4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

4688 Sayılı kamu Görevlileri Sendikaları kanunu 25/6/2001 tarihinde kabul edilmiş ve 12/7/2001 tarihli 24460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yayımını takip eden 30. günün sonu olan 13/08/2001 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanunun:

18. maddesinin ikinci fıkrasında, kamu görevlileri sendikaları veya konfederasyonların yönetim kurullarına seçilenlerin, seçildikleri tarihten başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılacakları,
23. maddesinde, işyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kayıt etmiş sendikanın işyeri temsilcisi seçmeye yetkili olacağı, temsilci sayısının, işyerindeki kamu görevlisi sayısına göre belirleneceği,

Geçici 3. maddesinde, bu Kanun yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak sendikalardan hizmet kolları itibariyle belirli sayıya ulaşacak olanlara üyelik aidatına ilişkin yüzde beş oranının 2002 yılında toplu görüşme yapmaya yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bu sendikaların bağlı oldukları konfederasyonlar belirleninceye kadar geçecek süre içinde uygulanmayacağı ve bu süre içinde aylıksız izinli geçen sürelere ilişkin aylık ve özlük haklarının kendilerine ödeneceği,
Geçici 6. maddenin (d) bendinde, üyelik ödentileri için gerekli olan yüzde beş oran şartının, hizmet kollarına göre yetkili sendikalar belirleninceye kadar aranmaması ve üyelik ödentilerinin kaynaktan kesilmesine devam edilmesi,
Geçici 7. maddesinde ise, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren faaliyette bulunan kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyon yöneticilerinin yetkili sendikalar belirleninceye kadar özlük haklarının ödenmesine devam edileceği, Öngörülmüştür.

Kanunun tam metnini indirmek için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanununa göre işyeri sendika temsilcilerinin seçilmelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25/6/2001 tarihinde kabul edilmiş ve 12/7/2001 tarihli 24460 sayılı …