Askerden Dönen İşçinin Hakları
Askerden Dönen İşçinin Hakları

Askerden Dönen İşçinin Hakları

Çalışma hayatında işe başlama sürecinde gençlerin karşılarına çıkan en önemli konulardan biri zorunlu askerliktir. Bunun nedeni işverenlerin yaygın bir biçimde istihdam edecekleri adaylarda ön koşul olarak askerlik hizmetinin tamamlanmış olmasını aramasıdır. Zorunlu askerlik nedeni ile sözleşmenin feshedilmesi durumunda haklarının ne olduğu, askerlik hizmeti sonrası istihdam süreci ve Askerden Dönen İşçinin Hakları çalışma hayatında çeşitli tartışmalara neden olmaktadır. Bunlardan biri askerden dönen işçi tekrar aynı işyerinde işe başlayabilir mi?

İşçilerin hak ve menfaatlerini işverenlere karşı koruyan, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisine müdahale eden düzenlemeler iş kanunları ile sağlanmaktadır.

Askerlik Sebebiyle Fesihte Kıdem Tazminatı Hakkı

İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirme hakkı vardır. 1475 Sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesine göre “c)Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda” işçilerin kıdem tazminatı talep hakkı doğacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, iş sözleşmesinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işçi tarafından feshedilmesi halinde, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır, ancak ihbar tazminatı alamaz.

İşveren Askerden Dönen İşçisini İşe Almak Zorunda mıdır?

İşverenlere askerden dönen ve eski işinde çalışmak isteyen işçileri işe alma zorunluluğu 4857 sayılı iş kanununda belirtilmiştir.

Muvazzaf askerlik ödevi dışında silahaltına alınanlar için 4857 sayılı iş kanunun “Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma” başlıklı 31 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma

MADDE 31. – Muvazzaf askerlik ödevi dı­şında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleş­mesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün ekle­nir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.

İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre için­de işçinin ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdir­de işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yü­kümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.”

Bu madde ile işverenlere askerden dönen ve eski işinde çalışmak isteyen işçiyi işe alma konusunda zorunluluk getirilmiştir. 1475 sayılı eski kanundan farkı ise işe girmek isteyen işçinin işe alınmaması halinde tazminat ödemesidir.

“Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla” ifadesiyle muvazzaf olsun olmasın askeri bir görev (kısa süreli silah altına alınmaları) nedeniyle işinden ayrılan işçilerin yeniden işe alınmaları hakkından yararlanabilecekleri öngörülmüştür.

İşçinin

 • Bu haktan faydalanmak için işten ayrılırken kıdem tazminatını alsın ya da almasın asgari bir yıl çalışılsın veya bu sürenin altında çalışsın askerlik nedeni ile işinden ayrılması durumunda işçi tekrar eski işine girme hakkı bulunmaktadır.
 • Herhangi bir askeri ödev, muvazzaf askerlik dâhil bir kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler görevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren, eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek o anki şartlarla işe almak zorundadır.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılanlar İşsizlik Maaşından Yararlanılabilir mi?

4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir iş yerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler hizmet akitleri öncesinde gerekli koşulları taşımaları durumunda işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanılabileceği belirtilmiştir.

Yani askerlik nedeni ile (SGK çıkış kodu 12 olmalıdır) işinden ayrılan işçiler, askere gitmeden önceki son 120 gün içinde kesintisiz çalışmış olmak, son 3 yıl içerisinde 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak koşulu ile işsizlik maaşı almaya hak kazanabilirler.

Ancak kanunen işsizlik maaşı alanların çalışmaya hazır bulunmaları gerekmektedir. Askerde iken bu durumun sağlanması mümkün olmayacağı için, başvurunun askerlik dönüşü yapılması gerekir.

İşsizlik sigortasından askerlik dönüşü faydalanmak için;
 • İşveren tarafından düzenlenen İşten Ayrılış Bildirgesi (işveren işten ayrılma bildirgesi düzenlenmemişse, sigortalı işsizler İŞKUR’da örneği bulunan talep dilekçesi ile)
 • Terhis belgesi ve kimlik fotokopisi ile terhis tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR’a başvurulması gerekir.30 günü geçerse gecikilen süre hak kazanacağı toplam süreden düşülmektedir.

Başvuruyu Askerlik öncesi yaptıysanız bu durumda giderken işsizlik maşını durdurmanız gerekir. Askerlik dönüşü yeniden işsizlik maaşı başvurusu yaparak hak etmiş olduğunuz işsizlik maaşını kaldığı yerden almaya devam edebilirsiniz.

İşsizlik maaşını durdurmak için en yakın İŞKUR’a askere gideceğiniz tarihi bir dilekçe ile veya ALO 170’i arayarak durdurabilirsiniz. Askere giderken işsizlik maaşı durdurulmaz ve askerde iken yatırılan işsizlik maaşı çekilirse alınan para yasal faiziyle geri istenir.

Yıllık izin Hakkı

İşçi askere gitmek için ayrıldığı işyerine döndüğünde gitmeden önce kıdem tazminatını almış olsa dahi yıllık izin süresinin hesabı işçinin bütün kıdemi dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Çünkü yılık izin ayrı, kıdem tazminatı ayrı düzenlemelerdir.

Yasa belli bir çalışma süresi için bir defa kıdem tazminatı alınmasını öngörmüştür, kıdem tazminatı almak geçmiş kıdemi sıfırlamaktadır. Yasada yıllık izin ücretleri için geçmiş kıdemlerin sıfırlanması gibi bir düzenleme yoktur. Bu açıdan belli bir çalışma süresinin kıdem tazminatının alınması, ayrı bir düzenleme olan yıllık izin kıdem süresini sıfırlayamaz.

Resmi Gazete
Tarih: 03 Mart 2004
Sayı: 25391
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

İKİNCİ BÖLÜM
İzin Hakkının Belirlenmesi ve Kullanımı
Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma
Madde 4 — İş Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 54 üncü maddesindeki esaslar ve 55 inci maddesindeki durumlar göz önünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde sözü geçen yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır.

Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Askerlikten Doğan İşe Başlatmama Tazminatı

Askerlikten Doğan İşe Başlatmama Tazminatı

Askerden dönen işçinin eski işine geri dönmesi yasal bir hak. Buna uygun davranmayan işveren ise işçiye tazminat ödemek zorunda kalabilir. İşte detayları...

77 yorum

 1. Merhaba;

  Askerlik nedeni ile 6 sene çalıştığım fabrikadan tazminatımı alarak ihbarımı bırakarak kısa dönem askere gittim. Askerlik görevim bitince tekrar başvuru yaptım beni sözleşmeli olarak işe aldılar. Ayrıca askerde olduğum süre zarfında iki kere saat ücretimize zam gelmiş. Ben ihbarımı almadığım için bu zamdan faydalanabilir miyim ?

  • Merhaba, askerlik nedeniyle işten ayrılmalarda zaten ihbar tazminatına hak kazanmıyorsunuz. Bu sebeple herhangi bir talep hakkınız oluşmaz.

   • Haziran 2014 belediye de işe başladım ve askere gideceğim için 28 Nisan 2017 de işten ayrıldım ve tazminatımı aldım.
    Mayıs 2 gibi askerliğe katıldım sözleşmem askıda kalmış oluyormu geri dönünce başlayabiliyormuyum

    • Gerl donunce eski isyerinizde ise baslamak icin basvuru yapabilirsiniz. Kanunen sizi ise almak durumundalar. Almazlarsa yasal yollara basvurmaniz gerekecektir

     • Beni işe almadılar posizyon boş olmasına rağmen nasıl bir yol izleyeceğim bu konuda ?

    • 3 yıl 9 ay iş yerimde çalıştım askere gittim 1 yıl geri işime döndüm yilimin dolmasına 3 ay kala gittim geldikten sonra ise başladım 3 ay çalışmam senelik iznim olur mu yoksa tekrar 1 yıl beklemem mi gerekir . Çalıştığım süre ye 2 yıl daha çalışsam iznim artarmi yoksa tekrar 5 yıl daha beklemem mi lazım

 2. iyi gunler askerden once 2015 haziran 01 de ise basladim askerlik gerekcesi ile 2016 nisan 22 dd cikmak zorunda kaldim askerlik donusu 2017 mayis 31 de ise basladim. calistigim sirket 13 ocak 2018 de izne cikicagimi bildirdi . 2018 agustos ayinda ise toplam 24 ay dolmus oluyp bir senede 2 sefed cikabilirmiyim yillik izne

  • iyi günler,

   Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için 3600 günü doldurmuş bulunmaktayım. Çalışma sürem 2006-2010 askerlik için 2010 da tazminatımı alarak ayrıldım. 2011 de tekrar giriş yaparak şuana kadar kesintisiz çalışmaktayım. Kıdem tazminatı için gerekli olan 15 seneyi askerden sonraki sürece göre dolduramamış durumdayım. Burada zorunlu askerlikten önceki süre 15 yıllık kısıma dahil edilebilir mi

   Saygılarımla

 3. Merhaba 25.09.2012 de işe başladım 24.02.2014 te askerlik sebebi ile işten ayrıldım işten ayrılırken tazminatımı alırsam şirkete geri dönüş sağlanmayacağı bildirildiği için istifa yazarak tazminat almadan işten ayrıldım. 2015 martın askerden dönüp hemen işe geri alındım girişim şu anda 2015 gösteriliyor yasalmıdır herhangibir hak talep edebilirmiyim.

 4. Merhaba ben vatanı görevimi yaomak için ayrildigim işten tekrar bana iş vermelerini iştedim iş yerinden tam beş senedir olumlu cevap alamadim üstelik ayrilirken hiçbir şekilde bana ödeme tazminat yapilmadi ben tekrar işe başlamak istiyorum acaba ne yapabilirim

 5. Merhaba 6 yıldır çalıştığım firmadan askere gideceğim fakat geldiğim zaman firma bana başka iş verir bende çıkarsam tazminat alabilirmiyim

 6. Haziran 2014 belediye de işe başladım ve askere gideceğim için 28 Nisan 2017 de işten ayrıldım ve tazminatımı aldım.
  Mayıs 2 gibi askerliğe katıldım sözleşmem askıda kalmış oluyormu geri dönünce başlayabiliyormuyum

 7. Devlet hastanesinde taseron olarak 01.11.2013 tarihinden 01.06.2017 tarihine kadar calısmaktaydım. Askerlik nedeni ile tazminatımı alarak cıkıs yapmaktaydım. Suan hala askerim 5 ay sonra bitecek askerligim. Bu yasadan yararlanabılıyor muyum kadro konusundan. Askerlik nedeni ile cıkıs yaptım ama tazminatimi da almıs bulunmaktayım. Dönüş yaptıgımda 5 ay sonra nasıl bir yol izlerim. Bazı kişiler sende kadrolu olursun diyor bazı kısıler tazminat aldıgın için olmaz diyor

  • Kardesim bende ayni konudan mağdurum… Bi gelisme katedebildin mi ? Ne yapmayi düşünüyorsun? Ayrica ben sendika ile görüştüm olumsuz cevap veriyolar…

   • Askerlik sebebiyle işten ayrışdığınız için almak zorunda. Şu anda haklarınız askıda, güvenlik soruşturmasında bile adınızın yanında askerde yazıyordur. Yani kadrodan da faydalanacaksınız. İzibe çıkarkende geldikten sonra iş yeriniz insan kaynaklarına çalıştığım günleri toplatmak istiyorum diyin, izin kullanırken de geçmişe yönelik toplam gününüze göre izine çıkarsınız..

 8. Askerden once bi firmada 6 sene calistim geldim alimlar 4 ay sonraymis bnde issizlik masina basvurdum bu maas tekrar ayni isime girmeme engel olurmu

 9. 11.01.2013 tarihinden 01.06.2017 tarihine kadar devlet hastanesinde taşören olarak calısmaktaydım. Askerlik kagıdım gelince sülüs belgesi ile tazminatimi talep ettım cıkısımı verip askere geldim. Şuan itibari ile kadrolama süreci baslayıp calısma arkadaslarım kadroya geciyor. Ben halen silah altında vatani görevimi yapıyorum. Askerliğim 4 ay sonra bitecek. Nasıl bir yol izlemeliyim. Döndüğümde alırlarsa kadroya gecebiliyor muyum yoksa aynı iş yerine dahi giremiyor muyum tazmınatımı aldım. Bununla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim

  • Mert orhan bende ayni durumdayim tazminati filan aldim belediye de taseronum ve tazminat mevzusu kafa karistiriyo sendikayla görüştüm olumsuz cevap veriyo. Ne yapmayi düşünüyorsun?

 10. 15.06.2013 tarihinden itibaren bir kamu kuruluşunda işçi sıfatıyla çalışmaktayım. Önümüzdeki günlerde askerlik görevimi yapmak için çalıştığım kurumdan tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum tekrar askerlik görevi bittiğinde tekrar aynı koşullarda işime geri dönebilecek miyim.. Teşekkür ederim.. kamu kurumları içinde bu durum geçerli mi..

 11. Merhaba,askerlik nedeni ile 2 senelik işyerimden ayrıldım ve askerlik sonrası geri dönerek sözlü olarak tekrar başlama talebinde bulundum. Ancak pozisyon olmadığını beklememi söylediler bu sırada işten çıkartmalar oldu ve gerekli pozisyon açılmasına rağmen birisini almayacaklarını belirttiler. Bu durumda ne yapmam gerekiyor. Ayrıca işe başvurduğumu kanıtlamak için noterden kağıt yollamalımıyım?

  • askerlik nedeniyle isten ayrildim 02.13.2020 tarihinde 08.26.2020 tarihinde terhis oldum ciktigim firmaya basvurmak istedim yonetici tarafindan ust yonetime iletildi covid pandemisinden dolayi kurumsal bir sirket cok sayida da magzasi var bunu one sürüp olumsuz cevap verdi budurumda birsey yapamaz aoylenmis kanuncada yonetim tarafindan. bu gerekceden dolayi mevcut 1475 sayili iş kanunun daki haklarim gecerlimidir yoksa bununla ilgili bir kanun varmidir

  • Merhabalar şuan da bir firma da 5 yıldır çalışıyorum. Askerlik sebebiyle işten ayrılıp tazminatımı alacağım. Askerlikten sonra ki sürede halen çalıştığım yere tekrar başvurmadan işsizlik maaşı alabilir miyim?

 12. Merhaba özel bir şirkette 26.03.2004 yılında işe başladım. Askerlik görevi için 17.08.2007 yılında ayrıldım. Herhangi bir ücret veya tazminat felan almadım. Askerden döndükten sonra çalıştığım isyerine tekrar gidip işe başlamak için gittim. Çalıştığım şirket personel eksik olmadığını ve biraz süre beklememi istedi askerden dönüşten yaklaşık 7 veya ay sonra tekrar 02.09.2009 tarihinde tekrar ise başladım. 01.04.2018 tarihinde işten çıkışım verilecek. Peronel azaltmaya ve işlerin durgunlugundan dolayı çıkış verdiler.
  Askerden öncesi ve sonrası için tazminat hakkım nedir.
  (Muhasebeci askerden sonra 8 ay sonra ise başladığım için tazminat hakkımın olmadığını söylemiş.
  Ayrıca belirtmek istiyorum askerden sonra beklenmem istenince iskur a gittim işsizlik maaşı talebinde bulundum. İşsizlik maaşı alabileceğimi ama isyerimin beni işe hemen almadığından isyerine o zamanki tutar ile 5000 ila 6000 arası Cea yazilaçağını söylediler. Bende tekrar ise başlayacağım diye isyerime ceza yazılmasını istemedim. Dolayısıyla işsizlik maaşı da almadım.
  Yapılması yada yapmam gerekenler nedir. Yardımcı olursanız sevinirim…

 13. 7 yıldır devlet hastanesin de bilgi işlem olarak çalışmaktayım. İşe başladığımdan bu yana 3 farklı şirket değişikliği oldu sözleşmeleri bittiği için. Askerlik için istifa edip kısa dönem olarak askere gidip geldikten sonra işe devam edebilir miyim?askerlik için istifa ettiğim zaman tazminat alıp geldiğimde tekrar başlayabilir miyim?

 14. Merhaba,
  Ben 2006 yılında başladığım özel bir şirketten askerlik sebebi ile tazminat ve izin hakkımı alarak ayrıldım. Askerlik dönüşünde 2008 da 15 gün içinde aynı şirkette tekrar çalışmaya başladım.
  Çalıştığim işyerindeki kıdem hakkım 2006 mı olmalı 2008 mi olmalı?
  Ayrıca izin hakkım hangi yıldan başlar?

 15. Merhabalar.8 mart da sözleşmeyi karşılıklı fesh ettik 56 günlük ihbar sürem 3 mayısda bitti fakat hala çıkış işlemleri için çağırmadılar ve tazminatımı vermediler.aradığımda 10günlük yasal bi süreç var onun bitiminde haber vereceklerini söylediler.böyle bir süreç var mı varsada bu süremin ücretini verecekler mi.

 16. 7 yıl çalıştığım iş yernden askerliğim nedeni ile ayrıldım. kıdem tazminatımı aldım. şimdi tekrar başladım.yıllık iznimi 1 yıl doluncamı kullanırım yoksa dolmadanmı ? bu arada 20 iş günü hala değilmi?

 17. merhaba ben askerden 19.11.2017 tarihinde geldim eski iş yerim beni işe almadı yeniden kıdem tazminatı aldım ve işssiz maaşı alıyorum , her hangi yapacağım bir şey var mı ?

 18. Askerlikten dolayı işten ayrıldım, geri döndüğümde devam edecek şekilde, lakin askerden döndüğümde işe başvurdum tekrar, bana farklı bir deparrmanda ve farlı görev ile başlıcağımı söylediler, maaşım ise yaklaşık 1000 lira kadar düşürdüler, buna hakları var mı? Cevaplarsanız sevinirim

 19. 15.12.2017 Tarihinde özel sektörde Askerlik Nedeniyle iş yerinden tazminat almadan iş sözleşmemi tüm haklarım saklı kalmak üzere diye belirtip dilekçe vererek ayrıldım askerlik bitişi tarihi 13.06.2018 iş yerine tekrar başlamak için vermiş olduğun dilekçe tarihi 13.06.2018 iş yeri askerlik dönüşü olan 13.06.2018 tarihi itibariyle kaç gün içinde işe almak zorunda veya bana bir olumlu veya olumsuz bir cevap vermek zorunda bir yasal süre mevcutmudur ? Ve bu süre zarfında herhangi bir olumsuz cavap gelirse 3 aylık maaş kıdem +ihbar tazminatını alabilirmiyim. İlk işe giriş tarihi 06.10.2011

 20. Merhaba. 2004 tarihinde girdiğim işyerinde çalışırken 2008 tarihinde kısa dönem (5 ay) askerlik için kıdem tazminatımı da alarak ayrıldım. Dönüşte aynı işe girdim ve hala çalışıyorum. Sorum şu ki; 2019 yılı sonunda yani 15 yılımı doldurduğumda istifa edip kıdem tazminatımı alıp (15 yıl aynı işyerinde çalıştığım için) ayrılabiliyor muyum yoksa askerlik dolayısıyla kıdem tazminatımı aldığım yıl itibariyle 15 sene tekrar mı başlamış oldu?

 21. 10 yıl çalıştığım belediye şirketinden askerlik sebebi ile ayrıldım. Kısa dönem askerlik yaptım. Çıkarken tazminatı mi alamadım. Geri de ise başlayamadım. Tazminat için dava açtım halen devam ediyor. Davam dan vazgecsem geri ise girebilir miyim . Müracaat ettim kaale almadılar. Ne yapmam gerekir.

 22. Askerlik Zamanim Geldigi Icin Calismakda Oldugum Kurulusa Askerlik Sevk Belgemi Göstererek TaZminatimi Alip 4 Yildir Calismakda Oldugum is Yerinden Ayrildim.

  Askerlik Dönusü TaZminatimi Almis Oldugum Yer’e Tekrar Beni is’e almalari Konusunda Basvuru Yapabiliyormuyun ise Geri alma zorunluluklari varmi.

 23. Merhaba, ben bedelli askerlik yapacağım. 23.09.2017 tarihinden beri aynı iş yerinde çalışıyorum 1 yılım doldu. Normalde belirli makul bir süre içinde haber vermek gerek fakat sülüsler yer açıklandıktan 15 gün sonra veriliyormuş kalıyor geriye 15 gün bedellilerde biliyorsunuz bir ay önce açıklanıyor. Haliyle bende çıkma nedeni askerlik yapacağım fakat makul süreyi beklemeden yani 3 gün içinde çıkıp 1 hafta sonrası için tazminat talebinde bulunabilirmiyim. Biraz ara vermiş olup dinlenirim tazminat sıkıntı olmaz sanırım?

 24. 06/08/2015 – 04/ 09/2017 tarihleri arasında kurumda çalıştım 14 /09/2017 tarihinde zorunlu askerlik görevimi yerine getirmek için mecburi olarak 04/09/2017 tarihinde i,şten ayrılmak zorunda kaldım 14/09/2018 tarihinde askerlik görevimden terhis oldum şuan işe iade ve kadroya geçiş talebimi hakkında dilekcemi yzım bi haber gelmedi böyle bi hakkım bulunuyor mu….

 25. selçuk açıkgöz

  merhaba. benim anlamadığım bir nokta var; işveren işçiyi işe almak zorundadır,eğer boş yeri yoksa boşalacak ilk kontenjanda bu işçiyi değerlendirmek zorundadır! ifadesinin bir süresi var mı? örneğin işveren ben işçiyi işe alıcam ama şuan boş yerim yok, olursa alıcam dedi, ama bu sürenin bir sınırı var mı? belkide 1 sene beklememiz gerekecek, işçinin 1 sene boş kalması düşünülemez yada işveren işçiyi almak istemiyor boş yeri de var ama yerim yok değip eksik kontenjanla çalışmayı göze alıyor! bu durumda işçi ne kadara kadar bekleyecek bu sürenin bir sınırı olması gerekmiyor mu? işveren bunu kötüye kullanamaz mı? syg.

  • 5 sene 11 ay çalıştığım iş yerinden askerlik dolayısıyla ayrılmak zorunda kaldım. Kovid dönemine denk geldiğim için sülus kağıdım askere gitmeye 1 hafta kalasiya pcr testi sonucuna göre belli oldu. Askere gideceğimi isyerine önceden bildirmeden sülus kağıdımı aldığım zaman bildirdim ve o gün işten tazminatımi alarak ayrıldım 23 10 2020. Askerlik dönüşü 1.5 ay sonra tekrardan ise baslamak için gittiğimde tüm evrakları yaptırıp ise aldılar. İşe ikinci kademe dedikleri alt sınıfta ve 20 günlük yıllık izninin sifirlandigini belirterek ise aldılar. Kademe falan umrumda değil 20 günlük izninin 14 e inmesini yanlış buluyorum. Bu hukuken doğrumu. Bir de beni yeni işe alınıyormuşum gibi evrak yaptırıp almaları doğrumu.

 26. Merhabalar, Temmuz 2017’de kısa dönem askerlik dolayısı ile 4 yıldan bu yana çalıştığım iş yerimden istifa ettim. Tazminatım yatırıldı, dönünce yine devam etmek istediğimi sözlü söyledim. Ocak 2018’de askerden döndüm. Geldiğimi sözlü haber verip bir süre bekledim herhangi bir cevap gelmedi, bende 60 gün içinde yazılı dilekçe ile insan kaynaklarına iadeli taahhütlü formu ilettim. Ancak tarafıma olumlu olumsuz dönüş olmadı. Sonrasında belli bir süre sonra çalıştığım şubeye yeni bir personel aldılar, dolayısı ile ben iş başı yapmadım. Kasım 2018 itibariyle hala işsizim. Şu an yasal olarak ne tür haklarım var, yardımlarınızı rica ederim.

 27. Adem bey merhaba, bir sorum olacak eski is yrriniz sizi tekrar ise almadigini soylemissiniz ve tazminat almissiniz bu tazminati almak icin nasil bir yol izlediniz suan ayni durumdayim.

 28. Merhaba ben askerliğimi 5 ay önce bitirmiş olup eski patronuma müracat edip herhangi bir işine girmiş bulunmaktayım esas konuya gelirsek askerden önce 6 sene çalıştığım pozisyonum değilde başka bir işinde çalışmaktayım ben eski pozisyonuma geçebilirmiyim böyle bir hakkım varmı varsa nereye müracat etmem gerekiyor

 29. Merhabalar 18.012018 tarihinde çalışmakta olduğum özel bir şirketten askerlik sebebiyle kendi isteğimle ve tazminat almadan çıktım şimdi askerden terhis olup yeni geldim işsizlik maaşı alma hakkım var mı ?

  • Askerlik dolayısı ile ayrıldıysan işkur a evraklarınla birlikte başvuru yapman gerekiyor. Büyük ihtimalle onaylanacaktır.

 30. Habib korkudan

  Merhaba ben 02.02.2018 de askerlik nedeni ile işten ayrıldım askerliğimi 02.02.2019 tarihi itibariyle tamamlamış bulunmaktayım askerlik öncesi çalıştığım şirket şuan işçi almamakta nasıl bir yol izlemeliyim üç aylık maaşı almak veya işe başlamak için

 31. merhaba yaklasık 2 yıldır calıstıgım iş yerinden bedelli askerlik nedeniyle kıdem tazminatımı alıp ayrıldım geri donüp basvuru yaptıgımda ekonomik kriz oldugunu solediler ve işe alamayacaklarını solediler ( cıktıgım pozisyon boş yerime kimse alınmadı) 3 maaşı sordugum zamanda haketmedigimi idda ettiler 3 maaş hakediyormuyum hakediyorsam hangi yolu izleyip alabilirim yardımlarınızı rica ediyorum

  • Noterden işyerine 60 gün içerisinde geri iade bildirimi yapacaksın almak zorundalar almazlarsa 3 brüt maaş ödemesi yapmak zorundalar dediğim gibi noter ve 60 gun

 32. Ben 08.01.2019 tarihinde askerlik gorevini yapip evime dondum eski calismis oldugum yerden isten cikarken askerlik gerekcesiyle ve sulus kagidiyla cikis yaptim ben 11 ay 20 gun calistim geri dondugumde beni ise almadilar 2 aydir is ariyorum iskuru arayip olanlari anlattim firmanin beni istifa etti gozukturmesinden dolayi ben iskurdan issizlik maasi bile alamiyorum bu konuda nasil bir yol izlemeliyim?

 33. Merhaba işyerinden askerlik nedeni ile tazminatını alarak ayrıldım . Askerlikten 5 ay sonra tekrar aynı isime geri döndüm. Bu hususta yıllık izin hakkım ise ilk giriş tarihimi dikkate alınır . Bilgilendirirseniz çok sevinirim. İsyerim 2. İşe giriş tarihini dikkate alıyor.

 34. Selamünaleyküm taşaronları kadroya 02.04.2018 tarihinde bizim kurumda herkes kadroya geçti benim tecil hakım bittiği için ben gecemedim kurumda bana askere gitmemi askerden sonra işe başlamamı söylediler bende 03.04.2018 tarihinde askerlik sülüs belgememi aldım kuruma askere gidiyorum tüm haklarım devlete saklı kalmasıyla askerden sonra işine tekrar başlamak istiyorum diye dilekçemi verdim benim askerliğim 03.04 2019 tarihinde bitiyor ve dilekçemi asker dönüşü verdim şuan teskere mahiyetinde izinli olduğum için işe başlıyamıyorum sülüs tarihim bitiği gibi işe başlıyabilirmiyim her hangi bir sıkıntı olurmu lütfen beni bilgilendirirmisiniz rica ediyorum

 35. Merhaba
  Uzun dönem askerlik yaptım ve 12.03.2019 tarihinde geldim.7 yıl çalıştığım kurumsal firmaya tekrar işe alinmam konusunda başvuruda bulundum hatta tekrar cv gönderdim fakat kadro dolulugundan işe alamayacaklarini soylediler.askere giderken tum haklarim adi altinda tazminatimi alıp çıktim.şimdi 3 aylık tazminat alma hakkına sahipmiyim eğer sahipsem hangi yolu izlemeliyim.çünki askerden geleli 2 ayimin d olmasına 14 gun kaldı. Noter mi veya avukatmi bi ton şeyler yazıyor.
  Konu hakkinda yardımlarınızı rica ediyorum

 36. İşe başlama tarihim 2008 eylül askerlik dolayısıyla işten 2011 temmuz da ayrılmak zorunda kaldım tazminatı mı almadım tekrar 2013 ocak ayında işe başladım ve hala çalışmaya devam ediyorum fakat işten çıkmayı düşünüyorum tazminatı mo 2008 üzerinden mi alırım yoksa 2013 den üzerinden mi alırım

 37. 5 yildir calismakta oldugim isyerinden muvazzaf adkerlik nedeniyle tazminatimi alarak ayrildim. 12 aylik vatani gorevimi tamamladim. Tekrardan ayni is yerine ise baslamak istedigimi soyledim fakat herhangi bir donus olmadi. Izlemem gereken yol nedir? Normal şartlarda ise iade hakkim bulunuyormu?eger bulunuyorsa ve almiyorlarsa 3 aylik brut maaasimi odemek zorundalar mi

 38. 2 buçuk sene bir işyerinde çalıştıktan sonra 6 ay vatani görevimi yapmak için tazminatımı alarak işten ayrıldım. Askerlik dönüşü aynı iş yerinde işe başladım ve 8 aydır çalışıyorum. Şimdi yeni bir iş buldum ve iş yerimden ayrılmak istediğimde askerlik dönüşü aynı iş yerinde işe başladığım için kıdemin devam ettiğini söylediler ve ilk giriş tarihimden hesaplanarak ihbar süresi çıkardılar. 8 aylık ihbar sürem 1 ay iken şimdi 3 senedir çalışıyormuşum gibi ihbar süresini 2 ay olarak belirlediler. İhbar sürem 1 ay mı yoksa 2 ay mı?

 39. 2 temmuz 2018 de işe başladım kasımda askere gideceğim tazminatımı almadan askere gidip geldiğimde iş başı yapma hakkım var mı

 40. Merhaba 2018 yılında askerlik nedeni ile işten cıktın 3 yıllık Bi iş yerinden döndüğümde işe yer olmadığında işe alınamadım ne yapmam lazım.

 41. Ben Merhaba; 01.07.2019 – 21.07.2019 tarihli ücretsiz izin olarak askere gittim. Özel sektör de çalıştığım için belli aylık hedeflerimiz var. Doğal olarak 21 gün askerlik süresince maaş çalıştığım kadar, yemek kartıda çalıştığım kadar yattı ücretsiz izinli olduğum için. Fakat tarafıma verilen hedef sayısını düşürmediler. Asker den döndüğüm de 8 iş günü çalıştım fakat bize verilen aylık hedefler değişmedi hedeften düşmedi. Çalıştığım gün kadar hedefim olmadı ve prim alamadım. Normal bir ay gibi normal hedefimi vermişler. Böyle bir hakları var mıdır? Ücretsiz izin günlerini hedeften düşürmediler, yapacak olduğum sayı düşmedi ve hiç izin almamış gibi hedef verdiler ve sayı tutmadı prim alamadım. Böyle bir hakları var mıdır? Hedefin düşmesi gerek miyor mu? Bunun iş kanun da yeri veya maddesi var mıdır?

 42. Merhabalar şuan çalıştığım işe 02.01.2019 tarihinde başladım Tecil hakkım bittiği için 6 aylık askere gitmek zorundayım ve aralık ayında askerim iş yerinden her hangi bir tazminat alabilir miyim ve askerlik görevi dönüşünde iş veren beni işe almak zorunda mı? teşekkür ederim

 43. İyi günler. 6.5 yıldır çalıştığım kamu kurumdan ( kadrolu işçi 4-D ) 2020 ocak ayın da bedelli olarak askere gideceğim. Tazminatımı alıp gitmek istiyorum. Yazdığınız açıklama da ”kişi askerlik görevi için iş yerinden çıkarken tazminatını aldıktan sonra askerlik görevi bittikten sonra 2 ay içerisinde eski çalıştığı işyerine başvurduğu zaman alınması gerekiyor yazmışsınız.

  Sizden ricam. Çalıştığım kurum Adliye. Zaten kanunların yeri bir nevi. Sizce herhangi bir problem yaşar mıyım acaba? Komisyona noterden mi yazı göndermeliyim sizce?

 44. Askerden önce 6 yil calistigim isyerinden kidem tazminati alip asker e gittim. Geldim 5 at calistim. Suan beni 5 aylik askiya gondermeye calisiyorlar. Ben kadrolu olmuyormuyum? Beni askı personeli yapabilirmi interim. Bu konuda bana yarin edermisiniz? Tesekkur ederim.

 45. Askerden önce 6 yil kadrolu olarak calistigim isyerinden kidem tazminati alip asker e gittim. Geldim 5 ay calistim. Suan beni 5 aylik askiya gondermeye calisiyorlar. Ben kadrolu olmuyormuyum? Beni askı personeli yapabilirlermi. Bu konuda bana yardim edermisiniz? Tesekkur ederim.

 46. Merhabalar aydınlattığınız için teşekkür ederim. Diyelim ki
  kıdem tazminatımı alıp askere gittim ve iş verende beni 60 gün içinde işe almakla yükümlü veya 3 aylık tazminat vermekle yükümlü . ben 60 günü mü dil kursunda geçirmek istersem işsizlik maaşı almamda ( 2 aylık süreçte ) bir sakınca varmıdır?

 47. Ben is yerinde 3 yildir calisiyorum mart 2020 de askere gidecem bedelli olarak yapacam sulus belgesini verdikten sonra cikisimi verdikten sonra kidem tazminati ve ihbar tazminati almam gerekir mi ne yapmam gerekir

 48. 5 yıl kesintisiz çalıştıktan sonra askerlik için işten ayrıldım döndüğümde işsizlik maaşı için başvuru yaptım ve kabul edilmedi ne yapmam gerekiyor

 49. merhaba başarılı bir yazı faydalandık teşekkürler

 50. Merhaba ben askerden geldikden sonra işyerim beni geri işe almadı. Aradan 5sene geçti. Beni geri alması gerektiğini yeni ögrendim buradan. Dava mı açmalıyım yoksa tekrar gidip konuşmalımıyım? Dava açarsam geri alırlar mı?

 51. Merhaba 10 haziran 2019 da kamu işine girdim yedek astsubay olarak askere gideceğim 12 ay askerliğim bitince işime dönebilir miyim ?

 52. merhabalar 12 ay yedek subaylıktan sonra askerde kalma durumum olursa iş yerimden tazminat alabilir miyim ?

 53. Merhaba 2016 Aralık ayında 4 sene çalıştığım iş yerinden tazminatımı alarak çıkış yaptım 6 ay sonunda başka işletmelere başvuru yapmadan eski iş yerime aynı konumda tekrar işe başladım merak ettiğim konu şu ki tekrar işe başladığımda çıkış aldığımdaki saat ücreti zammı kadar tekrar almam gerekmiyormu konunda yari varmıdır

 54. merhaba devlet hastnesi V.H.K.İ taşeron firma olarak 01.01.2008-20.08.2011 yılları arası çalıştım asgere gittim tekrar devlet hastanesi görevime 4c olarak dönebilmem için neler yapmalıyım

 55. Merhaba ben 5 Eylül 2020 tarihinde 1 sene 3 ay 26 gün çalıştığım işimden silah altına alınarak kısa dönem askerlik yaptım geri döndüğümde işe aldılar ama fabrikanın verdiği pirim ve başka bir çok şeyden yararlanamadığımı söylediler doğrumudur askerden dönünce işe yeni başlamış gibi 1 senemi doldurmam mı gerekiyor yoksa askerde olduğum için başladığım da eskisi gibi iş verenin 1 sene ve üstü işçilere verdiği prim yardım gibi şeylerden yararlanırmıyım ?

 56. işyerlerinde genelde 1 yılı dolduran işçilere bayram harçlığı verilmektedir. askerden önce 3 yıl çalışmış ve askerden sonra aynı işyerine başlamış fakat 8 ay sonra bayram olması sebebiyle dağitılan bayram harçlığından faydalanırmı zira askerden önce çalışma süresi referans alınırsa bayram harçlığın ı hak ediyor ama askerden önce çalışma süresi referans alınmazsa bayram harçlığını hak etmiyor. Doğru uygulama nasıl olmalıdır.

 57. Askere gidecegimizi iş yerinine beyan ettigimizde kabul etmezlerse nerelere başvurulmalıdır

 58. Merhaba askerlik öncesinde resmi tatillerde çalıştığım gün başına, bayramlar vs ek izin hakedişim mevcuttu.
  Askere gittim tekrar ile girdim ancak bu hakkım tarafıma verilmedi, elimden alındı.
  Askerlik dönüşü tüm hakların tarafıma verilmesi gerekir mi?
  Alabilir miyim?

 59. Merhabalar 2016 Kasım’da işe başladım 2021 Mayıs’ta askerlik görevi için işten ayrildin ve tazminatımı aldım. Bu arada insan kaynakları müdürü değişti.2023 yılında izine cikmak istedim ama bana 14 gün izin hak ettiğimi soyledi. Bir önceki insan kaynakları 20 gün İzin hakettigimi belirtti. Doğrusu hangisidir acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir