Sendika Üyeliği Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshi
Sendika Üyeliği Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshi

Sendika Üyeliği Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshi

Soru:

“Merhaba,

İşyerinde uzun süredir süregelen olumsuz çalışma şartlarından dolayı, çalışanlar olarak aramızda karar alarak işyerine sendika getirdik.

Ancak bu olaydan itibaren işveren bizi işten çıkarmaya başladı.

Bu durumdaki yasal haklarımız nelerdir?

Teşekkürler”

Cevap:

İş Kanunu’nun 18. Maddesinde feshin geçerli sebebe dayandırılması esnasında geçerli sebep oluşturmayacak durumlar ifade edilmektedir. İlgili maddede, bu durumlar arasında ” Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak. İşyeri sendika temsilciliği yapmak.” da sayılmıştır.

Bu madde hükmü gereği işvereniniz işten çıkışınızı sendikal faaliyete dayandıramaz. Aksi halde gerçekleştirilecek fesih, geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını doğuracaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunabilir dava yoluna gidebilirsiniz.

Geçersiz sebeple yapılan iş akdi fesihlerinin sonuçlarının açıklandığı İş Kanunu’nun 21. Maddesine göre “İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.” ifadeleri yer alır.

  • Feshin geçerli sebebe dayandırılması konulu İş Kanunu Madde 18 için tıklayınız.
  • Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları konulu, İş Kanunu Madde 21 için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?