Memur Maaşlarındaki Katsayı Düzenlemelerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

29 Eylül 2006 CUMA

Resmî Gazete
Sayı : 26304

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10971

Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/9/2006 tarihli ve 17879 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

A. GÜL
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

M. H. GÜLER
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

M. A. ŞAHİN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

K. UNAKITAN
Devlet Bakanı V.

H. ÇELİK
Devlet Bakanı V.

M. A. ŞAHİN
Devlet Bakanı V.

R. AKDAĞ
Devlet Bakanı V.

B. YILDIRIM
Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK
Adalet Bakanı

A. GÜL
Milli Savunma Bakanı V.

A.AKSU
İçişleri Bakanı

K. UNAKITAN
Maliye Bakanı

H. ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı

O. PEPE
Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

R.AKDAĞ
Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı

A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

A. KOÇ
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

A. COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ
Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE
Çevre ve Orman Bakanı

 

KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN
KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ İLE MUHTELİF STATÜLERDE
İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

Katsayı ve ücretlerin artırılması

MADDE 1 – (1) 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (0,044745), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı (0,55983), İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas yan ödeme katsayısı ise (0,014192) olarak yeniden belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı, 2.328 YTL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.054 YTL’ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 2.402 YTL’ye yükseltilmiştir.

d) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 27/12/2005 tarihli ve 2005/9843 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) bendi ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, %2,32 (yüzde iki virgül otuz iki) oranında artırılmıştır.

e) İlgili mevzuatı uyarınca 2006 yılında vize edilmiş pozisyonların, 2005/9843 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) bendi ile yükseltilmiş bulunan ücretleri %2,32 (yüzde iki virgül otuz iki) oranında artırılmıştır.

f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın %2,32 (yüzde iki virgül otuz iki) oranında artırılmıştır.

g) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan 80 YTL, 82,5 YTL’ye yükseltilmiştir.

ğ) 27/12/2005 tarihli ve 2005/9857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “4.250 YTL” rakamı, “4.325 YTL”ye yükseltilmiştir. 2002/3729 sayılı Kararname kapsamında yer alan ve 2005/9857 sayılı Kararname hükümlerine göre mali ve sosyal hakları yükseltilmiş bulunan personelden ortalama ücret toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını aşmayanların mali ve sosyal haklarında %2,32 (yüzde iki virgül otuz iki) oranını geçmemek ve kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde, mevzuatı dahilinde yetkili organlar tarafından artış yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Prim Borcunuz Varsa Bile Sağlık Yardımı Alabilirsiniz

Bilindiği üzere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hem sosyal sigortalar hem …