sigorta-kollarinda-prim-oranlarinin-sabitlenmesi

Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Primlerin %2 ile Sabitlenmesi

İş dünyasında tartışmalara yol açan 6385 sayılı Kanun ile getirilen, tehlike sınıf ve derecesine bakılmaksızın tüm işyerleri için kısa vadeli sigorta kollarını %2 ile sabitleyen değişiklik 01.09.2013 de yürürlüğe girecek.

01.10.2008-31.08.2013 Arasında Geçerli Olan Mevcut Uygulama

İşverenler ve bağımsız çalışanların kısa vadeli sigorta kolları üzerinden ödeyecekleri primlerin oranları, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından işyerinde yapılan işin kurum tarafından belirlenen ağırlığına göre, sigortalının prime esas kazançları toplamı üzerinden asgari %1 ile azami %6,5’i oranları arasında değişkenlik göstermektedir.

Yürürlükteki Uygulama

prim-oranlari-1

* 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesi gereği beş puanlık işveren primi indirimi hariçtir. 
** Fiili hizmet süresi zammı uygulanan işyerleri için, uygulanan gün sayısına bağlı olarak değişen oranlarda (%1, %1,5 ya da %3) uzun vadeli sigorta kolları primine ilave yük gelmektedir.

1 Eylül 2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Uygulama

19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 sayılı Kanun ile 01.09.2013 den itibaren konuyla ilgili aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

• Kanunun 9. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun Prim oranları ve Devlet katkısı başlıklı 81’inci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde yer alan; “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83’üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder” hükmü, “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” şeklinde değiştirilmiştir.

• Kanunun 10. maddesi ile de 5510 sayılı Kanunun Md.83 “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi” ile “Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler” başlıklı Md.84 yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan düzenlemeler ile 01.09.2013 tarihinden başlamak üzere hem 5510 sayılı Kanunun 4/1/a bendi (SSK’lılar) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler ve hem de 5510 sayılı Kanunun 4/1/b bendi (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2 olarak sabitlenmiştir.

Bu oranı %1.5 ‘e düşürmek ya da %2.5 oranına artırabilmek Bakanlar Kurulu yetkisindedir.

Yeni Uygulama

prim-oranlari-2

Sonuç :

Yeni düzenlemeden düzenleme öncesi prim oranı %2 olan işyerleri etkilenmeyecektir. Ancak daha önce kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2’nin altında olanlar için kısa vadeli sigorta kolları prim oranında artış, %2’nin üzerinde olanlar için ise azalış gerçekleşecektir.

Prim oranındaki bu değişiklik; oran artışı gerçekleşen işyerlerinde işveren maliyeti yükseltirken, diğerlerine ise düşüş olarak yansıyacaktır.

6385 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 83.maddesinin yürürlükten kalkacağından, 01.09.2013 tarihinden sonra işyerlerinin tehlike derecelerinin değerlemesinde, 26.12.2013 de yayınlanan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” uygulanacaktır. Bu tebliği ile işyerleri; az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak üç gruba ayrılmıştır.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Kazası Teşviki Mahsupları Başladı

İş Kazası Teşviki Mahsupları Başladı

Hangi işletmeler iş kazası teşvikinden faydalanacak, teşvik oranları ve yararlanma süresi ne olacak?