Mümeyyiz Küçüklere Ait İşyerlerinin Tescili

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında 18 yaş sınırının gerekliliklerinden birisi de, bu kişilerin işyeri açmaları ya da bir nevi 5510 Sayılı Kanun 4/1-b bendine tabi sigortalılıklarının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bahse konu kişilerin, 4/1-b sigortalılıklarının tescili ve kendi adına veya ortağı olduğu işletmeyi kurabilmesi durumunu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerini anlatarak değinmeye çalışacağız.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun;

• 10. Maddesinde, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyetinin bulunduğu,
• 11. Maddesinde ise, erginliğin on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlayacağı, evlenmenin kişiyi ergin kıldığı,
• 12. Maddesinde de, 15 yaşını dolduran küçüğün kendi isteği ile velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabileceği,hükme bağlanmış bulunmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun; 335. Maddesinde, ergin olmayan çocuğun, ana ve babasının velâyeti altında olduğu, yasal sebep olmadıkça velâyetin ana ve babadan alınamayacağı, hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocukların da ana ve babanın velâyeti altında bulunacağı,

336. Maddesinde, evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın velâyeti birlikte kullanacağı, ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkimin, velâyeti eşlerden birine verebileceği,

352. Maddesinde de, ana ve babanın, velâyetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip ve bununla yükümlü oldukları, belirtilmiştir.

Yukarıda bahsettiğimiz bilgiler ışığında, işyeri bildirgesinde işveren olarak gösterilmek suretiyle adına işyeri tescil ettirilmek istenen kişinin 18 yaş altında olması halinde 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun yukarıda bahsi geçen 335. Maddesi gereğince ana ve babasının velayeti altında bulunduğu, 352. Maddesi uyarınca da, ana-babasının velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip oldukları ve bu sıfatları dolayısıyla gerekli işlemleri yapabilecekleri dikkate alınarak, herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi bakımından, işyerinin tesciline mesnet olan işyeri bildirgesinin işverene ait bölümlerinin “18 yaşından küçüğün adına velayeten (velayeti olan kişinin adı ve soyadı)” ibaresi ile doldurularak imzalanmasını müteakip, velinin işveren vekili sayılarak işyerinin tescil edilmesi gerekmektedir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşveren Kavramı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren Kavramı

Bilindiği üzere İşveren Kavramı boyutları ile irdelenecek olursa, halk arasında “işçi çalıştıran, patron, şirket sahibi” …