5510 sayılı SSGSS Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

28 Eylül 2008 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27011

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA İŞYERLERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği gibi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11 inci, “Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100 üncü ve “Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici 11 inci maddelerinde, işyerlerinin tescili, işyeri bildirgesinin düzenlenmesi ile Kuruma gönderilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve bu hükümlere aykırılığın yaptırımları “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci maddesinde belirtilmiştir.

28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde ise, işyerlerinin tescili, işyeri bildirgesinin düzenlenmesi ve Kuruma gönderilmesine ilişkin hükümler, “İşyerlerinin Tescili” başlıklı üçüncü kısmı oluşturan 29 ila 36 ncı maddelerinde düzenlenmiştir.

2008 yılının Ekim ayı başından başlanılarak, işyerinin tesciline ilişkin hükümlerin uygulamasına dair hususlar aşağıda açıklanmıştır.

2- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinin Tescili

2.1- İşyeri bildirgesinin verilmesi gereken süre;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, örneği EK:1’de bulunan işyeri bildirgesini, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte Kuruma vermeleri gerekmektedir.

İşyeri bildirgesinin, adi posta veya kargo yolu ile gönderilmesi ya da Kuruma doğrudan verilmesi halinde, bildirgenin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi şeklinde gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih; e-sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde ise internet kanalıyla gönderilmesi sırasında onaylama işleminin yapıldığı tarih,  Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

İşverenler tarafından, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştırılacak sigortalı sayısı ile bu sigortalıların işe başlama tarihlerinin ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde, bu bildirimler Kuruma yapılmış sayıldığından, ticaret sicil memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimleri en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

2.2- İşyerinin tescili;

İşyerinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işveren, tebliğin 2.1 bölümünde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesini düzenleyerek e-sigorta ile göndermek zorundadır.

Aynı işverenin birden fazla işyeri kurması hâlinde, her bir işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenecektir.

Diğer taraftan, tescili yapılacak işyerinde, hem ayın 1’i ila 30’u arasında, hem de ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmalarına istinaden ücret alan sigortalıların bulunması halinde, her iki çalışma döneminden dolayı iki ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri tescili yapılacaktır.

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre daha önce  yapılmış olan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bulunan sigortalıların çalıştırıldığı işyerlerinin tescil işlemi, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmış sayıldığından, söz konusu işyerlerinin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile yapılan işin tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesine ilişkin geçiş hükümleri saklı kalmak kaydıyla yeniden işyeri bildirgesi düzenlenmeyecek, dolayısıyla ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecektir.

2.3- İşyerinin re’sen tescili;

İşyerinin tescil edilmemiş olduğunun;

a) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlere,

b) Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde düzenlenen tutanak veya raporlara,

c) Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlardan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlardan, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan, ruhsata tabi işlerde ruhsatı veren mercilerden (Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, maden arama ve işletme, inşaat, taş ocağı ruhsatı verenler ve benzeri) alınan bilgilere,

ç) Mahkeme kararlarına,

istinaden tespiti halinde, işyeri, Kurumca re’sen tescil edilecektir.

2.4- İşyeri bildirgesinin Kuruma gönderilmesi;

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında, işyerinde, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran, böyle bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işverenler, işyeri bildirgelerini e-sigorta ile Kuruma göndermekle zorunlu tutulmuşlardır.

Ancak, aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar tarafından Kuruma yapılacak bildirimlerin, Kurum ile işveren, kamu idareleri ile kurum ve kuruluşların internet ve elektronik alt yapısı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütüleceği öngörüldüğünden, işyeri bildirgesi, gerekli alt yapı oluşturuluncaya kadar Kuruma kağıt ortamında verilecektir.

2.5- İşyeri sicil numarası;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerine Kurumca, “Mahiyet Kodu”, “İşkolu Kodu”, ” Yeni / Eski Ünite Kodu”, “İşyeri Sıra Numarası”, “İl Kodu”, “İlçe Kodu”, “Kontrol Numarası” ve varsa “Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren Numarası” ile “Alt İşveren Numarası” nı ihtiva eden bir sicil numarası verilir. İşyeri sicil numarasındaki;

a) “Mahiyet Kodu”, yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu,  (Bu bölüme, kamu sektörüne bağlı devamlı işyerleri için “1”, özel sektöre bağlı devamlı işyerleri için “2”, kamu sektörüne bağlı geçici işyerleri için ” 3″, özel sektöre bağlı geçici işyerleri için “4” rakamı verilir.)

b) “İşkolu Kodu”, yapılan işin “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi” ne göre hangi iş koluna girdiğini, (İşkolu kodu ve tehlike sınıfının Kurumca doğru tayin edilebilmesi için, işyeri bildirgesinde yer alan “Yapılan İşin Niteliği” bölümünün açık ve ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir. İşverence verilen bilgilere istinaden bu bölüme, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinde bu işe karşılık gösterilen dört rakamlı işkolu kodu verilir.)

c) “Ünite Kodu”, işyerinin işlem gördüğü üniteyi,

ç) “İşyeri Sıra Numarası”, her işyerine ilgili ünite tarafından sıra takip etmek suretiyle verilen numarayı,

d) “İl Kodu”, işyeri hangi “il”de ise, o “il”e ait trafik kod numarasını,

e) “İlçe Kodu”, işyerinin bulunduğu ilçe için Kurum tarafından verilen kod numarasını,

f) “Kontrol Numarası”, işyeri sicil numarasının doğru kullanılması amacıyla Kurumca  verilen numarayı,

g) “Alt İşveren Numarası”, alt işverenlerin işlemlerinde kullanılmak üzere Kurumca verilen numarayı,

ifade eder,

Kurumca verilen işyeri sicil numarası, işyerinin tehlike sınıfı ile birlikte işverene tebliğ edilir.

İşyeri numarasından önce gelmek üzere gerçek ve tüzel kişilere işveren numarası verilebilir. Bu numara gerçek kişi işverenlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancı uyruklu gerçek kişi işverenlere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek numarası, tüzel kişi işverenlerde ise vergi kimlik numarasıdır ve ilgililerce doldurulur.

2.6- İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler;

İşverenler, işyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken,

a) Yerleşim  belgesi ile imza sirkülerini,

b) Varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirkülerini,

c) Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini,

ç) Tüzel kişilerde tescile ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kimselerin imza sirkülerini,

d) Adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

e) Kapıcılık işyerinde, kat maliklerinin ad-soyadlarını, adreslerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını gösterir listesini,

f) İhale konusu işlerde, işin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının aslı ya da idarece onaylı fotokopilerini,

g) İnşaat işyerlerinde, yapı ruhsatının onaylı fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki noter onaylı inşaat yapım sözleşmesini,

işyerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işyerini çevresine alan Kurumun ilgili ünitesine vereceklerdir.

İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce işyeri bildirgesi hariç yukarıda sayılan belgeleri Kuruma elden veya posta yoluyla göndereceklerdir.

2.7- İşyerinin devri veya intikali;

İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde; gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir.

Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecek, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil kütüklerine kaydedilecektir.

2.8- İşyerlerinin birleşmesi, nevilerinin değişmesi veya diğer bir şirkete katılması, adi şirketlerde yeni ortak alınması;

İşyeri bildirgesi, 29/6/1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin birleşmesi veya nevilerinin değişmesi ya da diğer bir şirkete katılması halinde, en geç bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini takip eden on gün içinde; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir.

Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda, yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecektir.

İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmez. Değişiklik, Ticaret Sicil Gazetesinin de ekli olduğu bir yazı ile Kuruma bildirilir.

2.9- İşyerinin nakli;

İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu üniteye, en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde verilecektir.

İşyerinin, aynı il içinde olmakla birlikte, başka bir ünitenin görev alanına giren bir adrese nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi verilmeyecek, ancak nakil tarihini takip eden tarihten itibaren on gün içinde nakledilen işyerinin sicil numarasını içerir yazı ile durum eski ve yeni üniteye bildirilecektir.

İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir.

İşyerinin başka bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni ünite tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde eski işyeri dosyasının bulunduğu üniteye yazılı olarak bildirilecek ve yapılan bildirim üzerine eski işyeri dosyası Kanun kapsamından çıkartılacaktır.

İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü üniteye yazı ile bildirilecektir. Bu durumda yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecektir.

2.10- Aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarının tescil işlemi;

Aynı işverene ait olup, aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçları için tek işyeri dosyası tescil edilecektir. Aynı işkolunda birden fazla nakil aracı bulunan işverence nakil araçlarının kayıtlı olduğu ilgili idareyi gösterir belge ibraz edilerek tek işyeri bildirgesi düzenlenecek ve işyeri, idarenin bulunduğu bölgeyi içine alan Kurum ünitesince tescil edilecektir. İstanbul ilinde bulunan deniz ulaşım araçları için dosya tescil işlemi Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünce yapılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarca ihale suretiyle yaptırılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi halinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı işyeri dosyası tescil edilecektir. İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise,  iş ortaklığı adına tek işyeri dosyası açılacaktır.

2.11- Diğer Hususlar;

İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya yasal süresi dışında verilmesi, 5510 sayılı Kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri kaldırmaz.

Asıl işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran alt işverenler, bu işlerinden dolayı Kuruma işyeri bildirgesi vermeyecektir. Bu kişiler, çalıştırdıkları sigortalıları, asıl işverenle yapmış oldukları sözleşmenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla asıl işveren adına tescil edilmiş olan işyerinden alacakları numara ile Kuruma bildireceklerdir.

Sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren adına işyeri dosyası açılmaz; ancak sigortalıyı devralan işveren, devraldığı sigortalıyı çalıştırmaya başlamadan önce, sigortalısını devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi Kuruma ibraz etmesi kaydıyla, müteselsilen sorumlu olduğu yükümlülüklerini, sigortalıyı devir aldığı işverene ait işyeri sicil numarası üzerinden Kurumca kendisine verilecek özel bir numara ile yerine getirebilir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden yararlanan kişiler ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edinme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için Türkiye İş Kurumunun ilgili il müdürlüklerince, Kurumumuzun ilgili ünitesinde işyeri dosyası tescil ettirilecektir.

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş bulunan işyerleri için işyeri bildirgesi verilmez ve ayrıca tescil işlemi yapılmaz. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılara ilişkin işlemler, tescilli olan bu işyerleri dosyalarından sürdürülür.

3- Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılan İşyerlerinin Tescili

3.1- İşyeri bildirgesinin verilmesi gereken süre;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, örneği EK:2’de yer alan işyeri bildirgesini, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte Kuruma vermeleri gerekmektedir.

5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iştirakçi çalıştıran ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya devam eden kamu idareleri, işyeri bildirgesini, en geç 24/10/2008 tarihine kadar Kuruma vermek zorundadırlar.

3.2- İşyerinin tescili;

Maaş ödemeleri Saymanlıklarca yapılan Kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk dairelerinin her biri ayrı işyeri olarak tescil edilebileceği gibi, istenilmesi halinde tahakkuk dairelerinin birleştirilmesi suretiyle bir veya birkaç işyeri olarak da tescil edilebilecektir.

Örnek 1: (A) Malmüdürlüğünde maaş tahakkukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Okulları adı altında toplu olarak yapılan İlköğretim Okullarının tescil işlemleri ayrı ayrı yapılabileceği gibi istenilmesi halinde İlköğretim Okulları adı altında tek bir işyeri dosyası açılmak suretiyle tescil işlemi yapılabilecektir.

Örnek 2: (B) Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı idari ve akademik birimlerin maaş tahakkukları ve prim ödemeleri her birim için ayrı ayrı yapılması durumunda her bir birimin ayrı bir işyeri olarak tescili yapılabileceği gibi istenilmesi halinde tüm birimlerin tek bir işyeri olarak tescil işlemi yapılabilecektir.

3.3- İşyerinin re’sen tescili;

İşveren tarafından işyeri bildirgesinin verilmemiş olması halinde, işyeri Kurumca re’sen tescil edilir. Bu durumda 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre idari para cezası uygulanacaktır.

3.4- İşyeri bildirgesinin internet üzerinden gönderilmesi;

İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işveren, işyeri bildirgesini e-sigorta ile Kuruma göndermek zorundadır. İşyeri bildirgesinin internet ortamında düzenlenerek gönderilmesinden sonra bilgisayardan alınan sıra numaralı çıktısı ıslak imza ile onaylanarak Kuruma gönderilecektir.

İşyerinin internetten tescil edilmesi işlem adımları aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını kullanmak suretiyle sisteme giriş yapacaktır.

b) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının geçerli bir numara olduğunun doğrulanmasından sonra, bu numara ile işyeri tescil uygulamasına girilecektir. Uygulama ile onay aşamasına kadar işyeri tescili oluşturulabilmekte, düzeltilebilmekte veya silinebilmektedir. Onaylanan belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir.

İnternet ortamında gönderilen işyeri bildirgesinin sıra numaralı bilgisayardan alınan çıktısı, ıslak imza ile onaylı bir şekilde Kuruma gönderilir. Kuruma verilecek ıslak imzalı ve onaylı işyeri bildirgesine göre işyeri dosyası açılarak, işyeri sicil numarası ve tahakkuk / tediye ile ilgili kamu görevlileri adına oluşturulan kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi yazıyla ilgili Kamu İdaresine bildirilir.

Kamu idarelerine verilen işyeri sicil numarasındaki;

a) Ünite kodu, işyerinin işlem gördüğü ünitenin kodunu,

b) Saymanlık numarası, oniki haneli saymanlık ve kurum numarasının ilk altı hanesini, bu numaranın ilk iki hanesi saymanlığı, takip eden iki hanesi, sigortalının çalıştığı işyerinin bulunduğu ili, son iki hanesi ise ilçe kodunu,

c) Kurum numarası, oniki haneli saymanlık ve kurum numarasının son altı hanesinde gösterilen ve sigortalı çalıştırılan kamu kurumunu ifade etmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen numarayı,

ç) İl kodu, işyerinin bulunduğu ile ait trafik kod numarasını,

ç) İlçe kodu, işyerinin bulunduğu ilçenin ilçe kod numarasını,

ifade eder.

Kamu idarelerinin  tescili için, işyeri bildirgesinin verilmesi yeterli olup, ihtiyaç duyulan belgeler Kurumca yazı ile ayrıca istenilecektir.

4- Ortak Hükümler

4.1- Aynı kamu kurum ve kuruluşunda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamına giren sigortalıların çalıştırılması halinde işyerlerinin tescili;

Aynı kamu kurum ve kuruluşunda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamına giren sigortalıların çalıştırılması halinde, (a) bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı, (c) bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri dosyası tescil edilecektir.

4.2- İdari para cezaları;

İşyeri bildirgesinin, belirlenen şekle ve bu Tebliğde belirtilen usule uygun verilmemesi veya bu Tebliğde belirtilen sürelerde Kuruma verilmemesi hallerinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre,

1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için aylık asgarî ücretin üç katı tutarında,

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgarî ücretin iki katı tutarında,

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgarî ücret tutarında,

idarî para cezası uygulanacaktır.

Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, söz konusu bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra işverenlerce kendiliklerinden verilmesi halinde, birinci maddede belirtilen cezalar üçte ikisi oranında uygulanacaktır

Tebliğ olunur.

====

Ekleri İçin Tıklayınız

Ek-1

Ek-2

Ek-2 Açıklamalar

Hakkında iskanunu

Göz atın

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık %12 tecil faizi yıllık %22’ye, gecikme faizi ise aylık …