İşçi Ücretlerinde Kesinti Yapılması
İşçi Ücretlerinde Kesinti Yapılması

İşçi Ücretlerinde Kesinti Yapılması

Soru:

“Merhaba,

İşverenimiz maaşlarımızdan açıklama yapmadan kesinti yaptı ve maaşları iki taksitte yatırmaya başladılar. Bu şekilde uygulama yapma yetkisi var mı?

Teşekkürler.”

Cevap:

İş Kanunu ” Ücret kesme cezası ” başlığı altındaki Madde 38 de “İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir” denmektedir.

İş kanununa bağlı olarak personelin ücretinden kesinti yapılabilecek durum ve tutar bununla sınırlıdır. Yukarıdakiler veya icra niteliğinde kesintiler olmadıkça ücretten başka türlü kesinti yapılamaz. Şu kadar ki Borçlar Kanunu 407. maddeye göre “İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir. Ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.”

6098 sayılı Borçlar Kanunu MADDE 410’a göre ise “İşçilerin ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, başkasına devredilemez ve rehnedilemez. Ancak, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar, bu orana dâhil değildir. Nafaka alacaklılarının hakları saklıdır. Gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir.”

Sonuç:

İşvereniniz yukarıda kanun maddeleriyle birlikte verilen tür ve sınırlar dışında ücretinizden kesinti yapamaz; ayrıca personelin ücreti onayı alınmaksızın işverence tek taraflı bir kararla düşürülemez. Bu şekilde bir işlemin, çalışma koşullarında esaslı değişiklik çerçevesinde incelenmesi gerekir ki.

İşK 24.madde II/e “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,” e göre işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı tanıyacaktır

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücretten Yapılan Özel Kesintiler

Ücretten Yapılan Özel Kesintiler

Çalışan maaşlarından bazı özel durumlarda kesintiler yapılabiliyor. Peki hangi durumlarda bu kesintiler yapılır, hangi durumlarda yapılamaz?