2011 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Bakanlar Kurulu Kararı

Ocak 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete Say : 27806

 

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/1241

Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve ilgili Mevzuat

Uyarınca istihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması , Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Karar” ın yürürlüğe konulması ; Maliye Bakanlığının 3/1/2011 tarihli ve 1 sayılı yazısı üzerine, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 ve 202 inci maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddeleri ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip  ERDOĞAN
Başbakan
 C. ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 B. ARINÇ
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 A. BABACAN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.
 M. AYDIN
Devlet Bakanı
 H. YAZICI
Devlet Bakanı
 F. N ÖZAK
Devlet Bakanı
 M. Z. ÇAĞLAYAN
Devlet Bakanı
 F. ÇELİK
Devlet Bakanı
 E. BAĞIŞ
Devlet Bakanı
 S. AKAVAF
Devlet Bakanı
 C. YILMAZ
Devlet Bakanı
 S. ERGÜN
Adalet Bakanı
 M.V. GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı
 B. ATALAY
İçişleri Bakanı
 A. DAVUTOĞLU
Millî Eğitim Bakanı
 M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
 N. ÇUBUKÇU
Milli Eğitim Bakanı
 M. DEMİR
Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı
R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı
B. YILDRIM
Ulaştırma Bakanı
 M. M EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
 Ö. DİNÇER
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
 N. ERGÜN
Sanayi ve Ticaret  Bakanı
 T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 E.G ÜNAY
Kültür Ve Turizm Bakanı
 V. EROĞLU
Çevre Ve Orman Bakanı

KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARI İLE BAZI KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

Katsayılarn belirlenmesi

MADDE 1 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,061954), memuriyet taban aylık göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,82656), işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,019638) olarak yeniden belirlenmiştir.

Ücretlerin artırılması

MADDE 2 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak

çalıştırılan personelin ücret tavan , 3.252 TL’ye yükseltilmiştir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayıl Kararname ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı , 2.884 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Başbakanlkta Çalıştırılacak

Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutar 3.355 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 7/7/2010 tarihli ve 2010/654 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,22 oranında artırılmıştır.

d) İlgili mevzuat uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2010/654 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,22 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2010 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2011 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, 2010/654 sayılı Kararname uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri %4,22 oranında artırılmıştır.

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar

MADDE 3 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2011 yılında da devam olunur.

Aile yardımı ödeneği

MADDE 4 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde yer alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas (1.500) gösterge rakam (1.823) olarak uygulanır.

Ek ödeme

MADDE 5 a) 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı  375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye ilişkin Kararın geçici 1 inci maddesi ve bu Karara ekli Ek Ödeme Cetvelinde yer alan ek ödeme oranlar 14 puan artırılmıştır.

b) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Değişik Adlar Altnda ilave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar a ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan ek ödeme oranları 14 puan artırılmıştır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 6 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde de iliştirilmiştir.

Madde 2 Kapsama dahil tüm personel için 2011 yılının birinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplam üst sınırı  6.073 TL olarak tespit edilmiştir.

Madde 3 Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan aynı ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplam üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2011 yılının birinci alt aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları , kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuat dahilinde %4,22 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

Yürürlük

MADDE 7 Bu Karar, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?