Vergi Ve Prim Borçları Yeniden Yapılandırılıyor
Vergi Ve Prim Borçları Yeniden Yapılandırılıyor

Vergi Ve Prim Borçları Yeniden Yapılandırılıyor

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” 30 Nisan 2018 tarihinde 31853594-101-1556-167 sayı ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan tasarı komisyondan geçti.
Söz konusu Kanun Tasarısında;

 • Kesinleşmiş alacakların tahsilinden vazgeçme (madde 2)
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (madde 3)
 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (madde 4)
 • Matrah ve vergi artırımı (madde 5)
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (madde 6)
 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları (madde 7)
 • Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları (madde 8)
 • Ortak hükümler (madde 9)
 • Diğer hükümler (madde 10)
 • Mücbir sebep halinden kaynaklanan yeni bildirim ve beyan süresi (madde 11)

“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında” öne çıkan hususlar özetle aşağıdaki düzenlemelere yer vermektedir;

 • Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi
 • Kesinleşmiş alacaklara,
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,
 • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere,
 • Matrah artırımına,
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,
 • İmar barışına

Kanun’un Kapsadığı Dönem

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 31/03/2018 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.
Yasadan yararlanmak isteyen borçlular yasanın yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekir.
Yeniden yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi koşulana bağlı olarak feri alacaklar yerine hesaplanmış Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Borçların ilk iki taksitinin ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında %50 indirim yapılacaktır.

(MADDE 2) Kesinleşmiş Alacakların Tahsilinden Vazgeçme

Maliye Bakanlığı, İl özel dairelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen olacaklarla ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar

– Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler,
– Vergilere bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı kesilen gecikme zamları,
– Vadesi geldiği halde ödemesi yapılmayan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması,
– Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları,
– Cezalara bağlı gecikme zamları,
– Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan ve çeşitli Kanunlar gereğince verilen idari para cezaları,
– Cezalara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları,
– Alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları.

(MADDE 7) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları İle İlgili Düzenlemeler

31.03.2018 tarih öncesi olup 31.08.2018 tarihine kadar tahakkuk eden; İşçi, memur ve esnaflara ilişkin sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, emekli olduktan sonra işverenin yanında çalışanların sosyal güvenlik destek primi, İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, İdari para cezaları, Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
6) İşveren, sigortalı ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir