdiği görülmekle, bu husus uyuşmazlık dışıdır. olayın çözümü 4857 sayılı iş kanunun 29. maddesinde yer alan toplu işçi çıkarma ve aynı maddenin son fıkrası gereği toplu işçi çıkarmanın yasanın işe iade ile ilgili iş güvencesi hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacı ile kullanılıp kullandığı konusunda toplanmaktadır. dosya içeriğinden davalı işverenin temizlik, kalorifer yakımı, bahçe bakımı gibi yardımcı işleri taşerona devretme kararı aldığı, bu karar gereği bu işlerde çalışan davacı ve arkadaşlarının hizmet akitlerini ihbar kıdem tazminatı ve işçilik haklarını ödemek koşulu ile feshettiği ve bu işleri usulünce yapılan ihale ile ıso kalite belgesi sahibi taşerona devrettiği anlaşılmaktadır. taşerona devir işleminin muvazaalı bir işlem olduğu yeterli delillerle kanıtlanabilmiş değildir. taşerona verilen işlerin yapıldığı işyerinde daha önce toplu iş sözleşmesinin imzalanmış olması muvazaanın kabulü için tek başına yeterli delil sayılamaz. nitekim bölge çalışma müdürlüğü iş müfettişinin tespitleri de bu doğrultudadır. işyerinin bir bölümünün alt işverene devri yeniden yapılanma tedbiridir. yasanın tanıdığı olanaktan yararlanan işverenin yardımcı işleri alt işverene devri hukuki bir yeniden yapılanma tedbiri ve işletme gereğidir. bu bakımdan söz konusu işte çalışan davacının sözleşmesinin feshinde geçerli bir neden mevcut olduğunun kabulü gerekir. bunun sonucu davacının işe iade isteğinin ve davasının reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Adres Değişikliğinde İşçiye Fesih Hakkı

Adres Değişikliğinde İşçiye Fesih Hakkı

Adres Değişikliğinde İşçiye Fesih Hakkı