af-yasa-tasarisi

SGK Prim Affı Yasa Tasarısı

Tasarının 3. Maddesi prim borçlarına ait afla ilgili hükümleri içeriyor. Buna göre;

2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

  • 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
  • Ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
  • SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
  • 30.4.2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, maddenin yayımı tarihinden önce SGK tarafından resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu maddenin yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
  • 60/g kapsamında GSS sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

30.5.2014 işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının yüzde 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Başvuruda bilinmesi gerekenler

Bu haktan yararlanmak isteyenlerin Kanunun yayım tarihini takip eden ay başından itibaren; GSS borçlularının 4 ay, diğer borçluların ise 3 ay içinde SGK’na başvurması gerekecek.

Borçluların bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamalı, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamalı şartı koşulmaktadır.
Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu madde kapsamına giren borçlar nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak.

Taksit süreleri nasıl belirlenecek ve taksit tutarının hesaplanması nasıl yapılacak?

a) İlk taksitin bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren; GSS borçluları için beş ay içerisinde, diğer borçlular içinse dört ay içerisinde, diğer taksitlerinin de ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri gerekecektir.
b) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayınlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.
c) Taksitle Ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekiyor. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.
d) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) Oniki eşit taksit için (1,10),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılarak bulunacak tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Ödemenin aksaması halinde ne olacak?

Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında iki defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında iki defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememeleri halinde kalan taksitlerini bu kanun hükümleri doğrultusunda ödeme hakkını kaybedecek. Süresi dışında ödenen taksit tutarları bu madde kapsamında ihlal nedeni sayılmayacak.

Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmemiş sayılacak.

Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılacak.

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme cezası ve gecikme zammı, yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç iade ve mahsup edilmeyecek.

Taksit süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin zamanında ödenmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde madde hükümlerine göre yapılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.

Önceden yapılandırılmış borçlara ait taksitleri devam edenler de bu aftan faydalanabilecek mi?

13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre bu maddenin yayınlandığı tarih itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, bu madde kapsamında giren alacakların, bu Kanun yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren borçları 6183 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş olan, tecil ve taksitlendirme işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden borçlularca, tecil ve taksitlendirme süresi içinde ödenmiş tutarların SGK’nun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra birinci fıkra kapsamına giren kalan borçları bu maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.

6385 sayılı Kanuna göre Sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıran ve yapılandırma işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden borçlularca, yapılandırma süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce ödenen tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra kalan borçları bu maddeye göre peşin ve taksitler halinde ödenebilecek.

Kanun kapsamına giren alacaklardan, Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmayacak.

Kendi nam ve hesabına çalışanlardan sigortalılıkları durdurulmuş olanlara sağlanan avantaj.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

Mülga 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve mülga 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri,
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dört ay içerisinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilecekler.

Hesaplanan borç aslının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

Hesaplanan borç aslının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecek.

GSS borçluları faydalanabiliyor mu?

5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamındaki sigortalılar ile ve 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortalısı olanlar, madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde;

  • Yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması
  • Ya da bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla

Genel sağlık sigortasından yararlanma imkânına kavuşabilecekler.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?