Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik

 Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26789

 BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurtdışındaki işlere işçi ve işçilere iş bulunması, işverenlerle işçiler arasında yapılacak olan hizmet akitlerine aracılık edilmesi ve yurtdışına gidecek işçilerin işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi, 17 nci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Dış temsilcilik: Türkiye’nin yurt dışında bulunan büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, elçilik, ortaelçilik, büyükelçilik ve elçilik büroları, daimi maslahatgüzarlıkları ile başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklar, müşavirlik ve ateşelikleri,

b) Firma: Yurt dışındaki işleri için Türkiye’den işçi götürecek olan Türk veya yabancı uyruklu firmayı,

c) İşçi: Bir hizmet akdine dayanarak işverenin yurtdışındaki işlerinde çalışan gerçek kişiyi,

ç) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

d) Hizmet akdi: Örneği Kurumca hazırlanan Türk veya yabancı uyruklu firma ile işçi arasında veya vekilleri arasında imzalanan bireysel hizmet akdini,

e) Taşra teşkilatı birimi: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili il/şube müdürlüğünü,

 f) Büro: 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince Kurum tarafından iş ve işçi bulmaya aracılık izni verilen özel istihdam bürosunu,

g) İş Alındı Belgesi: İşin üstlenildiği ülkedeki dış temsilciliklerimiz tarafından taahhüt işi üstlenen firmalar için düzenlenen belgeyi,

ğ) Uygun Görüş Belgesi: Taahhüt işleri dışındaki işler ve yatırımlar için dış temsilciliklerimizce düzenlenen belgeyi,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtdışına İşçi Gönderme

İşçi temini

MADDE 4 – (1) Yabancı bir ülkede Türk işçisi çalıştırmak isteyen firmaların işçi teminine veya yurtdışında işçi olarak çalışmak isteyenlerin yurtdışına gönderilmesine aracılık etme konusunda, Kurum ve Bürolar yetkilidir. Firmalar; yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri Kurum kayıtlarından veya Bürolar aracılığı ile temin edebilecekleri gibi, kendileri tarafından temin edilen işçileri 5 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte hizmet akdini Kuruma onaylatmak kaydıyla yurtdışına götürebilirler.

İbraz edilecek belgeler 

MADDE 5 – (1) Yurtdışındaki işlerinde işçi çalıştıracak firmalarca;

a) Türk firmaları için ticaret sicil gazetesi örneği, yabancı uyruklu firmalar için kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi,

b) Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce ya da ülkemizdeki yetkili Kamu Kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi; taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi,

c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi,

ç) Türk firmaları için Türkiye’de yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge,

d) Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği,

Kurumun taşra teşkilatı birimlerine ibraz edilir.

İlan izni

MADDE 6 – (1) Kurum 5 inci maddede belirtilen belgelerle başvuran firmalara uygun görmesi halinde ilan yoluyla işçi temini için izin verir. İlanda iznin Kurumun hangi biriminden alındığı ile verilen iznin tarih ve sayısı belirtilir.

Bürolarının yurt dışı faaliyetleri

MADDE 7 – (1) Büroların, işçilere yurt dışındaki işler için iş bulmaları halinde, 5 inci maddede belirtilen belgeleri bulundurmaları ve Kurumun istemesi halinde ibraz etmesi gerekmektedir.

(2) Bürolar; taraflarca imzalanan ve Kurumca onaylanan hizmet akitlerinin bir nüshasını kendilerinde saklamak, birer nüshasını da işçiye ve Kuruma vermek zorundadır.

(3) Büroların yurtdışındaki işler için işçi teminine ilişkin ilanları izne tabi değildir.

Hizmet akitlerinin onaylatılması zorunluluğu

MADDE 8 – (1) Firmaların, Kurum ya da Bürolar kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği Kurumca hazırlanan hizmet akdinin imzalanması ve Kuruma onaylattırılması zorunludur.

Birden fazla işçiyi kapsayan hizmet akitleri

MADDE 9 – (1) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlıklararası Hac Ve Umre Kurulu Kararı Doğrultusunda Hac Döneminde Suudi Arabistan’da Çalışacak Geçici İşçiler İle İlgili Tebliğ kapsamında yurt dışına gidecek geçici işçiler için, işverenle tüm işçileri temsilen bir işçi arasında tek hizmet akdi imzalanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari para cezası uygulaması

MADDE 10 – (1) Yurt dışına işçi götürülmesi ile ilgili olarak mevzuata aykırı davranılması halinde;

a) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilerle bürolara bu Kanunun 18 inci ve 20 nci maddelerinde belirtilen idari para cezaları ve diğer yaptırımlar uygulanır.

b) Aynı Kanunun 21 inci maddesi gereğince iş ve işgücü konularında Kuruma bilgi vermeyen gerçek ve tüzel kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.

Hizmet akdinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümü

MADDE 11 – (1) İşçi ve işveren arasındaki hizmet akdinin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar ile diğer ihtilafların giderilmesi hizmet akdinde gösterilen yetkili mercilerce çözüme kavuşturulur.

(2) Çalıştırılmak üzere yurtdışına götürülen işçilerin mağdur edildiğine dair resmi makamlardan gelen veya yurt dışına götürmek maksadıyla işçilerden menfaat temin edildiğine dair belgeler mevcut olması durumunda işveren böyle bir mağduriyetin veya menfaat temininin mevcut olmadığını ispat etmedikçe Kurumca hizmet akitleri onaylanmaz.

(3) Mahkeme kararlarıyla, işçi simsarlığı ve benzeri nedenlerle ceza alan gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların vekillerinin yurt dışına işçi götürme talepleri kabul edilmez.

Masraf karşılıkları

MADDE 12 – (1) Firmalar tarafından yurt dışına götürülecek veya kendi imkanlarıyla yurt dışına gidecek işçiler için işverenlerden alınacak masraf karşılıkları, 24/1/2005 tarihli ve 25706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti Ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik esasları doğrultusunda belirlenir ve uygulanır.

Bilgi verme zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Kurum, bu Yönetmelik çerçevesindeki görevlerini yerine getirirken firmalardan ve Bürolardan 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19 uncu, 21 inci maddelerinde belirtilen kapsamdaki bilgileri istediğinde, belirtilen süre içinde gerekli bilgilerin verilmesi zorunludur.

İşbirliği

MADDE 14 – (1) Kurum, bu Yönetmelik çerçevesindeki görevlerini yerine getirirken veya yetkilerini kullanırken, kamu kurum ve kuruluşları, dış temsilcilikler ve Türkiye’deki yabancı ülke temsilcilikleriyle doğrudan yazışabilir ve bunların yardımlarını talep edebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …