Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?
Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir işverenden, iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan asıl işveren de sorumludur. İşveren vekilliği sıfatı işçilere karşı hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 4. Maddesi uyarınca; bir iş yerinde asıl işveren – alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Asıl işverenin iş yerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi sigortalı işçileri de bulunmalıdır.     
 • Alt işverene verilen iş, iş yerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.                      
 • Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o iş yerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.               
 • Alt işverene verilen iş, iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.                                                                                           
 • Alt işveren, daha önce o iş yerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o iş yerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.

Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan ve işin üstlenilmesine esas teşkil eden alt işverenlik sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Söz konusu olan sözleşmenin alt işverenlik sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki bilgileri bulundurması gerekir:

 • Asıl işveren ile alt işverenin iş yeri unvanı ve adresi,
 • Asıl işveren ile alt işverenin tüzel kişiliği ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş olması hâlinde işveren vekillerinin adı soyadı ve adresi,
 • İş yerinde yürütülen asıl işin ne olduğu,
 • Alt işverene verilen işin ne olduğu,
 • Alt işverene asıl işin bir bölümü veriliyor ise; verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirme koşuluna ilişkin teknik açıklama,
 • Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri,
 • Alt işverenin faaliyetlerini iş yerinin hangi bölümünde gerçekleştireceği,
 • Asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o iş yeriyle ilgili olarak Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden, alt işveren ile birlikte sorumlu olacağı,
 • Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından önce asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması hâlinde, bu işçilerin haklarının kısıtlanamayacağı,
 • Alt işverene verilen işin taraflar açısından yürütülme esasları,
 • Asıl işveren veya vekili ile alt işveren veya vekilinin imzası, hususlarına yer verilmelidir.

Ayrıca: Bir iş yerinde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren bir işin alt işverene verilmesi hâlinde, alt işverenin uzmanlığını belgelendirmesi amacıyla sözleşme kapsamındaki işe uygun; iş ekipmanı listesi, iş bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikaları sözleşmeye eklenir.

Sosyal Güvenlik Mevzuatında Alt İşverenlik

 • İş yerinde sigortalı çalıştıran asıl işverenin varlığı,                                                                                                  
 • Alt işverenin yapmayı üstlendiği iş için sigortalı çalıştırması,                                                                                 
 • İşin asıl işverenin iş yerinde yürütülmesi,                                                                                                                
 • Alt işverenin, iş yerinde asıl işverenin yapmış olduğu ana işin bir bölümünde, eklentilerinde veya yardımcı işlerinde iş alması, 

Yukarıda sıralamış olduğumuz şartların aynı anda gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılacaktır. Bununla birlikte; asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir