Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayılar

T.C. Resmî Gazete
6 Ocak 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete
Sayı : 26395

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/11533
Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 4/1/2007 tarihli ve 017 sayılı yazısı üzerine, 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 22 nci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156, 157 ve ek 36 ncı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 3 üncü ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 25 inci maddeleri ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Abdullah Gül
Dışişleri Bak. ve Başb. Yard.
A. Şener
Devlet Bak. ve Başb Yard.
M. A. Şahin
Devlet Bak. ve Başb. Yard.
B. Atalay
Devlet Bak.
K. Tüzmen
Devlet Bakanı V.
M. Aydın
Devlet Bakanı
N. Çubukçu
Devlet Bakanı
K. Tüzmen
Devlet Bakanı
C. Çiçek
Adalet Bakanı
M. V. Gönül
Milli Savunma Bak.
A. Aksu
İçişleri Bak.
K. Unakıtan
Maliye Bak.
H. Çelik
Milli Eğitim Bakanı
F. N. Özak
Bayındırlık ve İskan Bak.
R. Akdağ
Sağlık Bak.
B. Yıldırım
Ulaştırma Bak.
M. M. Eker
Tarım ve Köyişleri Bak.
M. Başesgioğlu
Çalışma ve Sos. Güv. Bak.
A. Coşkun
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. H. Güler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.
A. Koç
Kültür ve Turizm Bak.
O. Pepe
Orman ve Çevre Bak.

KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN
KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ VE MUHTELİF STATÜLERDE
İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN
ARTIRILMASI İLE BAZI KARARLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Katsayıların belirlenmesi

MADDE 1 – 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,046985), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,59812), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde
uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,0149) olarak yeniden belirlenmiştir.

Ücretlerin artırılması

MADDE 2 – 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı, 2.451 YTL’ye yükseltilmiştir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.167 YTL’ye yükseltilmiştir.

c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 2.529 YTL’ye yükseltilmiştir.

ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 15/9/2006 tarihli ve 2006/10971 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, tavan ücretleri;

1- 925 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %6.1,
2- 925 YTL’den 1.125 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.9,
3- 1.125 YTL’den 1.450 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.7,
4- 1.450 YTL’den 2.075 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.5,
5- 2.075 YTL’den 2.700 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.3,
6- 2.700 YTL’den daha fazla olanlar için %5.1,

oranında artırılmıştır.

d) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2006/10971 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, tavan ücretleri;

1- 925 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %6.1,
2- 925 YTL’den 1.125 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.9,
3- 1.125 YTL’den 1.450 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.7,
4- 1.450 YTL’den 2.075 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.5,
5- 2.075 YTL’den 2.700 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.3,
6- 2.700 YTL’den daha fazla olanlar için %5.1,

oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2006 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2007 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, 2006/10971 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri;

1- 925 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %6.1,
2- 925 YTL’den 1.125 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.9,
3- 1.125 YTL’den 1.450 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.7,
4- 1.450 YTL’den 2.075 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.5,
5- 2.075 YTL’den 2.700 (dahil) YTL’ye kadar olanlar için %5.3,
6- 2.700 YTL’den daha fazla olanlar için %5.1,

oranında artırılmıştır.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 3a) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “1/1/2006 – 30/6/2006 tarihleri arasında 40 YTL, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 82,50 YTL tutarında” ibaresi “1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte” ibaresi çıkarılmış ve aynı fıkranın sonuna “Ancak, zorunlu hallerde diğer ülkelerde ödenecek para birimini Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” cümlesi eklenmiştir.

c) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan “ve diğer masrafları” ibaresi “masrafları ve ilgili ülkede görevin niteliği gereği resmi makamlara ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden karşılanması Komisyonca uygun görülenler” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 4 üncü maddesinde yer alan “2006” ibaresi “2007” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – Bu Kararın 3 üncü maddesinin (a) fıkrası 15/1/2007 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Prim Borcunuz Varsa Bile Sağlık Yardımı Alabilirsiniz

Bilindiği üzere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hem sosyal sigortalar hem …