WhatsApp Görüşmeleri Haklı Fesih Sebebi Midir?
WhatsApp Görüşmeleri Haklı Fesih Sebebi Midir?

WhatsApp Görüşmeleri Haklı Fesih Sebebi Midir?

Haklı Fesih Nedir?

Haklı Fesih kavramı hem işçi hem işvereni ilgilendiren bir haktır. İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini taraflardan birisinin haklı bir neden göstererek feshetmesidir. Söz konusu haklı neden işveren tarafında işçinin sağlık sorunları, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller gibi gerekçelere dayandırılabilirken, işçi tarafında ise iş sözleşmesinde esaslı değişiklik, işçinin tacize uğraması, işverenin işçiler arasında eşitlik ilkesine uymaması, işverenin iş sözleşmesi hükümlerine uymaması gibi pek çok sebebe dayandırılabilir.

WhatsApp Görüşmeleri Haklı Fesih Sebebi Sayılabilir Mi?

Söz konusu duruma 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde değinilmiştir. İlgili maddeye göre işçinin işverene, işverenin aile üyelerine yahut başka bir işçiye sataşması, işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması ve işverenin meslek sıralarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması işveren bakımından haklı fesih sebebidir.

Kanunun bu hükmünden yola çıkarak işçilerin kendi aralarında WhatsApp grubu kurarak grubun içerisinde iş sözleşmesinde yasak olan şeylerin paylaşılması (İşverenin işe ait sırları, işçilerin ücret bilgisinin paylaşılması vb.), işverene veya işverenin aile üyelerine hakaret edilmesi gibi durumlar işveren tarafından ispatlanırsa geçerli delil niteliğindedir ve işverene iş sözleşmesini haklı feshetme hakkının doğmasından söz edilebilir. Ancak bunun haklı fesih sayılabilmesi için gereken bazı koşullar lazımdır.

Delillerin İspat İçin Elde Edilmesindeki Usul

İş yerinde çalışanların bir grup kurması ve bu grupta paylaşımlar yapması bir sorun teşkil etmez. Burada yukarıda bahsettiğimiz türde veya benzeri şekilde bir paylaşım varsa bu hukuki olarak suçtur. Ancak suç olması tek başına yeterli değildir.

Söz konusu davranış suç bile olsa WhatsApp konuşmaları kişisel verilerdir (6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu md.3) ve grup üyeleri veya konuşmanın tarafları dışındaki kişilere kapalıdır. Yani işverenin WhatsApp görüşmelerini elde etme usulü özel yaşamın gizliliğine ve kişisel verileri koruma kanunun çizdiği çerçevenin dışında bir şekilde gerçekleşmişse haklı fesihten söz etmemiz mümkün değildir. Söz konusu durum Anayasa Mahkemesi tarafından ‘’haberleşme hürriyeti ve özel hayata saygı hakkının ihlali’’ olarak nitelendirilmiştir. (11.02.2022 tarihli karar.)

Yani işverenin yanlış usul ile bu konuşmaları ele geçirmesi ve delil göstererek haklı fesih yapması yargıtay tarafında da gündeme gelmiştir. Konuyla ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2018/10718 Esas, 2019/559 karar numaralı kararında da yanlış usul ile elde edilen deliller sonucu yapılan fesih geçersiz kılınmış ve işverenin işçilere kıdem ve ihbar taleplerinin verilmesini hükmetmiştir.

WhatsApp Üzerinden Yapılan Her Konuşma Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere WhatsApp konuşmaları hukukun izin verdiği şekillerde elde edilirse delil olarak kullanılabilir ancak söz konusu delil her zaman fesih için haklı sebep olarak sayılmaz. Feshin haklı sayılabilmesi için ahlak, iyi niyet ve nezaket kurallarına aykırı yazışmalar, iş yerinin iş akışını bozar veya aksatır nitelikte olması yahut iş yerinde olumsuzluğa sebep olması gerekmektedir. Ayrıca pek çok durumda bu da yeterli olmaz, işverenin tüm bu şartlar sağlansa bile İş Hukuku’nun öngördüğü feshin son çare olması gerektiğini vurgulayan ‘’Son Çare’’ ilkesi ve koşul ne olursa olsun ‘’İşçinin Savunmasının Alınması’’ ilkesi gibi ilkeleri göz önünde bulundurarak söz konusu feshi gerçekleştirmesi gerekir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir