Kıdem Tazminatı Tavanı ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

12 Ocak 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27460

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/7

Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/1/2010 tarihli ve 42 sayılı yazısı üzerine, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddeleri ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

            C. ÇİÇEK                                B. ARINÇ                              A. BABACAN                              M. AYDIN

  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

           H. YAZICI                               F. N.ÖZAK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                            F. ÇELİK

   Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                            Devlet  Bakanı

         

          E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                S. ERGİN

      Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı

      M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                           M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                           Maliye Bakanı

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                           Ulaştırma Bakanı

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                R. AKDAĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLAR İLE BAZI KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR 

            Katsayıların belirlenmesi

             MADDE 1 – 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,057383), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak aylık taban katsayısı (0,76293), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,01819) olarak yeniden belirlenmiştir.

             Ücretlerin artırılması

             MADDE 2 – 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere;

             a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı, 3.012 TL’ye yükseltilmiştir.

             b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan ”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.671 TL’ye yükseltilmiştir.

             c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.107 TL’ye yükseltilmiştir.

             ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 29/6/2009 tarihli ve 2009/15152 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %2,62 oranında artırılmıştır.

             d) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2009/15152 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %2,62 oranında artırılmıştır.

             e) Çeşitli statülerde 2009 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2010 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, 2009/15152 sayılı Kararname uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri %2,62 oranında artırılmıştır.

             Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar

             MADDE 3 – 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin uygulanmasına 2010 yılında da devam olunur.

             Değiştirilen hükümler

             MADDE 4 – a) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 2 – Kapsama dahil tüm personel için 2010 yılının birinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 5.625 TL olarak tespit edilmiştir.”

             “Madde 3 – Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2010 yılının birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %2,62 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

             b) 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere; bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il müftü yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, ilçe müftüsü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanlardan 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelinin “(A)” bölümü ile (III) sayılı Cetvelin (B) bölümünde yer alanlar için ek ödeme oranı %100 olarak, (III) sayılı Cetvelin (F) bölümünde yer alanlar için %90 olarak uygulanır.”

             Yürürlük

             MADDE 5 – Bu Kararın 4 üncü maddesinin (b) fıkrası 15/1/2010, diğer hükümleri 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …