Yeni Torba Yasada Neler Var?
Yeni Torba Yasada Neler Var?

Yeni Torba Yasada Neler Var?

Son yıllarda çalışma hayatımızı etkileyen konularda birçok düzenleme yapılmaktadır. Aynı zamanda sosyal hayatımızı da içeren değişikliklerin de çıkması ile artık “torba yasa” kavramını adımız gibi duymaya başladık. Çalışma hayatında ve bilakis sosyal alanda çeşitli değişikliklere gidilen “6704 Sayılı Torba Yasa” 26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olup bazı alanlarda düzenleme yapılmıştır.

“6704 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Nisan 2016 tarihi itibarı ile yeni değişiklik ve düzenlemeler getirmiştir.

Son yıllarda çalışma hayatımızı etkileyen konularda birçok düzenleme yapılmaktadır. Aynı zamanda sosyal hayatımızı da içeren değişikliklerin de çıkması ile artık “torba yasa” kavramını adımız gibi duymaya başladık. Çalışma hayatında ve bilakis sosyal alanda çeşitli değişikliklere gidilen “6704 Sayılı Torba Yasa” 26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olup bazı alanlarda düzenleme yapılmıştır.

“6704 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Nisan 2016 tarihi itibarı ile yeni değişiklik ve düzenlemeler getirmiştir.

2022 SAYILI KANUNDA ( 65 YAŞ AYLIĞINDA) DEĞIŞIKLIK VE DÜZENLEMELER

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacaktır. 65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler dikkate alınmayacaktır.

Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlara; başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar engelli olduklarını ilgili mevzuatına göre alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlamaları ve birinci fıkranın (a) bendi ile üçüncü fıkradaki koşulları taşımaları hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanacaktır.

YILLIK İZIN KULLANIMINDA DEĞIŞIKLIK

22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 56. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.”

İŞVERENLERE YENI TEŞVIK GELIYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sosyal yardım alan ve çalışma gücüne sahip kişilerin meslekli eğitimlerinin sağlanması ile birlikte bu kişileri istihdam eden işverenlere teşvik sağlanacaktır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Kurulu (SYDTF)’den sosyal yardım alan kişilerin istihdam edilmesi halinde 1 yıl süreyle asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren sigorta primlerinin tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Anılan Teşvik;

  • 21/4/2005 tarihli ve 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
  • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve
  • Yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında,

Uygulanmayacaktır.

Destekten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte işverenden tahsil edilecektir.

GENÇLERIN GENEL SAĞLIK SIGORTASI PRIM BORCU SILINIYOR

31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 69- Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.”

“6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  diğer madde ve ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz…

Hakkında iskanunu

Göz atın

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6 puanlık ilave teşvikle ilgili beklenen haber geldi. Teşvikten yararlanma süresi 2021 yıl sonuna kadar uzatıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir