İşçinin Görev Değişikliği Usul ve Esasları
İşçinin Görev Değişikliği Usul ve Esasları

İşçinin Görev Değişikliği Usul ve Esasları

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi, bir meslek, pozisyon veya görev için kurulur. Bu ilişki ilk kez düzenlenirken işçi için bir iş – görev tanımı belirlenir. Zaman içinde çalışma hayatının akışına bağlı olarak bu görev tanımlarında kısmen ya da tamamen değişiklik yapılması gerekebilmektedir. Görev Değişikliği noktasında işçi ve işveren arasında tarafların memnuniyetsizliği ile yaşanan anlaşmazlıklar İş Kanunu kapsamında her olay kendi içinde değerlendirilmek üzere mahkemelerce çözülmektedir.

İş Tanımı / Görev Tanımı

İş tanımı ya da görev tanımı, çalışanların yapacağı işin içerdiği görevlerin, sorumlulukların ve iş özelliklerinin bütününe denmektedir. Personele görevleri ve sorumluluklarını yazılı olarak tüm detayları ile bildirmek iş ilişkisi sürerken yaşanacak olası anlaşmazlıkların önüne geçmesi açısından yüksek önem arz etmektedir.

İş Kanunu’nda İş Kanunu Madde 25/II h bendinde belirtilen “ İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.” işverene iş sözleşmesini bildirimsiz olarak derhal feshetme hakkı tanımaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde görev tanımının önemi daha iyi kavranmış olacaktır.

Personele iş tanımında bulunan işler haricinde bir iş yaptırmak neredeyse imkânsızdır. Üst Düzey Yöneticisi bile yapılmasını istese iş tanımında olmadığından dolayı reddetme hakkı da bulunmaktadır.

Görev / Pozisyon Değişikliği

İş sözleşmesi, hem işçi hem de işverenin ortak rızası ile çalışma koşulları, görev, işyeri konularında anlaşılarak başlatılır. Bu nedenle yapılan esaslı değişikliklerde de tarafların rızasının olması gerekmektedir.

İşçinin çalışmış olduğu görevinden başka bir göreve alınması, görev tanımının kapsamının genişletilmesi veya çalışma şartlarının ağırlaştırılması ile işçinin aleyhine bir durum oluşması ve işçinin bu durumdan rahatsız olması durumuna İş Kanunu’nun 22. maddesi ‘Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi’ ’başlığında yer verilmiştir.

4857 sayılı iş kanununun 22.maddesinde;

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.”

İşçinin rızasının yazılı olması yasal yükümlülüktür.

Görev Değişikliğini Kabul Etmeyen İşçi Ne Yapmalıdır ?

İş Kanunu madde 22’de belirtilen “çalışma şartlarında esaslı değişiklik” lafzındaki “esaslı” kelimesi; çalışma şartlarında yapılan değişiklikle işçinin iş şartlarının belirgin bir şekilde zorlaştırılmış olmasını ve işçi aleyhine bir durum ortaya çıkmasını ifade etmektedir.

Ütücü iken rızası olmadan bulaşıkçılığa verilmesi veya şoför olarak çalıştığı iş yerinde görevi temizlik işleri olarak değiştirilmesi, bu işçilerin çalışma şartlarında esaslı bir değişiklik olarak kabul edilecektir.

Görev değişikliğini kabul etmeyen işçi, işverenin kendisine yazılı olarak ilettiği görev değişikliği bildirimine 6 iş günü içinde yazılı dönüş yaparak görevi kabul etmediğini iletir. İşveren görev değişikliği için geçerli nedenlerini belirterek iş sözleşmesini bildirim sürelerine uyarak ve işçiye tüm haklarını ödeyerek feshedebilir. Bu durumda işçi İş Kanunu 17 -21. maddeleri hükümlerine göre mahkeme yoluyla işe iadesini talep edebilir.

İşçinin yukarıda belirtilen durumdan dolayı işverence işine son verilmesi kıdem tazminatı ve ihbar süreleri/tazminatı durumlarını ortadan kaldırmayacaktır.

Görev Değişikliği Nedeniyle İşçinin Fesih Hakkı

4857 sayılı Kanunun 22. maddesinde, çalışma koşullarında esaslı değişiklik sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshedebileceği öngörülmemiştir.

Fakat işçiye eski görevinde çalışma hakkı verilmemesi ve rızası olmamasına rağmen değiştirilen görevde çalışmaya zorlanması durumunda işçinin iş sözleşmesini haklı feshi söz konusu olabilecektir. Bu durum işçinin “çalışma şartlarının uygu­lanmaması” anlamına geldiğinden İş Kanunu 24/II-f bendinde belirtilen hal gereği işçi haklı fesih hakkını kullanabilecektir. Bu durumda işçinin ihbar tazminatı talep hakkı doğmazsa da, kıdem tazminatı ödenmelidir.

Fesih Hakkı Doğurmayan Haller

İşçinin uzun süredir çalıştığı ve ustalık kazandığı görevinden alınarak, vasıf gerektirmeyen başka bir bölümde çalışmaya zorlanması, iş şartlarında esaslı ve işçi aleyhine sonuç veren bir değişikliktir.

Her görev değişikliği esaslı çalışma şartı değişikliği olarak kabul edilmez. Bu nedenle;

 • İşçinin mesleğine, konumuna, saygınlığına zarar vermeyen,
 • Ücret ve yan haklarında işçi aleyhine bir durum oluşturmayan,
 • İşçinin sürdürmekte olduğu görevine eşdeğer bir pozisyon olması,
 • İş tecrübesine veya becerilerine uyan bir göreve atanması esaslı bir değişiklik olarak kabul edilmeyebilir.
Performans Nedeniyle Görev Değişikliği

İşverenin geçerli nedenine dayanan değişiklikler, çalışma koşullarında esaslı değişiklik olarak nitelendirilemez. Geçerli neden işçinin verimi ile davranışlarından ya da işyeri gereklerinden kaynaklanabilir. Örneğin işçinin çalıştığı bölümde performans kıstaslarına göre verimsizliğinin saptanması ve hatta işverence bu yönde verilen eğitime rağmen sonuç vermemesi durumunda, işverence işçinin başka bir işte görevlendirilmesi mümkün olabilir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenlerle de çalışma koşullarının değiştirilmesi mümkün görülmelidir.

Bir başka örnek daha verecek olursak; şoför olarak çalışan işçinin sürekli aralıksız trafik cezası alması işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda işverenin işçiyi başka bir işte görevlendirebileceği kabul edilmelidir. Yasanın 22. maddesinin 2. fıkrasında, çalışma koşullarının, tarafların karşılıklı uzlaşmaları ile değiştirilmesinin her zaman mümkün olduğu kurala bağlanmıştır.

Görev değişikliği ile ilgili örnek formlar için tıklayınız.

Örnek Görev Değişikliği Formu – 1

Örnek Görev Değişikliği Formu – 2

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Haklı Nedenle Fesihte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Haklı Nedenle Fesih Durumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuatı çalışma hayatımıza yön vermektedir. İşçi ve işveren arasında …

64 yorum

 1. KONU:Gece çalışma süresi ile ilgili.Yasada belirtildiği gibi gece süresi(20:00-06:00)dır.Bu kanun maddesinde belirtilen süre en geç ve en erkene tekabül ediyor.Toplu sözleşme ile bu durumu bölgesel ve mevsimsel nedenleri dikkate alarak en erken en geç olarak yada en erkenden en erkene değiştirebiliriz.Ancak burada sendikaların toplu sözleşme ile yaptıkları bir değişiklik yapmayış olmalarına rağmen ben aynı iş yerinde 22 yılık çalışan olarak 24:08 vrd 00:06 olması gereken gece zamını 18 yılını 6 saat olarak alır iken şimdi 5,5saat üzerinden almaya başladım. Gerekcesini sorduğumda yemek saat deniyor.Toplu sözleşmeye göre herhangi bir değişiklik gözükmemesine rağmen 4 yıldır 5,5 saat üzerinden ödeme yapılmakta.Toplu sözleşmede aynen şöyle:Gece süresi saat (20:00-06:00)dır.Bu sürede çalışan üyeler,Çalıştıkları her saat için gece zamı ödenir.Toplu sözleşme vardiyalı çalışma süreleri:Vardiyalı çalışan işçilerin çalışma süreleri,günde 7,5saatve haftalık 45saattir.Bu işçilere,günlükçalışma sürelerinin ortalama bir zamanında,yasaya göre ara dinlenmesi verilir ve bu ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.Vardiyalı işçilerden yemek saatinde işini bırakamayan ya da panosunun başından ayrılamayan ve münavebe ile yemeğe giden işçilere,çalıştıkları bu yarım saat için fazla mesai hükümleri uygulanır.Eğer bu maddelere dayandırarak böyle bir kesinti yapmış olsa bile geçe çalışma süresini gündüze çeviremez.O maddeler ayrı madeler olup farklı bir madde ile ilişkilendirmesi doğrumudur?Yıllardır uygulanan bir sistem neye göre değiştirilmiştir.Uzman olarak beni bilgilendirmenizi arz ederim.Saygılarımla

 2. Merhaba bir konu hakkında bilgi almak istiyorum
  Kurumsal bir markette yönetici olarak görev yapmaktayım fakatayağım çayladi gi için 1 ay rapor aldım rapor bitiminde ise döndüğümde benim yoneti olarak çalıştığım magazayi başka bir kişiye vermişler bana suan yönetici açığımız yok deyip başka bir mağaza gondermislerdir sözlü olarak söylemiştir o mağazada yoneTic olarak değil normal personel olarak çalışcaz sin denmiştir bu sebepten dolayı işimi haklı fesih yapabilirmiyim önceki çalıştığım mağazada halen yoneTic olarak görünmekteyim fakat başka mağaza da farklı pozisyonda calistiriliyorum konu ile ilgili bilgilerinizi rica ederim tesekkurler

  • Bim de mi çalışıyor Sun
   Ancak onlar bunu yapar vahşiler
   Geçmiş olsun hem ayağın hem işin için

  • Merhaba bi konuda yardım istiyorum markette çalışıyorum pandemi de raporlu olduğum için geri döndüğümde görev yükseltme sınavına almadılar ismimi sildi insan kaynakları bununla ilgili ne yapabilirim.

 3. gümrükofisDRN

  Merhaba bir gümrük ve lojistik firmasında gümrük müdürlüğünde iş takip elemanı olarak çalışmaktayım. işveren görev yerimi daha az iş olan ve gümrükle alakalı fazla işin olmadığı tarım il müdürlüğüne kaydırmak istiyor bu durumda görev yerim ve vasfım değiştiğinden dolayı işi kabul etmeyip işveren tarafından çıkartılırsam ihbar ve kıdem hakkım doğarmı

  • Bir firmada 8 yıldır aynı bölümde çalışıyorum fakat benim imzam olmadan ve istemediğini bildirdigim halde bölümümü değiştiriyolar çalışmak zorurunlulugim varmı yasal haklarımi vermeleri gerekmiuomu rica etsem beni bun konuda bilgilendirirmisiniz3

   • Samsun 7.bölge DSİ de şöfor olarak alışıyorum.ihaleyş alan firma hesabımıza yatan paradan 3500tlsini bizim almamızı geri kalan 7000 TL sini elden teslim dememizi söğlediler biz 30 arkadaş karşı cıktık.şimdi noterden ihbar eme yolladılar DSİ deki amirler karşı geldiğimiz için görev yerimizi değiştirdiler karayollarına yine şöfor olarak fakat karşı gelmediğim gibi bütün amir ve calışan personel hepsi bizden memnunlar DSİ deki görevimi bırakmak istemiyorum ne yapmam gerekiyor saygılar

  • Okulda dan typ den temizlik gorevlliyisim müdür hic bir gerekce gostermeden bölümümü degisstirdi ben bu bolumumumden memmun değilim benim haklarim nedir

 4. İşveren veya vekilinin göstereceği işyerleri .işçi gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı ve niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.
  Yani ben Satış personeli iken teknik serviste veri giriş elemanı olarak çalıştırılabilir miyim demek oluyor bu.ayrıca işin niteliği ve şartlarınaçılan göre işe başlama ve bitiş saatleri de işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. 2012 de imzalaldığım iş sözleşmede yazan bunlar.aynı gün içinde hem Satış bölümünde hem teknik serviste çalışmak zorunda mıyım. Teknik bölüme geçmek istemiyorum.benim rızası sorulmuyor zaten bu kurala uymak zorunda mıyım

 5. Murat bostanlı

  5 yıldır çalışmakta olduğum şirkette elektrostatik toz boya yapıyordum. Şimdi ise vasıf gerektirmeyen başka bir bölüme herhangi bir yazılı dilekçe ile tarafıma bildirilmeden başka bir bölümde çalışma mecburiyetinde olduğum söyleniyor. İş kanununda böyle bir madde olmadığını söylememe rağmen bölüm sorumlusu artık burada çalışacaksın ve ben seni istediğim bölümde çalıştırır diyor. Ne yapmam gerekir.

  • Merhaba seramik sektöründe forklift operatörü olarak 5 sene 2 aydır çalışıyorum beni bir başka bölüme yine forklift operatörü olarak göndermek istediler yada tazminatı al git dediler bende tamam tazminatımı alıp giderim o zaman dedim ama ben bütün haklarımı vereceklerini sanıyordum ihbar tazminatını vermediler dava açabilir miyim böle bi Kalkım varmıdır davayı kazanma şansım nedir

 6. 13 senedir aynı şirkette ve 2010 dan bu yana gündüz çalışıyorum ve su anda 3 vardiya ya dahil etmeyi planlıyorlar. Böyle bir durumu kabul etmemem durumunda tazminatımı kıdem ve ihbar ile alarak işten çıkabilirmiyim ve işsizlik maaşından yararlanabilirmiyim

 7. Merhaba bugün itibarı ile mülakım bitti şükürler olsun kadrolu işçi olarak 2 nisan tarihin resmen onaylanacak.Ben üniversite mezunu olarak temizlikte çalısıyorum kadrodan sonra başka birime geciş yapabilecekmiyim yoksa temizlikte mi kalacam çok merak ediyorum

 8. Halil Yıldız

  Merhaba,
  10 senedir taşeron bir firma üzerinden Türkiye’nin sayılı büyük firmalarının birinde çalışıyorum.

  İşe şoför olarak girdim, fakat üç ay sonra vardiya amiri yaptılar. Taşeron firma beni vardiya amiri yapmasına rağmen, maaşımı şoför maaşı olarak ödemeye devam etti ve halen de böyle devam ediyor. Aylık bordromda “şoför” yazıyor ama bütün iş yeri yazışmalarımda ünvanım ” vardiya amiri olarak geçiyor.

  Meselenin püf noktası, can alıcı noktası ise; şoför maaşı 2.500 TL, vardiya amiri maaşı ise 4.000 Tl.
  Bu konuyu defalarca dile getirip, aylığımı ona göre düzeltmelerini talep etmeme rağmen, bana ” sen şoför görünüyorsun” deyip, buna yanaşmıyorlar…

  Vardiya amiri olarak çok büyük bir sorumluluk taşıyorum ve ona göre de aylık ödenmesini istiyorum, zira bu durum emeklilik primine ve ileride emekli aylığına da yansıyacaktır. Benim haricimde 3 vardiya amiri daha var ve onlara 4.000 Tl aylık ödeniyor.
  Bu durum ayrıca beni çok üzmekte ve psikolojimi bozmaktadır. Çünkü ortada açık bir haksızlık ve ayrımcılık var…Elimde vardiya amiri olduğumu gösteren yeterince belge bulunmaktadır.

  Verdiğim bu bilgiler ışında bana ne yapabileceğim hususunda bilgi verirseniz çok memnun olurum ve size hem vereceğiniz bilgiler, hem de insanlara böyle yardımcı olduğunuz için bütün samimiyetimle teşekkür ediyorum…

 9. iyi akşamlar.yaklaşık 40 aydır bir firmada çalışıyorum.ilk işe başladığımda depo teknisyeni olarak başladım ancak son 7 aydır saha teknisyeni oldum.onunda sebebi burdaki depo kapanmasından dolayı.işimiz ağır ve sağlığıda etkiliyor.50 60 kg lık makineleri tek başımıza kaldırıyoruz.yazılı bir uyarı yok ancak bize verilen işi gününde yapacaksınız diye sözlü bildiriyorlar.yetişmediğini sözlü biçimde bildirsek dahi bize yetişir herkes nasıl yetiştiriyor diyorlar.normalde çalışma saatlerimiz sabah 9:00 akşam 18:00.ancak böyle çalıştıkmı yetiştirmemizin imkanı yok.2 sene önce günlük 7 iş yapmamız gerektiğini söylüyorlardı ancak şu anda minimum 10 yapacaksınız diye söylüyorlar.ve yolda geçen süreleri iş saatinden saymadıklarını belirtiyorlar.aynı zamanda normalde mesai günlerimiz pazartesiden cumartesiye kadardı.şimdi her hafta 1 kişi cumartesi izin yapıyor pazr günü çalışıyor.ve bu 3 haftada bir denk geliyor.1,5 saat yemek saati diyorlar ancak biz o saatlerde yemek saati yapamıyoruz.bana depo sorumlusu iken yol ücreti veriyorlardı.saha teknisyeni olduğum için araç verdiler ve yol paramı kestiler maaşıma bu yıl başında böyle olduğu için zam yapmadılar.aslında zam yapmış gibi gösterip yol paramı kestiler araç verdikleri için.eve mesela 8 de geliyorum bu araç takip sisteminde görünüyor.en yakın arkadaşlarımızdan biri işten çıktı ve mahkemeye mobbing var diye verdi sonucu bekliyoruz.bende yukarıda bahsettiğim hususlara dayanarak işten noter kanalı ile ayrılsam tazminat ve işsizlik maaşı alabilirmiyim.yada nasıl bir yol izlemem gereklidir ?
  Saygılar

 10. Bağlı olduğum güvenlik şirketi tarafından beni başka projeye destek için görevlendirdi.. maaşım da eksiklik olmayacağını söyledi..her gittiğim gün içinde extra ödeme olacağını söylediler.. bende görevi kabul ettim..1-2 ay maaşım da ciddi yüksel me oldu..sonra bu ay ben den habersiz benim yerimi değiştir ler.. şimdi ki görev yerime gönderdiler..ve maaşında da ciddi bir düşüklük oldu..eski çalıştığı m yerdeki maaş kesip şimdi dış görev olduğum yerde ki maaş oldu.sadece alışveriş kartı da yükselme oldu önce 200-250 alıyor dum extra şimdi 485 TL artı 2100..lira ..bfn de bunu kabul etmiyecegimi söyledim.. aradaki farkın.(800-1000)TL ödenmesi talep ettim.. şirket bunu kabul etmedi ben de yasal yollara başvuracağımi söyledim.. benden habersiz görev yerimi değiştiler maaş ve bazı haklarimdan mahrum oldum.. ne yapmam gerekiyor..

 11. Bağlı olduğum güvenlik şirketi tarafından beni başka projeye destek için görevlendirdi.. maaşım da eksiklik olmayacağını söyledi..her gittiğim gün içinde extra ödeme olacağını söylediler.. bende görevi kabul ettim..1-2 ay maaşım da ciddi yüksel me oldu..sonra bu ay ben den habersiz benim yerimi değiştir ler.. şimdi ki görev yerime gönderdiler..ve maaşında da ciddi bir düşüklük oldu..eski çalıştığı m yerdeki maaş kesip şimdi dış görev olduğum yerde ki maaş oldu.sadece alışveriş kartı da yükselme oldu önce 200-250 alıyor dum extra şimdi 485 TL artı 2100..lira ..bfn de bunu kabul etmiyecegimi söyledim.. aradaki farkın.(800-1000)TL ödenmesi talep ettim.. şirket bunu kabul etmedi ben de yasal yollara başvuracağımi söyledim.. benden habersiz görev yerimi değiştiler maaş ve bazı haklarimdan mahrum oldum.. ne yapmam gerekiyor..

 12. Merhabalar ,

  Ben özel bir firmada mühendis olarak çalışıyorum.
  1 sene önce firma yetkilisi beni uzman bir mühendis olarak terfi ettirdi fakat sözvermiş olduğu maaş artışını gerçekleştiremedi . Şimdi istemiş olduğum maaş artışını kabul etmemekle birlikte beni istifa etmeye zorluyor . Bu durumda haklarım nelerdir ??

 13. Kolay gelsin ben kırmızı et biriminde çalışıyordum kırmızı et kapandığı için şuan başka bölüme verildim tazminat almayi hakediyormuyum

 14. Merhaba , özel bir firmada çalışıyorum. Firmada sayılan sevilen ve işini iyi yapan bir insan olarak tanımlanırım. Ancak bir departmanın bütçesi olmaması sebebi ile beni o departmana vermeyi planlıyorlar henüz bana teklif gelmedi ama bu hafta içerisinde zorunlu kabul ettireceklerini duydum. Mutlu olacağım ve kariyer hedeflediğim bir alan değil , şu an ki işimi tam motive yerine getiriyorum , işime bağlıyım alan değiştirmek istemiyorum. Zorunlu kalmam durumunda haklarım nelerdir ? İşimi kaybetmek istemem ancak başka iş dalında da çalışmak istemiyorum.

 15. Merhaba,
  Özel bir firmada bir yıl içerisinde 3. kez birim değiştirmek durumunda kaldım en son geçiş yaptığım birim ise 24 saat vardiye sistemine dayalı çalışması var bir önceki birimde ise en geç saat gece 01:00 e kadar çalışma vardı.Ben gece vardiyası olmadığı için önceki birime geçiş yapmayı kabul ettim ancak en son birime geçiş yapmayı istemiyorum istifa edersem tazminat ve ihbar alabilir miyim ?

 16. Merhaba ben özel bir bankada gişe görevlisi olarak çalışmaktayım gişe de benimle aynı pozisyonda çalışan kişiye müdürüyet tarafından farklı işler verilmekte ve bu kişi de bu durumdan istifade ederek işi savsaklamakta rahat çalışmakta bu durumda benim iş yükümü iki katına çıkarmaktadır bu durunda ben haksızlık tazmınatı talep edebilirmiyim ya da iş akdini fesih edebilirmiyim.

 17. Merhaba bir markada uzman satis danismanligi yapmaktayim ve % 20 fazla gedef verilmekte ve ben uzmanliktan çıkış konusunda nasil bir dilekce yazmaliyim yardimci olurmusunuz

 18. Merhabalar ben bir gıda şirketinde depo personeli olarak çalışmaktayım görevim sap sistem operatörü ama herangi bi resmi evrak üzerinde depo operatörü olarak gözükmektedir. toplu iş sözleşmesine tabiyim ve sorum şu beni ofisten çıkartıp saha çalışanı olarak kullanabilirlermi yoksa bunu bana öncesinde yazılı olarak bildirmelerimi gerekiyor konu hakkında bilginizi rica ederim

 19. Merhaba
  Ben 8 yıldan beri aynı işi yapmaktayım.gunduz calisiyorum.simdi bölüm değişikliği yapıp beni benzer bir göreve verecekler fakat 3 vardiyalı bir iş.bunu kabul etmesem tazminat ve kıdem almaya hakkim var mi.

 20. selam ben bir gümrük şirketinde çalışıyorum ama iş veren başka bir gümrük şirketinin de 2 veya 3 yıldır bana işini yaptırıyor ve bu benim kendi şirketimin vermiş oldugu aylı ga tabi mi dir yoksa ek bir üçret vermek zorundamı dır yani ben tek maaş alıyorum ama 2 gümrük şirketinin işini yapıyorum lütfen bir bilgi verirseniz sevinirim

 21. Slm arkadaşlar ben 10 yıldır devlet hastahanesinde çalışıyorum hastahaneye Hasta yönlendirme ve Danışman olarak alındım hastahane yönetimi görevim olmadığı halde beni polikinlikte zorla çalıştırıyor yönetimi mahkemeye versem herhangi bir şey çıkarmı lütfen cevap verin

 22. Merhaba, çok acilen sizin vereceğiniz bilgilere ihtiyacımız var. Taşerondan kadroya geçeli yaklaşık bir yıl oldu. Tam bazı şeyler yerine oturdu düzeldi derken, hiç sebep yokken bağlı bulunduğumuz bakanlık yer değişiklikleri yapmaya başladı .Rızamız olmamasına rağmen bunda ısrar ediyorlar. Bakanlıktakiler alt kurullarında çalışan personelleri değiştirmeye zorluyor. Bunun hükmü nedir ve neler yapılabilir?

 23. 4D sürekli işçi kadrosu,na 3.nisan.2018 tarihinde ceza hükmüm olduğu için eski hükümlü kadrosuna güvenlik görevlisi olarak Kilis il göç idaresin,de çalışmaya başladım 20.mart.2019 tarihinde Kilis Emniyet genel müdürlüğü özel güvenlik şube, hükümlü olduğum için özel güvenlik sertifika,mı iptal etti. Şuan il göç idaresin,den görev değişikliği istiyorum ama Kilis Valiliği kadromun iptal edilerek iş çıkışı verileceğini söylüyorlar. Bu konu hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim.

 24. Merhaba ben özel bir firmada işciyim maaşım herkes gibi aldığımdan düşük gösteriliyor bir miktarı bankaya ve gerikalanı, agi ve mesailer elden veriliyor şikayetci olmaj için kanıt lazım ancak çalışanlar iş bulamam korkusuyla şahitlik yapmıyor elden aldıgım para için attıgım imzalı kagıdada ulaşamıyorum elimde şuan tek olan ses kaydı muasebecimizin (şukadar bankaya yattı şukadar mesain şukadar agi n bukadarda alacagın kaldı) diye bu işime yararmı acaba yada neyapmam lazım nasıl bir yol izleye bilirim

  • merhaba belediyede kadrolu işçi olarak calışmaktayım yaklaşık 10 yıldır belediyeye ait cafateryada işletme sorumlusu olarak calışdım.görev yeri değişikliği oldu ilk önce sinema ve ardından kütüphaneye verildim sıkıntım gecmiş dönemlere ait mesai alacağım var dava acmayı düşünüyorum.tarafıma ne gibi uygulama yapabilirler bu konuda bilgi verilseniz sevinirim

 25. merhaba kamu kurumunda 8yıldır temizlik elemanı olarak çalışmaktayim personel yetersizliği nedeni ile başka işler yaptırıyorlar rızamız olmadan bu durumda ne yapmalıyım itiraz ettiğimde işten çıkarılma gibi bi durumla karşılaşırmıyım teşekkürler

 26. Merhaba
  Ben istanbulda sanayi bir sitesinde ozel bir firmada cnc operatoru olarak calisiyorum.fakat fabrika icinde isveren benimle is sozlesmesi yapmadi ve benden farkli pozisyonlarda calismami istiyor ben ise gorev degisiklik formu olmadan calismiyacagimi belirttim.zorla calismami istiyor ve bana baskiyla tutanak tutuluyor.bu durumda benim yasal olarak talep edebilecegim bir durum varmidir dava acarsam kazanabilirmiyim.Ben suanda is yerinde cnc operatörülugu yapiyorum ama is yerindeki gorev yerim matkap bölümüdür bugun cnc bolumde calisirken bende bosta kalmayim diye ek bir is veremek istendi sözlü olarak soyledi bende kabul etmedim iki is birden olunca isimi agirlastiriyor bu sekilde calismami istedi bende kabul etmeyince bana tutanak göstererek maddeleri okumammi istedi birdaha. Olursa tutarim dedi ama is sozlemem yok calisiyorum

 27. Ben bi işyerinde satış elemanı olarak çalışıyorum ama abartman ve inşaat temizliğine gönderilmeye başladım şimdide kafe de çalıştırmak istiyorlar ne yapmam gerekiyor

 28. Merhaba ,çalışmış olduğum şirkette söför olarak çalışmaktaydım , 7 ay önce geçirdiğim iş kazasın da sağ el orta parmağım ,yapmış olduğum iş sırasın da dolabın altında kalarak tırnak kısmından kırılarak koptu. 45 günlük bir iş göremezlik raporu aldım raporumun bitişi akabinde sirkete dönüp işe başladığım da , sirket yetkilileri (müdür ,şef) yapmış olduğun iş yerine farklı işlere yönlendirerek ,şöför ikem farklı bir söförün yanına yük taşıma muavini olarak verdiler,depoya yükleme personeli olarak verdiler nerede eleman eksiği varsa sürekli oraya veriyorlar , ve ben bu durumdan çok rahatsızım , ben bu işi yapmıyorum desem işime son verecekler çalışmak zorunda olduğum için mecbur çalışıyorum . Ve söförken depoda çalışmamı istediler maaşımı da düşürdüler , asgari ücrete zam geldiği halde benim maaşıma hiç bir zam yapmadılar ,gerekçeleride önceden söförlük yapıyordun şimdi depoda çalışıyorsun , depoda çalışmayı ben istemiyorum kendileri çalıştırıyor çalışmam desem işten çıkaracaklar , pskolojik baskıları hat safada işine gelirse çalış gelmiyorsa bırak diyorlar açık açık ,mecbur olduğumu bildikleri için yıldırmaya çalışıyorlar ki kendi bırakıp gitsin . Aşırı derecede pskolojim bozuk bir şekilde mecburiyetten çalışıyorum ,evliyim işşiz kalmak korkutuyor beni ,iş kazasından sonra sirket yetkililerinin tavrı çok değişti bana karşı ,sanki bilerek iş kazası geçirmişim gibi sürekli bir baskı ve yıldırma çabalarındalar . 2000 tl asgarı ücrete ırgat gibi kullanıyorlar resmen ,2025 tl bankaya yatıyor ,100 tl elden veriyorlar ,elden para vermek vergi kaçakçılığı olduğunu biliyorum ,herkeze elden bir miktar veriyor bu sirket 100 tl den 2000 tl ye kadar elden alan var . Bu şirkette usulsüzlük hat safada ama elimizden birşey gelmiyor , iş kazası geçirdığimde hastaneye yanıma dahi gelmediler ilgilenmediler , bunun için ne yapabilirim tesekkurler

 29. Özel bı okul da özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum bana herhangi bir bildirimde bulunmadan danışma personeli olarak kimlik siz çalıştırıyor lar.istifa etmem durumunda tazminat hakları mi alabilir miyim

 30. Merhaba 5 yildir a firmasinda calismaktayim ise nasladigimdan bu yana hafta sonu pazar gunleri haftalik iznimi kullanmaktayim ancak suan izin gunumu hafta ici kullanmamiza zorladilar bu ise girerlen hafta sonu yani pazar gunu tatil oldugu icin kabul edip calismaya basladim pazar gunleri calismak istemiyorum bunun icin ne yapmaliyim icerde tazminat hakkim oldugu icin istende cikamiyorum yardimci olurmusunuz tesekkurler

 31. Özel bir şirkette uzman pozisyonunda çalışmaktayım sebep göstermeksizin yerime yeni birisi alındı ve birimde kadro fazlalığı olduğu belirtilerek farklı pozisyonda çalışmam gerektiği söylendi. Görev değişikliği formu imzalamamı söylediler fakat değişiklik formunda yapacağım iş ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Konuşarak anlaştığımız işler dışında herhangi bir iş yaptırmak istediklerinde ve verilen işi kabul etmeyip işten çıkarılmam durumunda işe geri iade davası açabilir miyim.

 32. Merhaba
  Kurumsal bir kozmetik mağazasında satış danışmanlığı yapıyordum 6ay önce yine aynı şirketin başka bir bölümünde görevlendirildim.Şuan ki görev yerimde yönetici ile yaşadığım sorunlar nedeniyle mağaza yada görev değişikliği talebinde bulundum. Olumsuz cevap aldım. Ya şuan ki görevine Devam et yada kararını ver denildi. Görev değişikliği yada mağaza değişikliği talep ettiğim halde işten kendi rızamla çıkmaya zorlanıyorum. Haklı fesih etme hakkım var mı?

 33. Merhaba bir sorum olacak cevaplarsanız çok memnun olacağım.Fabrikanin ambalaj bölümünde çalışıyorum fakat hergun fabrikanın diğer bölümlere saatlik günlük hatta haftalık olarak çalıştırılıyorum rizam iznim olmadan burada çalışacaksın orada işler yoğun gönderiyorlar ben istemiyorum ne yapnam gerekli hakkarim nedir acaba yardımcı olur musunuz??

 34. Merhaba çalıştığım yerde temizlik personeli olarak çalışıyorum ama beni yöneticiler bulasigada geciriyorlar ve ben istemiyorum burada benim haklarım nelerdir tesekkurler

 35. Merhaba, 10 yıldır kamu kurumunda, havacılık sektöründe elektronik teknikeri olarak çalışıyorum, son 2 senedir mesleğim dışında çalıştırılıyorum, hem ağır bir iş, hemde sağlıksız bir işte, ayrıca mesleğimle alakasız bir işte. Çalıştığım yerde itibarsızlaştırma söz konusu, çok gurur kırıcı şeyler yaşadım. ne bir cezam, ne bir performans kaybım vardı, tamamen birilerinin tatmin olması söz konusuydu. sendika beni haklı bulmasına rağmen arkamda durmuyor, birşey yapmıyor malesef. elektronik üzerine 7 yıl çalıştığım birimden isteğim dışı ve haber verilmeden bir depoda malzeme indir kaldır işi yapıyorum.. yaklaşık iki yıldır.. sağlığımdan oldum. belimde bel fıtığı ödem oluştu. aşırı sıcak aşırı tozlu bir ortam. iş verene dilekçe yazdım, en üst kademe dilekçemi kabul etmedi. aylardır beklemedeyim. ve zor durumdayım bana yardımcı olabilir misiniz?

 36. Gokhan sarikaya

  Merhabalar calistigim belediyede şef olarak calisirken 2016 senesinde yapilan sozlesme ile hem elimdeki vasifim hemde maaşım dusuruldu.İşten cikma korkusuyla sesimizi cikaramadik.Su an veden iscisi gorunuyorum bu konuyla ilgili geriye donuk hukuki islem başlatsam sonuç alabilirmiyim…

 37. Merhaba adem projesinde temizlik elemanıyım başka bir projeden evlere temizliğe göndermek istiyorlar isteğim dışında ne yapmaliyim

 38. Merhabalar. Sirket icinde musteri hizlemtlerindeydim. Rotayon la satis bolumune gectim. 3 senedir calisiyorum ve suan tekrar musteri hizmetlerine rotasyon soz konusu. Sorun eski bolumume gitmek istemiyorum. Tekrar eski bolumume rotasyon yapma hakki var mi?

 39. merhaba ,
  lafta çok büyük dünya markası olmuş bir sirkette sef yardımcı olarak çalışıyorum. 2005 te başladığım işyerinde 2008 den 2015 kadar resmi olmadan postabaşılık yaptım. 2015 te iş kazası olmasından dolayı resmi olarak postabaşı atamak zorunda kalıdılar .

  herhangi bir ücret değişikliği yapılmadığı gibi 2010 da iş başı yapmış ben den sonra postabaşı olmuş çalışan ın saatt ücreti 5 tl fazla benim gibi 40 kişi bu konuda haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz
  170 kişiye postabaşılık yapan çalışan ila en basit görevi yapan çalışan saat ücreti eşit olurmu arada fark olması gerekmiyormu?

  şirkette postabaşı olan çalışanların % 70 saat ücretleri minumum 5 tl vark var HAKIMIZI NASIL ARAYABİLİRİZ

 40. merhaba , postabaşı görevine atanmış fakat saat ücretinde değişiklik yapılmamış 10 senedir işci maaşı ila çalışan ım mahkeme yolu ila tüm haklarımı alıp başka bir firmada iş arayışına girmek istiryorum,

  kanunen hakkım varmı

 41. Merhabalar, 20 senedir kamuda kadrolu işçi statüsünde çalışmaktayım.2012 kamyon şoförü ve kepçe operatörü olarak çalışırken çalışırken belimden rahatsızlanmam sonucu muayene olduğumda bel fıtığı ve boyun fıtığı olduğumu öğrendim, belediyemiz yazı işleri müdürüyle sözlü olarak görüşmem sonucu muhasebe servisine görevlendirildim yeni yönetim çöp kamyonu şoförü olarak tekrar görevlendirme yaptı yazıyı 2 gün geç aldım görevime başladıktan sonra savunma istendi oysaki benden önce görevi kabul etmeyen kadrolu ve şirket personellerinden hiç birine resmi işlem yapılmadı savunmamda gerekçelerimi raporlarımı ve iş talebimi ilettiğim halde savunmama cevap verilmeden yedi ay kadar kamyon kullandım ve tekrar 2020 yılında ruhsat servine görevlendirildim(2014ten beri ruhsat servisinde büro personeli olarak görev yapmaktaydım) bu esnada devlet hastanesine başvurarak astım hastası olduğu ve sağlık kurulundan da ağır kaldırmasının gerektirecek ve uzun süre oturmasını gerektirecek işlerde çalışması uygun değildir. ibareli saglık kurulu raporumu dilekçe ile sunmama sözlü olarak bildirmeme rağmen tekrar kamyon şoförü olarak görevlendirildim yazımı daha almadım avukat görevden imtina ediyorum diyerek almamı ve görev yerine gidip oturmamı söyledi sonra dilekçeyle sağlığına uygun görev talep et dedi bu arada üniversite mezunuyum bana yardımcı olabilirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler.

 42. Merhaba ben zincir marketleri olan bir şirketin bir mağazasında müdür yardımcısı olarak çalışıyorum şirket şubesi olmayan bir ilçeye yeni şube açıyor beni oraya terfi vererek göndermek istiyor iş sözleşmesinde ikamet ettiğim il veya ilçe dışında çalışabilirim ibaresi yer alıyor ancak sözleşmenin yapıldığı dönem şartları elverişliydi şu anda şartlar elverişli değil sözleşmemiz süresiz olduğu için şirket yeni sözleşme yapmıyor ilçeye gitmeyi kabul etmediğim takdirde iş akdimi fesh edeceğini söyledi bu durumda ilçeye gitmeyi kabul etmeyip işten çıkarılırsam tazminat haklarımı alabilir miyim

 43. Can kurtaran departmanı nin görevli bir arkadasimiz güvenlil departmanına vardiya amiri olarak geçiş yapıyor belgesi güvenlik tam eksiksiz ama benim gibi 3 5 arkadaş vardiya amirlik pozisyonu için beklemekteydik bu konu ilgili ben iş sözleşmesi fesih yapabilirmiyim tazminatı ihbarı alabilirmiyim

 44. Bir Kamu kurumunda temizlik firması taşeron dan kadroya geçtik sürekli işçi olarak çalışıyorum yapmış olduğum iş Büro personeli olmama rağmen meslek kodu aynı temizlik beden işçisi olarak görünüyor kadroya İlk geçişte bu şekilde aldılar meslek kodları düzenlemesi nasıl yapilabilir bireysel olabilirmi yada Bakanlık nasıl düzenleme yapar çözülebilir mi birde üniversite mezunu vs görevde yükselme varmı 696 da teşekkürler

 45. bir iş petrol istasyonuna pompacı olarak girdim . 2 yıl önce beni kasiyer yaptılar. şimdi tekrar pompaya aldılar. işkur yetkilisine gittim dedimki ya ben bu değişikliği kabul etmesem olmuyormu. iş sözleşmesine ‘işçi her işi yapar ‘ diye bir madde koyuyorlarmış ve seni istediği işe koşuyorlar. yani iş kanunu falan hikeye onun kılıfını çoktan uydurmuşlar. köleliği kaldırmasaydılar biz yine statü olarak en altta olurduk emin olun. hiç yoktan kölenin kira. yemek gibi dertleri olmuyordu

 46. Merhaba,
  4857’ye göre geçici görevlendirme süresi ne kadardır?
  Örneğin kişi Depo Sorumluluğunun yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Asistanı olarak görevlendirilirse;
  bu görevlendirmenin azami süresi ne kadardır?
  Ya da geçici görevlendirmeden işçi istediği zaman geri çekilebilir mi?
  Teşekkür ederim.

 47. bugün itibariyle çalıştığım yer ultrasyon kayıt .aynı zaman da bilgi işlem personelinin yaptığı bütün işlemleri yapıyorum. nöbet vs.. ama destek elemanı gözüküyoruz. sorum şu dün itibariyle görev değişikliği olduğu takdirde beni temizliğe geri alma durumu söz konusu olabilir mi

 48. tekstil firmasinda calismaktayim ve isim surekli egilip kalkmak siretiyle yapiyorum surekli egilip kalmakta diz kapagima ve belime zarari oluyor yani diz kapagimda capraz baglarim kopuyor vebelimdede agrilar olusuyor benim calistigim uer sendikali benim kanunen baska bir bolume veya pozisyon degisikligi yapabilirmiyim insan kaynaklariyla bu durumu paylastim ama heyet raporu isteniliyor doktorda bu meslek hastaligi buna rapor veremeyiz diyor bu durumda nasil bir yol izlemem lazim bilgileriniz icin tesekkur ederim

 49. Merhaba umarım hızlı dönüş alırım
  6 yıldır ltd bir şirkette sekreter vasfı ile gösterilen ama bir yoneticinin yapması gereken personel alımı işçi takibi envanter eksiği yada ihtiyaç eksikliği ve daha bir çok konu ile ben ilgileniyordum Haziran ayı icerisin de beni müdür yapmak istediklerini söylediler hem mutlu oldum hem kaygilandim tüm prosedürü tamamlayıp mali müşavirin yanına gittiğim de öğrendim ki SGK dan çıkışının yapılması gerekiyor imiş durum böyle olunca kıdem ve ihbar tazminati hakkım ortadan kalkıyor imiş buna dair bir çözüm var mıdır yardimci olursanız çok sevinirim

 50. Merhabalar
  Magazada satış danışmanlığı yapıyorum ayak bileğimde tumor cikti ve 4 aydir çalışmıyorum ozel hastede ameliyat oldum
  Ama tekrar çalışabilecegimi düşünmüyorum cunku co kyogun cok hareketli magaza depolar yuksek surekli merdiven cikil dahada yukari tirmanmak gerekiyor işimi birakip tasminat almak istiyorum sizce nasil bir yol izlemeliyim.
  Kanunlarla ilgili bilgisi olan varsa bana yol gosterebilir mi

 51. Merhaba iş kazası geçirdim sol bilekten yukarıya doğru çatlak oluştu temiz işçisi olarak çalışıyorum ama artık gücüm yok paspas ve bez sıkamıyorum iş değişikliği yapabiliyormuyom yasal olarak nasıl bir yol izlemem gerekiyor

 52. Ben bir işyerinde hammaliye personeli olarak çalışıyorum ama mal kabul elemanının yapacağı işi yapıyorum mal sayıyorum imza atıyorum ama prim almıyorum haklı olarak iş akdimi feshedip tazminatımı alabilirmiyim?

 53. Kolay gelsjn Bi sıkıntımız var fabrika personeli olarak mevcut çalıştığımız birimde personel azaltildi bizi farklı bir birime gorevlendirdiler fakat yeni gorevlendirildigimiz birimde çalışmak istemiyoruz ve çalışmamız yönünde baskı var bunu dile getirdigimizde çalışmak zorundasınız diye bizin rızamizi almıyorlar sonuc olarak orasına iplik burasıda iplik diye bize baskı yapıyorlar ya istifa edin yada işinizin başınıza dönün diyorlar bu konuyu nasıl olur

 54. Banka personeliyim bölge müdürüm sözlü olarak 5 yılı aşkın süredir aynı şubede çalışmamdan dolayı rotasyona tabi olmam gerektiğini sözlü olara tebliğ etti ilçe şubedeyim il şubesine görevlendileceğim gerektiğini 2022 yılı içersinde bunu yapmak zorunda oldugunu söyledi oğlumla ( velayeti bende babası başka şehirde lise 1 sınıfta) rotasyon yapmak istemiyorum hukuki haklarımı bilmiyorum bu yaptıma karşı bi hakkım var mı nasıl itiraz edebilirim bir hakkım olabilir mi acaba? Yardımlarınız rica ederim syg

 55. Merhaba,

  Çalıştığım yerde Kıdemim yaklaşık 5 Ay önce değişti, Uzman olarak çalıştığım yerde Kıdemli Uzman / Şef / Bölüm Sorumlusu benzeri bir pozisyona yükseldim ama SGK dökümümde xxx uzmanı olarak görünmeye devam ediyor. Çalıştığım yerde kıdem aldığımda bunun SGK’ya da bildirilmesi gerekmiyor mu yoksa alınan Kıdem ve Dereceler, sadece şirket içinde unvandan ibaret mi? Atıyorum Maliyet Uzman Yardımcısı olarak başladım, gün oldu Maliyet Uzmanı oldum, gün geldi Bölüm Sorumlusu. Şirket içi sicil değişirken, SGK bildirimlerinde de değişmesi gerekmiyor mu yoksa SGK’da ilk açılan unvan kalıcı, şirket içi yükselmeler SGK’ya bildirilmek zorunda değil mi?

 56. Merhaba giyim mağazasinda satış personeli olarak çalışıyordum başka mağazada personel eksiği olduğu için beni temelli rotasyon yaptılar kabul etmedim ben gitmeyince diğer arkadaşları birer hafta ara ile rotasyon yaptılar diğer mağazaya personel alındığı için şimdi artık hiç biri gitmiyor fakat ben gitmedigim için beni 29 Ocak 2023 te işten cikardilar
  İhbarimi kullandirdilar kıdem tazminati vermediler ayrımcılık yaptılar beni de bir haftaligina gonderselerdi bende giderdim
  İşe iade davasi açıp kidem tazminatı alabilirmiyim
  Diğer mağazada calismama nedenim eve gece gelmem ve aile düzenimin bozulması olduğunu soyledim onlara da ilettim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir